Aktuálne informácie o zasielaní výpisov

Informácie o zasielaní výpisov z II. piliera za rok 2021

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., (ďalej len “NN DSS”) bude od 12. januára 2022 distribuovať svojim sporiteľom výpisy z osobného dôchodkového účtu (ďalej len “ODÚ“) nasledovne: 

 • v elektronickej podobe na emailovú adresu, ktorú si sporiteľ určil na účely zasielania výpisu. NN DSS zároveň sprístupní výpis z ODÚ sporiteľa prostredníctvom bezplatného pasívneho elektronického prístupu k jeho ODÚ, ktorým je portál WebKlient.
 • poštou na adresu trvalého pobytu, prípadne na korešpondenčnú adresu sporiteľa, ak si sporiteľ neurčil emailovú adresu. V prípade, že výpis z ODÚ za rok 2020 v listinnej podobe nebolo možné doručiť na adresu sporiteľa, bude sporiteľovi výpis sprístupnený na klientskom portáli WebKlient.
 • výlučne do zabezpečeného klientskeho účtu portáli WebKlient, ak sporiteľ požiadal NN DSS o sprístupnenie výpisu z ODÚ iba prostredníctvom portálu WebKlient. 

Ak potrebujete poradiť alebo pomôcť s registráciou či prihlásením na portál WebKlient, kontaktujte našu Klientsku linku telefonicky na 0850 111 464 alebo emailom na klient@nn.sk.

Zasielanie Informácie o dôchodkoch zo SDS (IoD)

Dôchodková správcovská spoločnosť má povinnosť zaslať sporiteľovi Informáciu o dôchodkoch (v súlade s Opatrením MPSVaR SR č.  138/2020 Z. z. o informácii o dôchodkoch zo SDS) v kalendárnom roku, v ktorom sporiteľ dovŕši 59 rokov, a ak nie je sporiteľ poberateľom, tak aj opakovane pri dovŕšení 62 rokov. 

V roku 2022 bude NN DSS zasielať IoD sporiteľom, ktorí nie sú poberateľmi dôchodku, a ktorí v roku 2022 dovŕšia vek 59 a 62 rokov (klientom, ktorí sa narodili v roku 1960 a 1963 zašle IoD podľa vzoru prílohy č. 1 opatrenia). Sporiteľom bude IoD odoslaná spolu s ročným výpisom.

 Informácie o zasielaní výpisov z II. piliera od 1.1.2021

V súvislosti s novelou zákona č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení v platnom znení je NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. (ďalej len “NN DSS”) povinná počas roka 2020 vyzvať sporiteľov na oznámenie adresy elektronickej pošty (e-mailovej adresy).

S účinnosťou od 1.1.2021 bude NN DSS zasielať výpis z osobného dôchodkového účtu sporiteľovi (ďalej len “ODÚ“) v elektronickej podobe na e-mailovú adresu, ktorú sporiteľ určil na účely jeho zasielania. NN DSS zároveň sprístupní výpis z ODÚ sporiteľa prostredníctvom bezplatného pasívneho elektronického prístupu k jeho ODÚ, ktorým je portál WebKlient.

Ak si sporiteľ neurčil e-mailovú adresu, NN DSS zasiela výpis v listinnej podobe na adresu trvalého pobytu, prípadne na korešpondenčnú adresu, ak si ju sporiteľ určil. V prípade, že výpis z ODÚ v listinnej podobe nebude možné doručiť sporiteľovi, povinnosť zasielať výpisy z ODÚ za nasledujúce obdobia sa bude považovať za splnenú sprístupnením výpisu z ODÚ sporiteľovi prostredníctvom klientskeho účtu na portáli WebKlient.

Sporiteľ môže NN DSS požiadať o sprístupnenie výpisu z ODÚ iba prostredníctvom portálu WebKlient. 
Prostredníctvom zabezpečeného klientskeho účtu na portáli WebKlient majú sporitelia NN DSS aktuálne informácie o stave dôchodkového sporenia v II. pilieri, vrátane prehľadu transakcií na ODÚ. Prostredníctvom klientskeho účtu na portáli WebKlient je umožnené aj vykonanie online zmien na zmluve o starobnom dôchodkovom sporení a je sprístupnený online archív, ktorý obsahuje ročné výpisy a iné dôležité dokumenty k zmluve sporiteľa.

Novela zákona zároveň stanovuje nový vzor výpisu z ODÚ.

Obsah výpisu v novej podobe by mal sporiteľovi pomôcť pochopiť vzťah medzi výškou jeho povinných príspevkov, vybraným dôchodkovým fondom a prognózovanou nasporenou sumou. Bude obsahovať iba najdôležitejšie osobné a všeobecné informácie, mal by byť jasný a zrozumiteľný, aby sa sporiteľovi uľahčilo chápanie starobného dôchodkového sporenia a vývoja jeho nasporenej sumy v čase. Na zabezpečenie vysokej miery transparentnosti bude obsahovať podrobné informácie o odplatách, nákladoch a poplatkoch. Nebude už obsahovať prehľad transakcií za vykazované obdobie, nakoľko sporitelia majú detailný prehľad o všetkých transakciách na ODÚ k dispozícii prostredníctvom portálu WebKlient.

Výpis z ODÚ v novej podobe je zasielaný sporiteľom od januára 2021.

Predpoklady použité na vytvorenie prognóz dôchodkov z II. piliera

Výpis z osobného dôchodkového účtu sporiteľa za rok 2020 obsahuje prognózy mesačného doživotného starobného dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia, ktoré vychádzajú z možných ekonomických scenárov zahŕňajúcich pesimistický scenár, základný scenár a optimistický scenár. Vzor výpisu ustanovuje Opatrenie č. 140/2020 Z.z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a dôchodkové správcovského spoločnosti (ďalej len „Opatrenie”). Parametre, predpoklady a pravidlá na určenie prognóz dôchodkov je dôchodková správcovská spoločnosť pravidelne aktualizovať a to minimálne raz za tri roky.

Prognózy dôchodku z II. piliera sa zostavujú na základe:

 • povinných príspevkov (priemer povinných príspevkov, ktoré boli na ODÚ pripísané za posledných 24 mesiacov od dátumu, ku ktorému sa výpis zasiela a zároveň, ktoré súvisia s týmto obdobím),
 • dobrovoľných príspevkov (vyjadrených ako 1/24 sumy dobrovoľných príspevkov, ktoré boli pripísané na ODÚ sporiteľa v období 24 mesiacov pred dátumom výpisu),
 • sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote ODÚ ku dňu výpisu (k 31.12. pre ročný výpis),
 • súhrnného ukazovateľa rizika dôchodkového fondu,
 • veku (nezohľadňuje sa pohlavie, počet vychovaných detí, ani zaraďovanie zamestnaní do zvýhodnených pracovných kategórií, na základe ktorých by mohol byť dôchodkový vek sporiteľa nižší, použije sa dôchodkový vek podľa § 65 ods. 2 zákona o sociálnom poistení, prvý stĺpec tabuľky v prílohe č. 3a),
 • ukazovateľa zníženia výnosnosti uvedenej v prílohe č. 2 Opatrenia,
 • predpokladanej inflácie uvedenej v prílohe č. 2 Opatrenia,
 • produktivity práce uvedenej v prílohe č. 2 Opatrenia,
 • vekového bonusu uvedeného v prílohe č. 2 Opatrenia,
 • j) predpokladov úmrtnosti uvedených v prílohe č. 2 Opatrenia.

Konkrétne parametre, ktoré vstupujú do výpočtu prognóz nájdete tu v Prílohe č. 2 Opatrenia

Zasielanie Informácie o dôchodkoch zo SDS (IoD)

DSS má povinnosť zaslať sporiteľovi Informáciu o dôchodkoch (v súlade s Opatrením MPSVaR SR č.  138/2020 Z. z. o informácii o dôchodkoch zo SDS) v kalendárnom roku, v ktorom sporiteľ dovŕši 59 rokov a ak nie je sporiteľ poberateľom ani pri dovŕšení 62 rokov, DSS zasiela IoD opakovane. 

V roku 2021 sa IoD zasielala sporiteľom, ktorí nie sú poberateľmi dôchodku a ktorí:

 • v roku 2021 dovŕšia vek 59 až 62 rokov (narodili sa v roku 1959 až 1962 a teda ešte nedovŕšili dôchodkový vek), zašle IoD podľa vzoru prílohy č. 1 opatrenia
 • v roku 2021 dovŕšia 63 rokov a viac (narodili sa v roku 1958 a skôr, dovŕšili už dôchodkový vek), zašle IoD podľa vzoru prílohy č. 2. opatrenia

V roku 2021 bola NN DSS povinná zaslať Informácie o dôchodkoch do konca januára 2021 (spolu s výpisom z ODÚ). V nasledujúcich rokoch (od r. 2022) sa bude zasielať IoD už len podľa prílohy č. 1.

Sporiteľom, ktorí počas roka 2021 prestúpia do NN DSS a zároveň v roku 2021 dovŕšia vek 59 až 62 rokov , bude IoD zaslaná v priebehu roka 2021.

Distribúcia ročných výpisov z doplnkového dôchodkového sporenia

Dovoľujeme si Vás informovať, že ročné výpisy z doplnkového dôchodkového sporenia (III. pilier) za rok 2021 bude NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s., (ďalej ako NN TS) klientom postupne distribuovať od 8. februára 2022, a to elektronicky na poslednú známu emailovú adresu alebo poštou na korešpondenčnú adresu (ak predtým požiadal o zasielanie poštou). 

Výpisy budú všetkým klientom NN TS sprístupnené aj na klientskom portáli WebKlient (do roku 2021 boli sprístupňované na servisnom portáli Moja NN). Ak potrebujete poradiť alebo pomôcť s registráciou či prihlásením na portál WebKlient, kontaktujte našu Klientsku linku telefonicky na 0850 111 464 alebo emailom na klient@nn.sk.

Informácie o zasielaní potvrdení o výške zaplatených príspevkov 

Potvrdenia o výške zaplatených príspevkov za rok 2021* za účelom zníženia základu dane o zaplatené príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie budú postupne:

distribuované do emailových schránok od 3. februára 2022,

sprístupňované na klientskom portáli WebKlient v časti „Dokumenty“ od 3. februára 2022,

zasielané poštou na adresu trvalého pobytu alebo korešpondenčnú adresu od 9. februára 2022

Skorší termín distribúcie nie je možný vzhľadom na povinnosť zohľadniť v úhrne príspevkov aj príspevky účastníka zaplatené do 31. januára 2022 za obdobie 12/2021.

*Aké doklady je potrebné predkladať na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane (NČZD)?

Nárok na NČZD, ktorou sú príspevky na DDS, si môže daňovník uplatniť len po uplynutí zdaňovacieho obdobia, a to buď u zamestnávateľa prostredníctvom ročného zúčtovania, alebo osobne prostredníctvom podaného daňového priznania.

Ak za zamestnanca príspevok na DDS odvádza zamestnávateľ, a zamestnanec v žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania vyhlási, že spĺňa podmienky ustanovené v § 11 ods. 8 až 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení, potom zamestnanec nemá povinnosť zamestnávateľovi každoročne preukazovať nárok na túto NČZD. T. j. zamestnanec nepotrebuje prekladať potvrdenie o výške zaplatených príspevkov. Zamestnávateľ má tieto údaje vedené na mzdovom liste a sám je zodpovedný za úhradu príspevkov do NN TS. 

Daňovník, ktorý si platí príspevky na DDS sám (čiže nie zrážkou zo mzdy), a ktorý požiadal svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane a uplatňuje si NČZD na zaplatené príspevky na DDS, je povinný zamestnávateľovi predložiť “Potvrdenie o výške zaplatených príspevkov za rok 2021” vystavené NN TS.  

Daňovník, ktorý si NČZD na zaplatené príspevky na DDS uplatňuje prostredníctvom daňového priznania, nemá automaticky povinnosť k daňovému priznaniu priložiť doklad, ktorým by nárok na uplatnenie tejto NČZD preukázal. Správca dane je však oprávnený daňovníka vyzvať, aby nárok na uplatnenú NČZD preukázal.

Príspevky účastníka na doplnkové dôchodkové sporenie je možné odpočítať od základu dane vo výške, v akej boli v príslušnom zdaňovacom období preukázateľne zaplatené podľa zmluvy o doplnkovom dôchodkovom sporení - spolu najviac do výšky 180 eur za rok.

Na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane musia byť súčasne splnené tieto podmienky:

1. príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie zaplatil účastník na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31. decembri 2013 alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu, a zároveň

2. účastník nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu, ktorá nespĺňa podmienky uvedené v predchádzajúcom bode, čiže zmluvu riadiacu sa dávkovým plánom, či už v sporiacej alebo vo výplatnej fáze.

Viac informácií o zasielaní ročných výpisov z III. piliera nájdete na našej stránke, v metodickom pokyne Finančnej správy k uplatňovaniu nezdaniteľných častí základu dane a v zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

 Informácie o zasielaní výpisov z III. piliera

Doplnková dôchodková spoločnosť je na základe znenia zákona č.650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v platnom znení účinného od 1.1.2019 (ďalej len "zákon") povinná zaslať ročný výpis účastníkovi, resp. poberateľovi dávky k 31. decembru do dvoch mesiacov po uplynutí kalendárneho roka, za ktorý sa výpis vyhotovuje, a to:

 • v elektronickej podobe na poslednú známu adresu elektronickej pošty (e-mail) a 
 • sprístupniť ho prostredníctvom bezplatného pasívneho elektronického prístupu k osobnému účtu účastníka, resp. poberateľa dávky. NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s., sprístupňuje výpisy na klientskom portáli WebKlient (do roku 2021 na portáli Moja NN).

Poskytnutie e-mailu účastníka, resp. poberateľa dávky je teda podmienkou poskytovania výpisu, ktorý má doplnková dôchodková spoločnosť povinnosť poskytnúť účastníkovi, resp. poberateľovi dávky na jeho poslednú známu e-mailovú adresu v súlade so zákonom.

V súlade s uvedeným má doplnková dôchodková spoločnosť povinnosť zaslať účastníkovi, resp. poberateľovi výpis v listinnej podobe výlučne na žiadosť účastníka alebo poberateľa dávky prijatú po 31. 12. 2018. Štruktúra výpisu je upravená striktne Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 411/2019 Z.z. z 26. novembra 2019, ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení.