Čo sa mení v II. pilieri od 1.1.2023?

Prinášame sumár najdôležitejších zmien

Aj pri zhodnocovaní vašich úspor na dôchodok dbáte o to, na čom skutočne záleží.

Dôchodkový fond Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. (ďalej len „fond Rešpekt“) je unikátny v tom, že zhodnocuje vaše úspory zodpovedne a s rešpektom k trvalo udržateľnej budúcnosti. Zameriava sa na investície, ktoré zohľadňujú environmentálne, sociálne kritériá a kritériá riadenia spoločnosti (ESG kritériá). Ak sa rozhodnete sporiť na dôchodok s fondom Rešpekt, vaše finančné prostriedky investujeme predovšetkým do spoločností, ktoré sú ohľaduplné k životnému prostrediu a dodržiavajú etické princípy podnikania. Ide o tzv. zodpovedné investovanie

speech bubbles lamp

Na ceste k vášmu lepšiemu dôchodku tak pomáhate aj našej planéte. 

Kontakt

Poradíme vám a zodpovieme na vaše otázky.

 


Udržateľné investovanie zažíva obdobie prudkého rastu.

  • Odhaduje sa, že len v roku 2021 smerovalo približne 120 miliárd amerických dolárov do udržateľných investícií. Na porovnanie, v roku 2020 bol objem podobných investícií len na úrovni približne 51 miliárd amerických dolárov.
  • Zodpovedné investovanie vyhľadáva predovšetkým generácia mileniálov a generácia X.
  • Vzostup ESG investovania je podporený aj novými reguláciami zo strany štátov, zameraných na podporu takýchto investícií.
  • Hodnota akciových investícií v dôchodkovom fonde Rešpekt môže tvoriť až 100 % majetku. Minimálna odporúčaná doba investovania je 10 rokov.
flower

Čo je ESG investovanie?

Zodpovedné investovanie je novým trendom vo finančnom svete. Charakterizujú ho predovšetkým tri tematické kritériá, ukryté pod skratkou ESG.

fondRespekt karta 4

fondRespekt karta 2

fondRespekt karta 3

Investičná stratégia, ktorá kladie dôraz na lepšiu budúcnosť

Pre fondy s udržateľným a zodpovedným investovaním je typický preverovací proces - skríning. Ide o pomerne jednoduchú metódu, pri ktorej sa najprv identifikujú a potom vylúčia tzv. problémové odvetvia. Pozitívny skríning vyberá tie spoločnosti či podielové fondy, ktoré sú kvalitné a dbajú o dodržiavanie environmentálnych kritérií, sociálnych kritérií a kritérií riadenia spoločnosti. Negatívny skríning vylúči spoločnosti, ktoré tieto kritériá ignorujú či nedodržiavajú. Plnenie kritérií zodpovedného podnikania sa vyhodnocuje priebežne. Ak ich niektorá spoločnosť poruší, je vyradená z nášho investičného portfólia.

Princípy investičnej stratégie dôchodkového fondu Rešpekt:

wallet

orientácia na globálne akciové trhy

pacifier

zohľadnenie environmentálnych, sociálnych kritérií a kritérií riadenia spoločnosti,

form-coins

aktívny výber cenných papierov (investovanie do individuálnych akcií, zahraničných subjektov kolektívneho investovania a podielových listov)

hand-money

zachovanie rizikového profilu. kde hodnota akciových investícií môže tvoriť až 100 % majetku.


Zistite viac o tomto dôchodkovom fonde a jeho výkonnosti.

So sporením v rámci II. piliera je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v správe dôchodkovej spoločnosti nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu.

Okrem vyššie uvedených bodov pri investovaní v dôchodkovom fonde Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f. sa zaväzujeme k dodržiavaniu ESG kritérií, ktoré vyhodnocujeme na základe pozitívneho a taktiež negatívneho skríningu. Bližšie informácie o vyhodnocovaní ESG kritérií môžete nájsť v štatúte dôchodkového fondu.

V rámci spoločností patriacich do skupiny NN na Slovensku chceme aktívne prispieť k lepšej budúcnosti našej planéty. Aj preto pomáhame urýchliť prechod na nízko uhlíkovú ekonomiku. V rámci medzinárodnej skupiny NN sme sa zaviazali, že do roku 2050 zmeníme naše investičné portfólio na portfólio s nulovými uhlíkovými emisiami. Do budúcnosti smerujeme v súlade s cieľom Parížskej dohody neprekročiť zvýšenie teploty planéty o 1,5 °C.

Upozornenie : S uzatvorením zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší výnos dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.