Riešenie poistných udalostí a ostatných žiadostí

1. Na uzavretie poistnej udalosti musím doložiť nejaké správy od lekára. Nechcem však za ním teraz chodiť, lebo sa obávam ochorenia. Čo mám urobiť?
Uvedomujeme si, že v súčasnosti môže byť komplikované získať od lekára všetky potrebné doklady a určite nechceme našich klientov vystavovať nebezpečiu nákazy. Ak je potrebné doložiť nejaké lekárske správy z vašej zdravotnej dokumentácie, požiadajte svojho lekára telefonicky alebo e-mailom o zaslanie naskenovaných dokumentov, ktoré pre posúdenie nároku na poistné plnenie plne akceptujeme. V prípade, že sa vám týmto spôsobom nepodarí získať požadovanú dokumentáciu, kontaktujte nás, ubezpečujeme vás, že nájdeme vyhovujúce riešenie pre každý individuálny prípad.

2. Ako mám nahlásiť poistnú udalosť, keďže v tejto situácii nechcem chodiť na poštu?
Poistnú udalosť nahlásite veľmi jednoducho na našej webovej stránke v časti Ako nahlásiť škodovú poistnú udalosť. Týmto rýchlym a pohodlným spôsobom môžete z bezpečia domova tiež dopĺňať dokumenty potrebné k už nahlásenej poistnej udalosti.

3. Stačí, ak k poistnej udalosti zašlem iba skeny?
Áno, poistné udalosti spracúvame aj na základe elektronicky zaslaných naskenovaných dokumentov či fotografií. Bližšie informácie ako postupovať nájde na našej webovej stránke v časti Ako nahlásiť škodovú poistnú udalosť.

4. K poistnej udalosti mám doložiť potvrdenie zo Sociálnej poisťovne, aké sú možnosti získať toto potvrdenie s ohľadom na aktuálnu situáciu?
Sociálnu poisťovňu je možné osloviť mailom aj telefonicky a postupovať podľa jej pokynov. Sociálna poisťovňa vám toto potvrdenie následne pošle e-mailom alebo poštou. V súčasnosti nie je podľa dostupných informácií zo Sociálnej poisťovne možné vystaviť potvrdenie „na počkanie“ na základe osobnej návštevy.

5. Bude sa pri šetrení poistnej udalosti preverovať, či sa poistený, u ktorého sa potvrdí koronavírus, zúčastnil napríklad na nejakej hromadnej spoločenskej akcii či športovom podujatí?
Ak klient koná v rozpore so stanovenými štandardami, je možné krátiť poistné plnenie. Vo Všeobecných poistných podmienkach je definované, že: „Poisťovateľ je oprávnený znížiť poistné plnenie, ak bola poistná udalosť zapríčinená protiprávnym, úmyselným, hrubo nedbanlivým konaním alebo nekonaním účastníkov poistenia.“ Klientov preto vyzývame k zodpovednému konaniu, prevencii a ochrane vlastného zdravia.

6. Ako mám v súčasnej situácii podať žiadosť o výber/poistné plnenie/výplatu?
 Všetky uvedené žiadosti sa podávajú na vami podpísanom a vyplnenom tlačive spoločnosti. zjednodušili sme proces zasielania a overovania jednotlivých žiadostí, aby sme minimalizovali vaše zdravotné riziká.

Nasledovné  podpísané žiadosti nám môžete poslať poštou alebo elektronicky (naskenované alebo aj odfotené mobilným telefónom - dôležité je, aby boli čitateľné) s priloženou obojstrannou fotokópiou občianskeho preukazu.

Požiadavky môžete zaslať mailom na  z e-mailu, ktorý evidujeme na vašej zmluve alebo poštou na adresu spoločnosti.

Žiadosti k životnému poisteniu:

  • Žiadosť o výber/čiastočný odkup až do 10 000 €
  • Poistné plnenie (poistená osoba) až do 10 000 €
  • Poistné plnenie (úmrtie/dožitie) až do 10 000 €

Žiadosti k doplnkovému dôchodkovému sporeniu:

  • Žiadosti o akékoľvek výplaty doplnkového starobného dôchodku alebo doplnkového výsluhového dôchodku, odstupného, jednorázového vyrovnania, predčasného výberu, úmrtia do 10 000 €

Žiadosti k starobnému dôchodkovému sporeniu:

  • Žiadosti výplaty zo starobného dôchodkového sporenia do 10 000 €

Pri vyšších čiastkach akceptujeme pri všetkých žiadostiach overenie na matrike, obecnom úrade alebo u notára.