Kariéra v NN () Pridať do obľúbených

Patríme medzi najlepších zamestnávateľov

Na našich zamestnancoch nám záleží

Staňte sa NN poradcom

Výhody práce poradcu v NN

 • Finančné ohodnotenie je priamo úmerné vašim výsledkom.
 • Máte otvorené možnosti profesijného i finančného postupu.
 • Každý deň si sami určíte pracovnú dobu aj pracovné tempo, ktoré vám vyhovuje.
 • Vyberáte si svoju klientelu.
 • Svoj pracovný čas si organizujete sami.
 • Môžete sa zúčastniť odborných školení, ktoré vám preplatíme.
 • Ako NN poradca nováčik ste pod odborným vedením manažéra s dlhoročnou praxou, ktorý s vami chodí na stretnutia a pomáha vám vypracovávať návrh riešení pre klienta.

Opýtali sme sa kolegov na ich prácu v NN. Pozrite si videá.

Čo znamená byť NN poradcom?

 • NN poradca pomáha klientom riešiť rôzne životné situácie a napĺňať ich predstavy.
 • Tento koncept služieb predpokladá budovanie dlhodobého vzťahu s klientom. Uzavretie zmluvy teda nie je vyvrcholením, ale naopak začiatkom spolupráce. Stanete sa osobným NN poradcom klienta možno na celý život. Budete mu pomáhať s orientáciou v záplave informácií finančného sveta.
 • Vaša práca bude pre klienta znamenať istotu, že jeho finančné prostriedky sú efektívne využité.

NN poradca si buduje databázu klientov, ktorým pomáha využiť ich finančné prostriedky tak, aby dosiahli optimálne zabezpečenie v rôznych životných situáciách. NN poradca je partnerom klientov, ktorí sa na neho obracajú celý život. Práca sa vykonáva na základe registrácie v Národnej banke Slovenska, ako viazaný finančný agent, bez nutnosti otvárania živnostenského oprávnenia.

Konkrétne je vašou úlohou:

 • vyhľadávanie nových klientov
 • pomoc klientom sformulovať ich dlhodobé finančné plány a ciele
 • výber najvýhodnejšej kombinácie finančných produktov na základe analýzy potrieb a možností klienta
 • príprava a odovzdanie podkladov pre administratívne spracovanie zmlúv
 • poskytovanie následného servisu po celú dobu trvania zmluvy
 • spolupráca pri riešení poistných udalostí

Tí najlepší si zaslúžia odmenu!

Návšteva v zahraničí: NN organizuje pre svojich NN poradcov celý rad súťaží. Tých najlepších čaká nielen finančná odmena, ale napríklad aj motivačná pracovná stáž v zahraničí.

Financie ako stimul úspechu: Na profesionalitu našich NN poradcov kladieme vysoké nároky, čomu zodpovedá aj ich nadpriemerné ohodnotenie. Výška vašich príjmov je priamo úmerná vašim schopnostiam a výkonom.

Každý NN poradca má pred sebou otvorenú cestu k budovaniu vlastnej kariéry. Profesijný rast môže vyvrcholiť až prácou v samotnom manažmente spoločnosti.

V prípade, že sme vás zaujali, pošlite nám svoj životopis.

 

 

Ak chcete pre nás pracovať pošlite nám svoj životopis

Spracúvanie osobných údajov

NN spoloční prevádzkovatelia (NN Životná poisťovňa, a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, IČO: 35 691 999, NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, IČO: 35 902 981, NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, IČO: 35 976 853) spracúvajú osobné údaje (potenciálneho) finančného agenta – dotknutej osoby za účelom vykonania opatrení pred uzatvorením zmluvy o vykonávaní finančného sprostredkovania, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán, alebo v predzmluvných vzťahoch s dotknutou osobou, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR). NN spoloční prevádzkovatelia uchovávajú osobné údaje po dobu trvania predzmluvných vzťahov, v prípade ak k vzniku zmluvného vzťahu nedôjde, tak NN spoloční prevádzkovatelia osobné údaje dotknutej osoby zlikvidujú do 6 mesiacov od poskytnutia osobných údajov dotknutou osobou. Dotknutá osoba má právo požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie a/alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenositeľnosť osobných údajov, právo podať sťažnosť na spracúvanie osobných údajov orgánu dozoru – Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Ďalšie informácie o spracúvaní poskytnutých osobných údajov sú dostupné na webstránke https://www.nn.sk/ochrana-osobnych-udajov.html.