Kariéra v NN () Pridať do obľúbených

Aj pri posedení v parku sa dá zarábať

Pracujte, kde chcete. Vyskúšajte flexibilnú prácu NN poradcu.

Zistiť viac

Staňte sa NN poradcom

Výhody práce poradcu v NN

 • Finančné ohodnotenie je priamo úmerné vašim výsledkom
 • Máte otvorené možnosti profesijného i finančného postupu.
 • Každý deň si sami určíte pracovnú dobu aj pracovné tempo, ktoré vám vyhovuje.
 • Vyberáte si svoju klientelu.
 • Svoj pracovný čas si organizujete sami.
 • Môžete sa zúčastniť odborných školení, ktoré vám preplatíme.
 • Ako NN poradca nováčik ste pod odborným vedením manažéra s dlhoročnou praxou, ktorý s vami chodí na stretnutia a pomáha vám vypracovávať návrh riešení pre klienta.

Čo znamená byť NN poradcom?

 • NN poradca pomáha klientom riešiť rôzne životné situácie a napĺňať ich predstavy.
 • Tento koncept služieb predpokladá budovanie dlhodobého vzťahu s klientom. Uzavretie zmluvy teda nie je vyvrcholením, ale naopak začiatkom spolupráce. Stanete sa osobným NN poradcom klienta možno na celý život. Budete mu pomáhať s orientáciou v záplave informácií finančného sveta.
 • Vaša práca bude pre klienta znamenať istotu, že jeho finančné prostriedky sú efektívne využité.

NN poradca si buduje databázu klientov, ktorým pomáha využiť ich finančné prostriedky tak, aby dosiahli optimálne zabezpečenie v rôznych životných situáciách. NN poradca je partnerom klientov, ktorí sa na neho obracajú celý život.

Konkrétne je vašou úlohou:

 1. vyhľadávanie nových klientov
 2. pomoc klientom sformulovať ich dlhodobé finančné plány a ciele
 3. výber najvýhodnejšej kombinácie finančných produktov na základe analýzy potrieb a možností klienta
 4. príprava a odovzdanie podkladov pre administratívne spracovanie zmlúv
 5. poskytovanie následného servisu po celú dobu trvania zmluvy
 6. spolupráca pri riešení poistných udalostí

Tí najlepší si zaslúžia odmenu!

Návšteva v zahraničí: NN organizuje pre svojich NN poradcov celý rad súťaží. Tých najlepších čaká nielen finančná odmena, ale napríklad aj motivačná pracovná stáž v zahraničí.

Financie ako stimul úspechu: Na profesionalitu našich NN poradcov kladieme vysoké nároky, čomu zodpovedá aj ich nadpriemerné ohodnotenie. Výška vašich príjmov je priamo úmerná vašim schopnostiam a výkonom.

Každý NN poradca má pred sebou otvorenú cestu k budovaniu vlastnej kariéry. Profesijný rast môže vyvrcholiť až prácou v samotnom manažmente spoločnosti.

V prípade, že sme vás zaujali, pošlite nám svoj životopis.

Pošlite nám svoj životopis

Spracúvanie osobných údajov

NN Životná poisťovňa, a.s., so sídlom na Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, IČO: 35 691 999, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sa, vložka č.: 1095/B (ďalej len „NN ŽP“) spracúva osobné údaje (potenciálneho) finančného agenta – dotknutej osoby bez jej súhlasu v zmysle ustanovenia § 10 ods. 3 písm. b) Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o OOÚ“), nakoľko spracúvanie jej osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán, alebo v predzmluvných vzťahoch s dotknutou osobou alebo pri rokovaní o zmene zmluvy, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť dotknutej osoby.

Dotknutá osoba berie na vedomie a súhlasí, že v prípadoch, ak má NN ŽP ako prevádzkovateľ podľa Zákona o OOÚ voči nej oznamovaciu povinnosť, táto oznamovacia povinnosť bude splnená, ak sa oznam uverejní na webovej stránke NN ŽP.