NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačné údaje:
Jesenského 4/C
811 02 Bratislava
IČO: 35 902 981
IČ DPH: SK2021896690
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3434/B

Predmet činnosti:
Vytváranie a správa dôchodkových fondov na vykonávanie starobného dôchodkového sporenia (II. dôchodkový pilier).

Konanie:
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva, pričom na platnosť právnych úkonov v mene spoločnosti sa vyžaduje súhlasný prejav vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná takým spôsobom, že členovia predstavenstva k napísanému alebo vytlačenému menu a priezvisku, funkcii a obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.

Predstavenstvo:
Peter Brudňák                                   predseda predstavenstva
Martin Višňovský,                             člen predstavenstva
Andrea Podstrelencová                  člen predstavenstva
Peter Jung                                          člen predstavenstva

Dozorná rada:
Renata Mrázová                                predseda dozornej rady
Michal Němec                                    člen dozornej rady
Frederick Louis Lathioor                 člen dozornej rady
Eva Hajná                                           člen dozornej rady


Jediný akcionár:
NN Životná poisťovňa, a.s., so sídlom: Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, IČO: 35 691 999

História a súčasnosť:
NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. vznikla v roku 2004 na základe dlhoročných skúseností finančnej skupiny ING v oblasti dôchodkov. Investuje a spravuje úspory sporiteľov na osobných dôchodkových účtoch.
 

Stanovy spoločnosti

Stanovy akciovej spoločnosti NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Rozhodnutie jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.