NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.

Identifikačné údaje:
Jesenského 4/C
811 02 Bratislava
IČO: 35 976 853
IČ DPH: SK2022119836
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3799/B

Predmet činnosti:
Vytváranie a správa doplnkových dôchodkových fondov na vykonávanie doplnkového dôchodkového sporenia (III. dôchodkový pilier).

Konanie:
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva, pričom na platnosť právnych úkonov v mene spoločnosti sa vyžaduje súhlasný prejav vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná takým spôsobom, že členovia predstavenstva k napísanému alebo vytlačenému menu a priezvisku, funkcii a obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.

Predstavenstvo:
Peter Brudňák predseda predstavenstva
Martin Višňovský člen predstavenstva
Peter Jung člen predstavenstva
Branislav Buštík člen predstavenstva
Miroslava Jandorfová člen predstavenstva
Jozef Dúcky člen predstavenstva
Peter Šterbák člen predstavenstva
Boris Fošnár člen predstavenstva

Dozorná rada:
Eva Hajná                                                 člen dozornej rady
Bartholomeus Odilia Petrus Frijns      člen dozornej rady
Renata Jadwiga Kulej                            člen dozornej rady

Jediný akcionár:
NN Continental Europe Holdings B.V., so sídlom v Holandskom kráľovstve

História a súčasnosť:

ING Tatry - Sympatia, d.d.s, a.s. vznikla v roku 2006 transformáciou Prvej doplnkovej dôchodkovej poisťovne Tatry - Sympatia. Dnes ako NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., poskytuje služby v oblasti doplnkového dôchodkového sporenia.

Stanovy spoločnosti

Stanovy akciovej spoločnosti NN Tatry - Sympatia, d.d.s, a.s.

Valné shromaždenie

Rozhodnutie jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.

zo dňa 21.04.2022

Zásady odmeňovania

Spoločnosť NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. je v zmysle § 32b Zákona č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)  povinná vypracovať a dodržiavať jasné, transparentné a účinné zásady odmeňovania primerané jej veľkosti, vnútornej organizácii a povahe, rozsahu a zložitosti jej činností. Spoločnosť NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. sa riadi zásadami odmeňovania obsahujúcimi hlavné zásady a pravidlá platné pre odmeňovanie vybraných kategórií osôb definovaných zákonom.

Prijaté zásady odmeňovania spoločnosti sú v súlade s riadnym a účinným riadením rizík, obchodnou stratégiou, cieľmi, hodnotami a záujmami spoločnosti, so záujmami účastníkov a poberateľov dávok ako aj ňou spravovaných doplnkových dôchodkových fondov. Zásady odmeňovania nepodnecujú k prijímaniu rizika, ktoré nie je v súlade s rizikovým profilom, štatútmi fondov spoločnosti alebo zakladajúcimi dokumentami spoločnosti a zahŕňajú opatrenia na zabránenie konfliktu záujmov.

Uvedené zásady odmeňovania sa vzťahujú najmä na:

a)  členov dozornej rady doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
b)  členov predstavenstva doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
c)  osoby zodpovedné za výkon kľúčovej funkcie – v zmysle § 6j zákona kľúčová funkcia je funkcia vnútornej kontroly, funkcia riadenia rizík a funkcia vnútorného auditu,
d)  ďalšie osoby podľa rozhodnutia predstavenstva doplnkovej dôchodkovej spoločnosti - zamestnanci, ktorí z dôvodu výkonu svojej funkcie alebo pracovnej náplne môžu individuálne alebo kolektívne podstatne ovplyvňovať riziká, ktorým je vystavený majetok doplnkových dôchodkových fondov, vrátane osôb, ktoré môžu prijímať rozhodnutia týkajúce sa nakladania s majetkom doplnkového dôchodkového fondu.

V súlade so zásadami odmeňovania sa odmeny členia na pevnú zložku odmeny, ktorú tvorí mzda, resp. odmena za výkon funkcie,  nezávislá od výkonnosti a variabilnú zložku odmeny - bonus, ktorá sa odvíja od splnenia vopred vymedzených cieľov. Kritéria odmeňovania vybranej kategórie zamestnancov sú nastavené a regulované tak, aby sa zabránilo takému modelu odmeňovania, ktoré by ich motivovalo k rizikovému chovaniu. Doplnková dôchodková spoločnosť preskúmava zásady odmeňovania a aktualizuje ich najmenej raz za tri roky.