NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.

Identifikačné údaje:
Jesenského 4/C
811 02 Bratislava
IČO: 35 976 853
IČ DPH: SK2022119836
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3799/B

Predmet činnosti:
Vytváranie a správa doplnkových dôchodkových fondov na vykonávanie doplnkového dôchodkového sporenia (III. dôchodkový pilier).

Konanie:
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva, pričom na platnosť právnych úkonov v mene spoločnosti sa vyžaduje súhlasný prejav vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná takým spôsobom, že členovia predstavenstva k napísanému alebo vytlačenému menu a priezvisku, funkcii a obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.

Predstavenstvo:
Peter Brudňák                                   predseda predstavenstva
Martin Višňovský,                             člen predstavenstva
Andrea Podstrelencová                  člen predstavenstva
Peter Jung                                          člen predstavenstva

Dozorná rada:
Renata Mrázová                                predseda dozornej rady
Michal Němec                                    člen dozornej rady
Jiří Čapek,                                           člen dozornej rady
Frederick Louis Lathioor                 člen dozornej rady
Eva Hajná                                           člen dozornej rady

Jediný akcionár:
NN Continental Europe Holdings B.V., so sídlom v Holandskom kráľovstve

História a súčasnosť:

ING Tatry - Sympatia, d.d.s, a.s. vznikla v roku 2006 transformáciou Prvej doplnkovej dôchodkovej poisťovne Tatry - Sympatia. Dnes ako NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., poskytuje služby v oblasti doplnkového dôchodkového sporenia.

Stanovy spoločnosti

Stanovy akciovej spoločnosti NN Tatry - Sympatia, d.d.s, a.s.

Rozhodnutie jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.