NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.

Identifikačné údaje:
Jesenského 4/C
811 02 Bratislava
IČO: 35 976 853
IČ DPH: SK2022119836
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3799/B

Predmet činnosti:
Vytváranie a správa doplnkových dôchodkových fondov na vykonávanie doplnkového dôchodkového sporenia (III. dôchodkový pilier).

Konanie:
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva, pričom na platnosť právnych úkonov v mene spoločnosti sa vyžaduje súhlasný prejav vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná takým spôsobom, že členovia predstavenstva k napísanému alebo vytlačenému menu a priezvisku, funkcii a obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.

Predstavenstvo:
Peter Brudňák predseda predstavenstva
Martin Višňovský člen predstavenstva
Peter Jung člen predstavenstva
Branislav Buštík člen predstavenstva
Miroslava Jandorfová člen predstavenstva
Jozef Dúcky člen predstavenstva
Peter Šterbák člen predstavenstva

Dozorná rada:
Eva Hajná                                                 člen dozornej rady
Bartholomeus Odilia Petrus Frijns      člen dozornej rady
Renata Jadwiga Kulej                            člen dozornej rady

Jediný akcionár:
NN Continental Europe Holdings B.V., so sídlom v Holandskom kráľovstve

História a súčasnosť:

ING Tatry - Sympatia, d.d.s, a.s. vznikla v roku 2006 transformáciou Prvej doplnkovej dôchodkovej poisťovne Tatry - Sympatia. Dnes ako NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., poskytuje služby v oblasti doplnkového dôchodkového sporenia.

Stanovy spoločnosti

Stanovy akciovej spoločnosti NN Tatry - Sympatia, d.d.s, a.s.

Valné shromaždenie

Rozhodnutie jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.

Zásady odmeňovania

Spoločnosť NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. je v zmysle § 32b Zákona č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)  povinná vypracovať a dodržiavať jasné, transparentné a účinné zásady odmeňovania primerané jej veľkosti, vnútornej organizácii a povahe, rozsahu a zložitosti jej činností. Spoločnosť NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. sa riadi zásadami odmeňovania obsahujúcimi hlavné zásady a pravidlá platné pre odmeňovanie vybraných kategórií osôb definovaných zákonom.

Prijaté zásady odmeňovania spoločnosti sú v súlade s riadnym a účinným riadením rizík, obchodnou stratégiou, cieľmi, hodnotami a záujmami spoločnosti, so záujmami účastníkov a poberateľov dávok ako aj ňou spravovaných doplnkových dôchodkových fondov. Zásady odmeňovania nepodnecujú k prijímaniu rizika, ktoré nie je v súlade s rizikovým profilom, štatútmi fondov spoločnosti alebo zakladajúcimi dokumentami spoločnosti a zahŕňajú opatrenia na zabránenie konfliktu záujmov.

Uvedené zásady odmeňovania sa vzťahujú najmä na:

a)  členov dozornej rady doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
b)  členov predstavenstva doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
c)  osoby zodpovedné za výkon kľúčovej funkcie – v zmysle § 6j zákona kľúčová funkcia je funkcia vnútornej kontroly, funkcia riadenia rizík a funkcia vnútorného auditu,
d)  ďalšie osoby podľa rozhodnutia predstavenstva doplnkovej dôchodkovej spoločnosti - zamestnanci, ktorí z dôvodu výkonu svojej funkcie alebo pracovnej náplne môžu individuálne alebo kolektívne podstatne ovplyvňovať riziká, ktorým je vystavený majetok doplnkových dôchodkových fondov, vrátane osôb, ktoré môžu prijímať rozhodnutia týkajúce sa nakladania s majetkom doplnkového dôchodkového fondu.

V súlade so zásadami odmeňovania sa odmeny členia na pevnú zložku odmeny, ktorú tvorí mzda, resp. odmena za výkon funkcie,  nezávislá od výkonnosti a variabilnú zložku odmeny - bonus, ktorá sa odvíja od splnenia vopred vymedzených cieľov. Kritéria odmeňovania vybranej kategórie zamestnancov sú nastavené a regulované tak, aby sa zabránilo takému modelu odmeňovania, ktoré by ich motivovalo k rizikovému chovaniu. Doplnková dôchodková spoločnosť preskúmava zásady odmeňovania a aktualizuje ich najmenej raz za tri roky.