Magazín ING Poisťovne 09

Slovenskí sporitelia sú nároční, financie chcú mať pod kontrolou

Kým našim západným susedom najviac záleží na výnosnosti penzijných fondov, Slováci si okrem toho potrpia aj na starostlivosť a komunikáciu zo strany doplnkových dôchodkových spoločností. Vyplýva to z výsledkov decembrového prieskumu spoločnosti Ipsos, ktorý mapoval úroveň služieb slovenských doplnkových dôchodkových spoločností a českých penzijných fondov z hľadiska celkovej spokojnosti. Na čele rebríčka spokojnosti zákazníkov s klientským servisom doplnkových dôchodkových spoločností sa súbežne umiestnili DDS Tatra banky a ING Tatry-Sympatia, d.d.s.

Klienti doplnkových dôchodkových spoločností považujú za ideálne, keď ich doplnková dôchodková spoločnosť kontaktuje aspoň raz ročne a spoločne s nimi reviduje existujúcu zmluvu, prezradil prieskum. Z tohto pohľadu vyšla najlepšie ING Tatry-sympatia, d.d.s. 34 % opýtaných uviedlo, že ich v priebehu trvania zmluvy doplnková dôchodková spoločnosť kontaktovala. Ďalšie „medailové" pozície v tomto hodnotení získali spoločnosti Stabilita d.d.s. a AXA d.d.s.

Frekvencia kontaktovania svojich klientov zo strany doplnkových dôchodkových spoločností

Zdroj: prieskum Ipsos, december 2011, n = 300.

"Pravidelný kontakt s finančnou inštitúciou považujú klienti za prioritnú súčasť kvalitného, klientskeho servisu. Ak ich finančná inštitúcia proaktívne kontaktuje, je to pre nich signál, že pre ňu nie sú len číslom, ale osobou, ktorá je pre nich významná. A to si vážia," uviedol k výsledkom prieskumu Michal Drobník z výskumnej agentúry Ipsos.

55 % Slovákov je spokojných s doplnkovým dôchodkovým sporením, ktoré majú uzavreté. V rebríčku spoločností dosahujú nadpriemernú spokojnosť ING Tatry-sympatia, d.d.s. a AXA d.d.s., ktoré majú rovnaké hodnotenie čo do pomeru spokojných a nespokojných klientov.

Časom, kedy Slovákov telefonáty prípadne listy z finančných inštitúcií otravovali, už zdá sa odzvonilo. Najnovšie trendy nasvedčujú tomu, že klienti chcú mať svoje financie a investície pod kontrolou a záleží im na tom, čo sa s ich peniazmi deje. V porovnaní s obyvateľmi susednej Českej republiky slovenskí klienti vo vyššej miere vyžadujú od svojej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti lepšiu informovanosť. Podľa ďalších výsledkov prieskumu Slováci kladú dôraz na proaktívnu komunikáciu, personalizovaný kontakt a prejav záujmu o klienta aspoň jedenkrát ročne.

Myslime spolu ekologicky!

ING Poistovna - ekologickyV rámci proklientskeho prístupu sme sa rozhodli umožniť klientom ING DSS, a.s., a ING Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s., aktívny elektronický prístup k dôchodkovému sporeniu, ktorý im umožní získavať elektronické výpisy z účtu a zároveň realizovať zmeny údajov na zmluve ihneď, bezpečne a bez čakania, v pohodlí svojho domova.

V súčasnosti majú klienti ING DSS, a.s., k svojmu dôchodkovému účtu pasívny prístup. To znamená, že po úspešnom prihlásení sa cez internetovú stránku spoločnosti pomocou zabezpečovacích prvkov si môžu skontrolovať stav svojho účtu a získať ďalšie informácie ich starobného dôchodkového sporenia. Nemôžu však vykonávať aktívne zmeny.

    Už od apríla 2012 si však budú môcť aktívne meniť kontaktné údaje na zmluve (kontaktná adresa, telefón, e-mail) a zároveň dostávať výpisy elektronickou formou do schránky v tzv. klientskej zóne. V druhej fáze úpravy DSS webu, ktorej ukončenie predpokladáme v druhej polovici roka 2012, bude umožnené klientom zmeniť si adresu trvalého pobytu, priezvisko, ako aj dôchodkový fond, v ktorom si sporia.

K tomu, aby si klienti takouto “online“ formou mohli spravovať svoj osobný dôchodkový účet je potrebné, aby podpísali dodatok k ich zmluve o starobnom dôchodkovom sporení. Tento dodatok bol klientom ING DSS, a.s., odoslaný spolu s výpismi v januári tohto roka. Zároveň je k dispozícii aj na našej internetovej stránke: http://www.ingdss.sk/files/dss/oznamenia/navrh-dodatku-dss_final.pdf. Podpísanie dodatku a tým prejavenie súhlasu s elektronickými výpismi a vykonávaním elektronických zmien, nie je časovo obmedzené.

Ani klienti III. piliera neostanú o aktívny elektronický prístup k ich sporeniu ukrátení. V druhej polovici roka 2012 bude táto možnosť elektronických výpisov a vykonávania on-line zmien sprístupnená aj pre účastníkov doplnkového dôchodkového sporenia v ING Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. Súčasťou výpisov z účtov za rok 2011 bol, rovnako ako v II. pilieri, dodatok k zmluve o doplnkovom dôchodkovom sporení, prostredníctvom ktorého môžu účastníci vyjadriť svoj súhlas so zasielaním výpisov elektronicky a vykonávaním zmien on-line.

O sprístupnení klientskej časti a ďalších podrobnostiach budeme klientov ING Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s., vopred informovať prostredníctvom našej internetovej stránky.

Veríme, že všetci klienti, ktorým záleží na životnom prostredí a uprednostňujú rýchlu elektronickú komunikáciu, privítajú tieto zmeny a aktívne sa do nich zapoja.

II. dôchodkový pilier prechádza výraznými zmenami. Dotknú sa každého.

Reforma 2012 - druhý pilierII. pilier charakterizovaný ako dobrovoľný systém dôchodkového sporenia, do ktorého sporiteľ platí polovicu zo svojich odvodov na dôchodkové poistenie, čakajú v tomto roku výrazné zmeny. Okrem názvov jednotlivých fondov sa mení ich počet, rušia garancie, kráti minimálna doba sporenia a  pre niektorých bude vstup do neho opäť povinný.

Jednou z najdôležitejších zmien, ktoré nastanú od 1. apríla 2012, bude povinná účasť na systéme pre ľudí, ktorí po prvýkrát vstúpia na trh práce (či už ako zamestnanci alebo SZČO) a stanú sa dôchodkovo poistenými v I. pilieri. Ich povinnosťou bude, vybrať si počas obdobia 180 dní, odkedy sa prvýkrát dôchodkovo poistia v I. pilieri, jednu z dôchodkových správcovských spoločností na trhu. Ak tak neurobia, Sociálna poisťovňa im vyberie spoločnosť automaticky podľa abecedného poradia a stanú sa sporiteľmi vyváženého (od 1.4. zmiešaného) fondu. Avšak sporitelia prvýkrát dôchodkovo poistení majú možnosť počas 730 dní zo systému vystúpiť, ak sa tak rozhodnú.

Od 1. 4. 2012 dochádza aj k zmene názvov dôchodkových fondov. Konzervatívny sa zmení na dlhopisový, vyvážený na zmiešaný a rastový bude po novom akciový dôchodkový fond. K trom spomínaným fondom pribudne celkom nový - indexový dôchodkový fond. V ING DSS, a.s., bude tento fond kopírovať výkonnosť akciového indexu  EUROSTOXX 50, ktorý je zložený z 50 akcií verejne obchodovaných spoločností.

Novela zákona stanovuje nové pravidlá pre klientov nad 50 rokov. Časť nasporenej sumy sa u týchto klientov bude postupne presúvať do dlhopisového fondu, až po dovŕšenie 59 rokov veku, kedy bude musieť mať sporiteľ 100 % svojho majetku v dlhopisovom fonde.

V rámci legislatívnych zmien sa zároveň znížila povinná minimálna doba sporenia z 15 na 10 rokov. Sporitelia budú môcť po novom sporiť v dvoch fondoch súčasne, pričom jeden zo zvolených fondov musí byť dlhopisový. Prestupovanie medzi jednotlivými fondmi budú môcť klienti realizovať kedykoľvek počas roka naďalej bezplatne.

O tých najdôležitejších zmenách informovali všetky dôchodkové správcovské spoločnosti („DSS“) svojich klientov v januári 2012, v rámci  výpisov z účtov za minulý rok. Súčasťou výpisov bola aj tzv. návratka, prostredníctvom ktorej môžu sporitelia vyváženého a rastového dôchodkového fondu prestúpiť do konzervatívneho fondu. V tom ako v jedinom od 1. 4. 2012 zostanú zachované tzv. garancie  (t.j. povinnosť DSS dopĺňať majetok v dôchodkovom fonde z vlastného majetku, ak poklesne hodnota dôchodkovej jednotky v tzv. sledovanom období).
    
Záverom možno zhrnúť, že v dôsledku zmien, ktoré systém čakajú od 1. 4. 2012, sa II. pilier stane otvoreným z pohľadu investovania a sporitelia budú mať možnosť získať zaujímavé výnosy. Ak sa však rozhodnú pre konzervatívny typ investovania, vhodnou voľbou bude pre nich dlhopisový fond, ktorý bude naďalej garantovať istinu vložených prostriedkov. Pri dlhodobom sporení a investovaní v II. pilieri možno očakávať vyššie výnosy z finančných prostriedkov na dôchodkových účtoch, a tým aj vyšší dôchodok, než je možné dosiahnuť prispievaním si výlučne do I. piliera. Výhodou sporenia v druhom pilieri je skutočnosť, že v prípade úmrtia sporiteľa je zostatok jeho účtu predmetom dedenia a nie je „rozpustený“ v prospech ostatných účastníkov systému, ako je tomu v I. pilieri.

Čo sa týka postupu ING DSS, a.s., zmeny v nastaveniach investičnej stratégie budeme realizovať veľmi postupne a opatrne. K 1. 4. 2012 teda nepríde k žiadnej radikálnej zmene investičnej stratégie alebo k významnému navýšeniu rizika vo fondoch, napr. prostredníctvom nákupu väčšieho podielu akciových investícií. Prechod na novú investičnú stratégiu bude veľmi mierny a opatrný, hlavne v prvých mesiacoch. Naším prvoradým cieľom je predovšetkým spokojnosť klientov a z toho vychádzame i pri nastavovaní investičných stratégií spravovaných dôchodkových fondov. Je však nevyhnutné, aby sa podarilo i zo strany Vlády SR, resp. zákonodarcu systém 2. piliera konečne zastabilizovať, nakoľko od jeho počiatku prešla legislatívna úprava už 23-mi zmenami, čo v žiadnom prípade nemôže znamenať, že je systém starobného dôchodkového sporenia stabilný. Zároveň bude nevyhnutné, aby sa zákonodarca vysporiadal i s úpravou pravidiel pre vyplácanie dôchodkov z II. piliera, ktorá v súčasnosti absentuje a napriek už v minulosti avizovaným prípravám tzv. anuitnej novely zákona, takáto doposiaľ vypracovaná nebola.
Najdôležitejšie zmeny od 1. 4. 2012

  • Povinná účasť na systéme pre ľudí, ktorí po prvýkrát vstúpia na trh práce
  • Zmeny názvov dôchodkových fondov
  • Možnosť sporiť v dvoch fondoch zároveň
  • Vytvorenie nového – indexového dôchodkového fondu
  • Nové pravidlá pre klientov nad 50 rokov
  • Zníženie povinnej minimálnej doby sporenia z 15 na 10 rokov
  • Ponechanie garancií v jedinom – dlhopisovom dôchodkovom fonde

Čo prinesie rovnosť pohlaví v poisťovníctve?

Rovnosť poistných sadzieb pre mužov a ženyV marci 2011 Súdny dvor Európskej únie rozhodol, že počnúc 21. decembrom 2012 nesmú poisťovne brať do úvahy pri výpočte ceny svojich produktov pohlavie klientov. Toto „unisexové pravidlo“ má zabezpečiť rovnaký prístup mužov a žien k tovarom a službám. Pre poisťovne to znamená jedno: zásadná zmena v spôsobe oceňovania produktov.

Čo nás teda s príchodom najbližších vianočných sviatkov čaká? Keďže dnešný systém životného poistenia umožňuje stanoviť nižšiu cenu buď pre mužov, alebo pre ženy po zavedení jednotného rovného prístupu k obom pohlaviam určite dôjde pri mnohých produktoch k zvýšeniu ich ceny, a to najmä pre ženy. A tak kým dnes platí nežnejšie pohlavie nižšiu cenu rizikovej životnej poistky, od 21. decembra 2012 sa mu cena zvýši a naopak, u silnejšieho pohlavia sa v niektorých prípadoch cena zníži. Poisťovne tak nastavia určitú zlatú strednú cestu, ktorá však v porovnaní so situáciou pred týmto dátumom bude pre ženy výrazne nevýhodnejšia. V prípade anuitných produktov bude situácia opačná, ženy platia vyššie poistné, pretože sa dožívajú vyššieho veku, a preto by sa cena mala zvýšiť mužom.

Aj keď oceňovanie produktov poistení prešlo dlhodobým vývojom a už niekoľko desaťročí sa riadi štatistickými údajmi, ktoré poukazujú na rozdielnu rizikovosť mužov a žien, Európska únia trvá na ich rovnosti.. A to aj napriek faktu, že ženy sú v rámci poisťovníctva označované nielen za osoby s vyššou priemernou dĺžkou života, ale zároveň sú uvádzané aj ako opatrnejšie a starostlivejšie v porovnaní s mužmi, teda sú označované za osoby opatrné a málo riskujúce v oblasti zdravia.

Rada na záver

Nariadenie EÚ o rovnosti pohlaví platí pre všetky nové zmluvy uzatvorené po 21. decembri 2012. Preto nežnejšiemu pohlaviu, ktoré zvažuje uzatvorenie životnej poistky, odporúčame zakúpiť si túto ešte pred daným dátumom. Vďaka tomuto kroku je možné ušetriť nemalé finančné prostriedky.

Novinky pre vaše pohodlie

NPS top poistenieAko sme vás už informovali v minulom čísle nášho ING Magazínu, spustili sme projekt Net Promoter Score, v rámci ktorého nás zaujíma, ako ste spokojní s našimi službami. Práve na základe vašej spätnej väzby sme od začiatku tohto roka priniesli dve novinky, ktorých cieľom je zabezpečiť vám, našim klientom, vyšší komfort a s ním súvisiacu vyššiu mieru spokojnosti.

Informujeme o registrácii poistnej udalosti

Uvedomujeme si, že likvidácia poistnej udalosti je pre našich klientov dôležitou záležitosťou a chcú byť včas informovaní o tom, kedy a akým spôsobom sa ich hlásenie poistnej udalosti rieši. Preto okamžite po nahlásení poistnej udalosti odosielame klientom prostredníctvom e-mailu alebo SMS informáciu o jej registrácii. Zákazník si tak môže byť istý, že jeho hlásenie bolo úspešne prijaté a naši zamestnanci mu budú v čo najkratšej dobe venovať pozornosť.

Elektronické hlásenie poistnej udalosti

Pre zabezpečenie väčšieho pohodlia našich klientov majú títo od polovice februára možnosť zasielať Oznámenie o poistnej udalosti formou naskenovaného tlačiva na e-mailovú adresu .
Aktuálne formuláre, rozdelené podľa druhu poistnej udalosti, sú k dispozícii na našej webovej stránke www.ingpoistovna.sk v Klientskej zóne - Nahlásenie škodovej (poistnej) udalosti.
Formuláre sú editovateľné, po vyplnení požadovaných údajov je potrebné tlačivo vytlačiť, podpísať, naskenovať a následne odoslať na vyššie uvedenú e-mailovú adresu.
Žiadosť je nutné overiť finančným agentom a doložiť všetky potrebné doklady, ktoré sú nevyhnutné k likvidácii poistnej udalosti, tak ako doposiaľ. Priložená lekárska správa alebo formulár Oznámenie poistnej udalosti musia byť vždy potvrdené pečiatkou a podpisom lekára.

Nezabudnite...

Aby sme vás mohli urýchlene informovať o zaregistrovaní poistnej udalosti a zefektívniť komunikáciu pri likvidácii poistnej udalosti, musíme mať k dispozícii kontakt na vás. Či evidujeme váš e-mail a telefónne číslo si môžete overiť v našom Klientskom centre, na tel. čísle 0850 111 464 alebo 02/59 800 733.

Zanechajte nám Váš kontakt a my Vám zavoláme späť.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.

Informace o ING pojišťovně, a.s.

(dále také jen „pojišťovna“)

podle § 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (dále jen

„ZPOJ“), v souladu s ustanovením §§ 29 až 31 vyhlášky České národní

banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 

pojišťovnictví (dále jen „vyhláška“)

Stav ke dni 31. 3. 2014 (rozhodný den)

Obchodní firma: ING pojišťovna, a.s.

Právní forma: Akciová společnost

Adresa sídla: Praha 5, Smíchov, Nádražní 344/25, PSČ 150 00

Identifikační číslo: 257 03 838

Datum zápisu do 

obchodního rejstříku: 21. 10. 1998

Datum zápisu poslední

změny v obchodním

rejstříku (vč. účelu):

3. 6. 2013 - způsob jednání jménem společnosti

Výše základního kapitálu

zapsaného v obchodním

rejstříku:

65 000 000 Kč

Výše splaceného základního

kapitálu: 65 000 000 Kč

Druh, forma, podoba a počet

emitovaných akcií:

65 000 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč,

v zaknihované podoběK uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.Organizační struktura pojišťovnyK výše uvedenému datu je průměrný evidenční počet zaměstnanců 40,35; průměrný evidenční počet

zaměstnanců přepočítaný na plně zaměstnané je 5,01.ING pojišťovna, a.s.

Údaje o členech dozorčí rady a představenstva

Dozorčí rada:

• Ing. Luboš Zítka, předseda dozorčí rady, den vzniku členství: 8.3.2012 ; den vzniku funkce: 7.3.

2013; Tax Manager, zkušenosti v oblasti lokálních i mezinárodních daňových projektů, zkušenosti

s vedením týmu v mezinárodní společnosti, vedení daňového poradenství, komunikace s auditory.

• Mgr. Jana Rollerová, místopředseda dozorčí rady, den vzniku členství: 14.3.2007; den vzniku

funkce: 18.4.2007; manažerka oddělení pojistné matematiky, zkušenosti v oblasti vývoje

pojistných produktů, člen výboru společenství vlastníků jednotek Společenství domu č.p. 1453,

Červený Dvorec.

• Ing. Karel Nosek, člen dozorčí rady, den vzniku členství:1.3.2013; ORM Manager CR/SR,

zkušenosti v oblasti řízení operačních a  informačních rizik, bezpečnostního monitoringu a 

bezpečnosti IT, zkušenosti s auditem informačních systémů. V současnosti zodpovědný za řízení

oddělení pokrývajících všechny oblasti nefinančních rizik.

Představenstvo:

• Ing. Renata Mrázová, předseda představenstva, den vzniku členství: 12.8.2011; den vzniku

funkce: 20.10.2012; Chairman and Chief Executive Officer ING CR/SR, zkušenosti na 

manažerských pozicích nejen v oblasti pojišťovnictví, člen představenstva ING Penzijního fondu,

a.s., ING Tatry- Sympatia, d.d.s., a.s., organizační složky, ING Životná poisťovňa, a.s., pobočky

pro Českou republiku, vedoucí organizační složky ING Životní pojišťovny N.V., pobočky pro

Českou republiku, jednatelka ING Management Services, s.r.o.

Mgr. Martin Horčička, místopředseda představenstva, den vzniku členství: 1. 3. 2013, den vzniku

funkce: 7. 3. 2013; Chief Operations Officer CR/SR, v minulosti ředitel Business Transformačního

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.programu a  ředitel prodeje ve spol. Vodafone Česká republika a.s., se zkušenostmi v 

oblasti marketingu. V současnosti zodpovědný za řízení procesů společnosti, služeb back office,

IT a projektový management.• Ing. Ivan Kubla, člen představenstva, den vzniku členství 17.1.2011; Manager of Financial &

Operational Accounting CR and SR, od roku 2000 pracoval v sektoru penzijního připojištění na 

pozici hlavní účetní a CFO. V minulosti zastával rovněž funkci člena představenstva tuzemského

penzijního fondu.

Poznámka: dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon jejich funkcí a členství v 

představenstvu nebo dozorčí radě společnosti byli všichni členové těchto orgánů povinni prokázat České

národní bance, která udělila předchozí souhlasy s jejich jmenováním právě na základě posouzení kritérií

dosavadní odborné praxe a kvalifikačních předpokladů pro výkon jejich funkcí.K rozhodnému dni pojišťovna neposkytla žádné úvěry či půjčky členům dozorčí rady nebo představenstva

a rovněž za ně nevydala žádné záruky.

Údaj o složení akcionářůPojišťovna má jediného akcionáře, kterým je společnost ING Continental Europe Holdings B.V., se

sídlem Amstelveenseweg 500, 1081 KL, Amsterdam, Nizozemsko, společnost s omezeným ručením

založená podle nizozemského práva, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Hospodářskou komorou

v Amsterdamu pod číslem 33002024 dne 17. 9. 1904. Jediný akcionář je 100% vlastníkem akcií

pojišťovny, tedy jediným akcionářem.

Údaj o struktuře skupinyJEDINÝ AKCIONÁŘ POJIŠŤOVNYObchodní firma: ING Continental Europe Holdings B.V.

Právní forma: Společnost s omezeným ručením podle nizozemského práva

Adresa sídla: Amstelveenseweg 500, 1081 KL, Amsterdam, Nizozemsko

Přímý podíl na základním

kapitálu pojišťovny 100%

Přímý podíl na hlasovacích

právech pojišťovny 100%Pojišťovna nemá k uvedenému dni vůči svému jedinému akcionáři žádné závazky ani pohledávky. Rovněž

nemá pojišťovna k uvedenému dni v aktivech žádné cenné papíry emitované jediným akcionářem a nemá

z těchto cenných papírů žádné závazky. K uvedenému dni pojišťovna též nevydala žádné záruky za

jediného akcionáře, ani žádné záruky od jediného akcionáře nepřijala.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.Grafické znázornění skupinyGrafické znázornění skupiny zahrnující všechny osoby ovládané osobou ovládající pojišťovnu

ING Continental Europe Holdings B.V. (NL)100% ING pojišťovna, a.s. (ČR)100% ING Penzijní společnost, a.s. (ČR)100% ING Management Services, s.r.o. (ČR)100% ING Finance, s.r.o. (ČR)100% ING Životná poisťovňa, a.s. (SR)ING Životná poisťovňa, a.s., pobočka pro Českou republiku50% ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. (SR)ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., pobočka pro Českou republiku

Údaje o činnosti pojišťovnyPředmět podnikání zapsaný v obchodním rejstříku:

• pojišťovací činnost dle § 3 odst. 1 písm. f) a § 4 odst. 1 ve spojení s § 137 odst. 3 zákona č.

277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (zákon o pojišťovnictví)

v rozsahu pojistného odvětví 2 a), b) a c) neživotních pojištění uvedených v části B přílohy

k zákonu o pojišťovnictví

• činnosti související s pojišťovací činností dle § 3 odst. 1 písm. n) a § 6 odst. 1 ve spojení s § 137

odst. 3 zákona o pojišťovnictví:

- zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností dle

zákona o pojišťovnictví

- poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob podle

zákona o pojišťovnictví

- šetření pojistných událostí podle zákona o pojišťovnictví

- zprostředkování jiných finančních služeb a další činnosti související s výkonem

povolené pojišťovací činnosti podle zákona o pojišťovnictví

- vzdělávací činnost v oblasti pojišťovnictví a jiných finančních služeb podle zákona

o pojišťovnictvíUvedené činnosti pojišťovna k rozhodnému dni skutečně vykonává. Vykonávání těchto činností nebylo

pojišťovně Českou národní bankou ani omezeno, ani pozastaveno.

Výkazy zisků a ztrát za předchozí období najdete zdeRozvahu pojišťovny najdete zde

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.

Reálné a jmenovité (pomyslné) hodnoty derivátů souhrnně za deriváty sjednané za účelem

zajišťování a souhrnně za deriváty sjednané za účelem obchodování nebo spekulacePojišťovna nevlastní žádné deriváty sjednané za účelem zajišťování ani za účelem obchodování nebo

spekulace.Poměrové ukazatele pojišťovny (pojišťovna poskytuje pouze neživotní pojištění, vykazuje ukazatele

solventnosti pouze pro neživotní pojištění; nad pojišťovnou není vykonáván dohled ve skupině podle § 87

odst. 1 písm. a) a b) ZPOJ, tedy pojišťovna nevykazuje upravenou míru solventnosti)Disponibilní míra solventnosti (DMS) 107,5 mil Kč*

Požadovaná míra solventnosti (PMS) 90,0 mil Kč*

Výše garančního fondu (VGF) 90,0 mil Kč*

Poměr DMS a PMS 1,194*

Poměr VGF a součtu položek podle § 18 vyhlášky (DMS) 0,837*

Rentabilita průměrných aktiv (ROAA) -0.06%

Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE) -0.07%

„Combined ratio“ v neživotním pojištění 118,1%***) Tyto údaje v tabulce „Poměrové ukazatele pojišťovny“ jsou údaje vypočtené z hodnot platných k 31. 12.

2013 (za období 1.1.2013 - 31.12.2013, neboť ING pojišťovna, a.s. tyto hodnoty stanoví pouze 1x ročně.

**) Údaj „Combined ratio“ v tabulce „Poměrové ukazatele pojišťovny“ je údajem za období 1.4.2013 31.3.2014. ING pojišťovna, a.s. tuto hodnotu stanoví rovněž pouze 1x ročně.Tento postup (stanovování uvedených hodnot pouze 1x ročně) není ZPOJ vyloučen, tj. je v souladu

s platnými právními předpisy.Praha, 7. května 2014