Myslime spolu ekologicky!

ING Poistovna - ekologickyV rámci proklientskeho prístupu sme sa rozhodli umožniť klientom ING DSS, a.s., a ING Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s., aktívny elektronický prístup k dôchodkovému sporeniu, ktorý im umožní získavať elektronické výpisy z účtu a zároveň realizovať zmeny údajov na zmluve ihneď, bezpečne a bez čakania, v pohodlí svojho domova.

V súčasnosti majú klienti ING DSS, a.s., k svojmu dôchodkovému účtu pasívny prístup. To znamená, že po úspešnom prihlásení sa cez internetovú stránku spoločnosti pomocou zabezpečovacích prvkov si môžu skontrolovať stav svojho účtu a získať ďalšie informácie ich starobného dôchodkového sporenia. Nemôžu však vykonávať aktívne zmeny.

    Už od apríla 2012 si však budú môcť aktívne meniť kontaktné údaje na zmluve (kontaktná adresa, telefón, e-mail) a zároveň dostávať výpisy elektronickou formou do schránky v tzv. klientskej zóne. V druhej fáze úpravy DSS webu, ktorej ukončenie predpokladáme v druhej polovici roka 2012, bude umožnené klientom zmeniť si adresu trvalého pobytu, priezvisko, ako aj dôchodkový fond, v ktorom si sporia.

K tomu, aby si klienti takouto “online“ formou mohli spravovať svoj osobný dôchodkový účet je potrebné, aby podpísali dodatok k ich zmluve o starobnom dôchodkovom sporení. Tento dodatok bol klientom ING DSS, a.s., odoslaný spolu s výpismi v januári tohto roka. Zároveň je k dispozícii aj na našej internetovej stránke: http://www.ingdss.sk/files/dss/oznamenia/navrh-dodatku-dss_final.pdf. Podpísanie dodatku a tým prejavenie súhlasu s elektronickými výpismi a vykonávaním elektronických zmien, nie je časovo obmedzené.

Ani klienti III. piliera neostanú o aktívny elektronický prístup k ich sporeniu ukrátení. V druhej polovici roka 2012 bude táto možnosť elektronických výpisov a vykonávania on-line zmien sprístupnená aj pre účastníkov doplnkového dôchodkového sporenia v ING Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. Súčasťou výpisov z účtov za rok 2011 bol, rovnako ako v II. pilieri, dodatok k zmluve o doplnkovom dôchodkovom sporení, prostredníctvom ktorého môžu účastníci vyjadriť svoj súhlas so zasielaním výpisov elektronicky a vykonávaním zmien on-line.

O sprístupnení klientskej časti a ďalších podrobnostiach budeme klientov ING Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s., vopred informovať prostredníctvom našej internetovej stránky.

Veríme, že všetci klienti, ktorým záleží na životnom prostredí a uprednostňujú rýchlu elektronickú komunikáciu, privítajú tieto zmeny a aktívne sa do nich zapoja.