Oznámenie o zlúčení dvoch Podfondov

Na základe rozhodnutia Správnej rady dotknutých spoločností dôjde s účinnosťou ku dňu 31. 7. 2015 k zlúčeniu týchto dvoch Podfondov v nasledujúcej podobe:

Zlučujúci sa podfond a triedy akcií Prijímajúci podfond a triedy akcií
NN (L) Patrimonial – Multi Asset 5 NN (L) – First Class Multi Asset
C CAP CZK Hedged
LU0444956279
P CAP CZK Hedged
LU1087785041
C CAP EUR
LU0444951395
P CAP EUR
LU0809674541
I CAP EUR
LU0444949811
I CAP EUR
LU0809674202

Oba tieto Podfondy sú spravované rovnakým investičným tímom v rámci oddelenia Multi Asset NN Investment Partners a využívajú rovnaké investičné procesy, vrátane analytického zázemia. V nasledujúcej tabuľke vám prinášame zhrnutie najväčších odlišností medzi týmito Podfondmi:

NN (L) Patrimonial Multi Asset 5 NN (L) First Class Multi Asset
Štruktúra Fond Fondov (NN Fondy prevažne) Prevaha priamych investícií
Cielená anualizovaná ročná volatilita 2 % p. a. 5 % p. a.
Maximálna anualizovaná ročná volatilita 3 % p. a. 5 % p. a.
Očakávaný výnos 1M Euribor + 2 % na odporučenom investičnom horizonte (pred odpočítaním poplatkov) 1M Euribor + 3 % na odporučenom investičnom horizonte (pred odpočítaním poplatkov)

Dôvodom zlúčenia je celková politika zefektívňovania produktov skupiny NN Investment Partners týkajúca sa jej celosvetovej distribúcie investičných fondov. Investičný fond Prijímajúceho podfondu sa môže spoľahnúť na zavedenú, vysoko rozvinutú medzinárodnú distribučnú sieť, ktorá je vysoko rešpektovaná zo strany regulátorov, čo umožní zlepšenie cezhraničnej distribúcie pre Zlučovaný podfond. Takto zlúčenie zároveň pomôže dosiahnuť optimalizáciu spravovaných aktív, čo prinesie úspory z rozsahu a umožní efektívnejšie využívanie zdrojov v rámci riadenia fondu, čo bude prínosom pre investorov.

K dátumu účinnosti akcionári podfondu NN (L) Patrimonial – Multi Asset 5, ktorí si neželajú odkúpiť späť svoje podiely, dostanú nové podiely v Prijímajúcom podfonde, pričom sa použije výmenný pomer, ktorý určí Správcovská spoločnosť a overí ho nezávislý audítor. Po vklade všetkých aktív a pasív a vyššie uvedenej výmene podielov k dátumu účinnosti bude Zlučovaný podfond k dátumu účinnosti rozpustený.
Akcionárov informujeme, že Zlučovaný podfond a Prijímajúci podfond majú rovnaké referenčné meny.

Podrobné informácie o zlúčení a prijímajúcom fonde nájdete na stránke www.nnfondy.sk.