Invalidity je viacej, súkromné poistenie je preto stále dôležitejšie

Riziko invalidity na Slovensku neustále stúpa. Potvrdzuje to rastúci počet priznaných  invalidných dôchodkov od Sociálnej poisťovne. Samotný invalidný dôchodok však nedokáže nahradiť stratený príjem, navyše človek s trvalými zdravotnými následkami má väčšie výdavky, napríklad na úpravu bývania. Individuálne životné poistenie, vrátane Pripoistenia invalidity, preto zohráva čoraz dôležitejšiu rolu pri zachovaní príjmu a životného štandardu.

Podľa štatistík Sociálnej poisťovne počet invalidných dôchodkov na Slovensku stúpa. Invalidný dôchodok je však vo všeobecnosti nepostačujúci a nedokáže plnohodnotne nahradiť bežný príjem. Kým priemerná mzda Slováka predstavuje 877 € mesačne, k 31. augustu 2015 predstavoval priemerný mesačný čiastočný invalidný dôchodok (nad 40 % do 70 % pokles pracovnej schopnosti) 197,84 € a úplný invalidný dôchodok (nad 70 % pokles pracovnej schopnosti) 353,01 €.
Sociálna dávka od štátu tak nedokáže nahradiť dlhodobý výpadok príjmu, preto sa pripoistenie invalidity stáva nevyhnutnosťou. Napriek tomu je invalidita pri poistení opomínaná. Podľa nášho prieskumu z júna 2015 si ľudia poisťujú skôr náhradu príjmu pri dočasnej práceneschopnosti (49 % opýtaných) než invaliditu (41 %). Pritom úraz môže obrať človeka o príjem zo dňa na deň a dlhodobo mu skomplikovať život. Stav poistnej ochrany pred rizikom invalidity je teda naozaj nedostatočný. Na Slovensku je najviac nepoistených v skupine mladých ľudí: podľa prieskum Ipsos Tambor pre našu NN Životnú poisťovňu nemá každý tretí mladý Slovák žiadne životné ani úrazové poistenie, ktoré by ho chránilo proti finančným následkom úrazu či choroby. Úrazy podľa štatistík pritom najviac ohrozujú mužov (až 80 %) – no tí sú, paradoxne, viac ľahostajní voči tomuto riziku než ženy. „Je preto úlohou poisťovní hovoriť o možných rizikách a nastavovať poistné produkty tak, aby sa dokázali prispôsobiť individuálnym životným situáciám ľudí. Invalidita je vôbec najväčším rizikom. Znamená totiž natrvalo nižší príjem a prípadne i ďalšie výdavky na opateru, nákup zdravotníckych pomôcok či zriadenie bezbariérového prístupu. Preto by sa mal každý dospelý človek chrániť Pripoistením invalidity z dôvodu úrazu alebo choroby, aby sa nemusel obávať zníženia svojho životného štandardu,“ hovorí Jiří Čapek, generálny riaditeľ NN Životnej poisťovne.

Buď máte šťastie, alebo poistenie od špecialistu
Naša NN Životná poisťovňa preto „posilnila“ poistnú ochranu a v prípade invalidity úrazom dostanú klienti až 150 % poistného plnenia. Ak teda chcete získať tento bonus, musíte si uzatvoriť Pripoistenie invalidity na poistnú sumu min. 12 000 eur, a to do 31. januára 2016.
Viac informácií o našej akcii nájdete TU.

Príklad poistného plnenia pri min. poistnej sume (PS) 12 000 €

Poistná udalosť Poistné plnenie Poistné plnenie z PS 12 000 €
Čiastočná invalidita 50 % z PS 6 000 € + 3 000 € bonus
Plná invalidita 100 % z PS 12 000 € + 6 000 € bonus
bonus je tvorený ako 50 % z poistného plnenia