Aktuálne znenie Kľúčových informácií od 1.1.2017

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 1.1.2017 nadobudne účinnosť aktualizované znenie Kľúčových informácií o Konzervatívnom príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s.