Informácia o FATCA

Vysvetlenie niektorých pojmov, súvisiacich s FATCA

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act ) znamená Zákon o daňovom súlade zahraničných účtov. IGA (Intergovernmental Agreement) znamená Modelová medzivládna dohoda uzatvorená medzi Spojenými štátmi americkými a Slovenskou republikou.

 

Všeobecné informácie o FATCA

Spojené štáty americké vydali FATCA s cieľom zamedziť daňovým únikom prostredníctvom získavania informácií o amerických daňovníkoch a vytvorenia celosvetovej siete spolupracujúcich subjektov. V zmysle FATCA a IGA je spoločnosť ING Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s. povinná vykonávať vo vzťahu ku klientom povinnú starostlivosť (zahŕňajúcu revíziu, identifikáciu a reportovanie vybraných účastníckych zmlúv v zmysle FATCA) a plniť ďalšie povinnosti, vyplývajúce jej z FATCA, IGA a všeobecne záväzných právnych predpisov.

Vyššie uvedené údaje majú len informatívny charakter. Spoločnosť ING Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s. vo veci posúdenia daňovej príslušnosti klienta a možných dopadov FATCA na zdanenie odporúča kontaktovať daňového poradcu.