Petícia proti zásahom do systému doplnkového dôchodkového sporenia

1/2

P

F

FO

P

S15er

ze

1

0/

20

12

5

04

73

4

ŽÁDOST O VÝPLATU

doživotní penze dle Penzijního plánu č. 3

*1* *VYPL*

Výplatní schéma č. 1: Doživotní penze pro účastníka - není třeba dalších údajů. Při úmrtí účastníka nevzniká oprávněným osobám nárok

na pozůstalostní penzi.

Výplatní schéma č. 2: Doživotní penze s garantovanou dobou výplaty

a) Zvolte délku garantované doby výplaty, a to na celé roky: ……..............…

b) Určete jednu nebo více oprávněných osob pro případ úmrtí, zvolte jejich pořadí a vymezte procentuálně způsob rozdělení nároku,

přičemž součet musí být roven 100 %. V případě, že procentní rozdělení není určeno, provede tak ING Penzijní společnost, a to

rovnoměrným rozdělením k počtu oprávněných osob. Při úmrtí účastníka vzniká oprávněné osobě / oprávněným osobám nárok na 

pozůstalostní penzi, pouze však do konce garantované doby výplaty. Zemře-li některá oprávněná osoba před koncem garantované

doby výplaty, převezme výplatu jejího podílu ta zbylá oprávněná osoba, která má nejnižší pořadové číslo.

Pořadí opr. osob Jméno Příjmení Pohlaví Rodné číslo Podíl v celých %

1.

2.

Výplatní schéma č. 3: Doživotní penze pro účastníka a oprávněnou osobu

Určete oprávněnou osobu pro případ úmrtí. Při úmrtí účastníka vzniká oprávněné osobě nárok na doživotní pozůstalostní penzi.

Zemře-li určená oprávněná osoba, nárok na pozůstalostní penzi zaniká.

Jméno Příjmení Pohlaví Rodné číslo

Výplatní schéma č. 4: Doživotní penze pro účastníka a oprávněnou osobu s garantovanou dobou výplaty

a) Zvolte délku garantované doby výplaty, a to na celé roky: ……..............…

b) Určete dvě oprávněné osoby pro případ úmrtí a zvolte jejich pořadí. Při úmrtí účastníka vzniká 1. oprávněné osobě nárok na doživotní

pozůstalostní penzi. Zemře-li tato oprávněná osoba před koncem garantované doby výplaty, pak nárok na výplatu pozůstalostní penze

přechází na 2. oprávněnou osobu, a je vyplácena pouze do konce garantované doby. Zemře-li i tato oprávněná osoba před uplynutím

garantované doby, nárok na pozůstalostní penzi tím zaniká.

Pořadí opr. osob Jméno Příjmení Pohlaví Rodné číslo

1.

2.

Výplatní schéma č. 5: Variabilní doživotní penze pro účastníka a oprávněnou osobu

a) Určete velikost poměru pozůstalostní penze: pozůstalostní penze = .............… % z řádné penze (penze účastníka).

b) Určete oprávněnou osobu pro případ úmrtí. Při úmrtí účastníka vzniká oprávněné osobě nárok na doživotní pozůstalostní penzi.

Zemře-li oprávněná osoba, nárok na pozůstalostní penzi tím zaniká.

Jméno Příjmení Pohlaví Rodné číslo

A

B1 Žádám o doživotní penzi podle výplatního schématu:Zvolenou variantu zaškrtněte a vyplňte potřebné údaje.

Aktuální trvalá adresa:

Jméno, příjmení, titul:

Rodné číslo:

Účastník penzijního připojištění

Uvedené údaje musí být shodné s údaji uvedenými na úředním ověření.

Aktuální kontaktní adresa:

Telefonní číslo:

Žádám o výplatu dávky ze smlouvy o penzijním připojištění č.: ……………………………………… uzavřené s ING Penzijní společností, a.s., se sídlem:

Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 — Smíchov, IČ: 63078074, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3019

Frekvence výplaty: měsíčně čtvrtletně pololetně ročně

Účastník, žádající o doživotní starobní penzi, který nedovršil věk 60 let, avšak splnil podmínku přiznání starobního důchodu, je

povinen tuto skutečnost prokázat fotokopií dokladu o přiznání starobního důchodu z důchodového pojištění (musí obsahovat přesné

datum přiznání důchodu).

Prohlášení účastníka: Jsou-li příspěvky na mé smlouvě evidované ve prospěch starobní i výsluhové penze, žádám o zrušení výsluhové

penze a její sloučení se starobní penzí.

Místo pro úřední ověření podpisu účastníka:

datum podpis účastníka

Upozornění:

· Nejsou-li vyplněny údaje pro bankovní převod, musí být číslo

účtu, kód banky a specifický symbol proškrtnuty.

· Veškeré údaje v části A-C musí být vyplněny jedním druhem

písma, nejlépe hůlkovým.

2/2

Výplatní schéma č. 6: Variabilní doživotní penze pro účastníka a oprávněnou osobu s garantovanou dobou výplaty

a) Zvolte délku garantované doby výplaty, a to na celé roky: ...........................

b) Určete velikost poměru pozůstalostní penze: pozůstalostní penze = ........................... % z řádné penze (penze účastníka).

c) Určete dvě oprávněné osoby pro případ úmrtí a zvolte jejich pořadí. Při úmrtí účastníka vzniká 1. oprávněné osobě nárok na doživotní

pozůstalostní penzi. Zemře-li tato oprávněná osoba před koncem garantované doby výplaty, pak nárok na výplatu pozůstalostní penze

přechází na 2. oprávněnou osobu, a je vyplácena pouze do konce garantované doby. Zemře-li i tato oprávněná osoba před uplynutím

garantované doby, nárok na pozůstalostní penzi tím zaniká.

Pořadí opr. osob Jméno Příjmení Pohlaví Rodné číslo

1.

2.

Adresa:

Jméno, příjmení, titul:

Specifický symbol:

Dávky a korespondenci zasílat na adresu

Číslo účtu / kód banky:

nebo bankovním převodem

B2

C

Zanechajte nám Váš kontakt a my Vám zavoláme späť.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.

Informace o ING pojišťovně, a.s.

(dále také jen „pojišťovna“)

podle § 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (dále jen

„ZPOJ“), v souladu s ustanovením §§ 29 až 31 vyhlášky České národní

banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 

pojišťovnictví (dále jen „vyhláška“)

Stav ke dni 31. 3. 2014 (rozhodný den)

Obchodní firma: ING pojišťovna, a.s.

Právní forma: Akciová společnost

Adresa sídla: Praha 5, Smíchov, Nádražní 344/25, PSČ 150 00

Identifikační číslo: 257 03 838

Datum zápisu do 

obchodního rejstříku: 21. 10. 1998

Datum zápisu poslední

změny v obchodním

rejstříku (vč. účelu):

3. 6. 2013 - způsob jednání jménem společnosti

Výše základního kapitálu

zapsaného v obchodním

rejstříku:

65 000 000 Kč

Výše splaceného základního

kapitálu: 65 000 000 Kč

Druh, forma, podoba a počet

emitovaných akcií:

65 000 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč,

v zaknihované podoběK uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.Organizační struktura pojišťovnyK výše uvedenému datu je průměrný evidenční počet zaměstnanců 40,35; průměrný evidenční počet

zaměstnanců přepočítaný na plně zaměstnané je 5,01.ING pojišťovna, a.s.

Údaje o členech dozorčí rady a představenstva

Dozorčí rada:

• Ing. Luboš Zítka, předseda dozorčí rady, den vzniku členství: 8.3.2012 ; den vzniku funkce: 7.3.

2013; Tax Manager, zkušenosti v oblasti lokálních i mezinárodních daňových projektů, zkušenosti

s vedením týmu v mezinárodní společnosti, vedení daňového poradenství, komunikace s auditory.

• Mgr. Jana Rollerová, místopředseda dozorčí rady, den vzniku členství: 14.3.2007; den vzniku

funkce: 18.4.2007; manažerka oddělení pojistné matematiky, zkušenosti v oblasti vývoje

pojistných produktů, člen výboru společenství vlastníků jednotek Společenství domu č.p. 1453,

Červený Dvorec.

• Ing. Karel Nosek, člen dozorčí rady, den vzniku členství:1.3.2013; ORM Manager CR/SR,

zkušenosti v oblasti řízení operačních a  informačních rizik, bezpečnostního monitoringu a 

bezpečnosti IT, zkušenosti s auditem informačních systémů. V současnosti zodpovědný za řízení

oddělení pokrývajících všechny oblasti nefinančních rizik.

Představenstvo:

• Ing. Renata Mrázová, předseda představenstva, den vzniku členství: 12.8.2011; den vzniku

funkce: 20.10.2012; Chairman and Chief Executive Officer ING CR/SR, zkušenosti na 

manažerských pozicích nejen v oblasti pojišťovnictví, člen představenstva ING Penzijního fondu,

a.s., ING Tatry- Sympatia, d.d.s., a.s., organizační složky, ING Životná poisťovňa, a.s., pobočky

pro Českou republiku, vedoucí organizační složky ING Životní pojišťovny N.V., pobočky pro

Českou republiku, jednatelka ING Management Services, s.r.o.

Mgr. Martin Horčička, místopředseda představenstva, den vzniku členství: 1. 3. 2013, den vzniku

funkce: 7. 3. 2013; Chief Operations Officer CR/SR, v minulosti ředitel Business Transformačního

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.programu a  ředitel prodeje ve spol. Vodafone Česká republika a.s., se zkušenostmi v 

oblasti marketingu. V současnosti zodpovědný za řízení procesů společnosti, služeb back office,

IT a projektový management.• Ing. Ivan Kubla, člen představenstva, den vzniku členství 17.1.2011; Manager of Financial &

Operational Accounting CR and SR, od roku 2000 pracoval v sektoru penzijního připojištění na 

pozici hlavní účetní a CFO. V minulosti zastával rovněž funkci člena představenstva tuzemského

penzijního fondu.

Poznámka: dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon jejich funkcí a členství v 

představenstvu nebo dozorčí radě společnosti byli všichni členové těchto orgánů povinni prokázat České

národní bance, která udělila předchozí souhlasy s jejich jmenováním právě na základě posouzení kritérií

dosavadní odborné praxe a kvalifikačních předpokladů pro výkon jejich funkcí.K rozhodnému dni pojišťovna neposkytla žádné úvěry či půjčky členům dozorčí rady nebo představenstva

a rovněž za ně nevydala žádné záruky.

Údaj o složení akcionářůPojišťovna má jediného akcionáře, kterým je společnost ING Continental Europe Holdings B.V., se

sídlem Amstelveenseweg 500, 1081 KL, Amsterdam, Nizozemsko, společnost s omezeným ručením

založená podle nizozemského práva, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Hospodářskou komorou

v Amsterdamu pod číslem 33002024 dne 17. 9. 1904. Jediný akcionář je 100% vlastníkem akcií

pojišťovny, tedy jediným akcionářem.

Údaj o struktuře skupinyJEDINÝ AKCIONÁŘ POJIŠŤOVNYObchodní firma: ING Continental Europe Holdings B.V.

Právní forma: Společnost s omezeným ručením podle nizozemského práva

Adresa sídla: Amstelveenseweg 500, 1081 KL, Amsterdam, Nizozemsko

Přímý podíl na základním

kapitálu pojišťovny 100%

Přímý podíl na hlasovacích

právech pojišťovny 100%Pojišťovna nemá k uvedenému dni vůči svému jedinému akcionáři žádné závazky ani pohledávky. Rovněž

nemá pojišťovna k uvedenému dni v aktivech žádné cenné papíry emitované jediným akcionářem a nemá

z těchto cenných papírů žádné závazky. K uvedenému dni pojišťovna též nevydala žádné záruky za

jediného akcionáře, ani žádné záruky od jediného akcionáře nepřijala.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.Grafické znázornění skupinyGrafické znázornění skupiny zahrnující všechny osoby ovládané osobou ovládající pojišťovnu

ING Continental Europe Holdings B.V. (NL)100% ING pojišťovna, a.s. (ČR)100% ING Penzijní společnost, a.s. (ČR)100% ING Management Services, s.r.o. (ČR)100% ING Finance, s.r.o. (ČR)100% ING Životná poisťovňa, a.s. (SR)ING Životná poisťovňa, a.s., pobočka pro Českou republiku50% ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. (SR)ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., pobočka pro Českou republiku

Údaje o činnosti pojišťovnyPředmět podnikání zapsaný v obchodním rejstříku:

• pojišťovací činnost dle § 3 odst. 1 písm. f) a § 4 odst. 1 ve spojení s § 137 odst. 3 zákona č.

277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (zákon o pojišťovnictví)

v rozsahu pojistného odvětví 2 a), b) a c) neživotních pojištění uvedených v části B přílohy

k zákonu o pojišťovnictví

• činnosti související s pojišťovací činností dle § 3 odst. 1 písm. n) a § 6 odst. 1 ve spojení s § 137

odst. 3 zákona o pojišťovnictví:

- zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností dle

zákona o pojišťovnictví

- poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob podle

zákona o pojišťovnictví

- šetření pojistných událostí podle zákona o pojišťovnictví

- zprostředkování jiných finančních služeb a další činnosti související s výkonem

povolené pojišťovací činnosti podle zákona o pojišťovnictví

- vzdělávací činnost v oblasti pojišťovnictví a jiných finančních služeb podle zákona

o pojišťovnictvíUvedené činnosti pojišťovna k rozhodnému dni skutečně vykonává. Vykonávání těchto činností nebylo

pojišťovně Českou národní bankou ani omezeno, ani pozastaveno.

Výkazy zisků a ztrát za předchozí období najdete zdeRozvahu pojišťovny najdete zde

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.

Reálné a jmenovité (pomyslné) hodnoty derivátů souhrnně za deriváty sjednané za účelem

zajišťování a souhrnně za deriváty sjednané za účelem obchodování nebo spekulacePojišťovna nevlastní žádné deriváty sjednané za účelem zajišťování ani za účelem obchodování nebo

spekulace.Poměrové ukazatele pojišťovny (pojišťovna poskytuje pouze neživotní pojištění, vykazuje ukazatele

solventnosti pouze pro neživotní pojištění; nad pojišťovnou není vykonáván dohled ve skupině podle § 87

odst. 1 písm. a) a b) ZPOJ, tedy pojišťovna nevykazuje upravenou míru solventnosti)Disponibilní míra solventnosti (DMS) 107,5 mil Kč*

Požadovaná míra solventnosti (PMS) 90,0 mil Kč*

Výše garančního fondu (VGF) 90,0 mil Kč*

Poměr DMS a PMS 1,194*

Poměr VGF a součtu položek podle § 18 vyhlášky (DMS) 0,837*

Rentabilita průměrných aktiv (ROAA) -0.06%

Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE) -0.07%

„Combined ratio“ v neživotním pojištění 118,1%***) Tyto údaje v tabulce „Poměrové ukazatele pojišťovny“ jsou údaje vypočtené z hodnot platných k 31. 12.

2013 (za období 1.1.2013 - 31.12.2013, neboť ING pojišťovna, a.s. tyto hodnoty stanoví pouze 1x ročně.

**) Údaj „Combined ratio“ v tabulce „Poměrové ukazatele pojišťovny“ je údajem za období 1.4.2013 31.3.2014. ING pojišťovna, a.s. tuto hodnotu stanoví rovněž pouze 1x ročně.Tento postup (stanovování uvedených hodnot pouze 1x ročně) není ZPOJ vyloučen, tj. je v souladu

s platnými právními předpisy.Praha, 7. května 2014