Petícia proti zásahom do systému doplnkového dôchodkového sporenia

1/2

P

F

FO

P

S15er

ze

1

0/

20

12

5

04

73

4

ŽÁDOST O VÝPLATU

doživotní penze dle Penzijního plánu č. 3

*1* *VYPL*

Výplatní schéma č. 1: Doživotní penze pro účastníka - není třeba dalších údajů. Při úmrtí účastníka nevzniká oprávněným osobám nárok

na pozůstalostní penzi.

Výplatní schéma č. 2: Doživotní penze s garantovanou dobou výplaty

a) Zvolte délku garantované doby výplaty, a to na celé roky: ……..............…

b) Určete jednu nebo více oprávněných osob pro případ úmrtí, zvolte jejich pořadí a vymezte procentuálně způsob rozdělení nároku,

přičemž součet musí být roven 100 %. V případě, že procentní rozdělení není určeno, provede tak ING Penzijní společnost, a to

rovnoměrným rozdělením k počtu oprávněných osob. Při úmrtí účastníka vzniká oprávněné osobě / oprávněným osobám nárok na 

pozůstalostní penzi, pouze však do konce garantované doby výplaty. Zemře-li některá oprávněná osoba před koncem garantované

doby výplaty, převezme výplatu jejího podílu ta zbylá oprávněná osoba, která má nejnižší pořadové číslo.

Pořadí opr. osob Jméno Příjmení Pohlaví Rodné číslo Podíl v celých %

1.

2.

Výplatní schéma č. 3: Doživotní penze pro účastníka a oprávněnou osobu

Určete oprávněnou osobu pro případ úmrtí. Při úmrtí účastníka vzniká oprávněné osobě nárok na doživotní pozůstalostní penzi.

Zemře-li určená oprávněná osoba, nárok na pozůstalostní penzi zaniká.

Jméno Příjmení Pohlaví Rodné číslo

Výplatní schéma č. 4: Doživotní penze pro účastníka a oprávněnou osobu s garantovanou dobou výplaty

a) Zvolte délku garantované doby výplaty, a to na celé roky: ……..............…

b) Určete dvě oprávněné osoby pro případ úmrtí a zvolte jejich pořadí. Při úmrtí účastníka vzniká 1. oprávněné osobě nárok na doživotní

pozůstalostní penzi. Zemře-li tato oprávněná osoba před koncem garantované doby výplaty, pak nárok na výplatu pozůstalostní penze

přechází na 2. oprávněnou osobu, a je vyplácena pouze do konce garantované doby. Zemře-li i tato oprávněná osoba před uplynutím

garantované doby, nárok na pozůstalostní penzi tím zaniká.

Pořadí opr. osob Jméno Příjmení Pohlaví Rodné číslo

1.

2.

Výplatní schéma č. 5: Variabilní doživotní penze pro účastníka a oprávněnou osobu

a) Určete velikost poměru pozůstalostní penze: pozůstalostní penze = .............… % z řádné penze (penze účastníka).

b) Určete oprávněnou osobu pro případ úmrtí. Při úmrtí účastníka vzniká oprávněné osobě nárok na doživotní pozůstalostní penzi.

Zemře-li oprávněná osoba, nárok na pozůstalostní penzi tím zaniká.

Jméno Příjmení Pohlaví Rodné číslo

A

B1 Žádám o doživotní penzi podle výplatního schématu:Zvolenou variantu zaškrtněte a vyplňte potřebné údaje.

Aktuální trvalá adresa:

Jméno, příjmení, titul:

Rodné číslo:

Účastník penzijního připojištění

Uvedené údaje musí být shodné s údaji uvedenými na úředním ověření.

Aktuální kontaktní adresa:

Telefonní číslo:

Žádám o výplatu dávky ze smlouvy o penzijním připojištění č.: ……………………………………… uzavřené s ING Penzijní společností, a.s., se sídlem:

Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 — Smíchov, IČ: 63078074, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3019

Frekvence výplaty: měsíčně čtvrtletně pololetně ročně

Účastník, žádající o doživotní starobní penzi, který nedovršil věk 60 let, avšak splnil podmínku přiznání starobního důchodu, je

povinen tuto skutečnost prokázat fotokopií dokladu o přiznání starobního důchodu z důchodového pojištění (musí obsahovat přesné

datum přiznání důchodu).

Prohlášení účastníka: Jsou-li příspěvky na mé smlouvě evidované ve prospěch starobní i výsluhové penze, žádám o zrušení výsluhové

penze a její sloučení se starobní penzí.

Místo pro úřední ověření podpisu účastníka:

datum podpis účastníka

Upozornění:

· Nejsou-li vyplněny údaje pro bankovní převod, musí být číslo

účtu, kód banky a specifický symbol proškrtnuty.

· Veškeré údaje v části A-C musí být vyplněny jedním druhem

písma, nejlépe hůlkovým.

2/2

Výplatní schéma č. 6: Variabilní doživotní penze pro účastníka a oprávněnou osobu s garantovanou dobou výplaty

a) Zvolte délku garantované doby výplaty, a to na celé roky: ...........................

b) Určete velikost poměru pozůstalostní penze: pozůstalostní penze = ........................... % z řádné penze (penze účastníka).

c) Určete dvě oprávněné osoby pro případ úmrtí a zvolte jejich pořadí. Při úmrtí účastníka vzniká 1. oprávněné osobě nárok na doživotní

pozůstalostní penzi. Zemře-li tato oprávněná osoba před koncem garantované doby výplaty, pak nárok na výplatu pozůstalostní penze

přechází na 2. oprávněnou osobu, a je vyplácena pouze do konce garantované doby. Zemře-li i tato oprávněná osoba před uplynutím

garantované doby, nárok na pozůstalostní penzi tím zaniká.

Pořadí opr. osob Jméno Příjmení Pohlaví Rodné číslo

1.

2.

Adresa:

Jméno, příjmení, titul:

Specifický symbol:

Dávky a korespondenci zasílat na adresu

Číslo účtu / kód banky:

nebo bankovním převodem

B2

C