Zmeny od apríla 2012

Dovoľujeme si vám oznámiť, že NR SR schválila novelu zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Novela bola v Zbierke zákonov uverejnená pod č. 334/2011 Z. z. Novela je čiastočne účinná od 1.11.2011, väčšina zmien však nadobudne účinnosť 1. apríla 2012. V starobnom dôchodkovom sporení v tejto súvislosti dôjde k viacerým zmenám. Tu sú najdôležitejšie z nich:

  • zmeny v názvoch dôchodkových fondov – konzervatívny sa zmení na dlhopisový, vyvážený na zmiešaný dôchodkový fond a rastový bude po novom akciový dôchodkový fond (názvy konkrétnych dôchodkových fondov ING d.s.s., a.s. budú taktiež náležite zmenené),
  • zníženie povinnej minimálnej doby sporenia z 15 na 10 rokov,
  • povinný vstup pre osoby, ktoré sa po 31.3.2012 stali prvýkrát dôchodkovo poistené,s možnosťou vystúpenia do dvoch rokov od vzniku prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení,
  • určenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti Sociálnou poisťovňou (pokiaľ si osoba v zmysle predchádzajúceho bodu v 6-mesačnej lehote nevyberie DSS, ktorej sporiteľom bude, určí ju Sociálna poisťovňa),
  • možnosť sporiť v dvoch dôchodkových fondoch súčasne, pričom jeden z nich musí byť dlhopisový dôchodkový fond,
  • postupný presun nasporenej sumy do dlhopisového fondu od 50 rokov veku sporiteľa,
  • min. 20% akciová zložka v portfóliu akciového dôchodkového fondu,
  • vytvorenie nového indexového dôchodkového fondu (bude kopírovať jeden alebo viac akciových indexov),
  • výplata stavu na účte invalidom po priznaní dôchodku z I. piliera,
  • zrušenie povinnosti dopĺňať majetok v prípade poklesu hodnoty dôchodkovej jednotky  v zmysle § 63d zákona v zmiešanom a akciovom fonde. Pokiaľ ste sporiteľom iného ako dôchodkového fondu Tradícia - Konzervatívny dôchodkový fond - ING d.s.s., a.s. a máte záujem, aby sa na Vaše príspevky naďalej spomínaná povinnosť vzťahovala, je potrebné, aby ste vyplnili a podpísali dodatok/žiadosť k zmluve o starobnom dôchodkovom sporení na zmenu dôchodkového fondu, a túto zaslali na adresu našej spoločnosti doporučenou listovou zásielkou. Z novely nám zároveň vyplýva povinnosť informovať Vás o legislatívnych zmenách v starobnom dôchodkovom sporení do 15. januára 2012. Tieto informácie spolu s návratkou na zmenu fondu budú súčasťou výpisu za rok 2011.