Aktuálne hospodárske výsledky ING Group a opatrenia na obmedzenie rizika a nákladov

Aktuálne hospodárske výsledky ING Group a opatrenia na obmedzenie rizika a nákladov

Všetky údaje sú založené na predbežných neauditovaných číslach

Očakává sa, že hospodársky výsledok za rok 2008 bude čistá základná strata 0,4 miliardy € / 12,05 miliardy SKK

  • Očakáva sa, že po odpredajoch a odčítaní zvláštnych položiek bude čistá strata za rok 2008 činiť 1 miliardu € / 30,126 miliardy SKK
  • Čistý základný zisk v bankovej divízii bude aj vďaka retailovej franšíze na domácich trhoch 0,5 miliardy € / 15,063 miliardy SKK
  • Poisťovníctvo vykáže čistú základnú stratu vo výške 0,9 miliardy € / 27,113 miliardy SKK vzhľadom na znehodnotenie celého spektra akciových tried

Očakáva sa, že štvrtý štvrťrok skončí s čistou základnou stratou vo výške 3,3 miliárd € / 99,41 miliardy SKK

  • Výsledky ovplyvnilo precenenie ohrozených aktív
  • Výsledky bankovej divízie skončili s čistou základnou stratou 1,3 miliardy € / 39,16 miliardy SKK
  • Poisťovníctvo vykázalo čistú základnú stratu okolo 2 miliárd € / 60,252 miliardy SKK

Obmedzenie rizika a výdavkov v rámci adaptácie organizácie na nové prostredie

  • Riziko sa obmedzilo založením Rezervy pre nelikvídne aktíva, kde sa holandská vláda zaručila za 80 percent hypotekárnych cenných papierov triedy Alt-A.
  • Výrazne sa obmedzila angažovanosť voči veľkým triedam aktív a s tým aj riziko.
  • V roku 2009 príde ku zníženiu nákladov o 1 miliardu € / 30,126 miliardy SKK vrátane prepustenia 7000 zamestnancov.
  • ING odpredá niektoré okrajové divízie.

ING dnes oznámila, že prijala opatrenia na obmedzenie dopadov náročných hospodárskych a trhových podmienok. Organizácia sa musí prispôsobiť novému podnikateľskému prostrediu, prijala teda niekoľko krokov na obmedzenie rizika a nákladov a sústredí sa na systémové úspory a investície.

Na základe predbežných a neauditovaných údajov ING očakáva za celý rok 2008 čistú základnú stratu vo výške 0,4 miliardy € / 12,05 miliardy SKK. Do čistej straty za rok 2008 vo výške jednej miliardy € / 30,126 miliardy SKK sa premietol odpredaj poisťovne v Tchaj-wane a ukončenie dôchodkových operácií v Argentíne. Čistý základný zisk v bankovníctve vo výške 0,5 miliardy € / 15,063 miliardy SKK podporila retailová franšíza na našich domácich trhoch. Očakáva sa, že poisťovníctvo vykáže za celý rok čistú stratu vo výške 0,9 miliardy € / 27,113 miliardy SKK, v dôsledku znehodnotenia všetkých tried akcií.

Vo štvrtom štvrťroku sa trhové podmienky prudko zhoršili – pre úverové trhy a trhy s cennými papiermi išlo o vôbec najhorší štvrťrok za pol storočie. To viedlo k čistej základnej strate vo výške 3,3 miliardy za štvrtý štvrťrok (opäť na základe predbežných a neauditovaných údajov). Hospodárske výsledky najviac ovplyvnilo znehodnotenie ohrozených aktív (cenné papiere podložené subprime hypotékami, hypotékami typu Alt-A a CDO/CLO) vo výške dvoch miliárd € / 60,252 miliardy SKK, akcií vo výške 0,7 miliardy € / 21,088 miliardy SKK a obligácií vo výške 0,3 miliardy € / 9,037 miliardy SKK, všetko pred zdanením. Prehodnotenie cien nehnuteľností sa odrazilo stratou 0,6 miliárd € / 18,075 miliardy SKK a investícia do súkromného kapitálu (private equity) skončili so stratou 0,3 miliardy € / 9,037 miliardy SKK. Trhy sa rovnako podpísali na strate z akciových kapitálových výnosov a zo zaistených investícií vo výške 0,2 miliárd € / 6,025 miliardy SKK, nezaistené, odložené obstarávacie náklady prišli v súvislosti s akciovým trhom na 0,3 miliardy € / 9,037 miliardy SKK a výsledky zaistenia cudzomenových kurzov a ďalšieho ocenenia aktív aktuálnymi trhovými cenami na 0,7 miliárd € / 21,088 miliardy SKK. V súvislosti so zhoršením hospodárskych podmienok sa zvýšili opravné položky k pohľadávkam o 0,6 miliárd € / 18,075 miliardy SKK.

Kapitál ING a jej kapitálová primeranosť ostávajú silné. Na konci roka 2008 predstavovalo jej celkové imanie 28,6 miliard € / 861,6 miliardy SKK, teda o tri miliardy € / 90,378 miliardy SKK viac ako na konci tretieho štvrťroku, vrátane jadrových akcií (core Tier-1 securities) vydaných holandskej vláde. Ukazovateľ kapitálovej primaranosti tier-1 predstavoval pri ING Bank na konci roku 9,1 percenta, pričom ukazovateľ jadrového kapitálu (core Tier-1 ratio) 7,1 percenta. Ukazovateľ kapitálového krytia (capital coverage ratio) predstavoval pri ING Insurance 258 percent, zatiaľ čo
ukazovateľ kapitálovej primeranosti vlastného kapitálu predstavoval na konci roku 12,6 percenta.

Vzhľadom k nevyhnutným dopadom zhoršujúcich sa ekonomických podmienok sa komerčné aktivity držali dobre. Vklady od klientov sa v roku 2008 zvýšili, a to aj napriek kurzovým výkyvom vo štvrtom štvrťroku. V roku 2008 vzrástol objem pôžičiek, a to aj vrátane poklesu, ku ktorému prišlo v štvrtom štvrťroku až na Holandsko. Predaj poistenia v treťom a štvrtom štvrťroku klesol kvôli nižšiemu dopytu po investičných produktoch.

„Výsledky v tomto extrémne tvrdom prostredí ma prirodzene sklamali,“ uviedol Jan Hommen, designovaný predseda a generálny riaditeľ ING. „Predpokladáme, že trhové podmienky budú naďalej náročné, je potrebné prijať dodatočné opatrenia, aby sme znížili riziko a náklady. Je nám úprimne ľúto, že dnes oznámené opatrenia sa citeľne dotknú našich kolegov, ale tieto kroky sú kľúčové k adaptácii našej firmy na nové podnikateľské prostredie."

Rezerva nelikvidných aktív

ING a holandská vláda sa dohodli na zriadení Rezervy nelikvidných aktív, do ktorých ING previedla osemdesiat percent cenných papierov podložených hypotékami triedy Alt-A. Hneď ako vyschla likvidita, trhové ceny týchto cenných papierov prudko klesli, čo ovplyvnilo hospodárske výsledky ING a jej akcie vysoko nad mieru očakávaných úverových strát. Táto transakcia významne zníži neistotu ohľadom dopadov akýchkoľvek ďalších budúcich strát v portfóliu ING.

Podľa podmienok zriadenia Rezervy nelikvidných aktív prevezme Holandsko plnú zodpovednosť za riziko pri 80 percentách z portfólia cenných papierov krytých hypotékami typu Alt-A v ING Direct USA a ING Insurance America, v celkovej výške 27,7 miliárd € / 834,49 miliardy SKK. Za tento prenos rizika bude Holandsko kompenzované zľavou vo výške 10 percent z nominálnej hodnoty. ING zostane vlastníkm 100 percent cenných papierov a bude vystavená 20 percentom akýchkoľvek výsledkov portfólia.

V dôsledku tejto transakcie bude holandská vláda oprávnená dostávať 80 percent z hotovostných tokov z celkového portfólia. ING zaplatí holandskému štátu každoročný garančný poplatok pozostávajúci z fixnej čiastky a určeného percenta výnosov z týchto cenných papierov.
Čistá súčasná hodnota tohto poplatku je -0,6 miliardy € / 18,075 miliardy SKK. ING obdrží od holandského štátu platby v čistej hodnote 0,5 miliardy € / 15,063 miliardy SKK. ING od holandského štátu dostane tiež správcovský poplatok v čistej hodnote 0,7 miliardy € / 21,088 miliardy SKK. Vzhľadom k vyššie uvedeným faktorom bude mať táto transakcia len obmedzený dopad na výsledovku ING v prvom štvrťroku.

Táto transakcia bude mať na rozvahu ING nasledujúce dôsledky: obmedzí volatilitu kmeňových akcií a pozitívne ovplyvní vlastné imanie vo výške 5 miliárd € / 150,63 miliardy SKK, keďže sa znížia opravné položky oproti znehodnoteniu aktív. Rizikové aktíva sa znížia o zhruba 15 miliárd € / 451,89 miliardy SKK, čím sa ukazovateľ kapitálovej primeranosti pri pôvodnom kapitále (tier-1) zvýši pri ING Bank o cca 40 bázických bodov na 9,5 percenta a ukazovateľ primeranosti pri jadrovom kapitále (core tier-1) o 32 bázických bodov na 7,4 percenta (u oboch ide o očakávané výsledky). Očakáva sa, že transakcia bude uzavretá v prvom štvrťroku roku 2009, po schválení dokumentácie a súhlasu regulátora.

ING si vyhradí časť kapitálu uvoľnenému vďaka „Odkladisku na podporu úverovania“ v Holandsku, a to vo výške 25 miliárd € / 753,15 miliardy SKK za trhových podmienok. Podľa podmienok dohody sa ING zaväzuje aktívne využiť 10 miliárd € / 301,26 miliardy SKK na podporu Garančného úverového programu holandskej vlády.

Počas obdobia fungovania Rezervy sa ING bude riadiť opatreniami corporate governance, ku ktorým sa zaviazala potom, čo v novembri 2008 upísala akcie holandskej vláde. Členovia Dozornej rady menovaní vládou budú mať naviac právo schvaľovať menovanie na určité exekutívne miesta. Výkonná rada ING sa rozhodla vzdať sa všetkých bonusov, pokiaľ nebude schválená revidovaná politika odmeňovania. Do tejto politiky budú zahrnuté kritériá udržateľnosti pre Výkonnú radu a očakáva sa, že bude predložená akcionárom na schválenie na každoročnom valnom zhromaždení v roku 2010.

„Vďaka tejto dohode sme razantne obmedzili riziká hroziace našej účtovnej súvahe. Veľmi oceňujeme kroky holandskej vlády, ktoré majú v tejto fáze obnoviť dôveru vo finančný sektor a stimulovať ekonomiku, a ďakujeme jej za uzavretie tejto dohody,“ prehlásil Jan Hommen.

Znižovanie rizika a pákového efektu

ING tiež iniciovala opatrenia vedúce k zníženiu angažovanosti voči niekoľkým ďalším veľkým triedam aktív. Angažovanosť voči súkromnému akciovému kapitálu klesla z 15,8 miliardy na konci roku 2007, na 5,8 miliardy € / 174,73 miliardy SKK na konci roku 2008, pričom 1,9 miliardy € / 57,239 miliardy SKK z toho predstavuje strategické bankové podiely vrátane Bank of Beijing a Kookmin Bank. Ostávajúce 3,9 miliardy € / 117,49 miliardy SKK sú zabezpečené proti ďalším trhovým stratám. Bol implementovaný dočasný zaisťovací program, ktorý má obmedziť volatilitu príjmov v dôsledku odblokovania odložených obstrávacích nákladov na poistenie.

ING plánuje znížiť bankovú rozvahu o 10 percent tým, že obmedzí jej neúverovú časť o 25 percent. Portfólio na predaj bude časom zredukované – výnosy zo splatných cenných papierov využije ING na financovanie vlastných pôžičiek. Ďalej budú obmedzené obchodné aktivity, úložky v iných bankách a obrátené repo obchody. O nárast pôžičiek sa zároveň postarajú naše korporátne a retailové divízie.

Zníženie nákladov

V roku 2009 zníži ING prevádzkové náklady o 1 miliardu € / 30,126 miliardy SKK. Štrukturálne zníženie nákladov povedie k ročnej úspore cca 1,1 miliardy € / 33,138 miliardy SKK od roku 2010. 35 percent nákladov sa usporí prepustením zhruba 7 000 zamestnancov v roku 2009. Zvyšok nákladov sa ušetrí pri znížení výdavkov centrály, na marketingu, na programe Formuly 1, na poradenských firmách, externistoch a prehodnotením istých kontraktov s predajcami IT. Z celkovej redukcie výdajov sa 650 miliónov € / 19 581,9 miliónov SKK ušetrí v bankovníctve a 350 miliónov € / 10 544,1 miliónov SKK v poisťovníctve.

Ďalšie podrobnosti o pláne na úsporu nákladov budú zverejnené v nasledujúcich mesiacoh. Prepúšťanie prebehne v súlade s lokálnymi zákonmi a bude prediskutované so všetkými, ktorí na ňom budú zainteresovaníi. Na odstupné vyhradíme čiastku cca 450 miliónov € / 13 556 miliónov SKK po zdanení, z ktorých dve tretiny budú uvoľnené v prvom štvrťroku roku 2009 a zvyšok v druhom štvrťroku.

Lepšie nasmerovanie

„Súčasné okolnosti ukazujú, že naše strategické zamerenie na retailové sporenie a investície sú solídnym základom pre náš biznis. Pre podnikateľský model ING založený na výbere maloobchodných úspor a investíciách je typická silná likvidita a len obmedzená závislosť na veľkoobchodnom financovaní. Vďaka tomu sa nám v súčasnom prostredí darí relatívne dobre a keď sa finančné odvetvie vynorí zo súčasnej krízy, bude to pre nás veľká výhoda,“ uviedol Jan Hommen.

ING sa viac zameria na pobočky a regióny, kde má silnú a dlhodobo udržateľnú pozíciu v sporení a investíciách. V tomto kontexte sme revidovali investície do zakladania nových národných pobočiek, aby sme ušetrili kapitál a rozhodli sme sa nespustiť ING Direct v Japonsku. Identifikovali sme tiež niekoľko organizačných zložiek na odpredaj, ku ktorému príde disciplinovaným spôsobom.

Ďalšie informácie

Všetky čísla v tejto tlačovej správe sú založené na predbežných odhadoch, neprešli auditom a môžu sa zmeniť. ING bude prezentovať výsledky za celý rok 2008 v stredu 18. februára 2009 vrátane obvyklých prezentácií pre médiá a investičné komunity.

Analytické a mediálne konferenčné hovory
Konferenčný hovor pre investorov a analytikov začne naživo o 9.00 stredoeurópskeho času. Členovia investičnej komunity si ho môžu vypočuť na čísle +31 45 631 6900 (Holandsko) ,+44 207 153 2027 (Veľká Británia), +1 480 248 5085 (USA), alebo prostredníctvom živého audio webcastu na stránkach www.ing.com.

Mediálny konferenčný hovor začne o 11.00 stredoeurópskeho času. Novinári si ho môžu vypočuť na čísle +31 20 796 5332 (Holandsko) alebo +44 20 8515 2303 (Veľká Británia) alebo prostredníctvom živého audio webcastu na stránkach www.ing.com.

Otázky médií zodpovie:

Peter Jong

+31 20 541 5457

Otázky investorov zodpovie:
Raymond Vermeulen
ING Group Investor
+31 20 541 5682Zanechajte nám Váš kontakt a my Vám zavoláme späť.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.

Informace o ING pojišťovně, a.s.

(dále také jen „pojišťovna“)

podle § 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (dále jen

„ZPOJ“), v souladu s ustanovením §§ 29 až 31 vyhlášky České národní

banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 

pojišťovnictví (dále jen „vyhláška“)

Stav ke dni 31. 3. 2014 (rozhodný den)

Obchodní firma: ING pojišťovna, a.s.

Právní forma: Akciová společnost

Adresa sídla: Praha 5, Smíchov, Nádražní 344/25, PSČ 150 00

Identifikační číslo: 257 03 838

Datum zápisu do 

obchodního rejstříku: 21. 10. 1998

Datum zápisu poslední

změny v obchodním

rejstříku (vč. účelu):

3. 6. 2013 - způsob jednání jménem společnosti

Výše základního kapitálu

zapsaného v obchodním

rejstříku:

65 000 000 Kč

Výše splaceného základního

kapitálu: 65 000 000 Kč

Druh, forma, podoba a počet

emitovaných akcií:

65 000 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč,

v zaknihované podoběK uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.Organizační struktura pojišťovnyK výše uvedenému datu je průměrný evidenční počet zaměstnanců 40,35; průměrný evidenční počet

zaměstnanců přepočítaný na plně zaměstnané je 5,01.ING pojišťovna, a.s.

Údaje o členech dozorčí rady a představenstva

Dozorčí rada:

• Ing. Luboš Zítka, předseda dozorčí rady, den vzniku členství: 8.3.2012 ; den vzniku funkce: 7.3.

2013; Tax Manager, zkušenosti v oblasti lokálních i mezinárodních daňových projektů, zkušenosti

s vedením týmu v mezinárodní společnosti, vedení daňového poradenství, komunikace s auditory.

• Mgr. Jana Rollerová, místopředseda dozorčí rady, den vzniku členství: 14.3.2007; den vzniku

funkce: 18.4.2007; manažerka oddělení pojistné matematiky, zkušenosti v oblasti vývoje

pojistných produktů, člen výboru společenství vlastníků jednotek Společenství domu č.p. 1453,

Červený Dvorec.

• Ing. Karel Nosek, člen dozorčí rady, den vzniku členství:1.3.2013; ORM Manager CR/SR,

zkušenosti v oblasti řízení operačních a  informačních rizik, bezpečnostního monitoringu a 

bezpečnosti IT, zkušenosti s auditem informačních systémů. V současnosti zodpovědný za řízení

oddělení pokrývajících všechny oblasti nefinančních rizik.

Představenstvo:

• Ing. Renata Mrázová, předseda představenstva, den vzniku členství: 12.8.2011; den vzniku

funkce: 20.10.2012; Chairman and Chief Executive Officer ING CR/SR, zkušenosti na 

manažerských pozicích nejen v oblasti pojišťovnictví, člen představenstva ING Penzijního fondu,

a.s., ING Tatry- Sympatia, d.d.s., a.s., organizační složky, ING Životná poisťovňa, a.s., pobočky

pro Českou republiku, vedoucí organizační složky ING Životní pojišťovny N.V., pobočky pro

Českou republiku, jednatelka ING Management Services, s.r.o.

Mgr. Martin Horčička, místopředseda představenstva, den vzniku členství: 1. 3. 2013, den vzniku

funkce: 7. 3. 2013; Chief Operations Officer CR/SR, v minulosti ředitel Business Transformačního

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.programu a  ředitel prodeje ve spol. Vodafone Česká republika a.s., se zkušenostmi v 

oblasti marketingu. V současnosti zodpovědný za řízení procesů společnosti, služeb back office,

IT a projektový management.• Ing. Ivan Kubla, člen představenstva, den vzniku členství 17.1.2011; Manager of Financial &

Operational Accounting CR and SR, od roku 2000 pracoval v sektoru penzijního připojištění na 

pozici hlavní účetní a CFO. V minulosti zastával rovněž funkci člena představenstva tuzemského

penzijního fondu.

Poznámka: dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon jejich funkcí a členství v 

představenstvu nebo dozorčí radě společnosti byli všichni členové těchto orgánů povinni prokázat České

národní bance, která udělila předchozí souhlasy s jejich jmenováním právě na základě posouzení kritérií

dosavadní odborné praxe a kvalifikačních předpokladů pro výkon jejich funkcí.K rozhodnému dni pojišťovna neposkytla žádné úvěry či půjčky členům dozorčí rady nebo představenstva

a rovněž za ně nevydala žádné záruky.

Údaj o složení akcionářůPojišťovna má jediného akcionáře, kterým je společnost ING Continental Europe Holdings B.V., se

sídlem Amstelveenseweg 500, 1081 KL, Amsterdam, Nizozemsko, společnost s omezeným ručením

založená podle nizozemského práva, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Hospodářskou komorou

v Amsterdamu pod číslem 33002024 dne 17. 9. 1904. Jediný akcionář je 100% vlastníkem akcií

pojišťovny, tedy jediným akcionářem.

Údaj o struktuře skupinyJEDINÝ AKCIONÁŘ POJIŠŤOVNYObchodní firma: ING Continental Europe Holdings B.V.

Právní forma: Společnost s omezeným ručením podle nizozemského práva

Adresa sídla: Amstelveenseweg 500, 1081 KL, Amsterdam, Nizozemsko

Přímý podíl na základním

kapitálu pojišťovny 100%

Přímý podíl na hlasovacích

právech pojišťovny 100%Pojišťovna nemá k uvedenému dni vůči svému jedinému akcionáři žádné závazky ani pohledávky. Rovněž

nemá pojišťovna k uvedenému dni v aktivech žádné cenné papíry emitované jediným akcionářem a nemá

z těchto cenných papírů žádné závazky. K uvedenému dni pojišťovna též nevydala žádné záruky za

jediného akcionáře, ani žádné záruky od jediného akcionáře nepřijala.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.Grafické znázornění skupinyGrafické znázornění skupiny zahrnující všechny osoby ovládané osobou ovládající pojišťovnu

ING Continental Europe Holdings B.V. (NL)100% ING pojišťovna, a.s. (ČR)100% ING Penzijní společnost, a.s. (ČR)100% ING Management Services, s.r.o. (ČR)100% ING Finance, s.r.o. (ČR)100% ING Životná poisťovňa, a.s. (SR)ING Životná poisťovňa, a.s., pobočka pro Českou republiku50% ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. (SR)ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., pobočka pro Českou republiku

Údaje o činnosti pojišťovnyPředmět podnikání zapsaný v obchodním rejstříku:

• pojišťovací činnost dle § 3 odst. 1 písm. f) a § 4 odst. 1 ve spojení s § 137 odst. 3 zákona č.

277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (zákon o pojišťovnictví)

v rozsahu pojistného odvětví 2 a), b) a c) neživotních pojištění uvedených v části B přílohy

k zákonu o pojišťovnictví

• činnosti související s pojišťovací činností dle § 3 odst. 1 písm. n) a § 6 odst. 1 ve spojení s § 137

odst. 3 zákona o pojišťovnictví:

- zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností dle

zákona o pojišťovnictví

- poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob podle

zákona o pojišťovnictví

- šetření pojistných událostí podle zákona o pojišťovnictví

- zprostředkování jiných finančních služeb a další činnosti související s výkonem

povolené pojišťovací činnosti podle zákona o pojišťovnictví

- vzdělávací činnost v oblasti pojišťovnictví a jiných finančních služeb podle zákona

o pojišťovnictvíUvedené činnosti pojišťovna k rozhodnému dni skutečně vykonává. Vykonávání těchto činností nebylo

pojišťovně Českou národní bankou ani omezeno, ani pozastaveno.

Výkazy zisků a ztrát za předchozí období najdete zdeRozvahu pojišťovny najdete zde

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.

Reálné a jmenovité (pomyslné) hodnoty derivátů souhrnně za deriváty sjednané za účelem

zajišťování a souhrnně za deriváty sjednané za účelem obchodování nebo spekulacePojišťovna nevlastní žádné deriváty sjednané za účelem zajišťování ani za účelem obchodování nebo

spekulace.Poměrové ukazatele pojišťovny (pojišťovna poskytuje pouze neživotní pojištění, vykazuje ukazatele

solventnosti pouze pro neživotní pojištění; nad pojišťovnou není vykonáván dohled ve skupině podle § 87

odst. 1 písm. a) a b) ZPOJ, tedy pojišťovna nevykazuje upravenou míru solventnosti)Disponibilní míra solventnosti (DMS) 107,5 mil Kč*

Požadovaná míra solventnosti (PMS) 90,0 mil Kč*

Výše garančního fondu (VGF) 90,0 mil Kč*

Poměr DMS a PMS 1,194*

Poměr VGF a součtu položek podle § 18 vyhlášky (DMS) 0,837*

Rentabilita průměrných aktiv (ROAA) -0.06%

Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE) -0.07%

„Combined ratio“ v neživotním pojištění 118,1%***) Tyto údaje v tabulce „Poměrové ukazatele pojišťovny“ jsou údaje vypočtené z hodnot platných k 31. 12.

2013 (za období 1.1.2013 - 31.12.2013, neboť ING pojišťovna, a.s. tyto hodnoty stanoví pouze 1x ročně.

**) Údaj „Combined ratio“ v tabulce „Poměrové ukazatele pojišťovny“ je údajem za období 1.4.2013 31.3.2014. ING pojišťovna, a.s. tuto hodnotu stanoví rovněž pouze 1x ročně.Tento postup (stanovování uvedených hodnot pouze 1x ročně) není ZPOJ vyloučen, tj. je v souladu

s platnými právními předpisy.Praha, 7. května 2014