Charitatívny fond LION, založený ING, prijíma žiadosti o granty do 15. marca 2003

Charitatívny fond LION, založený ING, prijíma žiadosti o granty do 15. marca 2003

Životná poisťovňa ING Nationale-Nederlanden a ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky, patriace do globálnej finančnej skupiny holandského pôvodu ING sa od začiatku svojho pôsobenia na slovenskom trhu aktívne venujú okrem svojej hlavnej finančnej činnosti aj charite.

V roku 2002 sa stali spoluzakladateľmi Nadácie na podporu sociálnych zmien. V jej rámci založili Charitatívny fond LION, ktorý bude podporovať neziskové organizácie i fyzické osoby na základe žiadostí a projektov predložených do 15. marca 2003.

Formuláre možno získať na adresách: Nadácia pre podporu sociálnych zmien SOCIA, Grösslingová 46, 811 09 Bratislava, v budove ústredia ING na Jesenského ul. č.4 v Bratislave a ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky, ING Oranžovom dome na Kolárskej ul. 6 a pobočkách ING Nationale-Nederlanden na celom území Slovenska. Prístupné sú aj na internetovej stránke www.socia.sk a v najbližšom období budú sprístupnené aj na portáloch ING a www.ingfn.sk.

Charitatívnym fondom LION podporuje ING neziskové organizácie, ktoré sa venujú mladým ľuďom, mládeži odkázanej na pomoc iných a deťom. Do skupiny podporovaných patria tiež zdravotne znevýhodnení, deti v terminálom štádiu života, ohrozené deti a mládež, osoby žijúce v prostredí domáceho násilia, závislí od návykových látok a pod.

O podporu sa môžu tiež uchádzať aj fyzické osoby – rodičia detí v priamom ohrození života, detí potrebujúcich komplikované lekárske zákroky, prípadne špeciálne kompenzačné pomôcky a pod.

Informácie o rozhodnutiach expertnej skupiny o pridelení sponzorského daru dostanú žiadatelia písomne na uvedené kontaktné adresy.