Darovať nie len tak (23.7.2003, Domino Fórum)

Darovať nie len tak (23.7.2003, Domino Fórum)

Autor: Eva Čobejová, str. 4, Politika

Firmy pôsobiace na Slovensku sa začínajú profilovať a profesionalizovať aj v darcovstve. Potvrdila to aj nedávno udeľovaná cena Via Bona Slovakia 2002.Cieľom tejto ceny, ktorú udeľuje nadá- cia Pontis, je upozorniť na darcov, ktorí myslia aj na prospech komunity. Tretí ročník naznačil, že veci sa hýbu aj v tejto sfére.

Takmer povinnosť

Zo 65 nominácií vybrala výberová komisia 13 firiem. Najdôležitejším kritériom pritom nebola výška príspevku, ale jeho prínos pre komunitu, obec, mesto, región. "Komisia hľadela aj na efektivitu darcovskej stratégie," hovorí výkonná riaditeľka Pontisu Lenka Surotchak, "a sledovala aj to, či darcovstvo vyjadruje záväzok firmy byť súčasťou komunity, v ktorej podniká."Hlavnú cenu Via Bona si odniesla finančná skupina holandského pôvodu ING Group za to, že nadviazala na tradíciu pôsobenia holandských nadácií na Slovensku. ING si zo svojej domovskej krajiny nedoniesla len finančné know-how, ale aj premyslenú stratégiu darcovstva. Holandské nadácie na Slovensku urobili v deväťdesiatych rokoch kus užitočnej sociálnej práce a aby sa v načatej robote mohlo pokračovať, ING spoluzaložila a podporuje Nadáciu Socia.Ocenené boli aj veľké firmy, ako Orange Slovensko, Whirpool Slovakia, EuroTel, U. S. Steel Košice, Tesco Stores, Philip Morris Slovakia, ktoré si tradíciu darcovstva doniesli zväčša zo svojich materských firiem. Pravdupovediac, od týchto firiem sa darcovstvo už prirodzene očakáva a skôr by prekvapilo, keby nefigurovali medzi ocenenými. V ich prípade je hodné ocenenia, ak svoju dobročinnosť vyprofilujú, nájdu si dlhodobý projekt a kvalitných ľudí, ktorí ho vedia realizovať. Tak ako sa to podarilo firme Orange, keď sa zamerala na tému zmeny systému starostlivosti o opustené deti a tiež na programy regionálneho rozvoja - v spolupráci s dôveryhodnými a skúsenými ľuďmi z tretieho sektora.

Menšie, ale efektívne

Zaujímavejšia je však iná skupina ocenených - menšie firmy, ktoré kedysi začiatkom deväťdesiatych rokov založili podnikaví ľudia, dotiahli už svoj biznis na istú úroveň, keď sa ako majitelia nemusia venovať len náročnej manažérskej práci. Ostáva im viac času rozmýšľať o tom, komu venovať časť z toho, čo firma zarobí. Táto nová generácia podnikateľov pozná cenu peňazí, väčšinou ich zarobili len vďaka svojej tvorivosti, podnikavosti a pracovitosti, a tak celkom prirodzene rozmýšľajú, aby aj ich dar bol čo najefektívnejší. Príkladmi tejto podnikateľskej vrstvy sú aj tri ocenené firmy - žilinská spoločnosť Poradca podnikateľa, košická akciovka IQ Servis a prievidzská počítačová firma ISSO, s. r. o. To sú firmy, ktoré sa už programovo venujú aj darcovstvu.

Majiteľ žilinskej firmy Poradca podnikateľ Juraj Málik sa v situácii, keď sa firme finančne darilo, spolu s manželkou rozhodol založiť nadáciu Rozum a cit. Jej poslaním je pomáhať opusteným deťom. Zakladatelia nadácie sú presvedčení, že detský domov nemôže byť pre nijaké dieťa naozajstným domovom, a tak podporujú pestúnske rodiny, ktoré si do náhradnej rodinnej starostlivosti berú deti z detských domovov. Nadáciu ročne priamo podporujú jedným percentom z ceny svojich produktov, firma hradí prevádzkové náklady nadácie a prostredníctvom svojich klientov a svojich produktov získava pre nadáciu nové zdroje. Jej správkyňa Jana Decká v nominačnom formulári uviedla: "Mnohé firmy dokážu prispieť sumou na charitu, ale jednorazová podpora na zmenu podmienok v sociálnej oblasti nestačí. Zmysel má aktívne podporovať jednu alebo dve organizácie, vytvoriť s nimi úzku spoluprácu a aktívne participovať na získavaní ďalších finančných prostriedkov pre nadáciu aj cez svojich zákazníkov." Prievidzská počítačová firma ISSO považuje sponzorstvo za dôležitú súčasť svojej stratégie.Jej charizmatický riaditeľ Ivan Sýkora sa vybral do Rumunska, aby na vlastné oči videl, ako žijú slovenskí krajania. Utkvel mu obraz školákov, ako sa kdesi v rumunských horách učia slovenské vybrané slová. Do Rumunska aj do Srbska potom vycestoval viac ráz aj s kolegami, aby tam pomohli vybudovať počítačové učebne. ISSO tak nabúralo aj predstavu, že za naše menšiny cíti zodpovednosť len štát či Matica slovenská. Košická firma IQ Servis, a. s., Košice na svojej internetovej stránke píše: "Sme úspešní, a preto pomáhame." Svoju pomoc firma ponúkla Psychiatrickej klinike FNsP v Košiciach. "Podporujeme projekt Združenia príbuzných a priateľov Radosť, ktoré vypĺňa medzeru komplexnej starostlivosti o osoby trpiace psychickou poruchou a ich rodinných príslušníkov." Komisia ocenila dlhodobosť spolupráce firmy so združením Radosť, ako aj jej komplexnosť. Oceneniahodný je aj detail: všetky tri spomínané firmy sa rozhodli dlhodobo pomáhať aktivitám, z ktorých veľa mediálnej slávy neplynie. Je rozdiel podporiť súťaž Miss, športový klub - a podporiť krajanské deti, pestúnske rodiny či psychicky chorých ľudí. Ale zdá sa, že na Slovensku už existujú podnikatelia, ktorí svoj úspech v biznise chápu zároveň ako záväzok podporovať komunitu, v ktorej žijú.

My ING

Zanechajte nám Váš kontakt a my Vám zavoláme späť.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.

Informace o ING pojišťovně, a.s.

(dále také jen „pojišťovna“)

podle § 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (dále jen

„ZPOJ“), v souladu s ustanovením §§ 29 až 31 vyhlášky České národní

banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 

pojišťovnictví (dále jen „vyhláška“)

Stav ke dni 31. 3. 2014 (rozhodný den)

Obchodní firma: ING pojišťovna, a.s.

Právní forma: Akciová společnost

Adresa sídla: Praha 5, Smíchov, Nádražní 344/25, PSČ 150 00

Identifikační číslo: 257 03 838

Datum zápisu do 

obchodního rejstříku: 21. 10. 1998

Datum zápisu poslední

změny v obchodním

rejstříku (vč. účelu):

3. 6. 2013 - způsob jednání jménem společnosti

Výše základního kapitálu

zapsaného v obchodním

rejstříku:

65 000 000 Kč

Výše splaceného základního

kapitálu: 65 000 000 Kč

Druh, forma, podoba a počet

emitovaných akcií:

65 000 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč,

v zaknihované podoběK uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.Organizační struktura pojišťovnyK výše uvedenému datu je průměrný evidenční počet zaměstnanců 40,35; průměrný evidenční počet

zaměstnanců přepočítaný na plně zaměstnané je 5,01.ING pojišťovna, a.s.

Údaje o členech dozorčí rady a představenstva

Dozorčí rada:

• Ing. Luboš Zítka, předseda dozorčí rady, den vzniku členství: 8.3.2012 ; den vzniku funkce: 7.3.

2013; Tax Manager, zkušenosti v oblasti lokálních i mezinárodních daňových projektů, zkušenosti

s vedením týmu v mezinárodní společnosti, vedení daňového poradenství, komunikace s auditory.

• Mgr. Jana Rollerová, místopředseda dozorčí rady, den vzniku členství: 14.3.2007; den vzniku

funkce: 18.4.2007; manažerka oddělení pojistné matematiky, zkušenosti v oblasti vývoje

pojistných produktů, člen výboru společenství vlastníků jednotek Společenství domu č.p. 1453,

Červený Dvorec.

• Ing. Karel Nosek, člen dozorčí rady, den vzniku členství:1.3.2013; ORM Manager CR/SR,

zkušenosti v oblasti řízení operačních a  informačních rizik, bezpečnostního monitoringu a 

bezpečnosti IT, zkušenosti s auditem informačních systémů. V současnosti zodpovědný za řízení

oddělení pokrývajících všechny oblasti nefinančních rizik.

Představenstvo:

• Ing. Renata Mrázová, předseda představenstva, den vzniku členství: 12.8.2011; den vzniku

funkce: 20.10.2012; Chairman and Chief Executive Officer ING CR/SR, zkušenosti na 

manažerských pozicích nejen v oblasti pojišťovnictví, člen představenstva ING Penzijního fondu,

a.s., ING Tatry- Sympatia, d.d.s., a.s., organizační složky, ING Životná poisťovňa, a.s., pobočky

pro Českou republiku, vedoucí organizační složky ING Životní pojišťovny N.V., pobočky pro

Českou republiku, jednatelka ING Management Services, s.r.o.

Mgr. Martin Horčička, místopředseda představenstva, den vzniku členství: 1. 3. 2013, den vzniku

funkce: 7. 3. 2013; Chief Operations Officer CR/SR, v minulosti ředitel Business Transformačního

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.programu a  ředitel prodeje ve spol. Vodafone Česká republika a.s., se zkušenostmi v 

oblasti marketingu. V současnosti zodpovědný za řízení procesů společnosti, služeb back office,

IT a projektový management.• Ing. Ivan Kubla, člen představenstva, den vzniku členství 17.1.2011; Manager of Financial &

Operational Accounting CR and SR, od roku 2000 pracoval v sektoru penzijního připojištění na 

pozici hlavní účetní a CFO. V minulosti zastával rovněž funkci člena představenstva tuzemského

penzijního fondu.

Poznámka: dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon jejich funkcí a členství v 

představenstvu nebo dozorčí radě společnosti byli všichni členové těchto orgánů povinni prokázat České

národní bance, která udělila předchozí souhlasy s jejich jmenováním právě na základě posouzení kritérií

dosavadní odborné praxe a kvalifikačních předpokladů pro výkon jejich funkcí.K rozhodnému dni pojišťovna neposkytla žádné úvěry či půjčky členům dozorčí rady nebo představenstva

a rovněž za ně nevydala žádné záruky.

Údaj o složení akcionářůPojišťovna má jediného akcionáře, kterým je společnost ING Continental Europe Holdings B.V., se

sídlem Amstelveenseweg 500, 1081 KL, Amsterdam, Nizozemsko, společnost s omezeným ručením

založená podle nizozemského práva, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Hospodářskou komorou

v Amsterdamu pod číslem 33002024 dne 17. 9. 1904. Jediný akcionář je 100% vlastníkem akcií

pojišťovny, tedy jediným akcionářem.

Údaj o struktuře skupinyJEDINÝ AKCIONÁŘ POJIŠŤOVNYObchodní firma: ING Continental Europe Holdings B.V.

Právní forma: Společnost s omezeným ručením podle nizozemského práva

Adresa sídla: Amstelveenseweg 500, 1081 KL, Amsterdam, Nizozemsko

Přímý podíl na základním

kapitálu pojišťovny 100%

Přímý podíl na hlasovacích

právech pojišťovny 100%Pojišťovna nemá k uvedenému dni vůči svému jedinému akcionáři žádné závazky ani pohledávky. Rovněž

nemá pojišťovna k uvedenému dni v aktivech žádné cenné papíry emitované jediným akcionářem a nemá

z těchto cenných papírů žádné závazky. K uvedenému dni pojišťovna též nevydala žádné záruky za

jediného akcionáře, ani žádné záruky od jediného akcionáře nepřijala.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.Grafické znázornění skupinyGrafické znázornění skupiny zahrnující všechny osoby ovládané osobou ovládající pojišťovnu

ING Continental Europe Holdings B.V. (NL)100% ING pojišťovna, a.s. (ČR)100% ING Penzijní společnost, a.s. (ČR)100% ING Management Services, s.r.o. (ČR)100% ING Finance, s.r.o. (ČR)100% ING Životná poisťovňa, a.s. (SR)ING Životná poisťovňa, a.s., pobočka pro Českou republiku50% ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. (SR)ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., pobočka pro Českou republiku

Údaje o činnosti pojišťovnyPředmět podnikání zapsaný v obchodním rejstříku:

• pojišťovací činnost dle § 3 odst. 1 písm. f) a § 4 odst. 1 ve spojení s § 137 odst. 3 zákona č.

277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (zákon o pojišťovnictví)

v rozsahu pojistného odvětví 2 a), b) a c) neživotních pojištění uvedených v části B přílohy

k zákonu o pojišťovnictví

• činnosti související s pojišťovací činností dle § 3 odst. 1 písm. n) a § 6 odst. 1 ve spojení s § 137

odst. 3 zákona o pojišťovnictví:

- zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností dle

zákona o pojišťovnictví

- poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob podle

zákona o pojišťovnictví

- šetření pojistných událostí podle zákona o pojišťovnictví

- zprostředkování jiných finančních služeb a další činnosti související s výkonem

povolené pojišťovací činnosti podle zákona o pojišťovnictví

- vzdělávací činnost v oblasti pojišťovnictví a jiných finančních služeb podle zákona

o pojišťovnictvíUvedené činnosti pojišťovna k rozhodnému dni skutečně vykonává. Vykonávání těchto činností nebylo

pojišťovně Českou národní bankou ani omezeno, ani pozastaveno.

Výkazy zisků a ztrát za předchozí období najdete zdeRozvahu pojišťovny najdete zde

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.

Reálné a jmenovité (pomyslné) hodnoty derivátů souhrnně za deriváty sjednané za účelem

zajišťování a souhrnně za deriváty sjednané za účelem obchodování nebo spekulacePojišťovna nevlastní žádné deriváty sjednané za účelem zajišťování ani za účelem obchodování nebo

spekulace.Poměrové ukazatele pojišťovny (pojišťovna poskytuje pouze neživotní pojištění, vykazuje ukazatele

solventnosti pouze pro neživotní pojištění; nad pojišťovnou není vykonáván dohled ve skupině podle § 87

odst. 1 písm. a) a b) ZPOJ, tedy pojišťovna nevykazuje upravenou míru solventnosti)Disponibilní míra solventnosti (DMS) 107,5 mil Kč*

Požadovaná míra solventnosti (PMS) 90,0 mil Kč*

Výše garančního fondu (VGF) 90,0 mil Kč*

Poměr DMS a PMS 1,194*

Poměr VGF a součtu položek podle § 18 vyhlášky (DMS) 0,837*

Rentabilita průměrných aktiv (ROAA) -0.06%

Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE) -0.07%

„Combined ratio“ v neživotním pojištění 118,1%***) Tyto údaje v tabulce „Poměrové ukazatele pojišťovny“ jsou údaje vypočtené z hodnot platných k 31. 12.

2013 (za období 1.1.2013 - 31.12.2013, neboť ING pojišťovna, a.s. tyto hodnoty stanoví pouze 1x ročně.

**) Údaj „Combined ratio“ v tabulce „Poměrové ukazatele pojišťovny“ je údajem za období 1.4.2013 31.3.2014. ING pojišťovna, a.s. tuto hodnotu stanoví rovněž pouze 1x ročně.Tento postup (stanovování uvedených hodnot pouze 1x ročně) není ZPOJ vyloučen, tj. je v souladu

s platnými právními předpisy.Praha, 7. května 2014