Informácia o doplnkovom dôchodkovom sporení pre zamestnávateľov

Informácia o doplnkovom dôchodkovom sporení pre zamestnávateľov

V poslednom čase sa objavilo niekoľko úvah a vládnych návrhov týkajúcich sa zmien daňových či odvodových povinností.

Doplnkové dôchodkové sporenie je základnou formou, akou môže zamestnávateľ zabezpečiť svojim zamestnancom doplnkový príjem v starobe, a tak prispieť k dôstojnej starobe svojich pracovníkov. Prvé doplnkové dôchodkové poisťovne vznikli v roku 1997, pôsobia teda na Slovensku už 13 rokov a počas svojej existencie vyplatili k spokojnosti svojich klientov okolo pol miliardy eur (15 mld. Sk). Za celý čas existencie týchto inštitúcii nevznikli žiadne udalosti, ktoré by spochybnili stabilnosť a vierohodnosť systému či doplnkových dôchodkových spoločností. Na systém dohliada Národná banka Slovenska, je prísne regulovaný a transparentný a účasť v ňom v súčasnosti prináša klientom a zamestnávateľom rôzne výhody: dodatočný príjem v starobe, výnosy z príspevkov, daňové zvýhodnenie, nižšie odvodové zaťaženie, rôzne benefity ponúkané jednotlivými spoločnosťami na základe zmlúv s partnerskými organizáciami.

Rôzne návrhy a úvahy, ktoré sa v dnešných dňoch objavujú v médiách, zatiaľ neznamenajú zmenu platnej legislatívy. Asociácia doplnkových dôchodkových spoločností, ako aj jednotlivé spoločnosti, robia všetko pre zachovanie doterajšieho právneho stavu. Z uvedeného dôvodu apelujeme na vás, zamestnávateľov, aby ste nerobili žiadne predčasné kroky a závery. Odporúčame vám zotrvať vo vašej súčasnej sociálnej politike, ktorá na vašich pracovníkov pôsobí stabilizujúco. Podmienkou vykonania akýchkoľvek zmien v súčasnom systéme je ich schválenie na pôde parlamentu. K tomuto kroku zatiaľ nedošlo.

Na našej internetovej stránke vás budeme priebežne informovať o všetkých zmenách v systéme. Ďakujeme vám za doteraz prejavenú priazeň

 

PhDr. Viktor Kouřil
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva

ING Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s.