Informácia k nariadeniu SFDR v NN Životná poisťovňa, a.s.

Informácie k Nariadeniu o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb a jeho implementácii v NN Životná poisťovňa, a.s.

V novembri 2019 Európska únia schválila Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb (The EU Sustainable Finance Disclosure Regulation) (ďalej len „SFDR“ alebo „Nariadenie“) zamerané na zvýšenie transparentnosti pri informovaní koncových investorov (klientov) o vplyve investícií na udržateľný rozvoj a o rizikách ohrozujúcich udržateľnosť v sektore finančných služieb.

Cieľom Nariadenia je zvýšiť transparentnosť v informovaní ako účastníci finančného trhu zahŕňajú dlhodobý udržateľný rozvoj, t.j. environmentálne a  sociálne kritéria a kritéria riadenia a správy (Environmental, Social and Governance) – (ďalej len „ESG“) do rizík a príležitostí pri svojich investičných rozhodnutiach.

Nariadenie zavádza nové požiadavky aj  na zverejňovanie informácií o definovaných finančných produktoch poskytovaných zo strany NN Životná poisťovňa, a.s., sídlo: Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, IČO: 35 691 999 (ďalej len “NN ”).  

Nariadenie vyžaduje zverejňovať informácie o prístupoch vybraných finančných inštitúcií (účastníkov finančného trhu) k začleneniu rizík ohrozujúcich udržateľnosť a o zohľadnení nepriaznivých vplyvov na udržateľnosť. NN preto transparentne, prostredníctvom nasledovných zverejnených  informácií a  vo vybraných produktových dokumentoch NN, ktoré sú určené klientom - investorom a iným zainteresovaným stranám, umožňuje porovnávať rôzne produkty s ohľadom na kritériá ESG a udržateľné investičné ciele.

NN aktualizovala príslušné oznámenia a dokumentáciu k určeným produktom tak, aby bol zabezpečený súlad s právnymi požiadavkami Nariadenia k 10. marcu 2021. 

NN bude zároveň priebežne aktualizovať webovú stránku a príslušnú produktovú dokumentáciu aj do budúcnosti v závislosti od prijatia a účinnosti ďalších vykonávacích predpisov k Nariadeniu. 

Webová stránka NN zahŕňa informácie o prístupe NN k Nariadeniu, najmä informácie o:

 • interných politikách NN v oblasti riadenia rizík ohrozujúcich udržateľnosť a o zohľadnení nepriaznivých vplyvov investičných rozhodnutí na udržateľnosť;
 • nepriaznivých vplyvoch investičných rozhodnutí na udržateľnosť;
 • zohľadnení rizík udržateľnosti v politike odmeňovania;
 • klasifikácii finančných produktov NN, na ktoré má Nariadenie dopad.

Informácie o politikách NN v súvislosti so začlenením rizík ohrozujúcich udržateľnosť do investičného rozhodovacieho procesu NN

NN uplatňuje princíp zodpovedného investičného rámca, ktorý sa uplatňuje v celej skupine NN (z anj.: NN Responsible Investment Framework policy). Tento princíp podporuje „systematické začleňovanie ESG kritérií do investičného procesu, pričom riadi s tým spojené riziká a príležitosti“. Zároveň pomáha prijímať informovanejšie investičné rozhodnutia a tým optimalizovať vzťah rizika a výnosu investičných portfólií, odrážať hodnoty NN v investičnom procese a lepšie zosúladiť činnosti NN so širšími cieľmi a očakávaniami spoločnosti v oblasti udržateľnosti.

Zásady tohto prístupu sa vzťahujú na:

a) aktíva alokované vo fondoch životného poistenia NN a 

b) aktíva, ktoré vlastní samotná NN.

Nariadenie definuje riziko ohrozujúce udržateľnosť ako: „Environmentálna alebo sociálna udalosť alebo stav alebo udalosť alebo stav v oblasti riadenia a správy, ktoré by mohli mať skutočný alebo potenciálny zásadný negatívny vplyv na hodnotu investície“.

Nižšie uvedené informácie popisujú prístup NN k správe aktív, ktorá je zabezpečovaná prostredníctvom:

a) investičného oddelenia NN, kedy sa za správcu aktív považuje NN;

b) externého správcu aktív v rámci skupiny NN a

c) externého správcu aktív mimo skupiny NN.

1. NN ako správca aktív a externý správca aktív v rámci skupiny NN

Prístup NN vyžaduje, aby sa ustanovil proces systematického začleňovania kritérií ESG do procesu rozhodovania o investíciách. Realizácia možnosti investovania prebieha formou implementácie rôznych stratégií zodpovedného investovania a to:

 • Uplatňovanie spoločnosťou NN prijatých kritérií zodpovedného investovania tým, že NN nepresadzuje investovať finančné prostriedky do konkrétnych odvetví alebo spoločností (tzv. z anj.: NN Restricted List). Medzi takéto odvetvia alebo činnosti sú zahrnuté najmä :
  • Vývoj, výroba, údržba alebo obchod s kontroverznými zbraňami;
  • Kontroverzná ponuka zbraní;
  • Výroba tabaku;
  • Ťažba uhlia;
  • Činnosti spoločností, ktoré porušujú normy globálneho paktu OSN a pokynov OECD;
  • Uplatňovanie kritérií zodpovedného investovania NN sa taktiež vzťahuje na vylúčenie investovania v krajinách, na ktoré sa vzťahujú sankcie kvôli zbrojnému embargu.
 • Integrácia významných rizík a príležitostí ESG do analýz investícií NN tam, kde je to relevantné.

Externým správcom aktív v rámci skupiny NN je spoločnosť NN Investment Partners C.R., a.s., sídlo: Bozděchova 344/2, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 25 102 869 (ďalej len „NN IP“). Podrobnosti o tom, ako NN IP začleňuje kritériá ESG do procesu rozhodovania o investovaní, sú k dispozícii na webovej stránke NN IP – Responsible investing | NN Investment Partners (nnip.com)

2. Externí správca aktív mimo skupiny NN

Kritériá ESG sú zohľadňované pri výbere externých správcov aktív. Medzi kritériá, ktoré NN považuje za najrelevantnejšie, patria:

 • Externá správcovská spoločnosť zohľadňuje pri svojom investičnom rozhodovacom procese kritériá ESG.
 • Externá správcovská spoločnosť má filozofiu, politiku alebo uplatňuje  rámec zodpovedného investovania, ktoré sú v súlade s filozofiou, politikou a rámcom zodpovedného investovania NN.
 • Externá správcovská spoločnosť prijíma opatrenia na vylúčenie investícií, ktoré spadajú do zakázaného zoznamu investícií NN, tzv.:  NN Restricted list.
 • Externá správcovská spoločnosť má vhodnú metodiku klasifikácie aktív, prostredníctvom ktorej definuje investície s udržateľným cieľom alebo ako investície podporujúce životné prostredie a/alebo udržateľnosť k podľa Nariadenia a zároveň vykonáva investície v súlade s politikou NN do takto klasifikovaných aktív.

Podielové fondy spravované externými správcami aktív mimo skupiny NN nemusia byť vždy zosúladené s princípmi zodpovedného investovania skupiny NN a so zoznamom zakázaných investícií - NN Restricted List, pretože sú zložené z viacerých investičných možností. V týchto situáciách NN monitoruje podkladové aktíva externých správcov aktív mimo skupiny NN a to i formou vyžiadania relevantnej dokumentácie. Na základe týchto analýz môže NN posúdiť politiku zodpovedného investovania týchto externých správcov aktív a prijať rozhodnutie o prípadnej spolupráci s týmito externými správcami aktív mimo skupiny NN.

Externými správcami aktív mimo skupiny NN sú: 

a) Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. - organizačná zložka, sídlo: Mýtna 7838/48, 811 07 Bratislava, IČO: 35 919 167 (ďalej len “Amundi”);

b) Blackrock Investment Management (UK) Limited, sídlo: 12 Thromgmorton Avenue, Londýn EC2N 2DL, Veľká Británia, identifikačné číslo: 20 203 94 (ďalej len „Blackrock“ )  a 

c) Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Vienna Branch, sídlo: Fleischmarkt 1, 1010 Viedeň,  Rakúsko identifikačné číslo: 140266z (ďalej len „Deutsche Bank“).

Prevažnú časť aktív spravovaných externými správcami aktív mimo skupiny NN tvoria aktíva spravované Amundi. Podrobnosti o tom, ako Amundi  začleňuje kritériá ESG do procesu rozhodovania o investovaní, sú k dispozícii na webovej stránke Amundi. 

Ako NN vyhodnocuje nepriaznivé dopady investičných rozhodnutí na udržateľnosť 

NN pri náležitom zohľadnení svojej veľkosti, povahy a rozsahu svojich činností ako aj typov svojich finančných produktov posudzuje hlavné nepriaznivé vplyvy investičných rozhodnutí na environmentálne a sociálne faktory a faktory riadenia a správy uplatňovaním princípu zodpovedného investičného rámca v rámci skupiny NN. V rámci tohto princípu NN podporuje systematické začleňovanie ESG princípov do investičného procesu a riadenia rizík. 

Tieto princípy majú za cieľ prístup k investíciám, ktorý má pozitívny vplyv na spoločnosť, životné prostredie a svet. Je dôležité, aby investícia spĺňala spoločenské a ekonomické potreby bez toho, aby poškodzovala budúce generácie.

Trvalo udržateľné investovanie berie do úvahy primárne tieto kritéria:

E - Enviromentálne – tú patria faktory ako spotreba energie, znečistenie, klimatické zmeny, produkcia odpadu, ochrana prírodných zdrojov, podmienky pre zvieratá

S – Sociálne aspekty – faktory ako ľudské práva, zákaz detskej a nútenej práce, komunitné angažovanie sa, zdravie a bezpečnosť, vzťahy s akcionármi a so zamestnancami

G – Riadiace (z angl. governance) – faktory ako kvalita riadenia, nezávislosť predstavenstva, konflikt záujmov, kompenzácie exekutívy, práva akcionárov

Cieľom NN je postupným procesom dosiahnutie úplného zohľadnenia nepriaznivých vplyvov na udržateľnosť a postupné poskytovanie podrobných informácií o dôsledkoch hlavných nepriaznivých vplyvov na udržateľnosť.

NN uplatňuje princíp zodpovedného investičného rámca celej skupiny NN (z anj.: NN Responsible Investment Framework Policy). 

1. NN ako správca aktív a externý správca aktív v rámci skupiny NN

NN posudzuje tieto hlavné kritéria:

 • Uplatňovanie spoločnosťou NN prijatých kritérií zodpovedného investovania s vylúčením investícií v niektorých konkrétnych odvetviach alebo spoločnostiach (uplatňovaním interného zoznamu zakázaných investícii z anj. tzv.: NN Restricted List);
 • Integrácia rizík a príležitostí ESG, kde je to relevantné. Pri každej individuálnej investičnej analýze je potrebné dôsledne demonštrovať a dokumentovať kritériá ESG.
 • Vykonávanie hlasovacích práv NN v spoločnostiach s angažovanosťou NN, ak je to aplikovateľné.

Kritériá sú založené na zásadách NN a sú odrazom príslušných právnych predpisov, hodnôt NN a medzinárodne uznávaných štandardov, ako sú Global Compact OSN a Pokyny OECD pre nadnárodné podniky. NN sa zaviazala pomôcť urýchliť prechod na nízko-uhlíkové hospodárstvo prechodom investičného portfólia na čisté nulové emisie uhlíka do roku 2050, aby prispela k dosiahnutiu cieľov a záverov Parížskej dohody. Skupina NN podnikla prvé kroky k svojej stratégii postupného vyraďovania investícií do energetického uhlia do roku 2030. Tieto kroky zdôrazňujú (medzi) národné záväzky a spoluprácu NN, ako napríklad členstvo v skupine inštitucionálnych investorov pre zmenu podnebia (IIGCC), účasť NN na iniciatíve zameranej na spoluprácu Climate Action 100+ a súhlas s Parížskym záväzkom k akcii (2015) a záväzku finančného sektora k holandskej dohode o klíme (2019).

2. Externí správcovia aktív mimo skupiny NN

Pri aktívach spravovaných externými správcovskými spoločnosťami mimo skupiny NN posudzuje NN zásadné nepriaznivé vplyvy z pohľadu kritérií ESG pri výbere aktív na ich správu. Medzi faktory, ktoré považuje NN za najrelevantnejšie, patria:

 • Zahrnutie významných rizík a príležitostí ESG do výskumu a analýz investícií, ako aj dôsledná demonštrácia a dokumentácia integrácie faktorov ESG pre každú jednotlivú investičnú analýzu.
 • Vykonávanie hlasovacích práv externých správcov aktív v spoločnostiach s angažovanosťou, ak je to aplikovateľné;
 • Uplatňovanie obmedzení obchodovania s krajinami a spoločnosťami.

Podielové fondy spravované externými správcami aktív mimo skupinu NN nemôžu implementovať princíp zodpovedného investovania NN, nakoľko títo externí správcovia aktív mimo skupinu NN aplikujú vlastné politiky zodpovedného investovania. V prípade týchto fondov bude ich zloženie zo strany NN monitorované a v prípade, že to NN uzná za potrebné, požiada týchto správcov aktív o dodržiavanie zodpovedných investičných zásad a zoznamy s vylúčením investícií v niektorých konkrétnych odvetviach, obchodných spoločnostiach/entitách, krajinách a i. pre posúdenie externej správcovskej spoločnosti v súlade s vyššie uvedenými kritériami. 

Ako NN uplatňuje politiku odmeňovania vo vzťahu k začleňovaniu rizík ohrozujúcich udržateľnosť

Cieľom NN je v rámci svojej činnosti vytvárať dlhodobú hodnotu pre všetky zainteresované strany. NN sa snaží tieto ciele dosiahnuť zahrnutím kritérií ESG aj do spôsobu, akým NN odmeňuje vlastný manažment, zamestnancov a finančných agentov.

Zásady odmeňovania v rámci skupiny NN sú premietnuté do smernice odmeňovania skupiny NN (z anj.: „NN Group Remuneration Framework“), ktorá sa vzťahuje na všetkých zamestnancov skupiny NN a je schválená dozornou radou NN Group.

Smernica odmeňovania je v súlade s obchodnou stratégiou, cieľmi, hodnotami a rizikovým apetítom skupiny NN. V súlade s ňou je posudzovanie výkonnosti zamestnancov založené na rade cieľov finančnej a nefinančnej výkonnosti. Tieto ciele sa zameriavajú na dôkladné a efektívne riadenie rizík, ako aj na vyvážené podstupovanie rizík, ktoré súvisia aj s ESG. Nefinančné ciele sa zameriavajú okrem iného na vyvážené podstupovanie rizika. Medzi tieto ciele patrí aj angažovanosť zamestnancov v téme ochrany životného prostredia, percento žien na vyšších riadiacich pozíciách a percento investícií do aktív, ktoré sú v súlade s princípmi ESG.

NN motivuje finančných agentov v oblasti  elektronizácie činností súvisiacich s finančným sprostredkovaním a komunikáciou s klientom, čo prispieva k ochrane životného prostredia a zohľadňuje environmentálne faktory. 

Klasifikácia finančných produktov podľa SFDR

Nariadenie zavádza pravidlá týkajúce sa zverejňovania informácií o integrácii rizík ohrozujúcich udržateľnosť, o zvážení a vyhodnotení nepriaznivých vplyvov na udržateľnosť, o cieľoch udržateľných investícií ako aj o podpore environmentálnych alebo sociálnych charakteristík. 

To pomáha klientom NN a iným subjektom získať prehľad, či v rámci finančného produktu:

 • podporuje NN environmentálne alebo sociálne charakteristiky;
 • sleduje NN udržateľné investičné ciele; alebo
 • na nepriaznive dopady investicnych rozhodnuti NN neprihliada.

Tieto informácie sú obsiahnuté v predzmluvných informačných dokumentoch NN alebo na webovej stránke NN.

NN musí v zmysle Nariadenia klasifikovať finančný produkt  v súlade s jedným z nasledujúcich ustanovení Nariadenia:

a) článok 6 Nariadenia - Transparentnosť v tom, ako sú riziká spojené s udržateľnosťou integrované do produktu;

b) článok 8 Nariadenia - Transparentnosť v tom, či produkt podporuje environmentálne alebo sociálne vlastnosti, alebo ich kombináciu ;

c) článok 9 Nariadenia - Transparentnosť v tom, či je cieľom produktu udržateľná investícia.

Zatriedenie produktu podľa článku 6, článku 8 alebo článku 9 Nariadenia znamená nasledujúce:

a) článok 6 (Riziko ohrozujúce udržateľnosť):

Riziko ohrozujúce udržateľnosť je definované v článku 2 ods. 22 Nariadenia ako: „environmentálna alebo sociálna udalosť alebo stav alebo udalosť alebo stav v oblasti riadenia a správy, ktoré by mohli mať skutočný alebo potenciálny zásadný negatívny vplyv na hodnotu investície“. Ak sa tieto naplnia, môžu predstavovať riziko, alebo môžu mať vplyv na ďalšie riziká v investičnom portfóliu produktu (ako sú trhové riziká, riziká likvidity, úverové riziká alebo operačné riziká).

Hodnotiaci proces rizík udržateľnosti je integrovaný do investičného rozhodovacieho procesu prostredníctvom uplatňovania kritérií zodpovedného investovania založených na politike NN. Tieto kritériá sú popísané v z anj.: „NN Responsible Investment Framework Policy“. Proces hodnotenia rizika sa vykonáva ako súčasť investičnej analýzy a zohľadňuje všetky relevantné riziká vrátane rizík ohrozujúcich udržateľnosť. Toto hodnotenie zahŕňa okrem iného aj hodnotenie rizikového profilu ESG emitenta pomocou údajov od externých poskytovateľov, z ktorých sa niektorí špecializujú na údaje týkajúce sa ESG a súvisiace hodnotenie rizika. Pokiaľ ide o investície, pri ktorých existuje náznak správania alebo činností, ktoré nie sú v súlade s formulovanými normami zodpovedných investícií, NN vyhodnocuje a prehodnocuje rozhodnutie o tom, či sa má zapojiť do investovania prostredníctvom daného emitenta, alebo vylúčiť emitenta z daného produktu. Z tohto dôvodu sa môže investičný profil produktu líšiť od investičného profilu podkladového aktíva (napríklad indexu). 

Aktívny prístup k rozhodovaniu je tak súčasťou investičného procesu NN a má významnú úlohu pri prispievaní k minimalizácii a zmierňovaní rizík udržateľnosti, ako aj pri zvyšovaní dlhodobej ekonomickej a spoločenskej hodnoty produktu.

b) článok 8 (Podpora presadzovania environmentálnych a sociálnych vlastností produktu):

Produkt podporuje environmentálne a/alebo sociálne charakteristiky, ako je opísané v článku 8 Nariadenia definovaním dôležitosti environmentálnych, sociálnych a riadiacich rizík a príležitostí pre podstatný podiel jeho investičnej časti. 

Tieto informácie sú integrované do investičného procesu a sú založené na prístupe NN k integrácii ESG. Tá je popísaná v z anj: „NN Responsible Investment Framework Policy“ pre investície a stanovuje, že kritériá ESG musia byť v investičnom procese preukázateľne a dôsledne hodnotené, a sú dokumentované systematickým spôsobom. 

Produkt sa riadi NN normami zodpovedného investovania, ktoré môžu viesť k vylúčeniu určitých finančných nástrojov. Takéto vylúčenia sú záväzným prvkom pre investičný proces. Neexistuje žiadny vzťah medzi environmentálnymi a sociálnymi charakteristikami podporovanými produktom a jeho podkladovým aktívom (napr. indexom).

c) článok 9 (Udržateľné investície ako cieľ produktu):

Produkt má za cieľ dosiahnuť dlhodobé a udržateľné investície, pričom udržateľnou investíciou sa rozumie investícia do hospodárskej činnosti, ktorá prispieva k environmentálnemu cieľu meraná napríklad prostredníctvom kľúčových ukazovateľov účinnosti využívania energie, energie z obnoviteľných zdrojov, surovín, vody a pôdy, ukazovateľov produkcie odpadu a emisií skleníkových plynov a ukazovateľov vplyvu na biodiverzitu a ukazovateľov obehového hospodárstva, alebo investícia do hospodárskej činnosti, ktorá prispieva k sociálnemu cieľu, najmä investícia, ktorá prispieva k riešeniu nerovnosti, alebo investícia, ktorá podporuje sociálnu súdržnosť, sociálne začlenenie a pracovnoprávne vzťahy, alebo investícia do ľudského kapitálu, či do ekonomicky alebo sociálne znevýhodnených komunít a za predpokladu, že sa takýmito investíciami výrazne nenaruší žiaden z uvedených cieľov, a spoločnosti, do ktorých sa investovalo, dodržiavajú postupy dobrej správy, najmä pokiaľ ide o zdravé štruktúry riadenia, zamestnanecké vzťahy, odmeňovanie zamestnancov a plnenie daňových povinností.

Viac informácií ohľadom uplatňovania Nariadenia na úrovni Skupiny NN nájdete na https://www.nn-group.com/sustainability/responsible-investment.htm

Informácie k nariadeniu:

NN popri povolení na poisťovaciu činnosť disponuje aj oprávnením na vykonávanie finančného sprostredkovania v postavení samostatného finančného agenta v sektore:

a) doplnkového dôchodkového sporenia,

b) prijímania vkladov,

c) poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov a

d) kapitálového trhu.

V súčasnosti NN vykonáva finančné sprostredkovanie len v sektore kapitálového trhu a to na základe písomnej zmluvy nevýhradnej povahy uzatvorenej so spoločnosťou Conseq Investment Management, a.s., sídlo: Rybná 682/14, 110 00 Praha 1 – Staré Mesto, IČO: 26 442 671, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel: B, vložka č.: 7153 (ďalej len „Conseq“). 

V sektore kapitálového trhu uplatňuje NN politiku začleňovania kritérií ESG NN IP uvedenú v časti „NN ako správca aktív a externý správca aktív v rámci skupiny NN“

Conseq v oblasti investovania usiluje o uvedomelý prístup a podporuje aj také projekty, ktoré sa snažia chovať zodpovedne voči svojmu okoliu. Conseq nezastáva v oblasti udržateľného investovania radikálny postoj. Filozofia Conseq v prístupe k zodpovednému investovaniu sa odráža hlavne v snahe ponúknuť širokú škálu produktov, z ktorých si každý investor môže vybrať taký, ktorý zodpovedá jeho postoju k téme udržateľnosti.

Podrobný popis integrácie rizík udržateľnosti do investičného rozhodovania spol. Conseq nájdete tu. Informácie o charaktere jednotlivých fondov Conseq následne nájdete v štatútoch týchto fondov.