ING Group zaznamenala v druhom štvrťroku udržateľný čistý zisk vo výške 1 045 mil. EUR

ING Group zaznamenala v druhom štvrťroku
udržateľný čistý zisk vo výške 1 045 mil. EUR

  • Čistý zisk ING Group v druhom štvrťroku bol vo výške 1 171 mil. EUR alebo 0,31 EUR na akciu, vrátane vplyvov predaja časti skupiny a mimoriadnych položiek. Výsledky ázijskej časti poisťovacej divízie /Investment Managementu sú vykázané ako výsledky z nepokračujúcich činností.
  • Udržateľný zisk pred zdanením bankovej časti skupiny dosiahol výšku 995 mil. EUR, a to aj napriek vyšším rizikovým nákladom a opatreniam na zníženie rizika.
  • Prevádzkový zisk poisťovacej časti skupiny sa zlepšil a dosiahol výšku 304 mil. EUR. Udržateľný zisk pred zdanením bol vo výške 229 mil. EUR, vrátane výnosov zo zabezpečenia a zmien v podmienkach na samostatné účty penzijných kontraktov v Beneluxe.
  • Kapitálová pozícia ING sa naďalej zlepšuje. Ukazovateľ kapitálovej primeranosti banky, Core Tier 1 sa posilnil na 11,1 %. Ukazovateľ solventnosti Poisťovne (IGD) vzrástol na 240%. Vzhľadom na prioritu ING Group splatiť pomoc holandskému štátu, nebudú v priebehu roka 2012 vyplatené žiadne predbežné dividendy.

Vyhlásenie predsedu predstavenstva ING Group

„Skupina ING Group vykázala za druhý štvrťrok solídne výsledky. V týchto neistých časoch je finančná sila skupiny našou najvyššou prioritou: kapitál, likvidita a zdroje financovania sa zlepšili,“ uviedol Jan Hommen, predseda predstavenstva ING Group. „Po zhoršení krízy v eurozóne sme urýchlili naše úsilie smerované k zníženiu rizika investičného portfólia banky, a znížili sme angažovanosť voči Španielsku. V poisťovacej časti skupiny sme naďalej pokračovali v zabezpečení ochrany regulačného kapitálu, čo viedlo ku kolísaniu výnosov podľa IFRS.

Rezervy na krytie strát z úverových obchodov banky vzrástli z dôvodu oslabenia makroekonomického prostredia a čistá úroková marža poklesla, a to napriek poľaveniu konkurenčného boja na strane vkladov. Naša ostražitosť pri riadení nákladov sa zvýšila, v čoho dôsledku sme zaznamenali ich pokles v druhom štvrťroku po sebe. Pokrok v optimalizácii súvahy spojený s rôznymi iniciatívami jej integrácie vo výške 7,2 miliárd EUR počas siedmich mesiacov sa v júli skončil. Z komerčného pohľadu banková časť skupiny zaznamenala počas druhého štvrťroka silný nárast vkladov vo výške 4,3 miliardy EUR, čo naďalej posilnilo profil nášho financovania. Dopyt po úveroch je naďalej slabý, ale celkový objem poskytnutých úverov narástol vďaka tomu ako ING aj naďalej uspokojuje finančné potreby svojich klientov.

Aj naďalej budeme neúnavne pokračovať v úsilí aby sme naplnili naše plány na zlepšenie výkonnosti a pripravili naše bankové a poisťovacie divízie na ich samostatnú budúcnosť. Proces predaja Ázijskej časti poisťovacej divízie a Investment Managementu napreduje, a ING USA urobila významný krok smerom k inauguračnému porovnaniu dlhu tak, aby bolo možné oddeliť finančné prostriedky a likviditu od skupiny ešte pred plánovaným IPO. V rámci európskej časti poisťovacej divízie stupňujeme svoje úsilie v príprave na základný scenár IPO. Tak ako sa Skupina posúva napred v procese transformácie, naši zamestnanci aj naďalej pokračujú v kladení najvyššieho dôrazu na potreby našich klientov a v poskytovaní príkladných služieb a produktov, podľa ich požiadaviek.“

Ďalšie informácie a finančné ukazovatele sú k dispozícií v anglickom jazyku na www.ing.com.