ING Šance pre deti: Zmeňme segregáciu na integráciu

2,4 milióny korún rozdelené

V lete sme vám položili jednoduchú otázku: Viete si predstaviť, kde by ste dnes boli, ak by ste nedostali šancu chodiť do školy? Približne 115 miliónov detí túto šancu dnes nemá.

ING BANK N.V., pobočka zahraničnej banky, ING Životná poisťovňa, ING Tatry-Sympatia doplnková dôchodková spoločnosť, ING DSS a ING Management Services spoločne s predstaviteľmi Unicefu v Slovenskej republike a expertnou podporou Nadácie na podporu sociálnych zmien – SOCIA rozhodli prispieť k zlepšeniu vzdelávania zdravotne postihnutých detí, a to prostredníctvom ich integrácie do vzdelávacieho procesu ich rovesníkov . Slovenská podoba celosvetového programu ING Šance pre deti je realizovaná pod mottom „Od segregácii k integrácii“

Na rokovaní Riadiaceho výboru tohto projektu bolo rozhodnuté o podporení 41 projektov pre 2 801 postihnutých detí na celom území Slovenska, v celkovej výške 80 011,28 € / 2 410 420 SKK.

Grantový program ING Šance pre deti na podporu integrovaného vzdelávania detí so špeciálnymi potrebami sa stretol na Slovensku s veľkým záujmom. O grantovú podporu vytvorenia podmienok pre zvyšovanie počtu integrovane vzdelávaných detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo podporu zvyšovania kvality poskytovaných výchovno-vzdelávacích a iných služieb pre integrovane vzdelávané deti prejavilo záujem celkovo 122 zariadení, z toho 85 škôl a 37 inštitúcií.

Sme úprimne radi, že sa slovenský variant nášho globálneho projektu stretol s takým širokým záujmom. Už niekoľko rokov pravidelne podporujeme sociálne slabé deti a deti v núdzi prostredníctvom Charitatívneho fondu LION. Projekt Šanca pre deti podstatne rozšíril naše možnosti podporiť ďalšiu oblasť, ktorá si na Slovensku podporu zaslúži, a to integrované vzdelávanie. Sme presvedčení, že k 2801 deťom, pribudnú v roku 2007 ďalšie, dodali najvyšší predstavitelia ING na Slovensku Frans van der Ent (generálny riaditeľ pre životné poistenie a dôchodky) a Hans van Essen (generálny riaditeľ ING BANK N.V., pobočka zahraničnej banky)

„UNICEF je globálnym partnerom ING v tomto programe. Právo na vzdelávanie patrí podľa Dohovoru o právach detí k základným právam dieťaťa, a to bez ohľadu na rasovú príslušnosť, či zdravotný stav. Oceňujeme, že vďaka finančnej podpore ING a skúsenostiam nadácie SOCIA sa budú môcť zrealizovať projekty, ktorý majú spoločný cieľ: podporiť vzdelávanie a integráciu zdravotne postihnutých detí do bežných škôl a života,“ zhodnotil program Šance pre deti Miroslav Kaňa, výkonný riaditeľ UNICEF Slovensko

Projekt administruje Nadácia na podporu sociálnych zmien SOCIA, ktorej výkonná riaditeľka Helena Woleková dodala: „Spolupráca nadácie SOCIA a ING pri príprave a realizácii tohto grantového programu môže byť učebnicovým príkladom aplikácie CSR na Slovenku. Materská firma určila základný rámec - podporiť prístup deti ku vzdelaniu - a uzavrela zmluvu s Unicefom. Experti nadácie navrhli podporiť integráciu deti s ťažkým zdravotným postihnutím prostredníctvom podpory špeciálno-pedagogických poradni, detských integračných centier, materských a základných škôl , dodala Helena Woleková, riaditeľka nadácie SOCIA.“

ING Šance pre deti, celosvetový program finančnej skupiny ING a Unicefu si stanovil cieľ zabezpečiť 50 000 deťom v Indii, Brazílii a Etiópii prístup k vzdelávaniu do konca roku 2007 a zlepšiť kvalitu vzdelávania v regiónoch, kde ING pôsobí.

Slovenská podoba celosvetového programu ING Šance pre deti je realizovaná pod mottom „Od segregácii k integrácii“ bude pokračovať aj v roku 2007

Ciele a podmienky grantového programu, ako aj formulár žiadosti o grant nájdete na www.socia.sk v rubrike GRANTOVÉ PROGRAMY Charitatívny fond LION / ING Šanca pre deti a www.ing.sk pod banerom Charita.

Priloha:

Kontakt: Jana Burdová, hovorkyňa ING SR, tel.:+421 259 313 510; e-mail:

ING je globálnou finančnou inštitúciou holandského pôvodu, ponúkajúcou služby v oblastiach bankovníctva, poisťovníctva a správy aktív 60 miliónom súkromných, firemných a inštitucionálnych klientov v 50 krajinách. S viac než 115 000 zamestnancami sa ING skladá zo širokého spektra prominentných spoločností. Na Slovensku pod značkou ING pôsobia ING Životná poisťovňa, ING DSS, ING DDP, ING Tatry-Sympatia d.d.s., ING BANK, N.V., pobočka zahraničnej banky a ING Management Services, s.r.o.

Detský fond OSN UNICEF už 60 rokov pôsobí pre zlepšenie životných podmienok detí v 158 krajinách sveta. Je najväčším svetovým dodávateľom vakcín; za záchranu miliónov detských životov bol ocenený Nobelovou cenou mieru, podporuje zdravie, výživu,, základné vzdelanie pre chlapcov i dievčatá, prístup k vode, ochranu detí pred zneužívaním, násilím a AIDS. Pomoc poskytovaná deťom prostredníctvom UNICEF je financovaná výlučne z dobrovoľných príspevkov vlád, firiem, nadácií a jednotlivcov. Preto UNICEF každoročne propaguje predaj pohľadníc, ktoré pomáhajú financovať jeho projekty a obracia sa na verejnosť os žiadosťou o podporu na projekty určené deťom.

Poslaním nadácie SOCIA je podporovať reformu sociálneho systému, zvyšovať kvalitu života sociálne znevýhodnených skupín a zvyšovať sociálnu solidaritu slovenských občanov. V roku 2002 skupina expertov v spolupráci s holandskou nadáciou SKaN a nadnárodnou finančnou skupinou ING založila slovenskú nadáciu SOCIA, aby pokračovala v už začatom diele – podpore nových, moderných sociálnych služieb pre ľudí v núdzi.Spolupracujúce holandské nadácie SKaN (od roku 1992 do roku 2001) a nadácia SOCIA (od roku 2002) podporili 198 sociálnych projektov na Slovensku finančnými prostriedkami viac ako 215 miliónov slovenských korún.

V roku 2003 skupina ING založila Charitatívny fond LION , ktorý spravuje nadácia SOCIA. Fond odvtedy poskytol celkovú finančnú podporu 2 883 170 Sk. Doteraz 102 rodín s ťažko chorými deťmi alebo s deťmi s ťažkým postihnutím získalo finančné príspevky na lekárske ošetrenie, chirurgické zákroky, rehabilitačné a kompenzačné pomôcky.