ING Šance pre deti: Zmeňme segregáciu na integráciu

2,4 milióny korún rozdelené

V lete sme vám položili jednoduchú otázku: Viete si predstaviť, kde by ste dnes boli, ak by ste nedostali šancu chodiť do školy? Približne 115 miliónov detí túto šancu dnes nemá.

ING BANK N.V., pobočka zahraničnej banky, ING Životná poisťovňa, ING Tatry-Sympatia doplnková dôchodková spoločnosť, ING DSS a ING Management Services spoločne s predstaviteľmi Unicefu v Slovenskej republike a expertnou podporou Nadácie na podporu sociálnych zmien – SOCIA rozhodli prispieť k zlepšeniu vzdelávania zdravotne postihnutých detí, a to prostredníctvom ich integrácie do vzdelávacieho procesu ich rovesníkov . Slovenská podoba celosvetového programu ING Šance pre deti je realizovaná pod mottom „Od segregácii k integrácii“

Na rokovaní Riadiaceho výboru tohto projektu bolo rozhodnuté o podporení 41 projektov pre 2 801 postihnutých detí na celom území Slovenska, v celkovej výške 80 011,28 € / 2 410 420 SKK.

Grantový program ING Šance pre deti na podporu integrovaného vzdelávania detí so špeciálnymi potrebami sa stretol na Slovensku s veľkým záujmom. O grantovú podporu vytvorenia podmienok pre zvyšovanie počtu integrovane vzdelávaných detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo podporu zvyšovania kvality poskytovaných výchovno-vzdelávacích a iných služieb pre integrovane vzdelávané deti prejavilo záujem celkovo 122 zariadení, z toho 85 škôl a 37 inštitúcií.

Sme úprimne radi, že sa slovenský variant nášho globálneho projektu stretol s takým širokým záujmom. Už niekoľko rokov pravidelne podporujeme sociálne slabé deti a deti v núdzi prostredníctvom Charitatívneho fondu LION. Projekt Šanca pre deti podstatne rozšíril naše možnosti podporiť ďalšiu oblasť, ktorá si na Slovensku podporu zaslúži, a to integrované vzdelávanie. Sme presvedčení, že k 2801 deťom, pribudnú v roku 2007 ďalšie, dodali najvyšší predstavitelia ING na Slovensku Frans van der Ent (generálny riaditeľ pre životné poistenie a dôchodky) a Hans van Essen (generálny riaditeľ ING BANK N.V., pobočka zahraničnej banky)

„UNICEF je globálnym partnerom ING v tomto programe. Právo na vzdelávanie patrí podľa Dohovoru o právach detí k základným právam dieťaťa, a to bez ohľadu na rasovú príslušnosť, či zdravotný stav. Oceňujeme, že vďaka finančnej podpore ING a skúsenostiam nadácie SOCIA sa budú môcť zrealizovať projekty, ktorý majú spoločný cieľ: podporiť vzdelávanie a integráciu zdravotne postihnutých detí do bežných škôl a života,“ zhodnotil program Šance pre deti Miroslav Kaňa, výkonný riaditeľ UNICEF Slovensko

Projekt administruje Nadácia na podporu sociálnych zmien SOCIA, ktorej výkonná riaditeľka Helena Woleková dodala: „Spolupráca nadácie SOCIA a ING pri príprave a realizácii tohto grantového programu môže byť učebnicovým príkladom aplikácie CSR na Slovenku. Materská firma určila základný rámec - podporiť prístup deti ku vzdelaniu - a uzavrela zmluvu s Unicefom. Experti nadácie navrhli podporiť integráciu deti s ťažkým zdravotným postihnutím prostredníctvom podpory špeciálno-pedagogických poradni, detských integračných centier, materských a základných škôl , dodala Helena Woleková, riaditeľka nadácie SOCIA.“

ING Šance pre deti, celosvetový program finančnej skupiny ING a Unicefu si stanovil cieľ zabezpečiť 50 000 deťom v Indii, Brazílii a Etiópii prístup k vzdelávaniu do konca roku 2007 a zlepšiť kvalitu vzdelávania v regiónoch, kde ING pôsobí.

Slovenská podoba celosvetového programu ING Šance pre deti je realizovaná pod mottom „Od segregácii k integrácii“ bude pokračovať aj v roku 2007

Ciele a podmienky grantového programu, ako aj formulár žiadosti o grant nájdete na www.socia.sk v rubrike GRANTOVÉ PROGRAMY Charitatívny fond LION / ING Šanca pre deti a www.ing.sk pod banerom Charita.

Priloha:

Kontakt: Jana Burdová, hovorkyňa ING SR, tel.:+421 259 313 510; e-mail:

ING je globálnou finančnou inštitúciou holandského pôvodu, ponúkajúcou služby v oblastiach bankovníctva, poisťovníctva a správy aktív 60 miliónom súkromných, firemných a inštitucionálnych klientov v 50 krajinách. S viac než 115 000 zamestnancami sa ING skladá zo širokého spektra prominentných spoločností. Na Slovensku pod značkou ING pôsobia ING Životná poisťovňa, ING DSS, ING DDP, ING Tatry-Sympatia d.d.s., ING BANK, N.V., pobočka zahraničnej banky a ING Management Services, s.r.o.

Detský fond OSN UNICEF už 60 rokov pôsobí pre zlepšenie životných podmienok detí v 158 krajinách sveta. Je najväčším svetovým dodávateľom vakcín; za záchranu miliónov detských životov bol ocenený Nobelovou cenou mieru, podporuje zdravie, výživu,, základné vzdelanie pre chlapcov i dievčatá, prístup k vode, ochranu detí pred zneužívaním, násilím a AIDS. Pomoc poskytovaná deťom prostredníctvom UNICEF je financovaná výlučne z dobrovoľných príspevkov vlád, firiem, nadácií a jednotlivcov. Preto UNICEF každoročne propaguje predaj pohľadníc, ktoré pomáhajú financovať jeho projekty a obracia sa na verejnosť os žiadosťou o podporu na projekty určené deťom.

Poslaním nadácie SOCIA je podporovať reformu sociálneho systému, zvyšovať kvalitu života sociálne znevýhodnených skupín a zvyšovať sociálnu solidaritu slovenských občanov. V roku 2002 skupina expertov v spolupráci s holandskou nadáciou SKaN a nadnárodnou finančnou skupinou ING založila slovenskú nadáciu SOCIA, aby pokračovala v už začatom diele – podpore nových, moderných sociálnych služieb pre ľudí v núdzi.Spolupracujúce holandské nadácie SKaN (od roku 1992 do roku 2001) a nadácia SOCIA (od roku 2002) podporili 198 sociálnych projektov na Slovensku finančnými prostriedkami viac ako 215 miliónov slovenských korún.

V roku 2003 skupina ING založila Charitatívny fond LION , ktorý spravuje nadácia SOCIA. Fond odvtedy poskytol celkovú finančnú podporu 2 883 170 Sk. Doteraz 102 rodín s ťažko chorými deťmi alebo s deťmi s ťažkým postihnutím získalo finančné príspevky na lekárske ošetrenie, chirurgické zákroky, rehabilitačné a kompenzačné pomôcky.

Zanechajte nám Váš kontakt a my Vám zavoláme späť.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.

Informace o ING pojišťovně, a.s.

(dále také jen „pojišťovna“)

podle § 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (dále jen

„ZPOJ“), v souladu s ustanovením §§ 29 až 31 vyhlášky České národní

banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 

pojišťovnictví (dále jen „vyhláška“)

Stav ke dni 31. 3. 2014 (rozhodný den)

Obchodní firma: ING pojišťovna, a.s.

Právní forma: Akciová společnost

Adresa sídla: Praha 5, Smíchov, Nádražní 344/25, PSČ 150 00

Identifikační číslo: 257 03 838

Datum zápisu do 

obchodního rejstříku: 21. 10. 1998

Datum zápisu poslední

změny v obchodním

rejstříku (vč. účelu):

3. 6. 2013 - způsob jednání jménem společnosti

Výše základního kapitálu

zapsaného v obchodním

rejstříku:

65 000 000 Kč

Výše splaceného základního

kapitálu: 65 000 000 Kč

Druh, forma, podoba a počet

emitovaných akcií:

65 000 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč,

v zaknihované podoběK uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.Organizační struktura pojišťovnyK výše uvedenému datu je průměrný evidenční počet zaměstnanců 40,35; průměrný evidenční počet

zaměstnanců přepočítaný na plně zaměstnané je 5,01.ING pojišťovna, a.s.

Údaje o členech dozorčí rady a představenstva

Dozorčí rada:

• Ing. Luboš Zítka, předseda dozorčí rady, den vzniku členství: 8.3.2012 ; den vzniku funkce: 7.3.

2013; Tax Manager, zkušenosti v oblasti lokálních i mezinárodních daňových projektů, zkušenosti

s vedením týmu v mezinárodní společnosti, vedení daňového poradenství, komunikace s auditory.

• Mgr. Jana Rollerová, místopředseda dozorčí rady, den vzniku členství: 14.3.2007; den vzniku

funkce: 18.4.2007; manažerka oddělení pojistné matematiky, zkušenosti v oblasti vývoje

pojistných produktů, člen výboru společenství vlastníků jednotek Společenství domu č.p. 1453,

Červený Dvorec.

• Ing. Karel Nosek, člen dozorčí rady, den vzniku členství:1.3.2013; ORM Manager CR/SR,

zkušenosti v oblasti řízení operačních a  informačních rizik, bezpečnostního monitoringu a 

bezpečnosti IT, zkušenosti s auditem informačních systémů. V současnosti zodpovědný za řízení

oddělení pokrývajících všechny oblasti nefinančních rizik.

Představenstvo:

• Ing. Renata Mrázová, předseda představenstva, den vzniku členství: 12.8.2011; den vzniku

funkce: 20.10.2012; Chairman and Chief Executive Officer ING CR/SR, zkušenosti na 

manažerských pozicích nejen v oblasti pojišťovnictví, člen představenstva ING Penzijního fondu,

a.s., ING Tatry- Sympatia, d.d.s., a.s., organizační složky, ING Životná poisťovňa, a.s., pobočky

pro Českou republiku, vedoucí organizační složky ING Životní pojišťovny N.V., pobočky pro

Českou republiku, jednatelka ING Management Services, s.r.o.

Mgr. Martin Horčička, místopředseda představenstva, den vzniku členství: 1. 3. 2013, den vzniku

funkce: 7. 3. 2013; Chief Operations Officer CR/SR, v minulosti ředitel Business Transformačního

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.programu a  ředitel prodeje ve spol. Vodafone Česká republika a.s., se zkušenostmi v 

oblasti marketingu. V současnosti zodpovědný za řízení procesů společnosti, služeb back office,

IT a projektový management.• Ing. Ivan Kubla, člen představenstva, den vzniku členství 17.1.2011; Manager of Financial &

Operational Accounting CR and SR, od roku 2000 pracoval v sektoru penzijního připojištění na 

pozici hlavní účetní a CFO. V minulosti zastával rovněž funkci člena představenstva tuzemského

penzijního fondu.

Poznámka: dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon jejich funkcí a členství v 

představenstvu nebo dozorčí radě společnosti byli všichni členové těchto orgánů povinni prokázat České

národní bance, která udělila předchozí souhlasy s jejich jmenováním právě na základě posouzení kritérií

dosavadní odborné praxe a kvalifikačních předpokladů pro výkon jejich funkcí.K rozhodnému dni pojišťovna neposkytla žádné úvěry či půjčky členům dozorčí rady nebo představenstva

a rovněž za ně nevydala žádné záruky.

Údaj o složení akcionářůPojišťovna má jediného akcionáře, kterým je společnost ING Continental Europe Holdings B.V., se

sídlem Amstelveenseweg 500, 1081 KL, Amsterdam, Nizozemsko, společnost s omezeným ručením

založená podle nizozemského práva, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Hospodářskou komorou

v Amsterdamu pod číslem 33002024 dne 17. 9. 1904. Jediný akcionář je 100% vlastníkem akcií

pojišťovny, tedy jediným akcionářem.

Údaj o struktuře skupinyJEDINÝ AKCIONÁŘ POJIŠŤOVNYObchodní firma: ING Continental Europe Holdings B.V.

Právní forma: Společnost s omezeným ručením podle nizozemského práva

Adresa sídla: Amstelveenseweg 500, 1081 KL, Amsterdam, Nizozemsko

Přímý podíl na základním

kapitálu pojišťovny 100%

Přímý podíl na hlasovacích

právech pojišťovny 100%Pojišťovna nemá k uvedenému dni vůči svému jedinému akcionáři žádné závazky ani pohledávky. Rovněž

nemá pojišťovna k uvedenému dni v aktivech žádné cenné papíry emitované jediným akcionářem a nemá

z těchto cenných papírů žádné závazky. K uvedenému dni pojišťovna též nevydala žádné záruky za

jediného akcionáře, ani žádné záruky od jediného akcionáře nepřijala.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.Grafické znázornění skupinyGrafické znázornění skupiny zahrnující všechny osoby ovládané osobou ovládající pojišťovnu

ING Continental Europe Holdings B.V. (NL)100% ING pojišťovna, a.s. (ČR)100% ING Penzijní společnost, a.s. (ČR)100% ING Management Services, s.r.o. (ČR)100% ING Finance, s.r.o. (ČR)100% ING Životná poisťovňa, a.s. (SR)ING Životná poisťovňa, a.s., pobočka pro Českou republiku50% ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. (SR)ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., pobočka pro Českou republiku

Údaje o činnosti pojišťovnyPředmět podnikání zapsaný v obchodním rejstříku:

• pojišťovací činnost dle § 3 odst. 1 písm. f) a § 4 odst. 1 ve spojení s § 137 odst. 3 zákona č.

277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (zákon o pojišťovnictví)

v rozsahu pojistného odvětví 2 a), b) a c) neživotních pojištění uvedených v části B přílohy

k zákonu o pojišťovnictví

• činnosti související s pojišťovací činností dle § 3 odst. 1 písm. n) a § 6 odst. 1 ve spojení s § 137

odst. 3 zákona o pojišťovnictví:

- zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností dle

zákona o pojišťovnictví

- poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob podle

zákona o pojišťovnictví

- šetření pojistných událostí podle zákona o pojišťovnictví

- zprostředkování jiných finančních služeb a další činnosti související s výkonem

povolené pojišťovací činnosti podle zákona o pojišťovnictví

- vzdělávací činnost v oblasti pojišťovnictví a jiných finančních služeb podle zákona

o pojišťovnictvíUvedené činnosti pojišťovna k rozhodnému dni skutečně vykonává. Vykonávání těchto činností nebylo

pojišťovně Českou národní bankou ani omezeno, ani pozastaveno.

Výkazy zisků a ztrát za předchozí období najdete zdeRozvahu pojišťovny najdete zde

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.

Reálné a jmenovité (pomyslné) hodnoty derivátů souhrnně za deriváty sjednané za účelem

zajišťování a souhrnně za deriváty sjednané za účelem obchodování nebo spekulacePojišťovna nevlastní žádné deriváty sjednané za účelem zajišťování ani za účelem obchodování nebo

spekulace.Poměrové ukazatele pojišťovny (pojišťovna poskytuje pouze neživotní pojištění, vykazuje ukazatele

solventnosti pouze pro neživotní pojištění; nad pojišťovnou není vykonáván dohled ve skupině podle § 87

odst. 1 písm. a) a b) ZPOJ, tedy pojišťovna nevykazuje upravenou míru solventnosti)Disponibilní míra solventnosti (DMS) 107,5 mil Kč*

Požadovaná míra solventnosti (PMS) 90,0 mil Kč*

Výše garančního fondu (VGF) 90,0 mil Kč*

Poměr DMS a PMS 1,194*

Poměr VGF a součtu položek podle § 18 vyhlášky (DMS) 0,837*

Rentabilita průměrných aktiv (ROAA) -0.06%

Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE) -0.07%

„Combined ratio“ v neživotním pojištění 118,1%***) Tyto údaje v tabulce „Poměrové ukazatele pojišťovny“ jsou údaje vypočtené z hodnot platných k 31. 12.

2013 (za období 1.1.2013 - 31.12.2013, neboť ING pojišťovna, a.s. tyto hodnoty stanoví pouze 1x ročně.

**) Údaj „Combined ratio“ v tabulce „Poměrové ukazatele pojišťovny“ je údajem za období 1.4.2013 31.3.2014. ING pojišťovna, a.s. tuto hodnotu stanoví rovněž pouze 1x ročně.Tento postup (stanovování uvedených hodnot pouze 1x ročně) není ZPOJ vyloučen, tj. je v souladu

s platnými právními předpisy.Praha, 7. května 2014