LION Charitatívny fond ING rozdelil prvé príspevky za rok 2006

LION Charitatívny fond ING rozdelil prvé príspevky za rok 2006

Charitatívny fond LION, ktorý financuje v rámci svojej nadácie SOCIA finančná skupina ING je popri nedávno vyhlásenom projekte ING Šanca pre deti (podporujúcom vzdelávanie) druhým projektom na podporu sociálne slabých detí na Slovensku.

Na svojom tohtoročnom prvom zasadnutí rozhodla Správna rada fondu o rozdelení viac ako 18 256,65 € / 550 000 SKK pre choré deti a deti v sociálne slabých rodinách, a občianske združenia Margarétka pre zdravotne a telesne postihnuté deti a ich rodiny Banská Štiavnica, ZPMP v Nových Zámkoch a Evanjelickú špeciálnu ZŠ internátnu pre hluchoslepé deti Červenica pri Prešove..

Zoznam podporených žiadateľov uvádzame v prílohe a na internetových stránkach www.ing.skhttp://www.socia.sk/.

Nadáciu založila spoločne so Spolupracujúcimi holandskými nadáciami pre strednú a východnú Európu s cieľom podporovať reformy sociálneho systému, zvyšovať kvalitu života sociálne znevýhodnených skupín a posilňovať sociálnu súdržnosť obyvateľov Slovenska. Týmto spôsobom ING v SR nadviazala na celosvetovú inciatívu skupiny rozvíjať CSR prístup – projekty sociálnej zodpovednosti firiem (corporate social responsibility).

V roku 2005 podporila finančná skupina ING prostredníctvom Charitatívneho fondu LION 60 žiadateľov celkovou sumou presahujúcou 1 milión Sk.

V druhom polroku roku 2006 sa charitatívna činnosť ING plne zameria na realizáciu grantového projektu na zmenu segregácie vzdelávania zdravotne postihnutých detí, v rámci celosvetového projektu ING a UNICEFU ING Šance pre deti (ING Chances for children). Projekt na Slovensku administruej Nadácia na podporu sociálnych zmien SOCIA

Ciele a podmienky grantového programu, ako aj formulár žiadosti o grantynájdete na www.socia.sk v rubrike GRANTOVÉ PROGRAMY Charitatívny fond LION / ING Šanca pre deti a www.ing.sk pod banerom Charita.

Kontakt: Jana Burdová, hovorkyňa ING SR, tel.:+421 259 313 510; e-mail:

ING je globálnou finančnou inštitúciou holandského pôvodu, ponúkajúcou služby v oblastiach bankovníctva, poisťovníctva a správy aktív 60 miliónom súkromných, firemných a inštitucionálnych klientov v 50 krajinách. S viac než 115 000 zamestnancami sa ING skladá zo širokého spektra prominentných spoločností. Na Slovensku pod značkou ING pôsobia ING Životná poisťovňa, ING DSS, ING DDP, ING Tatry-Sympatia d.d.s., ING BANK, N.V., pobočka zahraničnej banky a ING Management Services, s.r.o.,

Príloha – Zoznam podporenýc h žiadostí - dvadsaťšesť rodín s ťažko chorými deťmi a s deťmi s postihnutím získalo spolu 497.674 Sk: 

 • M. P. (17r.), Fričovce, príspevok na cestovné výdavky, lieky a liečbu, 995,81 € / 30.000 SKK
 • P. M. (16r.), Plaveč, spolufinancovanie stropného a transportného zdvíhacieho systému, 18 256,65 € / 20.000 SKK
 • T. M. (10r.), Bugľovce, príspevok na náhradné diely do kochleárneho implantátu, 663,87 € / 20 000 SKK
 • L. K. (13r.), Bratislava, príspevok na rehabilitačný stôl, 331,93 € / 10 000 SKK
 • P. K. (16r.), Trenčín, príspevok na spolufinancovanie hipoterapie, 331,93 € / 10 000 SKK
 • L. K. (8r.), Bojnice, príspevok na parapódium, 1 161,78 € / 35 000 SKK
 • D. Š. (14r.), Tomášov, príspevok na statické parapódium, 182,56 € / 5 500 SKK
 • A. K. (14r.), Bratislava, príspevok na trojkolesový bicykel, 531,10 € / 16 000 SKK
 • Ľ. F. (19r.), Banská Bystrica, spolufinancovanie schodolezu, 330,27 € / 9 950 SKK
 • P. K. (16r.), Bratislava, príspevok na zakúpenie fit lopty, 53,11 € / 1 600 SKK
 • M. N. (15r.), Podbreziny, spolufinancovanie schodolezu, 348,53 € / 10 500 SKK
 • B. F. (10r.), Kremnica, príspevok na ručný a nožný trenažér, 89,45 € / 2 695 SKK
 • D. M. (15r.), Svidník, spolufinancovanie schodiskového výťahu, 1 659 € / 50 000 SKK
 • V. B. (15r.), Hrkovce, príspevok na schodolez, 365,13 € / 11 000 SKK
 • S. S. (13r.), Banská Bystrica, príspevok na auto, 1 659 € / 50 000 SKK
 • A. R. (7r.), Považská Bystrica, príspevok na polohovateľné ležadlo na Vojtovu metódu a bioptrónovú lampu, 663,87 € / 20 000 SKK
 • P. J. (10r.), Žiar nad Hronom, príspevok na rehabilitačný bicykel a rehabilitačné bradlá – podmienené zaslaním cenovej ponuky, 1 327,75 € / 40 000 SKK
 • J. P. (11r.), Turzovka, príspevok na chodítko, 371,47 € / 11 191 SKK
 • F. B. (11r.), Bratislava, príspevok na invalidný vozík, 1 141,26 € / 34 238 SKKk
 • J. Š. (10r.), Uloža, príspevok na rehabilitačné pomôcky a rehabilitačný pobyt, 132,77 € / 4 000 SKK
 • A. F. (6r.), Sabinov, príspevok na lieky, špeciálnu stravu a nápoje, 1 659 € / 50 000 SKK
 • K. F. (8r.), Košice, spolufinancovanie špeciálnej terapie, 265,55 € / 8 000 SKK
 • J. F. (5r.), Bratislava, príspevok na prenosný inhalátor, 497,90 € / 15 000 SKK
 • R. H. (21r.), Bratislava, príspevok na rehabiitačné pomôcky, 331,93 € / 10 000 SKK
 • E. I. (22r.), Michalovce, príspevok na prenosný inhalátor, 497,90 € / 15 000 SKK
 • R. V. (17r.), Nitra, príspevok na zdravotnícky materiál a liečbu, 265,55 € / 8 000 SKK
 • Finančný prípevok bol udelený aj 3 organizáciám v celkovej výške 1 925,24 € / 58 000 SKK
 • Margarétka, občianske združenie pre zdravotne a telesne postihnuté deti a ich rodiny,Banská Štiavnica, cvičenie Vojtovej metódy, 597,49 € / 18 000 SKK
 • ZPMP v Nových Zámkoch, Nové Zámky, zakúpenie suchého bazéna pre autistické deti, 829,84 € / 25 000 SKK
 • Evanjelická špeciálna ZŠ internátna pre hluchoslepé deti, Červenica pri Prešove, autosedačky, 497,90 € / 15 000 SKK

 

Zanechajte nám Váš kontakt a my Vám zavoláme späť.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.

Informace o ING pojišťovně, a.s.

(dále také jen „pojišťovna“)

podle § 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (dále jen

„ZPOJ“), v souladu s ustanovením §§ 29 až 31 vyhlášky České národní

banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 

pojišťovnictví (dále jen „vyhláška“)

Stav ke dni 31. 3. 2014 (rozhodný den)

Obchodní firma: ING pojišťovna, a.s.

Právní forma: Akciová společnost

Adresa sídla: Praha 5, Smíchov, Nádražní 344/25, PSČ 150 00

Identifikační číslo: 257 03 838

Datum zápisu do 

obchodního rejstříku: 21. 10. 1998

Datum zápisu poslední

změny v obchodním

rejstříku (vč. účelu):

3. 6. 2013 - způsob jednání jménem společnosti

Výše základního kapitálu

zapsaného v obchodním

rejstříku:

65 000 000 Kč

Výše splaceného základního

kapitálu: 65 000 000 Kč

Druh, forma, podoba a počet

emitovaných akcií:

65 000 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč,

v zaknihované podoběK uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.Organizační struktura pojišťovnyK výše uvedenému datu je průměrný evidenční počet zaměstnanců 40,35; průměrný evidenční počet

zaměstnanců přepočítaný na plně zaměstnané je 5,01.ING pojišťovna, a.s.

Údaje o členech dozorčí rady a představenstva

Dozorčí rada:

• Ing. Luboš Zítka, předseda dozorčí rady, den vzniku členství: 8.3.2012 ; den vzniku funkce: 7.3.

2013; Tax Manager, zkušenosti v oblasti lokálních i mezinárodních daňových projektů, zkušenosti

s vedením týmu v mezinárodní společnosti, vedení daňového poradenství, komunikace s auditory.

• Mgr. Jana Rollerová, místopředseda dozorčí rady, den vzniku členství: 14.3.2007; den vzniku

funkce: 18.4.2007; manažerka oddělení pojistné matematiky, zkušenosti v oblasti vývoje

pojistných produktů, člen výboru společenství vlastníků jednotek Společenství domu č.p. 1453,

Červený Dvorec.

• Ing. Karel Nosek, člen dozorčí rady, den vzniku členství:1.3.2013; ORM Manager CR/SR,

zkušenosti v oblasti řízení operačních a  informačních rizik, bezpečnostního monitoringu a 

bezpečnosti IT, zkušenosti s auditem informačních systémů. V současnosti zodpovědný za řízení

oddělení pokrývajících všechny oblasti nefinančních rizik.

Představenstvo:

• Ing. Renata Mrázová, předseda představenstva, den vzniku členství: 12.8.2011; den vzniku

funkce: 20.10.2012; Chairman and Chief Executive Officer ING CR/SR, zkušenosti na 

manažerských pozicích nejen v oblasti pojišťovnictví, člen představenstva ING Penzijního fondu,

a.s., ING Tatry- Sympatia, d.d.s., a.s., organizační složky, ING Životná poisťovňa, a.s., pobočky

pro Českou republiku, vedoucí organizační složky ING Životní pojišťovny N.V., pobočky pro

Českou republiku, jednatelka ING Management Services, s.r.o.

Mgr. Martin Horčička, místopředseda představenstva, den vzniku členství: 1. 3. 2013, den vzniku

funkce: 7. 3. 2013; Chief Operations Officer CR/SR, v minulosti ředitel Business Transformačního

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.programu a  ředitel prodeje ve spol. Vodafone Česká republika a.s., se zkušenostmi v 

oblasti marketingu. V současnosti zodpovědný za řízení procesů společnosti, služeb back office,

IT a projektový management.• Ing. Ivan Kubla, člen představenstva, den vzniku členství 17.1.2011; Manager of Financial &

Operational Accounting CR and SR, od roku 2000 pracoval v sektoru penzijního připojištění na 

pozici hlavní účetní a CFO. V minulosti zastával rovněž funkci člena představenstva tuzemského

penzijního fondu.

Poznámka: dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon jejich funkcí a členství v 

představenstvu nebo dozorčí radě společnosti byli všichni členové těchto orgánů povinni prokázat České

národní bance, která udělila předchozí souhlasy s jejich jmenováním právě na základě posouzení kritérií

dosavadní odborné praxe a kvalifikačních předpokladů pro výkon jejich funkcí.K rozhodnému dni pojišťovna neposkytla žádné úvěry či půjčky členům dozorčí rady nebo představenstva

a rovněž za ně nevydala žádné záruky.

Údaj o složení akcionářůPojišťovna má jediného akcionáře, kterým je společnost ING Continental Europe Holdings B.V., se

sídlem Amstelveenseweg 500, 1081 KL, Amsterdam, Nizozemsko, společnost s omezeným ručením

založená podle nizozemského práva, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Hospodářskou komorou

v Amsterdamu pod číslem 33002024 dne 17. 9. 1904. Jediný akcionář je 100% vlastníkem akcií

pojišťovny, tedy jediným akcionářem.

Údaj o struktuře skupinyJEDINÝ AKCIONÁŘ POJIŠŤOVNYObchodní firma: ING Continental Europe Holdings B.V.

Právní forma: Společnost s omezeným ručením podle nizozemského práva

Adresa sídla: Amstelveenseweg 500, 1081 KL, Amsterdam, Nizozemsko

Přímý podíl na základním

kapitálu pojišťovny 100%

Přímý podíl na hlasovacích

právech pojišťovny 100%Pojišťovna nemá k uvedenému dni vůči svému jedinému akcionáři žádné závazky ani pohledávky. Rovněž

nemá pojišťovna k uvedenému dni v aktivech žádné cenné papíry emitované jediným akcionářem a nemá

z těchto cenných papírů žádné závazky. K uvedenému dni pojišťovna též nevydala žádné záruky za

jediného akcionáře, ani žádné záruky od jediného akcionáře nepřijala.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.Grafické znázornění skupinyGrafické znázornění skupiny zahrnující všechny osoby ovládané osobou ovládající pojišťovnu

ING Continental Europe Holdings B.V. (NL)100% ING pojišťovna, a.s. (ČR)100% ING Penzijní společnost, a.s. (ČR)100% ING Management Services, s.r.o. (ČR)100% ING Finance, s.r.o. (ČR)100% ING Životná poisťovňa, a.s. (SR)ING Životná poisťovňa, a.s., pobočka pro Českou republiku50% ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. (SR)ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., pobočka pro Českou republiku

Údaje o činnosti pojišťovnyPředmět podnikání zapsaný v obchodním rejstříku:

• pojišťovací činnost dle § 3 odst. 1 písm. f) a § 4 odst. 1 ve spojení s § 137 odst. 3 zákona č.

277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (zákon o pojišťovnictví)

v rozsahu pojistného odvětví 2 a), b) a c) neživotních pojištění uvedených v části B přílohy

k zákonu o pojišťovnictví

• činnosti související s pojišťovací činností dle § 3 odst. 1 písm. n) a § 6 odst. 1 ve spojení s § 137

odst. 3 zákona o pojišťovnictví:

- zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností dle

zákona o pojišťovnictví

- poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob podle

zákona o pojišťovnictví

- šetření pojistných událostí podle zákona o pojišťovnictví

- zprostředkování jiných finančních služeb a další činnosti související s výkonem

povolené pojišťovací činnosti podle zákona o pojišťovnictví

- vzdělávací činnost v oblasti pojišťovnictví a jiných finančních služeb podle zákona

o pojišťovnictvíUvedené činnosti pojišťovna k rozhodnému dni skutečně vykonává. Vykonávání těchto činností nebylo

pojišťovně Českou národní bankou ani omezeno, ani pozastaveno.

Výkazy zisků a ztrát za předchozí období najdete zdeRozvahu pojišťovny najdete zde

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.

Reálné a jmenovité (pomyslné) hodnoty derivátů souhrnně za deriváty sjednané za účelem

zajišťování a souhrnně za deriváty sjednané za účelem obchodování nebo spekulacePojišťovna nevlastní žádné deriváty sjednané za účelem zajišťování ani za účelem obchodování nebo

spekulace.Poměrové ukazatele pojišťovny (pojišťovna poskytuje pouze neživotní pojištění, vykazuje ukazatele

solventnosti pouze pro neživotní pojištění; nad pojišťovnou není vykonáván dohled ve skupině podle § 87

odst. 1 písm. a) a b) ZPOJ, tedy pojišťovna nevykazuje upravenou míru solventnosti)Disponibilní míra solventnosti (DMS) 107,5 mil Kč*

Požadovaná míra solventnosti (PMS) 90,0 mil Kč*

Výše garančního fondu (VGF) 90,0 mil Kč*

Poměr DMS a PMS 1,194*

Poměr VGF a součtu položek podle § 18 vyhlášky (DMS) 0,837*

Rentabilita průměrných aktiv (ROAA) -0.06%

Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE) -0.07%

„Combined ratio“ v neživotním pojištění 118,1%***) Tyto údaje v tabulce „Poměrové ukazatele pojišťovny“ jsou údaje vypočtené z hodnot platných k 31. 12.

2013 (za období 1.1.2013 - 31.12.2013, neboť ING pojišťovna, a.s. tyto hodnoty stanoví pouze 1x ročně.

**) Údaj „Combined ratio“ v tabulce „Poměrové ukazatele pojišťovny“ je údajem za období 1.4.2013 31.3.2014. ING pojišťovna, a.s. tuto hodnotu stanoví rovněž pouze 1x ročně.Tento postup (stanovování uvedených hodnot pouze 1x ročně) není ZPOJ vyloučen, tj. je v souladu

s platnými právními předpisy.Praha, 7. května 2014