Napriek búrlivému vývoju na kapitálových trhoch v treťom štvrťroku je kapitálová pozícia ING v súlade s plánom

Napriek búrlivému vývoju na kapitálových trhoch v treťom štvrťroku je kapitálová pozícia ING v súlade s plánom

Na základe predbežných údajov k výsledkom 3. štvrťroku uvádzame:

K 30. septembru je kapitálová primeranosť (tier-1 ratio) ING Bank nad plánom, vo výške 8,5 % a ukazovateľ kapitálovej primeranosti Core tier-1 tvorí 6,5 %.

  • Zadĺženosť vlastného imania ING Group tvorí 15 %, čo je v súlade s internými limitmi.

  • Pomer voľných finančných prostriedkov (AFR) a ekonomického kapitálu (EC) tvorí 113 %, napriek poklesu predaja poistných produktov kvôli stále širšiemu úverovému rozpätiu.

  • Výsledky tretieho štvrťroka ovplyvnil chaos na finančných trhoch, pričom znehodnotenie a záporné trhové ohodnotenie povedie v tomto štvrťroku k strate cca 500 miliónov € / 10 063 miliónov SKK.

ING dnes potvrdila, že napriek búrlivému vývoju na kapitálových trhoch v treťom štvrťroku je jej kapitálová pozícia v súlade s plánom. Ukazovateľ kapitálovej primeranosti (tier-1 ratio) bankových operácií ING je k 30. 9. 2008 nad plánovaným výsledkom a tvorí 8,5 %, pričom ukazovateľ kapitálovej primeranosti core tier-1 tvorí 6,5 %. Zadĺženosť vlastného imania ING Group v súlade s jej internými limitmi tvorí 15 %. Pomer voľných finančných prostriedkov k ekonomickému kapitálu ING Group klesol zo 128 % na 113%, ale je nad úrovňou 100 %, čo zodpovedá ratingu AA.

Vzhľadom k náročnému trhovému prostrediu podala ING Group aj vďaka rozsiahlej sieti pobočiek veľmi dobrý prevádzkový výkon. Chaos na finančných trhoch a klesajúca cena aktív nevyhnutne ovplyvnila výsledky ING za tretí štvrťrok, pričom znehodnotenie investícií v akciách a obligáciách, ohrozených triedach aktív, straty vzniknuté vinou finančných partnerov a záporné trhové ohodnotenie nehnuteľností tvorí cca 1,6 miliardy € / 48,2 miliárd SKK pred zdanením. Opravné položky k pokrytiu úverových strát sa taktiež zvýšili na 400 miliónov € / 12 050 miliónov SKK. Očakáva sa, že na základe predbežných údajov to v treťom štvrťroku povedie k čistej strate vo výške okolo 500 miliónov € / 10 063 miliónov SKK.

Záporné zhodnotenie investícií ING do hypoték typu Alt-A, subprime hypoték a CDO (zaistených dlhových obligácií) vo výške cca 1,5 miliardy € / 45,19 miliárd SKK sa v treťom štvrťroku odrazilo na hodnote vlastného imania, ktoré sa ku koncu septembra znížilo na 23,9 miliárd € / 720 miliárd SKK.

„Pre súčasný vývoj na finančných trhoch niet prirovnania,“ vyhlásil generálny riaditeľ ING Michel Tilmant. „Podnikateľský model ING je zdravý a naše obchodné výsledky sú dobré, to však neznamená, že sme voči vplyvom externého prostredia imúnni. Táto kríza je ďalekosiahla a dokonca i najzdravšie spoločnosti pociťujú jej záporné dopady. Aj naďalej budeme konať v záujme klientov a budeme im dôveryhodným partnerom napriek búrlivým časom. Náš dlhodobý zámer, disciplinovaný prístup k podnikaniu a konzervatívne riadenie rizík i správa zverených prostriedkov zostávajú pre nás kľúčovými princípmi."

Ako vyplýva zo správ z minulého týždňa, ING privítala kroky holandskej vlády k znovunastoleniu dôvery a stability v holandskom finančnom systéme. ING bude naďalej opatrne a disciplinovane konať v záujme svojich klientov. Prijatie vládneho programu bude prehodnotené, ihneď ako budú k dispozícii jeho detaily.

Všetky informácie v tejto správe sú predbežné – definitívne výsledky hospodárenia v treťom štvrťroku budú zverejnené 12. novembra.

S otázkami sa prosím obráťte na:

Peter Jong, ING
+31 20 541 5457