Oznámenie ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky zo dňa 30.4.2004

Oznámenie ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky zo dňa 30.4.2004

Dňom vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie 1. mája 2004 sa ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky Bratislava, ako pobočka holandskej banky ING Bank N.V., Amsterdam stane pobočkou v členskom štáte Európskej únie.

 

V súvislosti s tým dochádza dňa 30. apríla 2004 k ukončeniu účasti ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky v slovenskom systéme ochrany vkladov a investícií a dňom 1. mája 2004 sa ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky stáva účastníkom holandského systému ochrany vkladov a investícií "The Collective Guarantee Scheme of Credit Institutions for Repayable Funds and Portfolio Investments" zo dňa 17. septembra 1998 (ďalej len "Usmernenie"), ktoré sa stalo záväzným Dekrétom vydaným dňa 28. septembra 1998 v súlade s právom Holandského kráľovstva a ktoré tvorí jeho prílohu.

 

 

Vklady a investície klientov budú chránené v rozsahu a za podmienok stanovených v Usmernení. Náhrady za nedostupné vklady alebo za klientsky majetok poskytované podľa Usmernenia však nemôžu byť vyššie ako náhrady podľa slovenského systému ochrany vkladov a investícií.

 

 

Usmernenie je uverejnené na tejto internetovej stránke ako aj na stránke holandskej národnej banky www.dnb.nl, ktorá je prístupná aj v anglickom jazyku. Slovenský preklad Usmernenia je nezáväzný.

 

O ďalších podrobnostiach vyplývajúcich z tejto zmeny bude ING Bank N.V. pobočka zahraničnej banky informovať klientov na tejto internetovej stránke v nadväznosti na vzájomné rokovania  medzi  holandskou národnou bankou De Nederlandsche Bank a príslušnými orgánmi vykonávajúcimi dohľad nad bankovým systémom a finančným trhom v Slovenskej republike.

 

ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky nezodpovedá za informácie uvedené v Usmernení uverejnenom na tejto internetovej stránke, ako aj za informácie uvedené holandskou národnou bankou o holandskom systéme ochrany vkladov a investícií na jej internetovej stránke.