Otvorenie II. piliera – príležitosť zabezpečiť si lepší dôchodok!

Opätovným otvorením II. piliera získali Slováci príležitosť nespoliehať sa len na štát a dôchodok z I. piliera, ale spolupodieľať sa na zabezpečení svojej jesene života. V období od 1. 9. 2012 do 31. 1. 2013 môže vstúpiť každý (aspoň s jedným dôchodkovým poistením), kto to doteraz nestihol alebo pre iné zákonné obmedzenia vstúpiť nemohol. Žiaľ, ďalšie otvorenie systému umožnilo aj výstup z II. piliera. Veríme však, že Slováci si uvedomujú nakoľko je nevyhnutné prevziať zodpovednosť za svoje zabezpečenie na obdobie staroby do vlastných rúk.

Dôležitosť funkcie II. piliera je možné vidieť aj z hľadiska nepriaznivého demografického vývoja  ako na Slovensku, tak aj v celej Európe. Znižujúca sa miera pôrodnosti na jednej strane a predlžujúci sa vek priemerného dožitia nám jasne ukazujú, aké je dôležité vstúpiť, resp. zotrvať v dôchodkových správcovských spoločnostiach ako je napríklad ING DSS, a.s.

Legislatívne zmeny II. piliera priniesli aj ďalšie novinky, ako napríklad zmenu v sadzbe príspevkov z 9 % na 4 % z vymeriavacieho základu; každoročné zvyšovanie zníženej 4 %-tnej sadzby povinného príspevku o 0,25 % od roku 2017 až do roku 2024; zavedenie tzv. dobrovoľných príspevkov; zníženie odplaty za každý odvedený príspevok Sociálnou poisťovňou z 0,5 % na 0,25 % a ďalšie viac či menej populárne zmeny, o ktorých sme sa podrobnejšie zmieňovali v  minulom čísle.

Napriek častým legislatívnym zmenám II. piliera v závislosti od smerovania tej-ktorej vlády, jeho zmysel a princípy, ako nepopierateľné vlastníctvo nasporených prostriedkov či ich dediteľnosť, zostávajú zachované a tým jasne odlíšené od štátneho priebežného systému.

Veríme, že posledné zmeny v II. pilieri nebudete vnímať ako obtiaž, ale naopak ako šancu a novú výzvu, ktorá nám umožní upevniť a potvrdiť význam II. piliera, ako aj postavenie ING DSS, a.s., na trhu starobného dôchodkového sporenia!