III. pilier: Čo prináša novela zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení?

Zákon regulujúci dobrovoľný súkromný dôchodkový systém nepodlieha tak často legislatívnym zmenám ako II. pilier dôchodkového systému. Novela doplnkového dôchodkového sporenia, schválená 13. septembra Národnou radou SR, sa však dá považovať za „reformu“ III. piliera.

Poslanci odsúhlasili tzv. Richterove zmeny v III. dôchodkovom pilieri. Zákon však musí ešte podpísať prezident republiky, a platným sa stane až uverejnením v Zbierke zákonov v SR. Medzi tie pozitívne bez pochyby patrí obnovenie daňovej úľavy pre účastníkov doplnkového dôchodkového sporenia. Účastník si bude môcť znížiť svoj základ dane o zaplatené príspevky do sumy 180 eur ročne a daň z príjmov sa mu tak zníži o 34,2 eura. Táto daňová úľava sa však bude týkať len účastníkov, ktorí si zmluvu uzatvoria po 1. januári 2014, resp. účastníkov, ktorí pristúpia na nové pravidlá doplnkového dôchodkového sporenia uvedené v zákone. Ďalšou zmenou bude v priebehu 1. polroka 2014 zavedenie možnosti sporenia účastníka vo viacerých príspevkových doplnkových dôchodkových fondoch súčasne. Už od nového roka 2014 bude klient môcť bezplatne prestupovať do inej DDS-ky po jednom roku od uzatvorenia zmluvy (v súčasnosti môže účastník bezplatne zmeniť DDS po troch rokoch). Novela sa dotkla aj ustanovení o dávkach vyplácaných z III. piliera. Zavádza pre nových klientov novú dávku tzv. predčasný výber a sprísňuje pravidlá pre vznik nároku na doplnkový starobný a doplnkový výsluhový dôchodok. Ustanovenia dávkových plánov, ktoré sú súčasťou účastníckej zmluvy uzatvorenej pred 1. januárom 2014, a ktoré sa týkajú o. i. aj dávok, však zostávajú pre súčasných klientov naďalej v platnosti. No pre klientov, ktorí podpíšu zmluvu, resp. dodatok s účinnosťou po 31. decembri 2013 a pristúpia na nové pravidlá  v zmysle novely, budú platiť nové pravidlá pre vyplácanie dávok. „Klienti, ktorí si v súčasnosti sporia v III pilieri by si teda mali uvedomiť, že ide v prvom rade o dlhodobé sporenie na dôchodok, preto odporúčame dodatkom pristúpiť na nové pravidlá doplnkového dôchodkového sporenia uvedené v zákone a využiť tak najmä obnovenie daňovej úľavy. O každú zmenu pritom musí klient požiadať doplnkovú dôchodkovú spoločnosť na tlačive, ktoré doručí do spoločnosti alebo priamo na našich pobočkách. Tlačivá, ako aj zoznam pobočiek sú uvedené na webe,“ radí Juraj Dlhopolček, člen predstavenstva ING Tatry-Sympatia, d.d.s, a.s. a člen predstavenstva ING dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a.s.

Zníženie odplát za správu

Novela prináša aj zmeny, ktoré nie sú celkom pozitívne; týka sa to najmä zníženia odplát za správu doplnkových dôchodkových fondov. „Radikálne zníženie bez predchádzajúcej hlbšej analýzy fungovania systému však značne skomplikuje proces „ozdravenia“ systému. Poplatky totiž neklesnú postupne, ale ihneď. No ľudia budú na zmeny reagovať postupne a noví klienti si cestu do systému nájdu až počas niekoľkých rokov. Tento proces bude o to pomalší, že dôchodkové spoločnosti nebudú môcť toľko investovať do vzdelávania ľudí o sporení, do marketingových aktivít a tiež inovácií, ktoré skvalitnia služby poskytované klientom. Vo všeobecnosti však nie je pravda, že so znižovaním poplatkov nesúhlasíme, veď postupné znižovanie odplát je už nastavené v aktuálne platnej legislatíve,. Tvorcovia legislatívy, žiaľ, preferovali zrealizovať všetko naraz, čo pre nás vytvorilo úplne zbytočné nové rizika a neistoty,“ komentuje Juraj Dlhopolček.

Red.