Výplata dôchodkov z II. piliera

Od 1. januára 2015 nadobúda účinnosť viacero ustanovení novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení (tzv. anuitná novela), ktorá upravuje podmienky a formy vyplácania dôchodkov z II. piliera. V rámci tohto článku by sme vám, klientom a sporiteľom, radi zjednodušene priblížili postup pri podávaní žiadosti o dôchodok z II. piliera.

Pre podanie žiadosti o dôchodok je potrebné, aby sporiteľ osobne navštívil pobočku Sociálnej poisťovne alebo dôchodkovú správcovskú spoločnosť, ktorej je sporiteľom (ING DSS). Sporiteľ, ktorý žiada o starobný dôchodok z II. piliera musí splniť podmienku dovŕšenia dôchodkového veku. V prípade predčasného starobného dôchodku zákon osobitne upravuje podmienky na vznik nároku na dôchodok z II. piliera.
Na základe takto podanej žiadosti, dôchodková správcovská spoločnosť (ING DSS) vystaví certifikát o výške úspor sporiteľa, pričom výšku nasporenej sumy zaznamená do tzv. CIPS (centrálny informačný ponukový systém), ktorý slúži na komunikáciu medzi Sociálnou poisťovňou, dôchodkovými správcovskými spoločnosťami a životnými poisťovňami za účelom vystavenia ponúk dôchodkov z II. piliera.
Následne Sociálna poisťovňa zašle sporiteľovi ponukový list s ponukami dôchodkov vystavených životnými poisťovňami a/alebo dôchodkovými správcovskými spoločnosťami. Ponukový list je možné zaslať poštou alebo elektronicky, pričom spôsob jeho zaslania si určí sporiteľ v žiadosti. Platnosť ponúk bude vyznačená na ponukovom liste (30 kalendárnych dní). Počas platnosti ponúk sa nasporené prostriedky sporiteľa uvedené v certifikáte nezhodnocujú.

Dôchodky z II. piliera budú vyplácať životné poisťovne (len tie, ktoré sa do ich vyplácania zapoja) vo forme doživotného dôchodku a dočasného dôchodku a dôchodkové správcovské spoločnosti vo forme programového výberu.
Ak sa sporiteľ rozhodne pre niektorú/é z ponúk uvedených v ponukovom liste, je potrebné, aby kontaktoval konkrétnu životnú poisťovňu a/alebo dôchodkovú správcovskú spoločnosť za účelom uzatvorenia zmluvy o poistení dôchodku a/alebo dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom. Kontakty na jednotlivé životné poisťovne a dôchodkové správcovské spoločnosti budú uvedené v ponukovom liste.

Po dovŕšení dôchodkového veku sa sporiteľ môže rozhodnúť, že ešte nechce, aby mu bol vyplácaný dôchodok z II. piliera a môže sa rozhodnúť pre výplatu dávky tzv. výnosu z investovania. Takúto dávku si sporiteľ môže dohodnúť len vo svojej dôchodkovej správcovskej spoločnosti (ING DSS). Nasporené prostriedky zostávajú na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa a v závislosti od dosiahnutého zhodnotenia dôchodkového fondu sa raz ročne bude sporiteľovi vyplácať výnos z investovania. Výška tohto výnosu nie je garantovaná. Ponuku na výnos z investovania nenájde sporiteľ v ponukovom liste, nakoľko nejde o dôchodok z II. piliera.

V prípade, ak počas obdobia vyplácania dôchodku z II. piliera, dôjde k smrti sporiteľa, nevyplatené prostriedky na jeho osobnom dôchodkovom účte sa stanú majetkom oprávnených osôb, ktoré si sporiteľ určil. V prípade, ak si sporiteľ oprávnené osoby neurčil, stane sa tento majetok predmetom dedenia.