Výhody pre zamestnávateľov

Aké výhody z nášho programu získava zamestnávateľ?

Stabilizačné a motivačné výhody

 • Stabilizácia a motivácia zamestnancov, podpora lojality, výkonu
 • Zníženie fluktuácie  a s tým súvisiaca úspora priamych nákladov
 • Možnosť zvýhodniť vybranú skupinu zamestnancov a stabilizovať ju

Sociálne výhody

 • Poistná ochrana zamestnancov, vrátane krytia neočakávaných rizík v zamestnaní
 • Budovanie vzťahu so zamestnancom a ich zabezpečenie v dôchodkovom veku

Finančné výhody 

 • Zníženie a úspora mzdových nákladov využitím daňových úľav
 • Efektívne zvyšovanie čistého príjmu zamestnanca
 • Úspora na odvodoch na sociálne poistenie
 • Konkurenčná výhoda na trhu práce
 • Zvýhodnené podmienky a zľavový režim
 • Posilnenie image a atraktivity