Doplnkové poistenie bolestného k dobe liečenia úrazu (BDNL_01)

Doplnkové poistenie poskytuje účinnú poistnú ochranu, ktorá je určená na krytie nákladov spojených s liečbou menej závažných úrazov ako podvrtnutia, pomliaždeniny.

Poistná udalosť

Zranenie (telesné poškodenie zdravia) ako následok úrazu, ktoré je uvedené v poistných podmienkach. Ide o úrazy, ktoré sú ocenené fixnou poistnou sumou, pričom toto zranenie je liečené pod dohľadom lekára.

Poistné plnenie

Poistenému je vyplatená jednorazová fixná poistná suma pre daný úraz podľa zvolenej kategórie. V tomto prípade je poistné plnenie vyplatené iba za úrazy explicitne uvedené v tabuľke poistných podmienok.

Uvedené doplnkové poistenie je možné uzavrieť k produktom NN PlanNN Profi Invest NN Partner. Uvedené doplnkové poistenie nie je možné uzavrieť k produktu NN Pro Partner