Doplnkové poistenie doby liečenia úrazu (DNL_01, DNL_01_B)

Doplnkové poistenie poskytuje účinnú poistnú ochranu, ktorá je určená na krytie nákladov spojených s liečbou závažných úrazov ako sú zlomeniny, poranenie nervových alebo zmyslových orgánov, popáleniny. Úraz, ktorý nie je presne definovaný v poistných podmienkach je možné na základe posúdenia lekára poisťovateľa pripodobniť. Pokiaľ v dôsledku úrazu dôjde ku komplikáciám pri liečbe, ktoré sú presne špecifikované v poistných podmienkach, vyplácame skutočný počet dní liečby.

Poistná udalosť

Zranenie (telesné poškodenie zdravia) ako následok úrazu, ktoré je uvedené v poistných podmienkach so štandardizovanou dobou liečenia, pričom toto zranenie je liečené pod dohľadom lekára.

Poistné plnenie

Denná dávka vynásobená počtom štandardizovanej doby liečenia, ktorá prislúcha k danému úrazu. Poistné plnenie je vynásobené koeficientom progresie v závislosti od závažnosti úrazu. Úraz, ktorý si vyžaduje štandardizovanú liečbu dlhšie ako 90 dní sa násobí koeficientom 2, ak ide o úraz so štandardizovanou dobou liečby viac ako 170 dní, násobí sa koeficientom 3. V prípade hospitalizácie poisteného následkom úrazu do 24 hodín od úrazu na viac ako 24 hodín je navyše vyplácaná aj ďalšia dávka.

Uvedené doplnkové poistenie je možné uzavrieť k produktom NN Plan, NN Profi Invest, NN PartnerNN Pro Partner