Ochrana osobných údajov


Poučenie o ochrane osobných údajov dotknutých osôb, ktorých osobné údaje sú spracúvané pre účely výkonu poisťovacej činnosti zo strany  NN Životná poisťovňa, a.s.

Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa: NN Životná poisťovňa, a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 691 999, e-mailová adresa: klient@nn.sk, klientska linka: 0850 111 464 (ďalej len „NN ŽP“ alebo „poisťovateľ“)

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: dpo@nn.sk

Prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: NN ŽP nezamýšľa preniesť osobné údaje poistníka, 1. poisteného, 2. poisteného, pripoistených detí, oprávnených osôb, zástupcov fyzických a/alebo právnických osôb a prípadne iných dotknutých fyzických osôb, ktorých osobné údaje sú spracúvané pre účely uzavretia poistnej zmluvy a účely súvisiace s poisťovacou činnosťou (ďalej len „dotknuté osoby“) do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

Práva dotknutej osoby: právo požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie a/alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov pre účely priameho marketingu vrátane profilovania, právo na prenositeľnosť osobných údajov, právo podať sťažnosť na spracúvanie osobných údajov orgánu dozoru - Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky; pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že uvedené práva je dotknutá osoba oprávnená uplatniť v prípade, ak jej uplatnenie takéhoto práva pri konkrétnom právnom základe spracúvania osobných údajov umožňuje Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie GDPR“), resp. zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o OOÚ“) a vykonanie konkrétneho práva je u prevádzkovateľa technicky možné.

(i) Spracúvanie osobných údajov za účelom výkonu poisťovacej činnosti

Účel spracúvania osobných údajov: výkon poisťovacej činnosti zo strany poisťovateľa v zmysle zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poisťovníctve“) na účely súvisiace s poisťovacou činnosťou, ako sú najmä: (i) uzavieranie poistných zmlúv; (ii) správa poistných zmlúv; (iii) likvidácia poistných udalostí; (iv) poskytovanie plnenia z poistných zmlúv; (v) ochrana a domáhanie sa práv poisťovateľa; (vi) dokumentovanie činnosti poisťovateľa; (vii) plnenie povinností a úloh poisťovateľa podľa zákona o poisťovníctve alebo podľa osobitných predpisov (napr. zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov a i.). Poskytnutie osobných údajov poistníkom, 1. poisteným, 2. poisteným a prípadne ich zástupcami pre uvedený účel spracúvania osobných údajov je nevyhnutné na uzavretie poistnej zmluvy a zároveň je zákonnou
požiadavkou.

Právny základ spracúvania: spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti poisťovateľa v zmysle § 78 zákona o poisťovníctve alebo podľa osobitných predpisov v spojení s § 78 ods. 5 zákona o OOÚ (čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR) a zároveň spracúvanie je nevyhnutné na plnenie poistnej zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR).

Kategórie príjemcov osobných údajov: príjemcovia - finanční agenti v súlade so zákonom č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní“) a iné fyzické osoby v zmluvnom vzťahu s poisťovateľom, prostredníctvom ktorých poisťovateľ získava osobné údaje pre účely výkonu poisťovacej činnosti; príjemca spracúvajúci údaje z vrátených doručeniek a celých vrátených doručenkových zásielok; príjemca vykonávajúci správu a vymáhanie pohľadávok poisťovateľa; príjemca vykonávajúci audítorské činnosti podľa osobitného predpisu; príjemca vykonávajúci správu registratúry, príjemca vykonávajúci IT servis/podporu a IT development, príjemcovia spolupracujúci s poisťovateľom pri medicínskom upisovaní a pri likvidácii poistných udalostí, príjemca poskytujúci služby zabezpečenia archivácie dokumentov, príjemca - NN Group N.V., registračné číslo 52387534, so sídlom Haag, Holandské kráľovstvo a akejkoľvek osobe, nad ktorou NN Group N.V. vykonáva kontrolu vrátane poisťovateľa, pričom kontrolou sa rozumie kontrola podľa ustanovenia § 5 písm. g) zákona o poisťovníctve (ďalej len ,,NN Group“), príjemcovia – poskytovatelia cloudových riešení, právny zástupca poisťovateľa (advokát), notári, exekútori, Sociálna poisťovňa a iné oprávnené orgány.

Doba uchovávania osobných údajov: doba trvania zmluvného vzťahu a doba nevyhnutne potrebná na plnenie práv a povinností poisťovateľa vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu, zákona o poisťovníctve a/alebo osobitných predpisov, a to aj na dobu 10 rokov po skončení platnosti poistnej zmluvy.

(ii) Spracúvanie osobných údajov za účelom priameho marketingu

Účel spracúvania osobných údajov: priamy marketing produktového portfólia poisťovateľa

Oprávnené záujmy, ktoré poisťovateľ sleduje pri spracúvaní osobných údajov pre účely priameho marketingu: ponuka produktového portfólia poisťovateľa poistníkovi, 1. poistenému a/alebo 2. poistenému s cieľom poskytnutia produktov a služieb, ktoré najvhodnejšie zodpovedajú jeho/ich finančným, sociálnym a iným potrebám.

Právny základ spracúvania: spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ.

Kategórie príjemcov osobných údajov: príjemcovia - finanční agenti v súlade so zákonom o finančnom sprostredkovaní a iné fyzické osoby v zmluvnom vzťahu s poisťovateľom, prostredníctvom ktorých získava osobné údaje pre účely priameho marketingu produktového portfólia poisťovateľa ako prevádzkovateľa; príjemca spracúvajúci údaje z vrátených doručeniek a celých vrátených doručenkových zásielok; príjemca vykonávajúci správu registratúry, príjemcovia vykonávajúci IT servis/podporu a IT development, príjemca poskytujúci služby zabezpečenia archivácie dokumentov; príjemca - NN Group, príjemcovia – poskytovatelia cloudových riešení; príjemcovia vykonávajúci prieskum spokojnosti a zákazníckej skúsenosti; príjemcovia vykonávajúci činnosti reklamnej agentúry, príjemcovia vykonávajúci činnosti call centra a i.

Doba uchovávania osobných údajov: doba trvania zmluvného vzťahu, ak poistník, 1. poistený a/alebo 2. poistený neodmietne spracúvanie osobných údajov pre účely priameho marketingu skôr.

Použité postupy, význam a predpokladané dôsledky profilovania: Poisťovateľ vykonáva profilovanie pre účely priameho marketingu produktového portfólia poisťovateľa s osobnými údajmi poskytnutými v rámci poistnej zmluvy a inými osobnými údajmi týkajúcimi sa zmluvného vzťahu, ako informácií o poskytovanom produkte, finančnými informáciami (o platbách za poskytovaný produkt, ich výške, dobe úhrady a i.) s výnimkou osobitných kategórií osobných údajov za účelom hodnotenia niektorých osobných aspektov vzťahujúcich sa k poistníkovi, 1. poistenému a/alebo 2. poistenému a následnej ponuky produktového portfólia poisťovateľa tak aby ponúkané produkty zodpovedali jeho/ich individuálnym finančným, sociálnym a iným potrebám; takáto ponuka produktov, resp. zmena produktov je vykonávaná formou komerčnej komunikácie vrátane zasielania korešpondencie formou obyčajnej pošty, správy elektronickej pošty alebo iným obdobným spôsobom.

Poučenie o ochrane osobných údajov – NN spoloční prevádzkovatelia:

NN spoloční prevádzkovatelia si v súlade s Nariadením GDPR a zákonom o OOÚ plnia svoju informačnú povinnosť voči dotknutým osobám nasledovne:

Totožnosť a kontaktné údaje spoločných prevádzkovateľov: NN Životná poisťovňa, a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 691 999 (ďalej len „NN ŽP“) a NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s., so sídlom: Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, IČO: 35 976 853 (ďalej len „NN TS DDS“) a NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, IČO: 35 902 981 (ďalej len „NN DSS“), e-mailová adresa: klient@nn.sk, klientska linka: 0850 111 464 (ďalej NN ŽP, NN DSS a NN TS DDS spoločne len „Spoloční prevádzkovatelia“)

Kontaktné miesto pre dotknutú osobu: dpo@nn.sk, korešpondenčná adresa: Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, klientska linka: 0850 111 464

Prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: Spoloční prevádzkovatelia nezamýšľajú preniesť osobné údaje dotknutej osoby do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

Účel spracúvania osobných údajov: Marketingové spracúvanie osobných údajov, vrátane štatistického vyhodnocovania údajov pre potreby marketingu v telefonickom, písomnom a osobnom styku s dotknutou osobou, ak udelila Spoločným prevádzkovateľom súhlas so spracúvaním osobných údajov pre marketingové účely, komerčnú komunikáciu vrátane zasielania korešpondencie formou obyčajnej pošty, správy elektronickej pošty, formou služieb krátkych správ alebo iným obdobným spôsobom, ako aj realizácie ponúk produktového portfólia spoločnosti NN DSS a/alebo NN ŽP a/alebo NN TS DDS.

Právny základ spracúvania: Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním svojich osobných údajov pre marketingové účely (čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR) Spoločnými prevádzkovateľmi.

Kategórie príjemcov osobných údajov: Príjemcovia - finanční agenti v súlade so zákonom o finančnom sprostredkovaní a iné fyzické osoby, prostredníctvom ktorých boli získané osobné údaje pre účely marketingového spracúvania údajov; príjemca spracúvajúci údaje z vrátených doručeniek a celých vrátených doručenkových zásielok; príjemca vykonávajúci správu registratúry, príjemcovia vykonávajúci IT servis/podporu a IT development; príjemca poskytujúci služby zabezpečenia archivácie dokumentov; príjemca  - NN Group N.V., registračné číslo 52387534, so sídlom Haag, Holandské kráľovstvo a akejkoľvek osobe, nad ktorou NN Group N.V. vykonáva kontrolu, príjemcovia – poskytovatelia cloudových riešení; príjemcovia vykonávajúci prieskum spokojnosti a zákazníckej skúsenosti; príjemcovia vykonávajúci činnosti reklamnej agentúry, príjemcovia vykonávajúci činnosti call centra a i.

Doba uchovávania osobných údajov:  Od udelenia súhlasu so spracovaním osobných údajov po dobu trvania posledného zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom NN ŽP a/alebo NN TS DDS a/alebo NN DSS a následne po dobu 3 rokov po ukončení tohto posledného zmluvného vzťahu, ak súhlas dotknutá osoba neodvolala skôr. V prípade udelenia súhlasu so spracovaním osobných údajov dotknutou osobou, ktorá nie je v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom NN ŽP a/alebo NN TS DDS a/alebo NN DSS je doba udelenia súhlasu so spracovaním osobných údajov v trvaní 3 rokov od jeho udelenia, ak súhlas dotknutá osoba neodvolala skôr.

Použité postupy, význam a predpokladané dôsledky profilovania:  Spoloční prevádzkovatelia vykonávajú profilovanie pre marketingové účely s osobnými údajmi poskytnutými dotknutou osobou a inými osobnými údajmi týkajúcimi sa zmluvného vzťahu dotknutej osoby s NN ŽP a/alebo NN TS DDS a/alebo NN DSS, ako informácií o poskytovanom produkte, finančnými informáciami (o platbách za poskytovaný produkt, ich výške, dobe úhrady a i.) s výnimkou osobitných kategórií osobných údajov za účelom hodnotenia niektorých osobných aspektov vzťahujúcich sa k dotknutej osobe a následného poskytnutia ponuky vhodného produktu tak aby ponúkané produkty zodpovedali individuálnym finančným, sociálnym a iným potrebám dotknutej osoby. Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na profilovaní a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú. Na ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby boli zo strany Spoločných prevádzkovateľov vykonané vhodné opatrenia, a to možnosť uplatnenia práva na ľudský zásah v rámci profilovania, práva vyjadriť svoje stanovisko, práva napadnúť rozhodnutie vyplývajúce z profilovania.

Práva dotknutej osoby:  Právo požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie a/alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenositeľnosť osobných údajov, právo podať sťažnosť na spracúvanie osobných údajov orgánu dozoru - Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky ako aj právo kedykoľvek svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať Spoločným prevádzkovateľom alebo každému jednotlivo bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním; pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že uvedené práva je dotknutá osoba oprávnená uplatniť v prípade ak jej uplatnenie takéhoto práva umožňuje Nariadenie GDPR, resp. zákon o OOÚ a vykonanie konkrétneho práva je u Spoločných prevádzkovateľov technicky možné.

Základné časti dohody spoločných prevádzkovateľov: Predmetom dohody Spoločných prevádzkovateľov identifikovaných v časti Totožnosť a kontaktné údaje spoločných prevádzkovateľov je určenie zodpovednosti každého prevádzkovateľa za plnenie povinností a úloh podľa Nariadenia GDPR tak, že (i) predmetom dohody je určenie spoločných prostriedkov spracúvania a spoločný účel spracúvania osobných údajov dotknutých osôb – marketingové spracúvanie, (ii) kontaktným miestom pre dotknutú osobu je dpo@nn.sk, korešpondenčná adresa: Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, klientska linka: 0850 111 464 (iii) doba platnosti dohody Spoločných prevádzkovateľov: doba neurčitá, (iv) výkon práv dotknutej osoby budú Spoloční prevádzkovatelia vykonávať spoločne, (v) povinnosti Spoločných prevádzkovateľov poskytovať informácie, ktoré sa majú poskytovať dotknutej osobe pri získavaní osobných údajov budú poskytovať Spoloční prevádzkovatelia spoločne. Bez ohľadu na podmienky dohody však môže dotknutá osoba uplatniť svoje práva u každého prevádzkovateľa a voči každému prevádzkovateľovi.