Informovanie sporiteľov NN dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a.s., o zámere zlúčiť indexové dôchodkové fondy

1. apríl 2021

Vážime si, že NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., (ďalej len „NN DSS“) je partnerom už pre viac ako 350 tisíc klientov v starobnom dôchodkovom sporení.

Naším zámerom je poskytovať sporiteľom možnosť investovania v širokom spektre dôchodkových fondov (od najkonzervatívnejšieho, cez zmiešaný, až po akciový a indexový), ktoré v dlhodobom horizonte budú napĺňať svoj cieľ a dosahovať sporiteľmi očakávané zhodnotenie podľa rizikovej charakteristiky. Aktuálne máme v portfóliu 5 dôchodkových fondov s rôznou investičnou stratégiou, mierou rizika i výškou potenciálneho výnosu. 

Po detailnej analýze a dôkladnom zvážení máme zámer pristúpiť k optimalizácii nášho portfólia dôchodkových fondov a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi realizovať zlúčenie dôchodkových fondov Index Global – Indexový negarantovaný d. f. NN DSS (ďalej len „Index Global“) a Index Euro – Indexový negarantovaný d. f. NN DSS (ďalej len „Index Euro“), pričom nástupníckym fondom po zlúčení uvedených dôchodkových fondov by sa stal Index Global a zanikajúcim dôchodkovým fondom Index Euro

Cieľom investičnej stratégie dôchodkového fondu Index Global je zhodnocovanie vložených prostriedkov v dlhodobom horizonte. Investičná stratégia je vykonávaná pasívne prostredníctvom kopírovania zloženia finančného indexu MSCI World EUR a je napĺňaná najmä investovaním do cenných papierov naviazaných na tento index. Index MSCI World EUR je poskytovaný spoločnosťou Morgan Stanley Capital International a sleduje vývoj akciových trhov vyspelých krajín, akými sú napríklad Spojené štáty americké, Japonsko, Veľká Británia, Francúzsko, Kanada a i. 

Stratégiou dôchodkového fondu Index Euro je kopírovanie európskeho akciového fondu Eurostoxx50. Hlavný rozdiel v stratégiách uvedených indexových fondov spočíva v diverzifikácii - Index Global investuje do takzvaných rozvinutých trhov po celom svete a Index Euro investuje do 50 verejne obchodovaných spoločností s najväčšou trhovou kapitalizáciou v rámci Eurozóny.

Ak sa pozrieme na historickú výkonnosť oboch indexových fondov, je zrejmé, že s pribúdajúcim časom narastá rozdiel vo výkonnosti v prospech dôchodkového fondu Index Global:

Doterajší alebo propagovaný výnos dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu dôchodkového fondu.

Dôvodom je najmä zmena štruktúry indexov v čase, a to v dôsledku vývoja kapitalizácie samotných podkladových spoločností. Spoločnosti, ktoré prosperovali (najmä technologický sektor), získali s pribúdajúcim časom vyššiu váhu v indexe MSCI World EUR. V poslednom období, počas koronakrízy, keď sa prešlo do tzv. online sveta, sa tento trend ešte zvýraznil. Pri Indexe Euro sme aj z dôvodu obmedzeného počtu spoločností - tak v indexe, ako aj v regióne - takýto trend nezaznamenali.  

Predpokladáme, že trend globálnych indexov, ktorý umožňuje zahrnutie globálnych spoločností do indexu v spojení s kapitalizačným prvkom, bude aj naďalej viesť k lepšej výkonnosti v porovnaní s lokálnymi indexami, ktoré sú orientované len na určitý región či krajinu tak, ako je vidieť pri porovnaní historického vývoja indexových fondov.

Investičnou stratégiou oboch indexových dôchodkových fondov je kopírovanie akciových indexov. Zlúčením, resp. presunom sporenia sporiteľov z dôchodkového fondu Index Euro do dôchodkového fondu Index Global sa tak riziko spojené so sporením vo fonde Index Global nezmení. Z pohľadu súhrnného ukazovateľa rizika (SRI) spadajú oba dôchodkové fondy do kategórie 4. Rizikový profil dôchodkového fondu Index Global bude zodpovedať rizikovému profilu finančného indexu MSCI World EUR. Majetok v dôchodkovom fonde môže byť vystavený najmä akciovému a menovému riziku a riziku koncentrácie. Okrem týchto rizík, môže byť majetok vystavený aj iným rizikám, ako napríklad riziku likvidity, riziku vyrovnania obchodu, riziku štátu, legislatívnemu riziku a riziku udalosti. V menšej miere môže byť majetok dôchodkového fondu vystavený aj ďalším typom rizík. Hodnota SRI v indexových fondoch bude vyššia, ak sporiteľ prestúpi z dôchodkového fondu skôr ako po 10 rokoch, čo predstavuje minimálnu odporúčanú dobu sporenia. Ak v dôchodkovom fonde Index Global poklesne hodnota dôchodkovej jednotky, NN DSS nie je povinná doplniť hodnotu majetku v dôchodkovom fonde z vlastného majetku. 

Podrobné informácie o nástupníckom dôchodkovom fonde Index Global sú k dispozícii na našom webe a v štatúte dôchodkového fondu Index Global. 


Otázky a odpovede

Čo sa pre mňa zmení po zlúčení, ak mám v súčasnosti všetky úspory, prípadne ich časť, v dôchodkovom fonde Index Euro?

Investičnou stratégiou oboch indexových dôchodkových fondov je kopírovanie akciových indexov. Zlúčením, resp. presunom sporenia sporiteľov z dôchodkového fondu Index Euro do dôchodkového fondu Index Global sa tak ich očakávania klientov na predpokladaný výnos a s ním spojené riziko nezmenia. 

Aký vplyv bude mať táto zmena na moje úspory vo fonde Index Euro?

Dňom zlúčenia dôchodkových fondov budú všetky dôchodkové úspory automaticky presunuté z dôchodkového fondu Index Euro do dôchodkového fondu Index Global. Takisto, všetky vaše príspevky, ktoré by boli zainvestované do dôchodkového fondu Index Euro, budú po zlúčení smerovať do dôchodkového fondu Index Global. 

Je potrebné, aby som v súvislosti s plánovaným zlúčením dôchodkových fondov požiadal NN DSS o nejakú zmenu?

Zlúčenie dôchodkových fondov prebehne automaticky, zo strany našich klientov nebude potrebná žiadna súčinnosť. 

Kde získam viac informácií o nástupníckom dôchodkovom fonde Index Global

Podrobné informácie o nástupníckom dôchodkovom fonde Index Global sú k dispozícii na našom webe a v štatúte dôchodkového fondu Index Global. V prípade záujmu tiež môžete kontaktovať našu Klientsku linku: telefonicky na čísle 0850 111 464 alebo emailom na .  

Aké ďalšie kroky sú naplánované v súvislosti so zlučovaním indexových fondov NN DSS?

NN DSS v súčasnosti schválila zámer zlúčiť indexové fondy, a následne požiada  Národnú banku Slovenska (NBS) o udelenie predchádzajúceho súhlasu so zlúčením dôchodkových fondov. V prípade udelenia predchádzajúceho súhlasu so zlúčením dôchodkových fondov od NBS, NN DSS zrealizuje zlúčenie indexových dôchodkových fondov. Samozrejme, NN DSS bude informovať o dni zlúčenia indexových dôchodkových fondov. Nástupníckym dôchodkovým fondom po zlúčení bude dôchodkový fond Index Global – Indexový negarantovaný d.f.

 

O prípadných zmenách bude naša spoločnosť informovať.