Meníme čísla bankových účtov

Od 1. 2. 2019 sme zmenili čísla bankových účtov pre úhradu príspevkov do II. a III. piliera.

Prosíme o aktualizáciu vo vašich trvalých platbách

Meníme čísla bankových účtov

Uhrádzate príspevky do II. piliera v NN dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo III. piliera v NN Tatry - Sympatia? V takom prípade sa vás týka táto správa o zmene bankových účtov pre úhradu dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie.

S účinnosťou od 1. 2. 2019 je Slovenská sporiteľňa poverená výkonom činnosti depozitára pre NN dôchodkovú správcovskú spoločnosť, a. s. a NN Tatry – Sympatia, d. d. s., a. s. a ich dôchodkové fondy. V súvislosti s touto zmenou sa mení číslo bankového účtu pre úhradu:

  • príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie v NN Tatry – Sympatia: nové číslo bankového účtu v SLSP je SK11 0900 0000 0055 8060 5454
  • dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v NN dôchodkovej správcovskej spoločnosti: nové číslo bankového účtu v SLSP je SK91 0900 0000 0055 2080 5454

Ostatné údaje (variabilný, špecifický a konštantný symbol) zostávajú nezmenené. 

Od tohto dátumu tak musia samoplatcovia a zamestnávatelia účastníkov v doplnkovom dôchodkovom sporení, ako aj dobrovoľní prispievatelia, prípadne ich zamestnávatelia v starobnom dôchodkovom sporení uhrádzať príspevky na dôchodkové sporenie na nové čísla bankových účtov. 

Viac informácií pre klientov (samoplatcovia na DDS, dobrovoľní prispievatelia DSS) – na emailovej adrese alebo na Klientskej linke 0850 111 464 v pracovných dňoch od 8.00 do 18.00 h.

Viac informácií pre zamestnávateľov účastníkov v DDS - na emailovej adrese alebo na tel. čísle 02/59 313 867 v pracovných dňoch od 8.00 do 14.00 h.

Pre lepšiu informovanosť zasielame klientom NN dôchodkových spoločností a dotknutým obchodným partnerom SMS z mobilného čísla: +421 902 028 985. Zároveň náš partner Data Call, s.r.o v súčasnosti zabezpečuje telefonickú komunikáciu a volá z čísla +421 2/3233 5024.