On-line uzavretie starobného dôchodkového sporenia

loading

Osobné údaje

Pole Meno nie je správne vyplnené.
Pole Priezvisko nie je správne vyplnené.
Rodné číslo nie je v správnom formáte.
Pole číslo povolenia na pobyt nie je správne vyplnené.

Kontaktné údaje

Pole E-mail nie je správne vyplnené.
Pole Telefón nie je správne vyplnené.

Žiadam o zasielanie výpisu z osobného dôchodkového účtu a ostatnej korešpondencie:Pole nie je správne vyplnené.

Trvalý pobyt

Pole Ulica nie je správne vyplnené.
Pole Číslo domu nie je správne vyplnené.
Pole Obec nie je správne vyplnené.
Pole PSČ nie je správne vyplnené.

Korešpondenčná adresa

Ak máte adresu trvalého pobytu mimo Slovenskej republiky, vyplňte aj korešpondenčnú adresu, ktorá musí byť v Slovenskej republike.
Pole Ulica nie je správne vyplnené.
Pole Číslo domu nie je správne vyplnené.
Pole Obec nie je správne vyplnené.
Pole PSČ nie je správne vyplnené.

Doklad totožnosti

Vyberte jednu z možností.
Pole Číslo dokladu nie je správne vyplnené.

Doplnenie identifikácie

Nie je možné uzatvoriť zmluvu. Produkt nie je registrovaný podľa amerického zákona o cenných papieroch a nie je vhodný pre USA osoby. Pre bližšie informácie sa, prosím, obráťte na našu Klientsku linku 0850 111 464.
Nie je možné uzatvoriť zmluvu. Produkt nie je registrovaný podľa amerického zákona o cenných papieroch a nie je vhodný pre USA osoby. Pre bližšie informácie sa, prosím, obráťte na našu Klientsku linku 0850 111 464.
Vzhľadom na skutočnosť, že ste politicky exponovaná osoba, nie je možné uzatvoriť túto zmluvu on-line. Pre bližšie informácie sa, prosím, obráťte na našu Klientsku linku 0850 111 464.

Dotazník k analýze potrieb a investičnému profilu

Účelom vyplnenia tohto dotazníka je analýza potrieb potenciálneho sporiteľa a identifikovanie jeho investičného profilu, na základe čoho si potenciálny sporiteľ v Zmluve o starobnom dôchodkovom sporení zvolí jeho investičnému profilu zodpovedajúci dôchodkový fond, do ktorého budú investované ním sporené prostriedky v rámci starobného dôchodkového sporenia.

V prípade, že si potenciálny sporiteľ zvolí dôchodkový fond, ktorý je svojou povahou odlišný od investičnej stratégie zodpovedajúcej investičnému profilu určenému na základe vyplneného dotazníka, potenciálny sporiteľ svojim podpisom na tomto dotazníku prehlasuje, že si je vedomý tejto skutočnosti, ako aj všetkých rizík spojených s investovaním ním sporených prostriedkov.

S uzatvorením zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší výnos dôchodkového fondu nie je zárukou jeho budúcich výnosov.

Vyhodnotenie dotazníka

Na základe vyplneného dotazníka vašim potrebám vyhovuje:

  Máte tiež možnosť rozhodnúť sa pre sporenie podľa predvolenej investičnej stratégie, ktorá kombinuje sporenie v dvoch fondoch:

  • Index Global – Indexový negarantovaný d. f.
  • Solid - Dlhopisový garantovaný d.f.

  Investičná stratégia

  Otázka nie je správne vyplnená.
  Vaše aktuálne rozloženie príspevky majetok
  Index Global - indexový negarantovaný d.f. - % - %
  Solid - dlhopisový garantovaný d.f. - % - %

  Výber fondu pre nové príspevky

  Vyberte si fond do ktorého chcete investovať.

  Investičná stratégia pre nové príspevky

  Rozložte 100 % medzi vybrané fondy. Toto rozloženie môžete v prípade potreby aj po uzavretí zmluvy kedykoľvek zmeniť.

  0 % 100 %
  0 % 100 %
  0 % 100 %
  0 % 100 %
  0 % 100 %
  Rozdelenie do fondov sa musí rovnať 100 %.
  Môžete nastaviť maximálne 40 %, ak chcete viac, musíte znížiť percentá iného fondu.
  Pre ľudí starších ako 59 rokov je zákonná povinnosť mať percentuálny podiel majetku v garantovanom fonde Solid – Dlhopisový garantovaný d.f. NN DSS nastavený minimálne na 80 %.

  Výber fondu pre majetok

  Investičná stratégia pre majetok

  Vyberte, do akých dôchodkových fondov chcete rozdeliť majetok nasporený v predchádzajúcej dôchodkovej spoločnosti.

  0 % 100 %
  0 % 100 %
  0 % 100 %
  0 % 100 %
  0 % 100 %
  Rozdelenie do fondov sa musí rovnať 100 %.
  Môžete nastaviť maximálne 40 %, ak chcete viac, musíte znížiť percentá iného fondu.
  Pre ľudí starších ako 59 rokov je zákonná povinnosť mať percentuálny podiel majetku v garantovanom fonde Solid – Dlhopisový garantovaný d.f. NN DSS nastavený minimálne na 80 %.

  Komu vyplatiť prostriedky v prípade úmrtia sporiteľa?

  Ak oprávnená osoba nie je určená alebo takej osoby niet, stáva sa majetok predmetom dedenia.

  Vyhlasujem, že pokiaľ v zmluve určujem fyzickú osobu/y, ako oprávnenú osobu/y, disponujem predchádzajúcim písomným súhlasom oprávnenej osoby/osôb s poskytnutím jej/ich osobných údajov na spracúvanie pre účel výkonu starobného dôchodkového sporenia zo strany NN dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a.s. v zmysle Zákona a tento viem NN DSS kedykoľvek na požiadanie predložiť.

  1. Oprávnená osoba

  Pole Obchodné meno nie je správne vyplnené.
  Pole IČO nie je správne vyplnené.

  Sídlo

  Pole Meno nie je správne vyplnené.
  Pole Priezvisko nie je správne vyplnené.
  Rodné číslo nie je v správnom formáte.
  Dátum narodenia

  Trvalý pobyt

  Pole Ulica nie je správne vyplnené.
  Pole Číslo domu nie je správne vyplnené.
  Pole Obec nie je správne vyplnené.
  Pole PSČ nie je správne vyplnené.

  . Oprávnená osoba

  Pridajte aspoň jednu osobu.

  Rozdelenie podielu

  Rozdeľte 100 % medzi oprávnené osoby, ktoré ste pridali.

  0 % 99 %
  0 % 99 %
  0 % 99 %
  Rozdelenie pomeru osôb sa musí rovnať 100 %.

  Osobné údaje

  Upraviť
  Meno a priezvisko
  Štátna príslušnosť
  Rodné číslo
  Dátum narodenia
  Číslo povolenia na pobyt

  Kontaktné údaje

  Upraviť
  E-mail
  Telefón
  Zasielanie výpisu z osobného dôchodkového účtu

  Trvalý pobyt

  Upraviť
  Adresa
   
   

  Korešpondenčná adresa

  Upraviť
  Totožná s adresou trvalého pobytu
  Adresa
   
   

  Doklad totožnosti

  Upraviť
  Druh dokladu totožnosti
  Číslo dokladu totožnosti

  Doplnenie identifikácie

  Upraviť
  Som držiteľom zelenej karty
  Môj zástupca, investičný poradca alebo splnomocnenec je americká osoba
  Som politicky exponovaná osoba

  Investičná stratégia

  Upraviť

  Investičná stratégia pre nové príspevky

  Upraviť

  Investičná stratégia pre majetok

  Upraviť
  Žiadam o zníženie minimálneho percentuálneho pomeru čistej hodnoty svojho majetku vo fonde Solid – Dlhopisový garantovaný d.f. NN DSS

  1. Oprávnená osoba

  Upraviť

  2. Oprávnená osoba

  Upraviť

  3. Oprávnená osoba

  Upraviť

  Prehlásenia

  Prehlásenie nie je správne vyplnené.
  Prehlásenie nie je správne vyplnené.

  Súhlas so spracovaním osobných údajov

  Týmto udeľujem NN spoločným prevádzkovateľom (NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s., Jesenského 4/C 811 02 Bratislava, IČO: 35 976 853, NN Životná poisťovňa, a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, IČO: 35 691 999, NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, IČO: 35 902 981) výslovný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu, spôsobom a na dobu platnosti definovanými v bode 6.3 VOP pre marketingové účely.


  Súhlas nie je správne vyplnený.

  Vytlačiť dokumenty a poslať poštou

  Po kliknutí na tlačidlo Dokončiť bude návrh zmluvy automaticky odoslaný na Vašu emailovú adresu. Návrh zmluvy je potrebné podpísať a poslať na adresu našej spoločnosti. Všetky inštrukcie dostanete v emailovej správe.


  Súhlas nie je správne vyplnený.

  Potvrdzujem, že vyššie vyplnené údaje sú pravdivé, že mám vážny záujem o uzatvorenie starobného dôchodkového sporenia a odosielam týmto vyplnené údaje spoločnosti za účelom prípravy návrhu zmluvy.

  Zostávajúci čas na vyplnenie

  Vedeli ste, že?

  • Čím skôr si začnete sporiť, tým vyšší dôchodok môžete dosiahnuť
  • Nasporené prostriedky sú vaším majetkom, s možnosťou dedenia v prípade úmrtia

  Viac informácií

  Poradíme vám a zodpovieme na otázky.
  0850 111 464
  pon - pia: 8.00 - 18.00
  klient@nn.sk
  Kontaktný formulár

  Ďakujeme

  Úspešne odoslané

  Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru.

  Na Vašu e-mailovú adresu boli práve odoslané všetky potrebné dokumenty a informácie o ďalšom postupe.

  V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať
  na Klientskej linke 0850 111 464 alebo na klient@nn.sk.

  S pozdravom
  Vaša NN