Prehlásenie (Disclaimer)

O NN na území Slovenskej republiky

Pre účely internetových stránok www.nn.sk  („internetové stránky“ alebo „internetové stránky NN Slovensko“) nižšie uvedené subjekty vykonávajúce činnosti na území Slovenskej republiky tvoria spoločne finančnú skupinu NN („NN Slovensko“) a sú takto v rámci internetových stránok aj označované. Jednotlivé subjekty NN Slovensko sú na internetových stránkach tiež označované ako člen NN Slovensko alebo členovia NN Slovensko.

NN Slovensko na území Slovenskej republiky tvoria nasledujúci členovia:

NN Životná poisťovňa, a.s.
Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava
IČO: 35 691 999
IČ DPH: SK7120001922
Zápis v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 1095/B

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava
IČO: 35 902 981
IIČ DPH: SK7120001922
Zápis v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 3434/B

NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.
Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava
IČO: 35 976 853
IČ DPH: SK7120001922
Zápis v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 3799/B

NN Finančné služby, s.r.o.
Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO: 55 299 491
DIČ: 2121967155
Zápis v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 168276/B

Nadácia NN ľuďom
Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava
IČO: 42 355 982
DIČ: 2024093896
Registračné číslo: 203/Na-2002/1073
 

Účel internetových stránok
Internetové stránky NN Slovensko sú určené predovšetkým na všeobecné informačné účely a na rýchle získavanie prehľadu o činnosti jednotlivých členov NN Slovensko, na uverejňovanie informácií pre klientov jednotlivých členov NN Slovensko, na uverejňovanie informácií o predaji finančných produktov členov NN Slovensko a na ďalšie účely, ktoré môžu vyplývať zo zmluvných dojednaní medzi klientom a jednotlivým členom NN Slovensko, z príslušných právnych predpisov alebo z výkonu dohľadu nad členmi NN Slovensko zo strany príslušných orgánov dohľadu.

Žiadna z informácií na internetových stránkach NN Slovensko  by sa nemala interpretovať ako ponuka na predaj jednotlivých finančných produktov alebo ako finančné poradenstvo akéhokoľvek druhu. Otázky týkajúce sa jednotlivých finančných produktov by mali byť adresované jednotlivým členom NN Slovensko.

Zodpovednosť
NN Slovensko na internetových stránkach informácie zverejňuje, kontroluje, pravidelne aktualizuje. NN Slovensko môže priebežne meniť údaje na internetových stránkach a internetové stránky, a to kedykoľvek v priebehu ich existencie bez toho, aby bola povinná na vykonané zmeny upozorňovať.

Vzhľadom na technické vlastnosti a fungovanie internetu môže kedykoľvek dôjsť k poškodeniu alebo k zmene informácií uvedených na internetových stránkach, a to nezávisle na vôli NN Slovensko. NN Slovensko v takom prípade nezodpovedá za aktuálnosť, správnosť a úplnosť informácií, ktoré sa užívateľovi internetových stránok chybne zobrazia.

Toto prehlásenie platí primerane i pre všetky ostatné webové stránky, na ktoré internetové stránky NN Slovensko odkazujú. NN Slovensko nezodpovedá za obsah webových stránok, na ktoré internetové stránky odkazujú, pretože ich obsah sa môže meniť bez vedomia NN Slovensko. Prepojenie užívateľa na tieto ostatné webové stránky prebieha na jeho nebezpečenstvo a NN Slovensko nie je zodpovedná za obsah stránok, na ktoré sa užívateľ po takto uskutočnenom prepojení dostane.

NN Slovensko nezaručuje primeranosť, presnosť ani úplnosť akýchkoľvek informácií na internetových stránkach NN Slovensko, ktoré sa môžu zobraziť na internetových stránkach nezávisle na vôli NN Slovensko. Užívatelia týchto internetových stránok sú zodpovední za vyhodnotenie presnosti, úplnosti alebo užitočnosti akýchkoľvek informácií alebo iného obsahu, ktorý je na nich dostupný.

Práva užívateľa internetových stránok
Informácie uvedené na internetových stránkach môže užívateľ využívať, ukladať, odovzdávať, rozmnožovať ich alebo odkazovať na ne prostredníctvom hypertextových odkazov, a to spôsobom a v rozsahu, ktorý je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a ktorý nepoškodzuje dobré meno ktoréhokoľvek člena NN Slovensko. Spracúvanie akéhokoľvek obsahu internetových stránok spôsobom podľa predchádzajúcej vety nesmie byť vykonané spôsobom a pre účely, ktoré nie sú v súlade s účelom internetových stránok NN Slovensko.

Užívateľ berie na vedomie, že URL jednotlivých súčastí internetových stránok NN Slovensko nemusia byť rovnaké.

Ak užívateľ užíva internetové stránky ako zdroj informácií, je povinný to uviesť, pričom nesmie v žiadnom prípade tieto informácie meniť a súbor s informáciami musí byť otvorený vždy v novom okne internetového prehliadača.

Práva duševného vlastníctva
Internetové stránky NN Slovensko a ich obsah sú chránené autorským právom a právom autorov jednotlivých publikovaných textov podľa zákona č. 185/2015 Z. z., Autorský zákon v platnom znení.

Vyššie uvedené ustanovenia nemajú vplyv na jednotlivé dohody medzi klientom a členom NN Slovensko vyplývajúce zo vzájomných právnych vzťahov, ktoré upravujú uverejňovanie informácií na internetových stránkach, zmeny týchto informácií a ich záväznosť inak, ako je uvedené vyššie.

Všetky ochranné známky a logá uvedené na internetových stránkach NN Slovensko sú vlastníctvom NN Slovensko, resp. NN Group. Užívatelia majú zakázané používať ochranné známky a logá podľa predchádzajúcej vety bez predchádzajúceho písomného súhlasu NN Slovensko, resp. NN Group.