Prehlásenie (Disclaimer)

O NN na území Slovenskej republiky

Pre účely internetových stránok www.nn.sk  („internetové stránky“ alebo „internetové stránky NN Group“) nižšie uvedené subjekty vykonávajúce činnosti na území Slovenskej republiky tvoria spoločne finančnú skupinu NN („NN Group“) a sú takto v rámci internetových stránok aj označované. Jednotlivé subjekty NN Group sú na internetových stránkach tiež označované ako člen NN Group alebo členovia NN Group.
NN Group na území Slovenskej republiky tvoria nasledujúci členovia NN Group:

    NN Životná poisťovňa, a.s.

   Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava
    IČO: 35 691 999
    IČ pre DPH: SK 2020861557
    Zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 1095/B

    NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

    Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava
    IČO: 35 902 981
    IČ pre DPH: SK 2021896690
    Zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3434/B

   NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.

    Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava
    IČO: 35 976 853
    IČ pre DPH: SK 2022119836
    Zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3799/B

Účel internetových stránok

Internetové stránky NN Group sú určené predovšetkým na rýchle získavanie prehľadu o činnosti jednotlivých členov NN Group, na uverejňovanie informácií pre klientov členov NN Group, predaj finančných produktov členov NN Group a na ďalšie účely, ktoré môžu vyplývať zo zmluvných dojednaní medzi klientom a členom NN Group, z príslušných právnych predpisov alebo z výkonu dohľadu nad členmi NN Group zo strany príslušných orgánov dohľadu.

Zodpovednosť prevádzkovateľa internetových stránok

NN Group na internetových stránkach informácie zverejňuje, kontroluje a pravidelne aktualizuje. Aj napriek tomu sa môže vyskytnúť prípad, keď sa určité údaje uvedené na internetových stránkach priebežne menia, avšak nie z vôle NN Group. Vzhľadom na technický proces implementácie zmien nie je teda možné zaručiť aktuálnosť, správnosť a úplnosť takto poskytovaných údajov.

NN Group môže priebežne meniť údaje na internetových stránkach a internetové stránky, a to kedykoľvek v priebehu ich existencie bez toho, aby bola povinná na vykonané zmeny upozorňovať.

Vzhľadom na technické vlastnosti a fungovanie internetu môže kedykoľvek dôjsť k poškodeniu alebo k zmene informácií uvedených na internetových stránkach, a to nezávisle na vôli NN Group. NN Group v takom prípade nezodpovedá za informácie, ktoré sa užívateľovi internetových stránok chybne zobrazia.

Prehlásenie týkajúce sa internetových stránok platí primerane i pre všetky ostatné stránky, na ktoré internetové stránky odkazujú. NN Group nezodpovedá za obsah stránok, na ktoré internetové stránky odkazujú, pretože ich obsah sa môže meniť bez vedomia NN Group. Prepojenie užívateľa na tieto ostatné stránky prebieha na jeho nebezpečenstvo a NN Group nie je zodpovedná za obsah stránok, na ktoré sa užívateľ po takto uskutočnenom prepojení dostane.

Práva užívateľa internetových stránok

Informácie uvedené na internetových stránkach môže užívateľ využívať, ukladať, odovzdávať, rozmnožovať ich alebo odkazovať na ne prostredníctvom hypertextových odkazov, a to spôsobom a v rozsahu, ktorý je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a ktorý nepoškodzuje dobré meno ktoréhokoľvek člena NN Group.

Užívateľ berie na vedomie, že URL jednotlivých súčastí internetových stránok NN Group nemusia byť rovnaké.

Ak užívateľ užíva internetové stránky ako zdroj informácií, je povinný to uviesť, pričom nesmie v žiadnom prípade tieto informácie meniť a súbor s informáciami musí byť otvorený vždy v novom okne internetového prehliadača.

Právne ustanovenia

Internetové stránky NN Group a ich obsah sú chránené autorským právom a právom autorov jednotlivých publikovaných textov podľa zákona č. 185/2015 Z. z., Autorský zákon v platnom znení.

Vyššie uvedené ustanovenia nemajú vplyv na jednotlivé dohody medzi klientom a členom NN Group vyplývajúce zo vzájomných právnych vzťahov, ktoré upravujú uverejňovanie informácií na internetových stránkach, zmeny týchto informácií a ich záväznosť inak, ako je uvedené vyššie.