Poradňa

Otázky a odpovede

Čo sa pre mňa zmení po zlúčení, ak mám v súčasnosti všetky úspory, prípadne ich časť, v dôchodkovom fonde Index Euro?

Investičnou stratégiou oboch indexových dôchodkových fondov je kopírovanie akciových indexov. Zlúčením, resp. presunom sporenia sporiteľov z dôchodkového fondu Index Euro do dôchodkového fondu Index Global sa tak ich očakávania klientov na predpokladaný výnos a s ním spojené riziko nezmenia. 

Aký vplyv bude mať táto zmena na moje úspory vo fonde Index Euro?

Dňom zlúčenia dôchodkových fondov budú všetky dôchodkové úspory automaticky presunuté z dôchodkového fondu Index Euro do dôchodkového fondu Index Global. Takisto, všetky vaše príspevky, ktoré by boli zainvestované do dôchodkového fondu Index Euro, budú po zlúčení smerovať do dôchodkového fondu Index Global. 

Je potrebné, aby som v súvislosti s plánovaným zlúčením dôchodkových fondov požiadal NN DSS o nejakú zmenu?

Zlúčenie dôchodkových fondov prebehne automaticky, zo strany našich klientov nebude potrebná žiadna súčinnosť. 

Kde získam viac informácií o nástupníckom dôchodkovom fonde Index Global

Podrobné informácie o nástupníckom dôchodkovom fonde Index Global sú k dispozícii na našom webe a v štatúte dôchodkového fondu Index Global. V prípade záujmu tiež môžete kontaktovať našu Klientsku linku: telefonicky na čísle 0850 111 464 alebo emailom na .  

Aké ďalšie kroky sú naplánované v súvislosti so zlučovaním indexových fondov NN DSS?

NN DSS v súčasnosti schválila zámer zlúčiť indexové fondy, a následne požiada  Národnú banku Slovenska (NBS) o udelenie predchádzajúceho súhlasu so zlúčením dôchodkových fondov. V prípade udelenia predchádzajúceho súhlasu so zlúčením dôchodkových fondov od NBS, NN DSS zrealizuje zlúčenie indexových dôchodkových fondov. Samozrejme, NN DSS bude informovať o dni zlúčenia indexových dôchodkových fondov. Nástupníckym dôchodkovým fondom po zlúčení bude dôchodkový fond Index Global – Indexový negarantovaný d.f.

Ak som zamestnanec vykonávajúci práce zaradené do 3. a 4. kategórie a splním podmienky na výplatu doplnkového výsluhového dôchodku, končí mi účasť na sporení a musím následne uzatvoriť novú zmluvu, alebo môžem pokračovať v sporení na starej zmluve?

Klient nemusí uzavrieť novú zmluvu, v sporení môže pokračovať na existujúcu zmluvu aj počas vyplácania pravidelnej dávky alebo po jej dovyplácaní.

 

Čo sa stane, keď prestanem platiť? Zanikne mi účasť? Budem môcť spätne doplatiť, aby sa mi započítala doba sporenia?

Tým, že účastník prestane platiť príspevky, mu účasť nezaniká ale automaticky príde k jej prerušeniu (k zániku účasti dochádza len v prípadoch stanovených v zákone, resp. v účastníckej zmluve.) Príspevky, ktoré účastník doplatí, budú dodatočne pripísané na jeho osobný účet.

Ako zistím, ktoré tlačivo na internete je to správne na vyplnenie žiadosti o DSD, keď ich tam máte tak veľa?

Tlačivá sú na webovom sídle zoradené podľa jednotlivých dávkových plánov v záujme čo najväčšej prehľadnosti (niektoré sú určené iba pre konkrétne dávkové plány, niektoré sú spoločné pre rôzne dávkové plány). V prípade pochybností klientov je možné sa obrátiť telefonicky na Klientsku linku 0850 111 464 v pracovných dňoch od 8:00 - 18:00, resp. osobne na pracovisko NN, príp. písomne na adresu sídla spoločnosti.
 

Už som požiadal o DSD a ubehli 3 mesiace a stále nič, prečo?

Môžu byť rôzne dôvody:

 • nebol uhradený posledný príspevok
 • zamestnávateľ neposlal rozpis za niektorý z posledných mesiacov, kde ešte klient mal figurovať
 • sklz v priraďovaní príspevkov zapríčinený chybami rozpisu alebo inými dôvodmi
 • žiadosť o dávku nebola doručená do ústredia
 • na žiadosti je uvedený príspevok za posledný mesiac, ktorý ešte len príde
 • nesprávna adresa žiadateľa, vyrozumenie o priznaní dávky ako aj šeková poukážka išli na neaktuálnu adresu.

Treba kontaktovať Klientsku linku, aby bolo zistené, ktorý z uvedených dôvodov nastal.

Čo je potrebné doložiť k žiadosti o DSD?

K žiadosti o doplnkový starobný dôchodok je potrebné doložiť prílohy vyžadované v zmysle zákona, resp. v zmysle žiadosti o dávku (všetky žiadosti o dávky sú zoradené podľa jednotlivých dávkových plánov/zákona na webovom sídle spoločnosti). Pravosť podpisu na žiadosti o dávku musí byť overená úradne  alebo poverenou osobou spoločnosti.

Chcem zvýšiť, znížiť príspevok. Čo mám urobiť?

Zmenu výšky príspevku účastníka nám môžete oznámiť vyplnením formulára „Oznámenie o zmene výšky príspevku“. Zníženie alebo zvýšenie príspevku nám oznamovať nemusíte, príspevok zaplatený v inej výške ako je dohodnuté v účastníckej zmluve, považujeme za príspevok v zmenenej výške.

Kto sú to „Poverené osoby spoločnosti“?

Sú to osoby, ktoré sú v mene spoločnosti oprávnené bezplatne overiť podpis klienta na rôznych žiadostiach, resp. tlačivách (napr. žiadosti o dávky). V prípade overenia podpisu týmito osobami nie je potrebné podpis overovať na matrike, príp. na notárskom úrade.
 

Mám dávkový plán 3Z. Môžem požiadať o jeho zmenu na 4Z?

Zmena dávkového plánu 3Z na 4Z bola možná na základe uzatvorenia dodatku k účastníckej zmluve o zmene dávkového plánu do 31.12.2013.
Od 1.1.2014 je možné uzatvorením „Dodatku k zamestnaneckej / poisteneckej / účastníckej zmluve o doplnkovom dôchodkovom poistení / sporení“ zrušiť pôvodný dávkový plán (nie iba 3Z, 4Z ale aj staršie dávkové plány) ak chcete, aby sa podmienky pre získanie nárokov na dávky riadili podľa zákona.

Kto mi v budúcnosti poradí pri výbere výplaty dávky?

V rámci SR sa nachádzajú pracoviská NN, ktorých zamestnanci poskytujú klientom NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. informácie súvisiace s vykonávaním doplnkového dôchodkového sporenia, okrem iného i s vyplácaním dávok. Okrem toho je možné obrátiť sa na Klientsku linku 0850 111 464 v pracovných dňoch od 8:00 - 18:00.
 

Som povinný vyplniť Investičný dotazník pri uzatváraní účastníckej zmluvy?

Investičný dotazník ste povinný vyplniť. Účelom vyplnenia dotazníka je analýza potrieb účastníka a identifikovanie jeho investičného profilu, na základe čoho si účastník v účastníckej zmluve zvolí jeho investičnému profilu zodpovedajúci príspevkový doplnkový dôchodkový fond, do ktorého budú jeho príspevky investované. V prípade, že klient trvá na tom, že dotazník nebude vypĺňať, je potrebné toto odmietnutie v dotazníku označiť a dotazník podpísať. Klient sa aj po vyplnení Investičného dotazníka môže slobodne rozhodnúť, ktorý/é fond/fondy si vyberie, výsledky majú charakter odporúčania.

Ako často môžem prestupovať medzi doplnkovými dôchodkovými fondmi v rámci spoločnosti? K akému dňu bude fond zmenený?

Zákon ani dávkové plány nijakým spôsobom neobmedzujú prestupy medzi príspevkovými doplnkovými dôchodkovými fondmi. Teda klient môže prestup zrealizovať kedykoľvek a bezplatne. Prestup spoločnosť zrealizuje na základe vyplneného tlačiva (je možné ho nájsť na internetovej stránke spoločnosti, resp. na pracoviskách NN). Fond bude zmenený ku dňu prestupu, ktorým je deň nasledujúci po dni, v ktorom bola spoločnosti doručená žiadosť účastníka o prestup do iného príspevkového doplnkového dôchodkového fondu. Príslušnú sumu, ktorá zodpovedá hodnote účtu klienta je spoločnosť povinná previesť do klientom zvoleného príspevkového doplnkového dôchodkového fondu alebo do viacerých príspevkových doplnkových dôchodkových fondov v lehote 5 pracovných dní.

Ocitol som sa prechodne v zlej finančnej situácii. Môžem požiadať o prerušenie platenia? Môže mi zamestnávateľ aj naďalej prispievať na moju zmluvu?

Platenie príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie je možné kedykoľvek prerušiť bez oznamovania. Príspevky za chýbajúce obdobia v starých dávkových plánoch je možné neskôr doplatiť. Rozhodnutie naďalej prispievať  je na zamestnávateľovi.

Obdržal som výpis z osobného účtu DDS. Podľa môjho názoru je nesprávny. Kde ho môžem reklamovať?

Prípadné sťažnosti môžete adresovať na Klientsku linku e-mailom, cez "Kontaktný formulár", telefonicky na 0850 111 464 v pracovných dňoch od 8:00 - 18:00, príp. písomne na adresu sídla spoločnosti, kde sa nimi bude zaoberať oddelenie sťažností.

Chcel by som prestúpiť z konkurenčnej DDS do Vašej spoločnosti. Je to možné?

Klient môže spoločnosť požiadať o prevod prostriedkov do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti. Žiadosť sa podáva písomne na tlačive spoločnosti, pričom k žiadosti je potrebné priložiť fotokópiu zmluvy uzatvorenej s inou DDS. Podpis klienta na žiadosti o prevod prostriedkov do inej DDS je  potrebné overiť. Zákonom stanovená lehota na prevod prostriedkov do inej DDS je 1 mesiac.

Zmenil som zamestnávateľa. Som povinný oznámiť túto zmenu? Bude mi môcť môj nový zamestnávateľ prispievať na moju existujúcu účastnícku zmluvu v NN Tatry - Sympatia?

V prípade zmeny zamestnávateľa nie je potrebné, aby účastník uzatváral novú účastnícku zmluvu, teda nový zamestnávateľ mu môže prispievať aj na „pôvodnú“ účastnícku zmluvu. Môže nastať situácia, kedy nový zamestnávateľ nemá uzatvorenú zamestnávateľskú zmluvu s NN DDS. Zamestnávateľ je v tomto prípade povinný uzatvoriť zamestnávateľskú zmluvu s NN DDS do 30 dní odo dňa, v ktorom sa dozvedel o účastníckej zmluve svojho zamestnanca v tejto spoločnosti. Ak má zamestnanec viacero účastníckych zmlúv, zamestnávateľ platí príspevky len raz na účet DDS ktorú si zamestnanec zvolil. Čo sa týka oznamovacej povinnosti, v zmysle účastníckej zmluvy je účastník povinný oznamovať NN DDS všetky zmeny v údajoch uvedených v zmluve, teda i zmeny týkajúce sa údajov o zamestnávateľovi.
 

Ako mám postupovať v prípade poistnej udalosti?

Poistnú udalosť nahláste čo najskôr online alebo prostredníctvom formuláru, a to podľa typu produktu a poistnej udalosti. Na nižšie uvedených linkoch si vyberte svoje životné poistenie a postupujte podľa návodu na stránkach.

NN Protect, NN Smart (a produkty NN uzatvorené do 31. 12. 2019)

Zmluva má 8-miestne číslo xxxxxxxx 

NN Partner, NN Plan, NN Profi Invest a zmluvy uzatvorené pôvodne v Aegon životnej poisťovni

Zmluva má 10 -miestne číslo 1xxxxxxxxx alebo 9xxxxxxxxx

Do kedy je možné nahlásiť poistnú udalosť? Aká je lehota spracovania poistnej udalosti a lehota na odpoveď na odvolanie?

Nahlásenie poistnej udalosti vám odporúčame vykonať čo najskôr a okrem písomného alebo online dokumentu hlásenia poistnej udalosti je potrebné predložiť lekárske správy o priebehu liečby a prípadne ďalšie dokumenty. V priemere ukončíme poistnú udalosť do 10 dní od doručenia všetkých dokladov. Výplatu prostriedkov realizujeme do 24 hodín od ukončenia likvidácie poistnej udalosti. Ak nesúhlasíte s výsledkom šetrenia poistnej udalosti, môžete poisťovňu kontaktovať a požiadať o prešetrenie/odvolanie sa. Takéto odvolanie vybavíme bezodkladne, opätovne posúdime vašu poistnú udalosť,  štandardne to trvá do 30 dní.

Čo všetko potrebujem doložiť k hláseniu poistnej udalosti?

Pre vyplnenie formulára potrebujete osobné údaje poistníka a poisteného (osobné údaje z občianskeho preukazu, podľa toho, kto si nárokuje poistné plnenie), údaje z poistnej zmluvy a údaje o poistnej udalosti.

Pre rýchlejšie vyplnenie formulára vám odporúčame pripraviť si tieto dokumenty vopred.

K Oznámeniu poistnej udalosti je potrebné pripojiť príslušné kópie lekárskej dokumentácie:

Hospitalizácia

 • prepúšťacia správa z nemocnice

Úraz/Trvalé následky úrazu

 • lekárska správa z prvého ošetrenia úrazu
 • formulár pre popis trvalých následkov vyplnený vaším odborným lekárom

Doba nevyhnutného liečenia

 • lekárska správa z prvého ošetrenia úrazu
 • správy z celého priebehu liečby od jej začiatku až do konca, aby bolo možné stanoviť dobru trvania nevyhnutného liečenia

Úmrtie

 • úmrtný list
 • list o prehliadke mŕtveho
 • záverečná správa z nemocnice alebo iného zariadenia, kde došlo k úmrtiu

Pracovná neschopnosť

 • aktuálne lekárske správy z priebehu liečenia
 • potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti (vydáva ošetrujúci lekár)
 • potvrdenie alebo rozhodnutie Sociálnej poisťovne o poberaní nemocenského (nemocenskej dávky) počas práceneschopnosti (vzťahuje sa na produkty NN Partner, NN Plan, NN Profi Invest a zmluvy uzatvorené pôvodne v Aegon Životnej poisťovni)

V prípade poistných udalostí, ktoré boli riešené políciou, musí byť doložená kópia správy z ukončenia vyšetrovania poistnej udalosti. V prípade, ak sa jednalo o pracovný úraz, musí byť doložená kópia správy preukazujúca záver šetrenia pracovného úrazu (Inšpektorát práce).

Podrobnejšie informácie o dokumentoch, ktoré musia byť doložené a o termínoch (podľa uzavretých pripoistení a typov poistných udalostí), ktoré sa musia dodržať, nájdete priamo vo formulári  ,,Oznámenie poistnej udalosti“.

Zároveň si vás dovoľujeme informovať, že vždy nám stačí kópia príslušného dokumentu overená finančným agentom, v prípade lekárskej dokumentácie je postačujúci kopia lekárske správy s pečiatkou lekára.

Všetky informácie nájdete v časti Návod ako postupovať.

Chcel by som si zmeniť oprávnené osoby, ktoré som si pôvodne určil. Akým spôsobom môžem oznámiť túto zmenu?

Zmenu oprávnených osôb alebo ich určenie si môžete na svojej zmluve nastaviť on-line prostredníctvom servisného portálu Moja NN alebo písomne prostredníctvom formulára „Oznámenie o zmene/ určení osôb s nárokom na pozostalostný dôchodok“. Vyplnené a podpísané tlačivo je potrebné odovzdať na príslušnom pracovisku NN, resp. zaslať do sídla spoločnosti poštou. Pri písomnej žiadosti vyžadujeme overený podpis žiadateľa.

Zmenu môžete urobiť aj on-line, prostredníctvom servisného portálu Moja NN po registrácii na www.mojann.sk.

Zmenilo sa mi priezvisko a adresa (korešpondenčná aj trvalé bydlisko). Akým spôsobom môžem oznámiť túto zmenu? Čo musím priložiť k žiadosti?

Najjednoduchší spôsob je zmena on-line, prostredníctvom servisného portálu Moja NN. Po registrácii na www.mojann.sk budete mať okrem prístupu k Vášmu osobnému účtu aj možnosť vykonávať zmeny kontaktnej a trvalej adresy a iné zmeny. Ak Vám tento spôsob nevyhovuje, o zmenu môžete požiadať písomne. Na webovom sídle v časti Dokumenty na stiahnutie nájdete formulár „Oznámenie zmeny v identifikačných údajoch“. Formulár vyplníte a predložíte na najbližšom pracovisku, resp. zašlete poštou. Doklady, ktoré musia byť v prípade jednotlivých zmien k formuláru pripojené sú rovnako uvedené na spomínanom formulári (v prípade zmeny priezviska – kópia sobášneho listu alebo občianskeho preukazu a pod.).

Zmenu kontaktnej a trvalej adresy už môžete urobiť aj on-line, prostredníctvom servisného portálu Moja NN po registrácii na www.mojann.sk.

Na aké číslo účtu a aké symboly platieb mám použiť ak si chcem prispievať ako samoplatca?

Príspevky účastníka na doplnkové dôchodkové sporenie je možné poukazovať na bežný účet NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s. pre nepriradené platby vedený u depozitára – Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK11 0900 0000 0055 8060 5454.

Od 1. 2. 2019 sme zmenili čísla bankových účtov pre úhradu príspevkov do III. piliera. Zistite viac na https://www.nn.sk/spolocnost-nn/tlacove-centrum/novinky/menime-cisla-bankovych-uctov.html

Platobné symboly:
Variabilný symbol („VS“) – číslo účastníckej zmluvy
Konštantný symbol („KS“) – 0558
Špecifický symbol (ŠS“) – rodné číslo účastníka bez lomítka

Chceli by sme zamestnancom uhradiť mimoriadny príspevok. Je možné zahrnúť tento príspevok do mesačného rozpisu k pravidelnému príspevku, alebo musíme uskutočniť osobitnú úhradu s osobitným rozpisom?

Mimoriadny príspevok je možné zahrnúť do mesačného rozpisu, nie je potrebný osobitný rozpis.

Sme povinní podľa zamestnávateľskej zmluvy platiť príspevky zamestnancovi, ktorý je dlhodobo PN, zamestnancovi, ktorý začal poberať predčasný starobný dôchodok?

Pokiaľ takýto zamestnanec stále spĺňa podmienky stanovené zamestnávateľom v zamestnávateľskej zmluve (spravidla v jej prílohe), pri ktorých sa zamestnávateľ zaviazal platiť za neho príspevky na dds, táto povinnosť trvá aj v prípade takéhoto zamestnanca.

S niektorými zamestnancami sme rozviazali pracovný pomer. Je potrebné oznámiť túto skutočnosť Vašej spoločnosti (akou formou) alebo je to povinnosť zamestnanca?

V zmysle zamestnávateľskej zmluvy je zamestnávateľ povinný informovať NN DDS o skutočnostiach, ktoré majú vplyv na trvanie, priebeh a zánik účasti zamestnávateľa a jeho zamestnancov na doplnkovom dôchodkovom sporení v spoločnosti, plnenie týchto povinností znamená predovšetkým oznamovanie takých skutočností, akými je skončenie pracovného pomeru účastníka, smrť účastníka, vykonané organizačné zmeny a ich dôsledky na účasť zamestnávateľa a účastníkov na doplnkovom dôchodkovom sporení v spoločnosti, a to bezodkladne po tom, ako k týmto zmenám došlo. Zamestnávateľ je povinný predložiť požadované informácie písomne.

Uzatvorili sme zamestnávateľskú zmluvu s účinnosťou k 1.1.2016. Kedy sme povinní odviesť prvý príspevok?

Prvú platbu zrealizujete za mesiac január v deň, ktorý ste uviedli v zamestnávateľskej zmluve ako deň zaslania rozpisu platieb (tento termín je väčšinou totožný s termínom určeným na výplatu miezd).

Čo sa deje, ak poisťovňa pre overenie poistnej udalosti kontaktuje lekára?

Ak poisťovňa potrebuje informácie o postupe liečby, alebo iný záznam z lekárskej dokumentácie klienta, kontaktuje ošetrujúceho lekára. Ak lekár nereaguje promptne, môže sa šetrenie predĺžiť.  V tom prípade poisťovňa informuje aj klienta o tom, že oslovila lekára.  Klient tak môže poisťovni dodať požadovaný dokument aj sám, ak ho mák dispozícii a urýchli tým šetrenie poistnej udalosti..

Omylom sme zaslali Vašej spoločnosti sumu príspevkov, ktorá nezodpovedala rozpisu platieb. Sme povinní požiadať o vrátenie takejto platby, alebo sa uskutoční len dorovnanie (t.j. doplatenie chýbajúcej sumy, resp. vrátenie preplatku)?

Peniaze, ktoré nie sú priradené na účty klientov nevraciame automaticky, pretože nevieme, či nie sú u nás ešte nespracované rozpisy od toho istého zamestnávateľa, resp. či takéto rozpisy prídu. Ak zamestnávateľ omylom poslal väčšiu sumu ako mal, má tieto možnosti:

 1. požiadať o vrátenie rozdielu okamžite
 2. pri budúcej platbe o uvedenú sumu poslať menej (je dobré ak nás na to aj upozorní)
 3. nerobiť nič a my peniaze do 90 dní vrátime v súlade so zákonom.

 

V akom stave je moja nahlásená poistná udalosť?

Aktuálny stav riešenia poistnej udalosti získate na Klientskej linke 0850 1234 66 alebo mailom na klient@nn.sk alebo sa prosím obráťte na svojho agenta.

Poisťovňa vás priebežne informujeme písomne, prípadne telefonicky. Výsledok šetrenia poistnej udalosti zasielame poistenej osobe písomne. Štandardne ukončíme poistnú udalosť do 10 dní od doručenia všetkých dokladov.

Každý mesiac zasielame príspevky hromadne jednou sumou a v nezmenenej výške. Je potrebné zakaždým zasielať rozpis platby?

Nie je to potrebné. Je postačujúce, ak v rozpise platby vyznačíte, že tento rozpis platí aj na nasledujúce mesiace (do odvolania). Ak však dôjde k akýmkoľvek zmenám oproti platnému rozpisu (napr. zmena výšky príspevku účastníka, zmena v účasti účastníkov na DDS,..), ste povinní, počnúc príslušným obdobím, kedy zmena nastala, zaslať nový rozpis.

Kde získam kontakt na NN poradcu, aby mi pomohol vybaviť poistnú udalosť?

Kontakt na vášho poradcu získate cez Klientsku linku/servisný portál alebo nájdete v zmluvnej dokumentácii (NN zasiela informácie o finančnom agentovi / NN poradcovi aj v predvýročných poistkách).

V súvislosti s nepriaznivou ekonomickou situáciou sme nútení znižovať náklady spoločnosti. Aká je minimálna výška príspevku zamestnávateľa stanovená Vašou spoločnosťou?

Naša spoločnosť nestanovuje minimálnu, resp. maximálnu výšku príspevkov zamestnávateľa. Určenie výšky príspevkov za zamestnávateľa je predmetom úpravy zamestnávateľskej zmluvy. Avšak v prípade príspevkov za zamestnancov vykonávajúci „rizikové práce“ je ich minimálna výška stanovená priamo zákonom č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v platnom znení (ďalej len „zákon“) na 2 % z vymeriavacieho základu takéhoto zamestnanca.

Niektorí zamestnanci boli preradení z kategórií 3 alebo 4 do kategórií 1 alebo 2. Je potrebné oznámiť to Vašej spoločnosti?

V zmysle účastníckej zmluvy je účastník povinný oznamovať NN DDS všetky zmeny v údajoch uvedených v zmluve, teda i zmeny týkajúce sa vykonávania rizikových prác. Obdobne platí oznamovacia povinnosť i pre zamestnávateľov s uzatvorenou zamestnávateľskou zmluvou. Zamestnávateľ musí informáciu o riziku aktualizovať v rozpise príspevkov, kde je povinný uviesť, že ide o zamestnanca pracujúceho v rizikovej kategórii (písmenom "R" v poslednom stĺpci rozpisu).

Aké sú dôvody neplnenia poistného plnenia?

Pri poistnej udalosti postupujeme podľa poistných podmienok uzatvorenie poistnej zmluvy. Poisťovňa nehľadá dôvody na neplnenie poistnej udalosti, dôležitá je spokojnosť našich klientov. Ak je poistná udalosť zamietnutá, najčastejšie dôvody sú, že klient nemá na zmluve dohodnuté príslušné krytie Napr. Klient je práceneschopný, ale na zmluve nemá uzatvorené doplnkové poistenie PN, alebo sa poistná udalosť/diagnóza nenachádza v tabuľke náhrad, ktorá je uvedená v poistnej zmluve (niektoré doplnkové poistenie majú v poistných podmienkach uvedený zoznam diagnóz/poškodení zdravia, na ktoré je dohodnutá poistná ochrana).

Chceme zmeniť výšku príspevku zamestnávateľa, čo musíme urobiť?

Pokiaľ zamestnávateľ plánuje zmeniť výšku príspevku, je potrebné, aby napísal žiadosť o prípravu dodatku k Zamestnávateľskej zmluve, kde oznámi zmenenú výšku príspevku a dátum účinnosti zmeny. Žiadosť je potrebné doručiť na adresu: Zuzana Redhammerová, NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava. Ak má zamestnávateľ zadefinovaný v systéme konštantný rozpis a zmení výšku príspevkov, je potrebné zaslať opravný rozpis s platnými údajmi.

Ako pošlem platbu na životné poistenie (platobné údaje)?

 

Pri uhrádzaní platieb poistného za životné poistenie používajte, prosím, vždy číslo účtu a identifikačné údaje, ktoré ste uviedli v poistnej zmluve. Detaily k vami vybranému životnému poisteniu nájdete na podstránke Bankové spojenie.

Ako si vyberiem finančné prostriedky zo zmluvy?

Možnosť výberu závisí od vášho typu produktu životného poistenia. Niektoré produkty umožňujú čiastočný odkup (hlavne produkt investičného životného poistenia alebo produkty s možnosťou vkladať mimoriadne poistné do fondov).

Opätovne vám stačí vypísať jednoduchú žiadosť (všetky tlačivá sú k dispozícií v časti Súbory na stiahnutie) ale odporúčame vám kontaktovať Klientsku linku alebo agenta ohľadom bližších informácií, nakoľko každá žiadosť musí obsahovať všetky vyžadované náležitosti (identifikácia, overenie identifikácie, atď.), takto viete urýchliť celý proces spracovania žiadosti. 

Ako ukončím zmluvu životného poistenia?

Ukončenie zmluvy spravíte  vypísaním jednoduchej písomnej žiadosti, ale odporúčame vám konzultovať ju s vašim finančným agentom (prípadne Klientskou linkou) s ohľadom na prípadnú výšku odkupnej hodnoty, nakoľko sa pri určitých situáciách vyžaduje identifikácia a overenie identifikácie požadovaným spôsobom. Detailné údaje nájdete v časti Výplata poistného plnenia.

Kedy si môžeme vybrať peniaze?

Peniaze z II. piliera je možné čerpať až po splnení zákonom stanovených podmienok a to na účely výplaty starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku. Podmienkou na výplatu starobného dôchodku je dovŕšenie dôchodkového veku. Aký dôchodkový vek bude platiť vo Vašom prípade si môžete overiť na stránke Sociálnej poisťovne "Výpočet dôchodkového veku".

Ako získam SSN (identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia)?

Tzv. SSN číslo nájdete vo Vašom registračnom liste, ktorý sme vám zaslali po tom, ako bola vaša zmluva o starobnom dôchodkovom sporení zapísaná do registra zmlúv vedenom v Sociálnej poisťovni. V prípade, že ste ho neobdržali, je možné požiadať o znovuzaslanie telefonicky na Klientskej linke 0850 111 464 alebo písomne na adrese NN DSS, a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava.

Kedy a ako môžem požiadať o výnos z investovania majetku v dôchodkovom fonde?

Ak máte záujem o výplatu výnosu z investovania, je potrebné, aby ste nám doručili podpísaný Dodatok k zmluve o starobnom dôchodkovom sporení (výnos z investovania), ktorý nájdete na našom webovom sídle v časti Dokumenty na stiahnutie. Nárok na výplatu z investovania má však len taký sporiteľ, ktorý dovŕšil dôchodkový vek a ešte nechce, aby mu bol z II. piliera vyplácaný dôchodok, alebo ak už poberá doživotný dôchodok, ale na jeho osobnom dôchodkovom účte má ešte časť nasporenej sumy a zároveň nepoberá dôchodok programovým výberom.

Ako to je s dedením mojich úspor?

Úmrtie sporiteľa pred vznikom nároku na dôchodok

V tomto prípade je predmetom dedenia zostatok na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa. V prípade, ak si sporiteľ v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení určil inú fyzickú alebo právnickú osobu ako oprávnenú osobu/osoby, prostriedky na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa sú vyplatené týmto oprávneným osobám.

Úmrtie sporiteľa, počas doby poberania dôchodku vyplácaného vo forme programového výberu

Ak zomrie sporiteľ, ktorý je poberateľom starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom, zostatok na účte v DSS sa dedí, ak zomretý sporiteľ neurčil oprávnenú osobu/osoby.

Úmrtie poberateľa, počas doby poberania dôchodku vyplácaného formou doživotného dôchodku

V prípade vyplácania doživotného dôchodku je poskytovaná tzv. 7 ročná garancia výplaty, t.z., že pokiaľ poberateľ doživotného dôchodku zomrie skôr, ako mu boli vyplatené mesačné dôchodky za prvých 7 rokov poberania doživotného dôchodku, suma zodpovedajúca rozdielu sumy určenej na výplatu dôchodkov za týchto 7 rokov a sumy už vyplatených dôchodkov, životná poisťovňa vyplatí oprávnenej osobe/osobám, ktorú/é si poberateľ určil v zmluve o poistení dôchodku alebo v prípade, ak si ich neurčil alebo takáto oprávnená osoba zomrela, nevyplatená suma za toto obdobie je predmetom dedenia v zmysle Občianskeho zákonníka. Po uplynutí 7 rokov už nedochádza k dedeniu ani k vyplateniu prostriedkov oprávneným osobám.

Úmrtie poberateľa, počas doby poberania dôchodku vyplácaného formou dočasného dôchodku

V tomto prípade, ak poberateľ dočasného dôchodku zomrie skôr, ako mu bude vyplatený posledný dohodnutý dôchodok, nevyplatená suma nie je predmetom dedenia.

Budú mi moje nasporené prostriedky po podaní žiadosti o dôchodok z II. piliera vyplatené jednorazovo?

Jednorazovo môžu byť sporiteľovi vyplatené len také prostriedky, ktoré mu zostanú po uzatvorení zmluvy o poistení dôchodku so životnou poisťovňou a takéto prostriedky mu vyplatí DSS programovým výberom. Taktiež môžu byť vo forme programového výberu jednorazovo vyplatené dobrovoľné príspevky, ktorými si sporiteľ sám prispieval na starobné dôchodkové sporenie. V prípade doživotných dôchodkov, dočasných dôchodkov a v prípade programového výberu v režime malá nasporená suma, prostriedky nemôžu byť vyplatené jednorazovo a sú vyplácané sporiteľovi v mesačných intervaloch.

Kedy a ako sa dostanem k mojim nasporeným peniazom?

Pri vzniku nároku na dôchodok a po požiadaní o dôchodok z II. piliera dostanete od Sociálnej poisťovne tzv. Ponukový list, v ktorom dostanete ponuky len na tie druhy dôchodkov, na ktoré budete spĺňať podmienky. Následne sa podľa ponukového listu môžete rozhodnúť ako so svojimi prostriedkami naložíte. V prípade, ak budete mať v ponukovom liste ponuku od životnej poisťovne na doživotný dôchodok, je potrebné, aby ste najprv navštívili životnú poisťovňu za účelom uzatvorenia zmluvy o poistení dôchodku a v prípade, ak Vám zostanú ešte nejaké prostriedky na programový výber a budete túto možnosť mať uvedenú aj v ponukovom liste, navštívite DSS za účelom uzatvorenia Dohody o výplate dôchodku programovým výberom.
Každý sporiteľ je vyhodnocovaný individuálne a každý môže spĺňať iné podmienky na výplatu jednotlivých druhov dôchodkov, preto venujte veľkú pozornosť ponukovému listu, ktorý obdržíte. V prípade doživotného dôchodku Vám bude dôchodok vyplácaný v určitej mesačnej sume až do Vašej smrti, v prípade dočasného dôchodku počas obdobia 5, 7 alebo 10 rokov. Dobu poberania dočasného dôchodku si určíte v zmluve o poistení dôchodku. V prípade programového výberu si môžete zvoliť výšku ako aj obdobie výplaty Vášho dôchodku, programový výber Vám môže byť vyplatený aj jednorazovo.

Osobitnou kategóriou je programový výber ako aj dočasný dôchodok v režime malej nasporenej sumy. V prípade, ak dostanete ponuku na niektorý z týchto dôchodkov, bude Vám vyplácaný vo výške tzv. mediánu (pre rok 2020 bola táto suma stanovená na 13,70 €) až do doby, kým sa prostriedky na Vašom osobnom dôchodkovom účte neminú. V tomto prípade nemáte možnosť dohodnúť si výšku ani obdobie výplaty.

Kde môžem požiadať o dôchodok z II. piliera?

O dôchodok z II. piliera môžete požiadať v DSS, ktorej ste sporiteľom alebo v Sociálnej poisťovni.

Môže štát znížiť dôchodky? Čo potom dostanem z DSS?

Štát môže priamo ovplyvniť výšku dôchodkov v I. pilieri napríklad prostredníctvom zmien výpočtu starobných dôchodkov. Zmeny v I. pilieri však nemajú priamy vplyv na výšku dôchodkov vyplácaných zo starobného dôchodkového sporenia v kapitalizačnom II. pilieri. Tam je vplyv štátu sprostredkovaný cez stanovenie výšky a skladby odvodov na sociálne poistenie, prípadne prostredníctvom regulácie investícií a doživotných dôchodkov (anuít).

Aké je riziko pri investovaní dôchodkových fondov?

Sporitelia môžu sporiť v dvoch fondoch súčasne, pričom jeden z nich musí byť dlhopisový garantovaný dôchodkový fond. V dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde ako v jedinom zostala zachovaná garancia vložených prostriedkov.

Sporiteľ musí mať v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde v prvý deň kalendárneho mesiaca, v ktorom dovŕšil 52 rokov, najmenej 10% čistej hodnoty majetku. Ak dovŕšil 53 rokov, je to 20% čistej hodnoty majetku, atď. až po vek 61 rokov, kedy musí mať v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde 100% svojho majetku. Pokiaľ tento podiel v závislosti od veku sporiteľa nespĺňa, DSS mu povinnú stanovenú časť majetku presunie do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu. Anuitná novela priniesla možnosť pre rizikovejšie orientovaných sporiteľov, ktorí sa aktívne zaujímajú o zhodnocovanie svojich dôchodkových úspor, mať časť svojich úspor umiestnenú v rizikovejších dôchodkových fondoch aj vo vyššom veku. Je však potrebné, aby sporiteľ zaslal DSS písomné oznámenie obsahujúce jeho záujem o zníženie minimálneho percentuálneho pomeru čistej hodnoty svojho majetku v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde - tento minimálny percentuálny pomer sa zníži o polovicu. O takéto zníženie môže sporiteľ požiadať prostredníctvom tlačiva "Oznámenie zmeny údajov sporiteľa / žiadosť o zmenu dôchodkového fondu", ktoré nájdete na našom webovom sídle v časti "Dokumenty na stiahnutie".

Kde sa budú vklady na osobný dôchodkový účet investovať?

NN DSS spravuje päť fondov: dlhopisový, zmiešaný, akciový a 2 indexové fondy. Každý fond má vlastný účet u depozitára (depozitárom NN DSS, a.s. je Slovenská sporiteľňa, a.s.). Majetok v dôchodkovom fonde tvoria podiely sporiteľov na tomto majetku.
Okrem účtov fondov depozitár spravuje aj účet pre vlastný majetok DSS. Majetok DSS je oddelený od prostriedkov sporiteľov. Vklady sporiteľov budú investované v zmysle platných štatútov.

Viac informácií o jednotlivých dôchodkových fondoch sa dočítate tu.

Ako ovplyvní výška môjho príjmu môj budúci dôchodok?

Výška Vášho príjmu je dôležitým faktorom pre výšku Vášho dôchodku z I. a rovnako tak aj z II. piliera. Znamená to, že čím vyššie sú Vaše príjmy, z ktorých platíte dane a odvody, tým vyšší bude aj Váš dôchodok.

Čo musím urobiť, keď zmením zamestnávateľa?

Povinnosťou zamestnávateľa je odvádzať odvody za svojich zamestnancov. Sociálna poisťovňa tieto odvody automaticky rozdelí, v prípade, že ste sporiteľom v II. pilieri. Zamestnávateľovi musíte oznámiť, že ste uzatvorili zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení ako aj skutočnosť, že Vám zaniklo právne postavenie sporiteľa podľa §17a, teda ak požiadate o prevod dôchodkových práv získaných v systéme SR do dôchodkového systému EÚ alebo jej inštitúcie.

Koľko za mňa musí zaplatiť zamestnávateľ a čo ak nezaplatí?

Zamestnávateľ odvádza za svojho zamestnanca na starobné dôchodkové poistenie 13 % z vymeriavacieho základu a zamestnanec 5 %. Zamestnávateľ uhradí odvody Sociálnej poisťovni, ktoré sú splatné v deň splatnosti poistného, ktoré platí a odvádza zamestnávateľ podľa osobitného predpisu. Príspevky sú splatné do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa platia príspevky.
Ak by si zamestnávateľ svoju povinnosť nesplnil, chýbajúce príspevky na starobné dôchodkové sporenie Vám budú pripísané v plnej výške na Váš osobný dôchodkový účet zo strany Sociálnej poisťovne. Následne bude Sociálna poisťovňa tento dlh od zamestnávateľa vymáhať a na Váš účet postúpi penále za omeškanie.

Odvod na starobné dôchodkové sporenie v rámci druhého piliera predstavuje 5% od januára 2020 (do augusta 2012 to bolo 9 %). Od roku 2017 sa každoročne zvyšuje zo 4% o 0,25 % až na konečných 6 % od roku 2024.

Budem musieť po vstupe do II. piliera platiť niečo naviac?

Ak sa rozhodnete vstúpiť do II. piliera, nebudete musieť platiť nič naviac. Príspevky na starobné dôchodkové sporenie tvoria časť Vašich odvodov na sociálne poistenie. Od 1.1.2013 sa však môžete rozhodnúť prispievať si do II. piliera aj dobrovoľne, prostredníctvom svojho zamestnávateľa, s ktorým sa na odvádzaní dobrovoľných príspevkov do II. piliera musíte dohodnúť.

Kde sa rýchlo dostanem k potrebným informáciám?

Množstvo všeobecných informácií o starobnom dôchodkovom sporení možno nájsť na webovom sídle www.nndss.sk, prípadne na našej Klientskej linke 0850 111 464.
Konkrétne informácie o zmluve o starobnom dôchodkovom sporení a osobnom dôchodkovom účte sú pre klientov NN DSS dostupné on-line 24 hodín denne prostredníctvom servisného portálu.

Môžem DSS zmeniť, prípadne vystúpiť z nej?

DSS môžete zmeniť kedykoľvek. K zmluve s novou DSS, do ktorej chcete prestúpiť musíte priložiť originál tzv. Akceptačného listu, ktorý získate na príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne pri splnení zákonných podmienok. Akceptačný list vydá bez zbytočného odkladu pobočka Sociálnej poisťovne podľa miesta pobytu sporiteľa, ktorý má záujem prestúpiť do inej DSS a osobne požiada o vydanie akceptačného listu.
Ak ku dňu vydania akceptačného listu uplynuli viac ako dva roky odo dňa vzniku prvého dôchodkového poistenia a ak odo dňa posledného prestupu neuplynul najmenej jeden rok, zaplatí sporiteľ Sociálnej poisťovni poplatok za vydanie akceptačného listu v sume 16,- €.
Ak sa sporiteľ rozhodne vstúpiť do II. piliera a uzatvorí zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, jeho účasť sa stáva v II. pilieri povinnou.

Čo bolo hlavným prínosom dôchodkovej reformy?

Kombinovaný dôchodok so zapojením starobného dôchodkového sporenia znižuje riziko nízkej sumy vyplácaného dôchodku len z jedného zdroja (štátny 1. pilier). Čím je človek dlhšie zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení, tým je väčšia pravdepodobnosť lepšieho zhodnotenia príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a teda aj na vyšší dôchodok.

Počas sporenia alebo poberania starobného dôchodku formou programového výberu je zostatok na osobnom dôchodkovom účte v DSS predmetom dedenia, prípadne je vyplatený oprávneným osobám, ak si ich sporiteľ v zmluve určil, čo predstavuje dodatočné zabezpečenie pre pozostalých.

Stav na osobnom dôchodkovom účte možno ľahko kontrolovať prostredníctvom internetu a spravidla aj telefonicky. Sporiteľ má zo zákona právo na jeden bezplatný výpis ročne, NN DSS zasiela výpisy na požiadanie neobmedzene bezplatne.

Čo sa stane v prípade, ak DSS ohlási bankrot?

Prípadný bankrot sa môže týkať len majetku samotnej DSS, ale nie majetku sporiteľov. Ten je vedený oddelene a nesmie byť nikdy použitý v prospech DSS. Nasporený majetok sporiteľov prejde na inú DSS s platnou licenciou.

Rôzni finanční podvodníci z nás už mnohokrát vylákali peniaze a potom skrachovali. Čo sa stane v prípade, ak aj moju DSS vytunelujú?

Zákon o starobnom dôchodkovom sporení obsahuje množstvo kontrolných mechanizmov a ustanovení, ktoré prakticky vylučujú možnosť „vytunelovania“ DSS a sú prísnejšie než pre banky.

Napríklad majetok sporiteľov v dôchodkových fondoch je oddelený od majetku DSS. S majetkom sporiteľov môže DSS nakladať len prostredníctvom tzv. depozitára, ktorý spravuje účty jednotlivých dôchodkových fondov. Depozitár nepovolí nakladanie s majetkom sporiteľov, ktoré by odporovalo zákonu alebo iným pravidlám.

Treba spomenúť aj každodennú kontrolu nad hospodárením dôchodkových fondov zo strany Národnej banky Slovenska (NBS) a depozitára, investičné limity a prísne pravidlá zabraňujúce vzniku konfliktu záujmov na všetkých stupňoch riadenia.

Hospodárenie DSS pravidelne povinne kontroluje aj externý audítor. Každá DSS musí tiež zamestnávať kvalifikovaného pracovníka vnútornej kontroly, ktorý má prístup ku všetkým informáciám a je dodatočným zdrojom bezpečnosti.

Ak sa zapojím do II. piliera, kto sa bude starať o moje úspory na dôchodok?

Ak sa rozhodnete vstúpiť do II. piliera, o vaše úspory sa bude starať vaša dôchodková správcovská spoločnosť (DSS). Vaše odvody na dôchodkové poistenie sa rozdelia medzi Sociálnu poisťovňu (SP) a vašu DSS. Odvody platené do SP pokrývajú nároky súčasných dôchodcov, zatiaľ čo príspevky na starobné dôchodkové sporenie odvedené do DSS sa okamžite stávajú vašim majetkom a budú sa spravovať a zhodnocovať na vašom osobnom dôchodkovom účte.

Prečo mi nebol doručený výpis?

Dôvodom nedoručenia výpisu môže byť neaktuálna adresa. Preto je potrebné oznamovať zmeny Vašich údajov bezodkladne, aby sme sa týmto komplikáciám vyhli.

Zároveň ak si klient nastaví zasielanie výpisu elektronicky, znamená to, že mu výpis bude doručený do schránky pre Výpisy v servisnom portáli, nie na e-mailovú adresu. Je to bezpečnejší spôsob zaslania výpisu.

Aká je hodnota osobného dôchodkového účtu (koľko mám nasporené)?

Aktuálna hodnota Vášho osobného dôchodkového účtu ako aj ďalšie informácie o Vašej zmluve sú dostupné po prihlásení sa do servisného portálu.

Tieto informácie Vám oznámia aj na Klientskej linke 0850 111 464 a každoročne Vám ich zasielame formou ročného výpisu z osobného dôchodkového účtu najneskôr do konca januára za predchádzajúci kalendárny rok.

Ako mám postupovať ak chcem posielať dobrovoľné príspevky (symboly platieb)?

Dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie je možné postupovať na účet súčasného sporiteľa až po uzatvorení Dodatku k zmluve o SDS. Dobrovoľné príspevky je možné poukazovať na bežný účet pre nepriradené platby vedený u depozitára spoločnosti NN v Slovenskej sporiteľni, a.s.: IBAN: SK91 0900 0000 0055 2080 5454 aj vlastným príkazom na úhradu.

Od 1. 2. 2019 sme zmenili čísla bankových účtov pre úhradu príspevkov do II. piliera. Zistite viac na https://www.nn.sk/spolocnost-nn/tlacove-centrum/novinky/menime-cisla-bankovych-uctov.html

Pre správnu identifikáciu platby je nevyhnutné uviesť:
Variabilný symbol = číslo zmluvy sporiteľa
Špecifický symbol = rodné číslo sporiteľa bez lomítka
Konštantný symbol = 3558

Aký je postup pri zmene DSS?

Zmena DSS je možná podpisom tzv. prestupovej zmluvy v DSS v ktorej chcete byť sporiteľom. Nevyhnutnou súčasťou prestupovej zmluvy je Akceptačný list, o ktorého vydanie môžete požiadať v pobočke Sociálnej poisťovne v mieste Vášho trvalého pobytu. Ak prestupujete častejšie ako raz ročne, Sociálna poisťovňa si účtuje poplatok za prestup vo výške 16 €.

Cez konto v Zelenej pošte som v minulosti požiadal o zasielanie elektronických výpisov k môjmu dôchodkovému sporeniu v AEGON DSS. Musím teraz znovu požiadať o túto službu?

Zlúčením dôchodkových správcovských spoločností sa pre Vás v súvislosti s dohodnutou službou Zelená pošta nič nemení. Ak ste sa ako klient AEGON DSS zaregistrovali na stránke zelenaposta.sk a požiadali ste o prijímanie ročných elektronických výpisov z Vášho účtu starobného dôchodkového sporenia, budú Vám tieto výpisy zasielané na dohodnutú e-mailovú adresu aj naďalej. Viac informácií nájdete tu.

Ako urobím zmenu osobných údajov?

O zmenu môžete požiadať písomne. Na webovom sídle v časti Dokumenty na stiahnutie nájdete formulár „Oznámenie zmeny údajov sporiteľa“. Formulár vyplníte a predložíte na najbližšom pracovisku, resp. zašlete poštou. Doklady, ktoré musia byť v prípade jednotlivých zmien k formuláru pripojené sú rovnako uvedené na spomínanom formulári.

 

Viac informácií

Poradíme vám a zodpovieme na otázky.