Poradňa

Kríza na Ukrajine a bezpečnosť investícií

Ako narábať s investíciami vo fondoch?

Po upokojení a možnom svetle na konci tunela z pohľadu vývoja pandémie, zasiahol vojnový konflikt na Ukrajine opäť nepriaznivo vývoj na finančných trhoch a otriasol dôverou investorov. Na druhej strane, ekonomický vývoj naďalej vykazuje známky oživovania. Podobne ako na začiatku pandémie teda vnímame posledný vývoj ako súčasť dlhodobého vývoja na finančných trhoch. Podobné výkyvy sme už zažili mnohokrát a zo skúsenosti vieme, že išlo vždy o krátkodobý jav.   

Vývoj na finančných trhoch v posledných mesiacoch

Po skvelom roku 2021, keď akciové trhy narástli o desiatky percent, dominujú dve veľké udalosti v tomto roku. Prvou je posun centrálnych bánk smerom k očakávaniam o zvyšovaní úrokových sadzieb v USA, ako aj v Európskej únii. Testuje to nervy investorov, čo sa na dlhopisovom trhu prejavilo ďalším rastom výnosov dlhopisov na viacročné maximá. V oblasti úverov sme boli svedkami ďalšieho rozširovania kreditných prirážok.

Druhou hlavnou udalosťou, ktorá zasahuje trhy, je ruská invázia na Ukrajinu. Tá má obrovský vplyv na finančné trhy. Ceny komodít prudko vzrástli a to sa začne narúšať disponibilným príjmom spotrebiteľov a ziskovými maržami spoločností. Prísne ekonomické sankcie voči Rusku poškodzujú aj európsky finančný sektor a viaceré energetické spoločnosti sa zbavujú svojich ruských záujmov, čo môže viesť k masívnym odpisom.

Spomínané udalosti viedli k prudkému nárastu averzie k riziku, keď investori pred obavou z možných dopadov vojnového konfliktu predávali akciové investície. Akciové trhy ešte do polovice marca 2022 odolávali zhoršujúcej sa geopolitickej situácii, prudko korigovali a volatilita vzrástla. Ceny akcií v tomto roku poklesli v priemere o 7 %, pri dlhopisoch približne o 4 %.

No nie všetko je pochmúrne. Do tohto búrlivého obdobia sme vstúpili so silnými základmi. Stále viac vlád odstraňuje obmedzenia mobility súvisiace s pandémiou a znovu otvára svoje ekonomiky. Je to evidentné na sile hlavných ekonomických ukazovateľov a ekonomických prekvapeniach.

Zdravé sú aj firemné a domáce financie. Spoločnosti po celom svete dobre ustáli následky pandémie a celkovo sú v priemere na tom lepšie ako pred rokom 2020. Nadmerné úspory ponúkajú spotrebiteľom odolnosť voči nepriaznivým situáciám.

Má NN v dôchodkových fondoch zastúpené ruské aktíva?

V majetku dôchodkových fondov NN nemáme zastúpené cenné papiere, ktoré sú priamo alebo nepriamo zasiahnuté uvalenými sankciami na fyzické alebo právnické osoby so vzťahom na Ruskú federáciu. Portfólio investícií v dôchodkových fondoch neobsahuje žiadnu priamu expozíciu s rizikovými krajinami – Ukrajina, Bielorusko, Ruská federácia.

V prípade podielových fondov a ETF, do ktorých naše fondy investujú, z posledných zverejnených údajov najmä pre podielové fondy/ETF rozvíjajúcich sa trhov (Emerging Markets) vyplýva, že expozície voči Ruskej federácii sú zanedbateľné. Vzhľadom na malý podiel takejto expozície v zmienených investíciách a prísny výber, ktorému tieto investície podliehajú, neevidujeme zvýšenie investičného rizika do takej miery, aby sme v momentálnej situácii pristúpili k ďalším krokom. 

Sporiteľom v II. a III. pilieri neodporúčame opúšťať rizikovejšie fondy

Prirodzenou súčasťou vývoja akciových aj indexových fondov sú výkyvy, ktorých svedkami sme boli už mnohokrát. Súčasné výkyvy, ktoré vyvoláva vysoká inflácia alebo vojnový konflikt na Ukrajine, považujeme preto vo svete investícií za krátkodobé a nie je dôvod na presun do dlhopisových alebo garantovaných fondov. 

Výhodou sporenia v II. či III. pilieri (aj v období slabšej výkonnosti fondu) je princíp pravidelného investovania, ktorý môže ponúknuť zaujímavé a stabilné výnosy v dlhšom období s nižším rizikom kolísania hodnoty investície – pracuje s prirodzeným kolísaním kapitálových trhov, ktoré využíva vo vlastný prospech. Keď sú ceny nízke, sporiteľ automaticky nakupuje viac dôchodkových jednotiek a naopak. Pravidelné investície dokážu časom vyrovnať výkyvy cien, čo má kladný vplyv na celkovú kontinuálnu úspešnosť investície.

Naše očakávania

Z historického hľadiska majú finančné trhy tendenciu prehnane reagovať na geopolitický stres a korekcie, a keď sa obzrieme späť zistíme, že išlo skôr o nákupnú príležitosť. V súčasnosti je síce nálada investorov pesimistická, no zo  strednodobého hľadiska považujeme akcie za jednu z mála tried aktív, ktoré by mohli ponúknuť pozitívny výnos pre tento rok.

Klient nemusí uzavrieť novú zmluvu, v sporení môže pokračovať na existujúcu zmluvu aj počas vyplácania pravidelnej dávky alebo po jej dovyplácaní.

 

Tým, že účastník prestane platiť príspevky, mu účasť nezaniká, ale automaticky príde k jej prerušeniu (k zániku účasti dochádza len v prípadoch stanovených v zákone, resp. v účastníckej zmluve). Príspevky, ktoré účastník doplatí, budú dodatočne pripísané na jeho osobný účet.

Tlačivá sú na webovom sídle zoradené podľa jednotlivých dávkových plánov v záujme čo najväčšej prehľadnosti (niektoré sú určené iba pre konkrétne dávkové plány, niektoré sú spoločné pre rôzne dávkové plány). V prípade pochybností klientov je možné sa obrátiť telefonicky na Klientsku linku 0850 111 464 v pracovných dňoch od 8:00 - 18:00, resp. osobne na pracovisko NN, príp. písomne na adresu sídla spoločnosti.
 

Môžu byť rôzne dôvody:

  • nebol uhradený posledný príspevok alebo bol uvedený nesprávne (čakáme na jeho úhradu, čo predlžuje vybavenie žiadosti)
  • zamestnávateľ neposlal rozpis za niektorý z posledných mesiacov, kde ešte klient mal figurovať
  • sklz v priraďovaní príspevkov zapríčinený chybami rozpisu alebo inými dôvodmi
  • žiadosť o dávku nebola doručená do ústredia
  • na žiadosti je uvedený príspevok za posledný mesiac, ktorý ešte len príde
  • nesprávna adresa žiadateľa, vyrozumenie o priznaní dávky ako aj šeková poukážka išli na neaktuálnu adresu

Je potrebné kontaktovať Klientsku linku, aby bolo zistené, ktorý z uvedených dôvodov nastal.

K žiadosti o doplnkový starobný dôchodok je potrebné doložiť prílohy vyžadované v zmysle zákona, resp. v zmysle žiadosti o dávku (všetky žiadosti o dávky sú zoradené podľa jednotlivých dávkových plánov/zákona na webovom sídle spoločnosti). Pravosť podpisu na žiadosti o dávku musí byť overená úradne  alebo poverenou osobou spoločnosti.

Zmenu výšky príspevku účastníka nám môžete oznámiť vyplnením tlačiva "Oznámenie o zmene výšky príspevku". Tlačivo je k dispozícii na internetovej stránke spoločnosti v sekcii "Dokumenty a formuláre", resp. na pracovisku NN. Zníženie alebo zvýšenie príspevku nám oznamovať nemusíte, príspevok zaplatený v inej výške ako je dohodnuté v účastníckej zmluve, považujeme za príspevok v zmenenej výške.

Zmena dávkového plánu 3Z na 4Z bola možná na základe uzatvorenia dodatku k účastníckej zmluve o zmene dávkového plánu do 31.12.2013.
Od 1.1.2014 je možné uzatvorením „Dodatku k zamestnaneckej / poisteneckej / účastníckej zmluve o doplnkovom dôchodkovom poistení / sporení“ zrušiť pôvodný dávkový plán (nie iba 3Z, 4Z ale aj staršie dávkové plány) ak chcete, aby sa podmienky pre získanie nárokov na dávky riadili podľa zákona.

V rámci SR sa nachádzajú pracoviská NN, ktorých zamestnanci poskytujú klientom NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. informácie súvisiace s vykonávaním doplnkového dôchodkového sporenia, okrem iného i s vyplácaním dávok. Okrem toho je možné obrátiť sa na Klientsku linku 0850 111 464 v pracovných dňoch od 8:00 - 18:00.
 

Investičný dotazník je vhodné vyplniť a to z toho dôvodu, že NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. spravuje 4 príspevkové doplnkové dôchodkové fondy, ktoré sa navzájom líšia investičnými stratégiami a klient sa na základe identifikovania jeho investičného profilu vie častokrát omnoho lepšie rozhodnúť pre fond, v ktorom budú jeho príspevky investované. V prípade, že klient trvá na tom, že dotazník nebude vypĺňať, je potrebné to uviesť na účastníckej zmluve. (Zmluva bude akceptovaná teda i v prípade nevyplnenia dotazníka). Klient sa však po vyplnení Investičného dotazníka môže slobodne rozhodnúť, ktorý/é fond/fondy si vyberie, výsledky majú charakter odporúčania.

Zákon ani dávkové plány nijakým spôsobom neobmedzujú prestupy medzi príspevkovými doplnkovými dôchodkovými fondmi. Teda klient môže prestup zrealizovať kedykoľvek a bezplatne. Prestup spoločnosť zrealizuje na základe vyplneného formulára, ktoré je možné nájsť na webovom sídle spoločnosti, resp. na pracoviskách NN alebo na základe zmeny vykonanej cez klientský portál WebKlient. Fond bude zmenený ku dňu prestupu, ktorým je deň nasledujúci po dni, v ktorom bola spoločnosti doručená žiadosť účastníka o prestup do iného príspevkového doplnkového dôchodkového fondu. Príslušnú sumu, ktorá zodpovedá hodnote účtu klienta je spoločnosť povinná previesť do klientom zvoleného príspevkového doplnkového dôchodkového fondu alebo do viacerých príspevkových doplnkových dôchodkových fondov v lehote 5 pracovných dní, NN DDS prevod realizuje bezodkladne.

Platenie príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie je možné kedykoľvek prerušiť bez oznamovania. Príspevky za chýbajúce obdobia v starých dávkových plánoch je možné neskôr doplatiť. Rozhodnutie naďalej prispievať  je na zamestnávateľovi.

Prípadné sťažnosti môžete adresovať na Klientsku linku napísaním e-mailu priamo cez internetovú stránku spoločnosti www.nn.sk, telefonicky na Klientskej linke 0850 111 464 v pracovných dňoch od 8:00 - 18:00, príp. písomne na adresu spoločnosti, kde sa nimi bude zaoberať oddelenie sťažností.

Klient môže spoločnosť požiadať vo svojej súčasnej DDS o prevod prostriedkov do NN DDS. Žiadosť sa podáva písomne na tlačive spoločnosti, pričom k žiadosti je potrebné priložiť fotokópiu zmluvy uzatvorenej s NN DDS. Podpis klienta na žiadosti o prevod prostriedkov do inej DDS je  potrebné overiť. Zákonom stanovená lehota na prevod prostriedkov do inej DDS je maximálne 1 mesiac odo dňa prestupu. Odplata za prestup účastníka do inej DDS je v období jedného roka od uzatvorenia účastníckej zmluvy najviac 5 % hodnoty zostatku na osobnom účte účastníka.

V prípade zmeny zamestnávateľa nie je potrebné, aby účastník uzatváral novú účastnícku zmluvu, teda nový zamestnávateľ mu môže prispievať aj na „pôvodnú“ účastnícku zmluvu. Môže nastať situácia, kedy nový zamestnávateľ nemá uzatvorenú zamestnávateľskú zmluvu s NN DDS. Zamestnávateľ je v tomto prípade povinný uzatvoriť zamestnávateľskú zmluvu s NN DDS do 30 dní odo dňa, v ktorom sa dozvedel o účastníckej zmluve svojho zamestnanca v tejto spoločnosti. Ak má zamestnanec viacero účastníckych zmlúv, zamestnávateľ platí príspevky len raz na účet DDS, ktorú si zamestnanec zvolil. Čo sa týka oznamovacej povinnosti, v zmysle účastníckej zmluvy je účastník povinný oznamovať NN DDS všetky zmeny v údajoch uvedených v zmluve, teda i zmeny týkajúce sa údajov o zamestnávateľovi.
 

Poistnú udalosť nahláste čo najskôr online alebo prostredníctvom formuláru, a to podľa typu produktu a poistnej udalosti. Na nižšie uvedených linkoch si vyberte svoje životné poistenie a postupujte podľa návodu na stránkach.

NN Protect, NN Smart (a produkty NN uzatvorené do 31. 12. 2019)
Zmluva má 8-miestne číslo xxxxxxxx 
 

NN Partner, NN Plan, NN Profi Invest a zmluvy uzatvorené pôvodne v Aegon Životnej poisťovni, a.s.
Zmluva má 10 -miestne číslo 1xxxxxxxxx alebo 9xxxxxxxxx

Nahlásenie poistnej udalosti vám odporúčame vykonať čo najskôr a okrem písomného alebo online dokumentu hlásenia poistnej udalosti je potrebné predložiť lekárske správy o priebehu liečby a prípadne ďalšie dokumenty. Výplatu prostriedkov realizujeme do 24 hodín od ukončenia likvidácie poistnej udalosti. Ak nesúhlasíte s výsledkom šetrenia poistnej udalosti, môžete poisťovňu kontaktovať a požiadať o prešetrenie/odvolanie sa. Takéto odvolanie vybavíme bezodkladne, opätovne posúdime vašu poistnú udalosť,  štandardne to trvá do 30 dní.

V prípade poistných udalostí, ktoré boli riešené políciou, musí byť doložená kópia správy z ukončenia vyšetrovania poistnej udalosti. V prípade, ak sa jednalo o pracovný úraz, musí byť doložená kópia správy preukazujúca záver šetrenia pracovného úrazu (Inšpektorát práce).

Podrobnejšie informácie o dokumentoch, ktoré musia byť doložené a o  termínoch (podľa uzavretých doplnkových poistení/pripoistení a typov poistných udalostí), ktoré sa musia dodržať, nájdete priamo vo formulári  ,,Oznámenie poistnej udalosti“.

Zároveň si vás dovoľujeme informovať, že vždy nám stačí kópia príslušného dokumentu overená finančným agentom, v prípade lekárskej dokumentácie je postačujúca kópia lekárskej  správy s pečiatkou lekára.

Všetky informácie nájdete v časti Návod ako postupovať.

 

Zmenu oprávnených osôb alebo ich určenie si môžete na Vašej zmluve vykonať online prostredníctvom klientskeho portálu WebKlient alebo písomne, prostredníctvom formulára "Oznámenie o zmene/určení osôb s nárokom na pozostalostný dôchodok", ktorý nájdete na webe v časti Žiadosti o zmenu. Vyplnené a podpísané tlačivo je potrebné odovzdať na pobočke NN, resp. zaslať poštou do sídla spoločnosti. Taktiež  je možné vyplnený a podpísaný formulár zaslať z Vášho registrovaného e-mailu na e-mailovú adresu klient@nn.sk.

Najjednoduchší spôsob je zmena on-line, prostredníctvom klientskeho portálu WebKlient. Po registrácií na webklient.nn.sk, budete mať okrem prístupu k vášmu osobnému účtu aj možnosť vykonávať zmeny osobných údajov - zmena mena, priezviska, adresy trvalého pobytu/korešpondenčnej adresy, občianskeho preukazu, titulu. Ak vám tento spôsob nevyhovuje, o zmenu môžete požiadať písomne. V  časti Dokumenty na stiahnutie nájdete formulár "Žiadosť o zmenu osobných údajov“. Formulár vyplníte a odovzdáte na najbližšej pobočke, resp. zašlete poštou. Doklady, ktoré musia byť v prípade jednotlivých  zmien k formuláru pripojené sú uvedené priamo vo formulári (napr. pri zmene priezviska je potrebná kópia občianskeho preukazu a pod.).

Príspevky účastníka na doplnkové dôchodkové sporenie je možné poukazovať na bežný účet NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s. pre nepriradené platby vedený u depozitára – Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK11 0900 0000 0055 8060 5454.

Platobné symboly:
Variabilný symbol („VS“) – číslo účastníckej zmluvy
Konštantný symbol („KS“) – 0558
Špecifický symbol (ŠS“) – rodné číslo účastníka bez lomítka

Mimoriadny príspevok je možné zahrnúť do mesačného rozpisu, nie je potrebný osobitný rozpis.

Pokiaľ takýto zamestnanec stále spĺňa podmienky stanovené zamestnávateľom v zamestnávateľskej zmluve (spravidla v jej prílohe), pri ktorých sa zamestnávateľ zaviazal platiť za neho príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, táto povinnosť trvá aj v prípade takéhoto zamestnanca.

V zmysle zamestnávateľskej zmluvy je zamestnávateľ povinný informovať NN DDS o skutočnostiach, ktoré majú vplyv na trvanie, priebeh a zánik účasti zamestnávateľa a jeho zamestnancov na doplnkovom dôchodkovom sporení v spoločnosti, plnenie týchto povinností znamená predovšetkým oznamovanie takých skutočností, akými je skončenie pracovného pomeru účastníka, smrť účastníka, vykonané organizačné zmeny a ich dôsledky na účasť zamestnávateľa a účastníkov na doplnkovom dôchodkovom sporení v spoločnosti, a to bezodkladne po tom, ako k týmto zmenám došlo. Zamestnávateľ je povinný predložiť požadované informácie písomne - emailom na adresu ddsops-zmluvy@nn.sk.

Prvú platbu zrealizujete za mesiac január v deň, ktorý ste uviedli v zamestnávateľskej zmluve ako deň zaslania rozpisu platieb (tento termín je väčšinou totožný s termínom určeným na výplatu miezd).

Peniaze, ktoré nie sú priradené na účty klientov nevraciame automaticky, pretože nevieme, či nie sú u nás ešte nespracované rozpisy od toho istého zamestnávateľa, resp. či takéto rozpisy prídu. Ak zamestnávateľ omylom poslal väčšiu sumu ako mal, má tieto možnosti:

  1. požiadať o vrátenie rozdielu/omylom uhradenej platby na emailovej adrese: vratky@nn.sk
  2. pri budúcej platbe o uvedenú sumu poslať menej (je dobré ak nás na to aj upozorní).

Ak poisťovňa potrebuje informácie o postupe liečby, alebo iný záznam z lekárskej dokumentácie klienta, kontaktuje ošetrujúceho lekára. Ak lekár nereaguje promptne, môže sa šetrenie predĺžiť.  V tom prípade poisťovňa informuje aj klienta o tom, že oslovila lekára.  Klient tak môže poisťovni dodať požadovaný dokument aj sám, ak ho má k dispozícii a urýchli tým šetrenie poistnej udalosti..

Aktuálny stav riešenia poistnej udalosti získate na Klientskej linke 0850 1234 66 alebo mailom na klient@nn.sk alebo sa, prosím, obráťte na svojho agenta.

Poisťovňa vás priebežne informuje písomne, prípadne telefonicky. Výsledok šetrenia poistnej udalosti zasielame poistenej osobe písomne. Štandardne ukončíme poistnú udalosť do 10 dní od doručenia všetkých dokladov potrebných k posúdeniu poistnej udalosti.

Nie je to potrebné. Ak zasielate rozpisy emailom alebo cez portál WebZamestnávateľ, je postačujúce, ak nám oznámite na emailovú adresu rozpisy@nn.sk, že žiadate o zadanie konštantného rozpisu. V predmete emailu,  uvediete za IČO zamestnávateľa a obdobie, že tento rozpis platí aj na nasledujúce mesiace (platí do odvolania). Ak sa však niečo zmení (napr. zmena výšky príspevku účastníka, zmena v účasti účastníkov na DDS, a pod.), musíte nám zaslať nový rozpis.

Naša spoločnosť nestanovuje minimálnu, resp. maximálnu výšku príspevkov zamestnávateľa. Určenie výšky príspevkov za zamestnávateľa je predmetom úpravy zamestnávateľskej zmluvy. Avšak v prípade príspevkov za zamestnancov vykonávajúci „rizikové práce“ je ich minimálna výška stanovená priamo zákonom č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v platnom znení (ďalej len „zákon“) na 2 % z vymeriavacieho základu takéhoto zamestnanca.

Kontakt na vášho poradcu získate cez Klientsku linku, cez klientsky portál WebKlient alebo nájdete v zmluvnej dokumentácii (NN zasiela informácie o finančnom agentovi / NN poradcovi aj v predvýročných listoch).

V zmysle účastníckej zmluvy je účastník povinný oznamovať NN DDS všetky zmeny v údajoch uvedených v zmluve, teda i zmeny týkajúce sa vykonávania rizikových prác. Obdobne platí oznamovacia povinnosť i pre zamestnávateľov s uzatvorenou zamestnávateľskou zmluvou. Zamestnávateľ musí informáciu o riziku aktualizovať v rozpise príspevkov, kde je povinný uviesť, že ide o zamestnanca pracujúceho v rizikovej kategórii (písmenom "R" v poslednom stĺpci rozpisu).

Výška príspevku zamestnávateľa (resp. vymedzenie zamestnancov, ktorým zamestnávateľ prispieva na doplnkové dôchodkové sporenie a výška jeho príspevkov), môže byť zmenená na základe jednostranného písomného oznámenia od vás, ako zamestnávateľa. Toto oznámenie musia podpísať osoby oprávnené konať v mene zamestnávateľa a musí byť doručené do spoločnosti NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava. V oznámení je potrebné uviesť aj účinnosť zmeny. Takéto oznámenie bude považované za neoddeliteľnú súčasť zamestnávateľskej zmluvy.
Ak má zamestnávateľ zadefinovaný konštantný rozpis a zmení výšku príspevkov, je potrebné zaslať opravný rozpis s platnými údajmi na emailovú adresu rozpisy@nn.sk alebo ho zaslať cez zamestnávateľský portál WebZamestnávateľ.

Pri poistnej udalosti postupujeme podľa poistných podmienok platných pri uzatvorení  poistnej zmluvy. Poisťovňa nehľadá dôvody na neplnenie poistnej udalosti, dôležitá je spokojnosť našich klientov. Ak je poistná udalosť zamietnutá, najčastejšie dôvody sú, že klient nemá na zmluve dohodnuté príslušné poistenie, napr. klient  je práceneschopný, ale na zmluve nemá uzatvorené doplnkové poistenie PN, alebo sa poistná udalosť/diagnóza nenachádza v tabuľke náhrad, ktorá je uvedená v poistnej zmluve (niektoré doplnkové poistenia majú v poistných podmienkach uvedený zoznam diagnóz/poškodení zdravia, na ktoré je dohodnutá poistná ochrana).

 

Pri uhrádzaní platieb poistného za životné poistenie používajte, prosím, vždy číslo účtu a identifikačné údaje, ktoré ste uviedli v poistnej zmluve. Detaily k vami vybranému životnému poisteniu nájdete na podstránke Bankové spojenie.

Možnosť výberu závisí od vášho typu produktu životného poistenia. Niektoré produkty umožňujú čiastočný odkup (hlavne produkt investičného životného poistenia alebo produkty s možnosťou vkladať mimoriadne poistné do fondov).

Opätovne vám stačí vypísať jednoduchú žiadosť (všetky tlačivá sú k dispozícií v časti Dokumenty a formuláre), ale odporúčame vám kontaktovať Klientsku linku alebo finančného agenta ohľadom bližších informácií, nakoľko každá žiadosť musí obsahovať všetky vyžadované náležitosti (identifikácia, overenie identifikácie, atď.). Viete tak urýchliť celý proces spracovania žiadosti. 

Ukončenie zmluvy spravíte  vypísaním jednoduchej písomnej žiadosti, ale odporúčame vám konzultovať ju s vašim finančným agentom (prípadne Klientskou linkou) s ohľadom na prípadnú výšku odkupnej hodnoty, nakoľko sa pri určitých situáciách vyžaduje identifikácia a overenie identifikácie požadovaným spôsobom. Detailné údaje nájdete v časti Pravidlá výplaty finančných prostriedkov.

Peniaze z II. piliera je možné čerpať až po splnení zákonom stanovených podmienok a to na účely výplaty starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku. Podmienkou na výplatu starobného dôchodku je dovŕšenie dôchodkového veku. Aký dôchodkový vek bude platiť vo Vašom prípade si môžete overiť na stránke Sociálnej poisťovne "Výpočet dôchodkového veku".

Tzv. SSN číslo nájdete vo vašom registračnom liste, ktorý sme vám zaslali po tom, ako bola vaša zmluva o starobnom dôchodkovom sporení zapísaná do registra zmlúv vedeného v Sociálnej poisťovni. V prípade, že ste ho neobdržali, je možné požiadať o znovuzaslanie telefonicky na Klientskej linke 0850 111 464 alebo písomne na adrese NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava.

Ak máte záujem o výplatu výnosu z investovania, je potrebné, aby ste nám doručili podpísaný Dodatok k zmluve o starobnom dôchodkovom sporení (výnos z investovania), ktorý nájdete na našom webovom sídle v časti Dokumenty a formuláre. Nárok na výplatu z investovania má však len taký sporiteľ, ktorý dovŕšil dôchodkový vek a ešte nechce, aby mu bol z II. piliera vyplácaný dôchodok, alebo ak už poberá doživotný dôchodok, ale na jeho osobnom dôchodkovom účte má ešte časť nasporenej sumy a zároveň nepoberá dôchodok programovým výberom.

Úmrtie sporiteľa pred vznikom nároku na dôchodok

V tomto prípade je predmetom dedenia zostatok na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa. V prípade, ak si sporiteľ v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení určil inú fyzickú alebo právnickú osobu ako oprávnenú osobu/osoby, prostriedky na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa sú vyplatené týmto oprávneným osobám.

Úmrtie sporiteľa, počas doby poberania dôchodku vyplácaného vo forme programového výberu

Ak zomrie sporiteľ, ktorý je poberateľom starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom, zostatok na účte v DSS sa dedí, ak zomretý sporiteľ neurčil oprávnenú osobu/osoby.

Úmrtie poberateľa, počas doby poberania dôchodku vyplácaného formou doživotného dôchodku

V prípade vyplácania doživotného dôchodku je poskytovaná tzv. 7 ročná garancia výplaty, tzn., že pokiaľ poberateľ doživotného dôchodku zomrie skôr, ako mu boli vyplatené mesačné dôchodky za prvých 7 rokov poberania doživotného dôchodku, suma zodpovedajúca rozdielu sumy určenej na výplatu dôchodkov za týchto 7 rokov a sumy už vyplatených dôchodkov, životná poisťovňa vyplatí oprávnenej osobe/osobám, ktorú/é si poberateľ určil v zmluve o poistení dôchodku alebo v prípade, ak si ich neurčil alebo takáto oprávnená osoba zomrela, nevyplatená suma za toto obdobie je predmetom dedenia v zmysle Občianskeho zákonníka. Po uplynutí 7 rokov už nedochádza k dedeniu ani k vyplateniu prostriedkov oprávneným osobám.

Úmrtie poberateľa, počas doby poberania dôchodku vyplácaného formou dočasného dôchodku

V tomto prípade, ak poberateľ dočasného dôchodku zomrie skôr, ako mu bude vyplatený posledný dohodnutý dôchodok, nevyplatená suma nie je predmetom dedenia.

Jednorazovo môžu byť sporiteľovi vyplatené len také prostriedky, ktoré mu zostanú po uzatvorení zmluvy o poistení dôchodku so životnou poisťovňou a takéto prostriedky mu vyplatí DSS programovým výberom. Taktiež môžu byť vo forme programového výberu jednorazovo vyplatené dobrovoľné príspevky, ktorými si sporiteľ sám prispieval na starobné dôchodkové sporenie. V prípade doživotných dôchodkov, dočasných dôchodkov a v prípade programového výberu v režime malá nasporená suma, prostriedky nemôžu byť vyplatené jednorazovo a sú vyplácané sporiteľovi v mesačných intervaloch.

Pri vzniku nároku na dôchodok a po požiadaní o dôchodok z II. piliera dostanete od Sociálnej poisťovne tzv. Ponukový list, v ktorom dostanete ponuky len na tie druhy dôchodkov, na ktoré budete spĺňať podmienky. Následne sa podľa ponukového listu môžete rozhodnúť ako so svojimi prostriedkami naložíte. V prípade, ak budete mať v ponukovom liste ponuku od životnej poisťovne na doživotný dôchodok, je potrebné, aby ste najprv navštívili životnú poisťovňu za účelom uzatvorenia zmluvy o poistení dôchodku a v prípade, ak Vám zostanú ešte nejaké prostriedky na programový výber a budete túto možnosť mať uvedenú aj v ponukovom liste, navštívite DSS za účelom uzatvorenia Dohody o výplate dôchodku programovým výberom.
Každý sporiteľ je vyhodnocovaný individuálne a každý môže spĺňať iné podmienky na výplatu jednotlivých druhov dôchodkov, preto venujte veľkú pozornosť ponukovému listu, ktorý obdržíte. V prípade doživotného dôchodku Vám bude dôchodok vyplácaný v určitej mesačnej sume až do Vašej smrti, v prípade dočasného dôchodku počas obdobia 5, 7 alebo 10 rokov. Dobu poberania dočasného dôchodku si určíte v zmluve o poistení dôchodku. V prípade programového výberu si môžete zvoliť výšku ako aj obdobie výplaty Vášho dôchodku, programový výber Vám môže byť vyplatený aj jednorazovo.

Osobitnou kategóriou je programový výber ako aj dočasný dôchodok v režime malej nasporenej sumy. V prípade, ak dostanete ponuku na niektorý z týchto dôchodkov, bude Vám vyplácaný vo výške tzv. mediánu (od roku 2021 bola táto suma stanovená na 14,90 €) až do doby, kým sa prostriedky na Vašom osobnom dôchodkovom účte neminú. V tomto prípade nemáte možnosť dohodnúť si výšku ani obdobie výplaty.

O dôchodok z II. piliera môžete požiadať na niektorých pobočkách NN DSS (každý sporiteľ žiada vo svojej DSS) alebo na pobočke Sociálnej poisťovne.

Štát môže priamo ovplyvniť výšku dôchodkov v I. pilieri napríklad prostredníctvom zmien výpočtu starobných dôchodkov. Zmeny v I. pilieri však nemajú priamy vplyv na výšku dôchodkov vyplácaných zo starobného dôchodkového sporenia v kapitalizačnom II. pilieri. Tam je vplyv štátu sprostredkovaný cez stanovenie výšky a skladby odvodov na sociálne poistenie, prípadne prostredníctvom regulácie investícií a doživotných dôchodkov (anuít).

Sporitelia môžu sporiť vo viacerých dôchodkových fondoch súčasne. 

Sporiteľ musí mať v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde, kedy dovŕšil 50 rokov, najmenej 4 % čistej hodnoty majetku. Ak dovŕšil 51 rokov je to 8 % čistej hodnoty majetku, atď. až po vek 74 rokov, kedy by mal mať v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde 100 % svojho majetku. Pokiaľ tento podiel v závislosti od veku sporiteľa nespĺňa, DSS mu povinnú stanovenú časť majetku presunie do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu. Možnosťou pre rizikovejšie orientovaných sporiteľov, ktorí sa aktívne zaujímajú o zhodnocovanie svojich dôchodkových úspor, je mať časť svojich úspor umiestenú v rizikovejších dôchodkových fondoch aj vo vyššom veku. Je však potrebné, aby sporiteľ zaslal DSS písomné oznámenie obsahujúce jeho záujem o zníženie minimálneho percentuálneho pomeru čistej hodnoty svojho majetku v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde – tento minimálny percentuálny pomer sa zníži o polovicu. O takéto zníženie môže požiadať sporiteľ, prostredníctvom formulára „Žiadosť o zmenu investičnej stratégie“, ktorý nájdete na našom webovom sídle v časti Žiadosti a formuláre alebo online prostredníctvom klientskeho portálu WebKlient.

NN DSS spravuje päť fondov: dlhopisový, zmiešaný, indexový a dva akciové fondy, z nich jeden ESG (Environmental, Social, Corporate Governance) zodpovedný fond. Každý fond má vlastný účet u depozitára (depozitárom NN DSS, a. s. je Slovenská sporiteľňa, a. s.). Majetok v dôchodkovom fonde tvoria podiely sporiteľov na tomto majetku.
Okrem účtov fondov depozitár spravuje aj účet pre vlastný majetok DSS. Majetok DSS je oddelený od prostriedkov sporiteľov. Vklady sporiteľov budú investované v zmysle platných štatútov.

Viac informácií o jednotlivých dôchodkových fondoch nájdete tu.

Výška Vášho príjmu je dôležitým faktorom pre výšku Vášho dôchodku z I. a rovnako tak aj z II. piliera. Znamená to, že čím vyššie sú Vaše príjmy, z ktorých platíte dane a odvody, tým vyšší bude aj Váš dôchodok.

Povinnosťou zamestnávateľa je odvádzať odvody za svojich zamestnancov. Sociálna poisťovňa tieto odvody automaticky rozdelí, v prípade, že ste sporiteľom v II. pilieri. Zamestnávateľovi musíte oznámiť, že ste uzatvorili zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení ako aj skutočnosť, že Vám zaniklo právne postavenie sporiteľa podľa §17a, teda ak požiadate o prevod dôchodkových práv získaných v systéme SR do dôchodkového systému EÚ alebo jej inštitúcie.

Zamestnávateľ odvádza za svojho zamestnanca na starobné dôchodkové poistenie 13 % z vymeriavacieho základu a zamestnanec 5 %. Zamestnávateľ uhradí odvody Sociálnej poisťovni, ktoré sú splatné v deň splatnosti poistného, ktoré platí a odvádza zamestnávateľ podľa osobitného predpisu. Príspevky sú splatné do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa platia príspevky.
Ak by si zamestnávateľ svoju povinnosť nesplnil, chýbajúce príspevky na starobné dôchodkové sporenie Vám budú pripísané v plnej výške na Váš osobný dôchodkový účet zo strany Sociálnej poisťovne. Následne bude Sociálna poisťovňa tento dlh od zamestnávateľa vymáhať a na Váš účet postúpi penále za omeškanie.

Odvod na starobné dôchodkové sporenie v rámci druhého piliera predstavuje 5,5 % v rokoch 2023 a 2024, 5,75 % v rokoch 2025 a 2026 a od roku 2027 bude odvod vo výške 6 %.

Ak sa rozhodnete vstúpiť do II. piliera, nebudete musieť platiť nič naviac. Príspevky na starobné dôchodkové sporenie tvoria časť Vašich odvodov na dôchodkové poistenie. Od 1.1.2013 sa však môžete rozhodnúť prispievať si do II. piliera aj dobrovoľnými príspevkami - sám alebo prostredníctvom svojho zamestnávateľa, s ktorým sa na odvádzaní dobrovoľných príspevkov do II. piliera musíte dohodnúť.

Množstvo všeobecných informácií o starobnom dôchodkovom sporení možno nájsť na webovom sídle www.nn.sk, prípadne na našej Klientskej linke 0850 111 464. 
Konkrétne informácie o zmluve o starobnom dôchodkovom sporení a osobnom dôchodkovom účte sú pre klientov NN DSS dostupné on-line 24 hodín denne prostredníctvom klientskeho portálu WebKlient.

DSS môžete zmeniť kedykoľvek, avšak prestup do inej DSS je možný najskôr po uplynutí 6 mesiacov odo dňa posledného prestupu alebo po uplynutí 1 roka odo dňa uzatvorenia prvej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení. Ak sa sporiteľ rozhodne vstúpiť do II. piliera a uzatvorí zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, jeho účasť sa stáva v II. pilieri povinnou, tzn. nie je možné vystúpiť. Možnosť výstupu z II. piliera má iba sporiteľ, ktorému vzniklo prvé dôchodkové poistenie od 1.5.2023 a zároveň od prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení neuplynulo 730 dní.

 

Kombinovaný dôchodok so zapojením starobného dôchodkového sporenia znižuje riziko nízkej sumy vyplácaného dôchodku len z jedného zdroja (štátny 1. pilier). Čím je človek dlhšie zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení, tým je väčšia pravdepodobnosť lepšieho zhodnotenia príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a teda aj na vyšší dôchodok.

Počas sporenia alebo poberania starobného dôchodku formou programového výberu je zostatok na osobnom dôchodkovom účte v DSS predmetom dedenia, prípadne je vyplatený oprávneným osobám, ak si ich sporiteľ v zmluve určil, čo predstavuje dodatočné zabezpečenie pre pozostalých.

Stav na osobnom dôchodkovom účte možno ľahko kontrolovať prostredníctvom internetu a spravidla aj telefonicky. Sporiteľ má zo zákona právo na jeden bezplatný výpis ročne, NN DSS zasiela výpisy na požiadanie neobmedzene bezplatne.

Prípadný bankrot sa môže týkať len majetku samotnej DSS, ale nie majetku sporiteľov. Ten je vedený oddelene a nesmie byť nikdy použitý v prospech DSS. Nasporený majetok sporiteľov prejde na inú DSS s platnou licenciou.

Počnúc ročnými výpismi za rok 2020 už nie je možné využiť službu zasielania výpisov cez konto Zelenej pošty. Klienti boli o tejto zmene v poskytovaní služby NN DSS informovaní.

Zákon o starobnom dôchodkovom sporení obsahuje množstvo kontrolných mechanizmov a ustanovení, ktoré prakticky vylučujú možnosť „vytunelovania“ DSS a sú prísnejšie než pre banky.

Napríklad majetok sporiteľov v dôchodkových fondoch je oddelený od majetku DSS. S majetkom sporiteľov môže DSS nakladať len prostredníctvom tzv. depozitára, ktorý spravuje účty jednotlivých dôchodkových fondov. Depozitár nepovolí nakladanie s majetkom sporiteľov, ktoré by odporovalo zákonu alebo iným pravidlám.

Treba spomenúť aj každodennú kontrolu nad hospodárením dôchodkových fondov zo strany Národnej banky Slovenska (NBS) a depozitára, investičné limity a prísne pravidlá zabraňujúce vzniku konfliktu záujmov na všetkých stupňoch riadenia.

Hospodárenie DSS pravidelne povinne kontroluje aj externý audítor. Každá DSS musí tiež zamestnávať kvalifikovaného pracovníka vnútornej kontroly, ktorý má prístup ku všetkým informáciám a je dodatočným zdrojom bezpečnosti.

Dôvodom nedoručenia výpisu môže byť neaktuálna adresa/e-mailová adresa. Preto je potrebné oznamovať zmeny Vašich údajov bezodkladne, aby sme sa týmto komplikáciám vyhli. Aj v prípade nedoručenia výpisu, ich viete nájsť na klientskom portáli WebKlient, kde sú Vám automaticky sprístupňované v časti Dokumenty.

Zároveň, ak si klient nastaví zasielanie výpisu výlučne sprístupnením na klientskom účte portálu WebKlient, tak mu tento výpis nebude doručený elektronicky ani listinne.

Aktuálna hodnota Vášho osobného dôchodkového účtu ako aj ďalšie informácie o Vašej zmluve sú dostupné po prihlásení sa do klientskeho portálu WebKlient.

Tieto informácie Vám oznámia aj na Klientskej linke 0850 111 464 a každoročne Vám ich zasielame formou ročného výpisu z osobného dôchodkového účtu najneskôr do konca januára za predchádzajúci kalendárny rok.

Dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie je možné postupovať na účet súčasného sporiteľa. Dobrovoľné príspevky je možné poukazovať na bežný účet pre nepriradené platby vedený u depozitára spoločnosti NN v Slovenskej sporiteľni, a.s.: IBAN: SK91 0900 0000 0055 2080 5454 aj vlastným príkazom na úhradu. Taktiež je možné dobrovoľné príspevky uhradiť aj online, prostredníctvom klientskeho portálu WebKlient.

Ak sa rozhodnete vstúpiť do II. piliera, o vaše úspory sa bude starať vaša dôchodková správcovská spoločnosť (DSS). Vaše odvody na dôchodkové poistenie sa rozdelia medzi Sociálnu poisťovňu (SP) a vašu DSS. Odvody platené do SP pokrývajú nároky súčasných dôchodcov, zatiaľ čo príspevky na starobné dôchodkové sporenie odvedené do DSS sa okamžite stávajú vašim majetkom a budú sa spravovať a zhodnocovať na vašom osobnom dôchodkovom účte.

O zmenu môžete požiadať online prostredníctvom klientského portálu WebKlient na webklient.nn.sk alebo písomne. Na webovom sídle v časti Dokumenty a formuláre nájdete formulár „Oznámenie zmeny údajov sporiteľa“. Formulár vyplníte a predložíte na najbližšom pracovisku, resp. zašlete poštou. Doklady, ktoré musia byť v prípade jednotlivých zmien k formuláru pripojené sú rovnako uvedené na spomínanom formulári.
 

Zobraziť všetky otázky

Kontakty 

Poradíme vám a zodpovieme na vaše otázky.