Klientsky portál WebKlient

Majte prehľad o svojich zmluvách v NN. Online, kedykoľvek a kdekoľvek.

Návod ako postupovať

Ponúkame vám stručný prehľad ako postupovať pri poistnej udalosti tak, aby mohlo dôjsť k výplate poistného plnenia čo možno v najkratšom čase.

Ako nahlásiť poistnú udalosť?

Prvým krokom je vyplnenie formulára ,,Oznámenie poistnej udalosti“, ktorý nájdete TU, alebo vám ho poskytne váš finančný agent, ktorý vám pomôže aj s jeho vyplnením.

V prípade poistnej udalosti z dôvodu choroby alebo úrazu odporúčame nahlásiť poistnú udalosť online.

Ak sa rozhodnete vyplniť formulár bez pomoci finančného agenta, je potrebné, aby ste ho po vyplnení vytlačili, podpísali a poslali poštou na adresu NN Životná poisťovňa, a.s., Jesenského 4/C, 811 02  Bratislava, alebo naskenovaný a podpísaný vo formáte PDF na e-mailovú adresu klient@nn.sk, prípadne odovzdať svojmu finančnému agentovi. Nezabudnite uviesť číslo vašej poistnej zmluvy. 

Čo budete potrebovať k riešeniu poistnej udalosti?

Pre vyplnenie formulára potrebujete osobné údaje poistníka a poisteného (osobné údaje z občianskeho preukazu, podľa toho, kto si nárokuje poistné plnenie), údaje z poistnej zmluvy a údaje o poistnej udalosti.

Pre rýchlejšie vyplnenie formulára vám odporúčame pripraviť si tieto dokumenty vopred.

K Oznámeniu poistnej udalosti je potrebné pripojiť príslušné kópie lekárskej dokumentácie:

 • prepúšťacia správa z nemocnice

 • lekárska správa z prvého ošetrenia úrazu
 • lekárske správy z celého priebehu liečby od jej začiatku až do konca
 • formulár pre popis trvalých následkov vyplnený vaším odborným lekárom

 • lekárska správa z prvého ošetrenia úrazu
 • správy z celého priebehu liečby od jej začiatku až do konca, aby bolo možné stanoviť dobru trvania nevyhnutného liečenia

 • úmrtný list
 • list o prehliadke mŕtveho
 • záverečná správa z nemocnice alebo iného zariadenia, kde došlo k úmrtiu

 • aktuálne lekárske správy z priebehu liečenia
 • potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti (vydáva ošetrujúci lekár)
 • potvrdenie alebo rozhodnutie Sociálnej poisťovne o poberaní nemocenského (nemocenskej dávky) počas práceneschopnosti

V prípade poistných udalostí, ktoré boli riešené políciou, musí byť doložená kópia správy z ukončenia vyšetrovania poistnej udalosti. V prípade, ak sa jednalo o pracovný úraz, musí byť doložená kópia správy preukazujúca záver šetrenia pracovného úrazu (Inšpektorát práce).

Podrobnejšie informácie o dokumentoch, ktoré musia byť doložené a o termínoch (podľa uzavretých pripoistení a typov poistných udalostí), ktoré sa musia dodržať, nájdete priamo vo formulári  ,,Oznámenie poistnej udalosti“.

Zároveň si vás dovoľujeme informovať, že vždy nám stačí kópia príslušného dokumentu overená finančným agentom, v prípade lekárskej dokumentácie je postačujúci kopia lekárskej správy s pečiatkou lekára.

Často kladené otázky

K poistným udalostiam, ktoré sa stali v zahraničí je potrebné doložiť originál oficiálneho prekladu priložených dokumentov potvrdený pečiatkou prekladateľa (okrem českého, anglického a  nemeckého jazyka).

V prípade úmrtia v zahraničí je vždy potrebné doložiť úmrtný list vydaný na území Slovenskej republiky.

Informácie týkajúce sa vyšetrovania poistnej udalosti budú adresované na zákonného zástupcu dieťaťa, vrátane poistného plnenia. V prípade, že poistené dieťa dosiahne plnoletosť, všetky informácie a poistné plnenie budú adresované na plnoleté dieťa.

Likvidátor poisťovne, ktorému je Vaša poistná udalosť pridelená na vyriešenie, prevezme Oznámenie poistnej udalosti a následne je najskôr povinný skontrolovať, či boli doložené všetky potrebné dokumenty (v niektorých prípadoch sa musí vykonať hlbšie šetrenie poistnej udalosti, napr. s vysokou poistnou sumou, autonehoda, atď.). Pokiaľ je potrebné doložiť ďalšie dokumenty, likvidátor si vyžiada príslušné dokumenty od kompetentných osôb a inštitúcií (napr. od ošetrujúceho lekára), prípadne Vás bude kontaktovať telefonicky, listom alebo e-mailom.

Zákon stanovuje poistníkovi a poistenému povinnosť uviesť pravdivé vysvetlenie vzniku a rozsahu následkov poistnej udalosti a postupovať spôsobom dohodnutým v poistnej zmluve. Poisťovni zákon určuje právo zisťovať zdravotný stav klienta na základe zdravotnej dokumentácie od ošetrujúceho lekára.

Keď sú všetky dokumenty a formuláre riadne vyplnené a doložené, prebehne samotné posúdenie nároku na poistné plnenie a zvoleného spôsobu výplaty.

Prostiedky pošleme podľa pokynu klienta buď na účet alebo poštovým poukazom, podľa pravidiel pre výplatu.

Vyhodnotenie poistnej udalosti Vám zašleme listom