Vitajte na stránke pre klientov

Klientsky portál WebKlient

Majte prehľad o svojich zmluvách v NN. Online, kedykoľvek a kdekoľvek.

Prémiové lekárske benefity

Bezplatne k životnému poisteniu

Ochrana pred infláciou

Dobrý nástroj na udržovanie hodnoty poistenia

Návod ako postupovať

Ponúkame vám stručný návod ako postupovať pri poistnej udalosti tak, aby mohlo byť poistné plnenie vyplatené čo najskôr.

Ako nahlásiť poistnú udalosť?

Prvým krokom je vyplnenie formulára ,,Oznámenie poistnej udalosti“, ktorý nájdete TU, alebo vám ho poskytne váš finančný agent, ktorý vám pomôže aj s jeho vyplnením.

V prípade poistnej udalosti z dôvodu choroby alebo úrazu odporúčame nahlásiť poistnú udalosť online.

Ak sa rozhodnete vyplniť formulár bez pomoci finančného agenta, je potrebné, aby ste ho po vyplnení vytlačili, podpísali a poslali poštou na adresu NN Životná poisťovňa, a.s., Jesenského 4/C, 811 02  Bratislava, alebo naskenovaný a podpísaný vo formáte PDF na e-mailovú adresu klient@nn.sk, prípadne odovzdať svojmu finančnému agentovi. Nezabudnite uviesť číslo vašej poistnej zmluvy. 

Čo budete potrebovať k riešeniu poistnej udalosti?

Pre vyplnenie formulára potrebujete osobné údaje poistníka a poisteného (osobné údaje z občianskeho preukazu, podľa toho, kto si nárokuje poistné plnenie), údaje z poistnej zmluvy a údaje o poistnej udalosti.

Pre rýchlejšie vyplnenie formulára vám odporúčame pripraviť si tieto dokumenty vopred.

K Oznámeniu poistnej udalosti je potrebné pripojiť príslušné kópie lekárskej dokumentácie:

 • prepúšťacia správa z nemocnice

 • lekárska správa z prvého ošetrenia úrazu
 • lekárske správy z celého priebehu liečby od jej začiatku až do konca
 • formulár pre popis trvalých následkov vyplnený vaším odborným lekárom

 • lekárska správa z prvého ošetrenia úrazu
 • správy z celého priebehu liečby od jej začiatku až do konca, aby bolo možné stanoviť dobru trvania nevyhnutného liečenia

 • úmrtný list
 • list o prehliadke mŕtveho
 • záverečná správa z nemocnice alebo iného zariadenia, kde došlo k úmrtiu

 • aktuálne lekárske správy z priebehu liečenia
 • potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti (vydáva ošetrujúci lekár)
 • potvrdenie alebo rozhodnutie Sociálnej poisťovne o poberaní nemocenského (nemocenskej dávky) počas práceneschopnosti

V prípade poistných udalostí, ktoré boli riešené políciou, musí byť doložená kópia správy z ukončenia vyšetrovania poistnej udalosti. V prípade, ak sa jednalo o pracovný úraz, musí byť doložená kópia správy preukazujúca záver šetrenia pracovného úrazu (Inšpektorát práce).

Podrobnejšie informácie o dokumentoch, ktoré musia byť doložené a o termínoch (podľa uzavretých pripoistení a typov poistných udalostí), ktoré sa musia dodržať, nájdete priamo vo formulári  ,,Oznámenie poistnej udalosti“.

Zároveň si vás dovoľujeme informovať, že vždy nám stačí kópia príslušného dokumentu overená finančným agentom, v prípade lekárskej dokumentácie je postačujúci kopia lekárskej správy s pečiatkou lekára.

Často kladené otázky

K poistným udalostiam, ktoré sa stali v zahraničí, je potrebné doložiť aj originál oficiálneho prekladu priložených dokumentov potvrdený pečiatkou prekladateľa. Dokumentáciu vyhotovenú v inom ako slovenskom jazyku akceptujeme podľa príslušných poistných podmienok.
V prípade úmrtia v zahraničí je vždy potrebné doložiť úmrtný list vydaný na území Slovenskej republiky.

Informácie týkajúce sa vyšetrovania poistnej udalosti budú adresované na zákonného zástupcu dieťaťa, vrátane poistného plnenia. V prípade, že poistené dieťa dosiahne plnoletosť, všetky informácie a poistné plnenie budú adresované na plnoleté dieťa.

Likvidátor poisťovne, ktorému je Vaša poistná udalosť pridelená na vyriešenie, prevezme Oznámenie poistnej udalosti a následne je najskôr povinný skontrolovať, či boli doložené všetky potrebné dokumenty (v niektorých prípadoch sa musí vykonať hlbšie šetrenie poistnej udalosti, napr. s vysokou poistnou sumou, autonehoda, atď.). Pokiaľ je potrebné doložiť ďalšie dokumenty, likvidátor si vyžiada príslušné dokumenty od kompetentných osôb a inštitúcií (napr. od ošetrujúceho lekára), prípadne Vás bude kontaktovať telefonicky, listom alebo e-mailom.

Zákon stanovuje poistníkovi a poistenému povinnosť uviesť pravdivé vysvetlenie vzniku a rozsahu následkov poistnej udalosti a postupovať spôsobom dohodnutým v poistnej zmluve. Poisťovni zákon určuje právo zisťovať zdravotný stav klienta na základe zdravotnej dokumentácie od ošetrujúceho lekára.

Keď sú všetky dokumenty a formuláre riadne vyplnené a doložené, prebehne samotné posúdenie nároku na poistné plnenie a zvoleného spôsobu výplaty.

Prostriedky pošleme podľa pokynu klienta buď na účet alebo poštovým poukazom, podľa pravidiel pre výplatu.

Vyhodnotenie poistnej udalosti Vám zašleme listom