Pravidlá výplaty finančných prostriedkov a overovanie totožnosti klienta

Kedy od vás budeme žiadať overenie totožnosti a kto ho môže vykonať.

 

 

Vyberte si, ktorú situáciu riešite:

Na poistnej zmluve ste poistníkom ako: 

 

 

Časté otázky a odpovede:

NN Životná poisťovňa, a.s.,  je povinnou osobou v zmysle zákona 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej "AML  zákon"), a teda má povinnosť identifikovať a overiť identifikáciu klientov pred výplatou finančných prostriedkov v hodnote 1 000 € alebo viac. Sme však oprávnení požiadať o overenie vašej totožnosti aj v prípade výplaty sumy nižšej ako 1000 €.

Je to overenie vašich údajov v doklade totožnosti (mena,  priezviska, rodného čísla alebo dátumu narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresy trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnej príslušnosti, druhu a čísla dokladu totožnosti)a overenie vašej podoby s podobou v doklade totožnosti. Overenie môžete vykonať za fyzickej prítomnosti alebo s použitím technických prostriedkov a postupov.

Môžete, kvalifikovaný elektronický podpis v zmysle zákona č. 272/2016 Z.z. o dôveryhodných službách v platnom znení je možné použiť do sumy 9 999,99 €.

Žiadosti nájdete na našej internetovej stránke Žiadosti a formuláre, u vášho finančného agenta alebo nás kontaktujte tu: Kontakty.