Automatická výmena informácií o finančných účtoch

Zákon č. 359/2015 Z.z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje automatickú výmenu informácií o finančných účtoch pre účely správy daní, ktorá zahŕňa úpravu povinností oznamujúcich finančných inštitúcií pri získavaní a oznamovaní informácií príslušným orgánom o finančných účtoch:

  • rezidentov členských štátov Európskej únie a rezidentov zmluvných štátov Dohovoru o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových záležitostiach,
  • určených amerických osôb a neamerických subjektov, ktorých ovládajúcou osobou je určená americká osoba v nadväznosti na dohodu medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými na zlepšenie dodržiavania medzinárodných predpisov v oblasti daní a na implementáciu zákona FATCA* vrátane jej príloh.

* FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) znamená Zákon o daňovom súlade zahraničných účtov.

V zmysle zákona č. 359/2015 Z.z. o automatickej výmene informácií je spoločnosť NN Životná poisťovňa, a.s. povinná vykonávať vo vzťahu ku klientom povinnú starostlivosť, ktorá zahŕňa revíziu, identifikáciu a reportovanie vybraných poistných zmlúv a plniť ďalšie povinnosti, vyplývajúce z tohto zákona. 

Vyššie uvedené údaje majú len informatívny charakter. Spoločnosť NN Životná poisťovňa, a.s. vo veci posúdenia daňovej príslušnosti klienta a možných dopadov zákona č. 359/2015 Z.z. o automatickej výmene informácií na zdanenie odporúča kontaktovať daňového poradcu.