Zákonná starostlivosť vo vzťahu ku klientovi

NN Životná poisťovňa (ďalej len „NN“) má v zmysle zákona 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "AML zákon") povinnosť vykonávať starostlivosť vo vzťahu ku svojim klientom.

Zákonnú starostlivosť NN vykonáva vo vzťahu ku:

 • Poistníkovi
 • Poisteným osobám
 • Oprávneným osobám, ktorým vznikol nárok na poistné plnenie
 • Splnomocneným zástupcom/ zákonným zástupcom vyššie uvedených osôb

Čo zahŕňa starostlivosť vo vzťahu ku klientovi v zmysle AML zákona?

Starostlivosť vo vzťahu ku klientovi zahŕňa najmä:

 • identifikáciu klienta a overenie jeho identifikácie
 • získanie informácií o účele a plánovanej povahe poistenia
 • zistenie konečného užívateľa výhod v prípade, že je klientom právnická osoba
 • zistenie, či klient alebo konečný užívateľ výhod klienta je politicky exponovanou osobou alebo sankcionovanou osobou
 • zistenie pôvodu finančných prostriedkov alebo majetku klienta
 • zistenie, či klient koná vo vlastnom mene
 • vykonávanie priebežného monitorovania poistného vzťahu, vrátane preskúmania transakcií vykonávaných v priebehu daného poistného vzťahu.

Klient je povinný poskytnúť NN informácie a doklady, ktoré sú potrebné na vykonanie starostlivosti vo vzťahu ku klientovi a NN je oprávnená z predložených dokumentov robiť kópie a spracovávať informácie v zmysle AML zákona.

Čo je identifikácia a overenie identifikácie klienta?

Identifikácia je zistenie identifikačných údajov klienta (zistenie mena, priezviska, rodného čísla alebo dátumu narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresy trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnej príslušnosti, druhu a čísla dokladu totožnosti).

Overenie identifikácie je overenie identifikačných údajov klienta v jeho doklade totožnosti a overenie podoby klienta s podobou v jeho doklade totožnosti za jeho fyzickej prítomnosti alebo s použitím technických prostriedkov a postupov.

Overenie identifikácie NN vykonáva najmä: