Poradňa

Otázky a odpovede

Kríza na Ukrajine a bezpečnosť investícií

Ako narábať s investíciami vo fondoch?

Po upokojení a možnom svetle na konci tunela z pohľadu vývoja pandémie, zasiahol vojnový konflikt na Ukrajine opäť nepriaznivo vývoj na finančných trhoch a otriasol dôverou investorov. Na druhej strane, ekonomický vývoj naďalej vykazuje známky oživovania. Podobne ako na začiatku pandémie teda vnímame posledný vývoj ako súčasť dlhodobého vývoja na finančných trhoch. Podobné výkyvy sme už zažili mnohokrát a zo skúsenosti vieme, že išlo vždy o krátkodobý jav.   

Vývoj na finančných trhoch v posledných mesiacoch

Po skvelom roku 2021, keď akciové trhy narástli o desiatky percent, dominujú dve veľké udalosti v tomto roku. Prvou je posun centrálnych bánk smerom k očakávaniam o zvyšovaní úrokových sadzieb v USA, ako aj v Európskej únii. Testuje to nervy investorov, čo sa na dlhopisovom trhu prejavilo ďalším rastom výnosov dlhopisov na viacročné maximá. V oblasti úverov sme boli svedkami ďalšieho rozširovania kreditných prirážok.

Druhou hlavnou udalosťou, ktorá zasahuje trhy, je ruská invázia na Ukrajinu. Tá má obrovský vplyv na finančné trhy. Ceny komodít prudko vzrástli a to sa začne narúšať disponibilným príjmom spotrebiteľov a ziskovými maržami spoločností. Prísne ekonomické sankcie voči Rusku poškodzujú aj európsky finančný sektor a viaceré energetické spoločnosti sa zbavujú svojich ruských záujmov, čo môže viesť k masívnym odpisom.

Spomínané udalosti viedli k prudkému nárastu averzie k riziku, keď investori pred obavou z možných dopadov vojnového konfliktu predávali akciové investície. Akciové trhy ešte do polovice marca 2022 odolávali zhoršujúcej sa geopolitickej situácii, prudko korigovali a volatilita vzrástla. Ceny akcií v tomto roku poklesli v priemere o 7 %, pri dlhopisoch približne o 4 %.

No nie všetko je pochmúrne. Do tohto búrlivého obdobia sme vstúpili so silnými základmi. Stále viac vlád odstraňuje obmedzenia mobility súvisiace s pandémiou a znovu otvára svoje ekonomiky. Je to evidentné na sile hlavných ekonomických ukazovateľov a ekonomických prekvapeniach.

Zdravé sú aj firemné a domáce financie. Spoločnosti po celom svete dobre ustáli následky pandémie a celkovo sú v priemere na tom lepšie ako pred rokom 2020. Nadmerné úspory ponúkajú spotrebiteľom odolnosť voči nepriaznivým situáciám.

Má NN v dôchodkových fondoch zastúpené ruské aktíva?

V majetku dôchodkových fondov NN nemáme zastúpené cenné papiere, ktoré sú priamo alebo nepriamo zasiahnuté uvalenými sankciami na fyzické alebo právnické osoby so vzťahom na Ruskú federáciu. Portfólio investícií v dôchodkových fondoch neobsahuje žiadnu priamu expozíciu s rizikovými krajinami – Ukrajina, Bielorusko, Ruská federácia.

V prípade podielových fondov a ETF, do ktorých naše fondy investujú, z posledných zverejnených údajov najmä pre podielové fondy/ETF rozvíjajúcich sa trhov (Emerging Markets) vyplýva, že expozície voči Ruskej federácii sú zanedbateľné. Vzhľadom na malý podiel takejto expozície v zmienených investíciách a prísny výber, ktorému tieto investície podliehajú, neevidujeme zvýšenie investičného rizika do takej miery, aby sme v momentálnej situácii pristúpili k ďalším krokom. 

Sporiteľom v II. a III. pilieri neodporúčame opúšťať rizikovejšie fondy

Prirodzenou súčasťou vývoja akciových aj indexových fondov sú výkyvy, ktorých svedkami sme boli už mnohokrát. Súčasné výkyvy, ktoré vyvoláva vysoká inflácia alebo vojnový konflikt na Ukrajine, považujeme preto vo svete investícií za krátkodobé a nie je dôvod na presun do dlhopisových alebo garantovaných fondov. 

Výhodou sporenia v II. či III. pilieri (aj v období slabšej výkonnosti fondu) je princíp pravidelného investovania, ktorý môže ponúknuť zaujímavé a stabilné výnosy v dlhšom období s nižším rizikom kolísania hodnoty investície – pracuje s prirodzeným kolísaním kapitálových trhov, ktoré využíva vo vlastný prospech. Keď sú ceny nízke, sporiteľ automaticky nakupuje viac dôchodkových jednotiek a naopak. Pravidelné investície dokážu časom vyrovnať výkyvy cien, čo má kladný vplyv na celkovú kontinuálnu úspešnosť investície.

Naše očakávania

Z historického hľadiska majú finančné trhy tendenciu prehnane reagovať na geopolitický stres a korekcie, a keď sa obzrieme späť zistíme, že išlo skôr o nákupnú príležitosť. V súčasnosti je síce nálada investorov pesimistická, no zo  strednodobého hľadiska považujeme akcie za jednu z mála tried aktív, ktoré by mohli ponúknuť pozitívny výnos pre tento rok.

Peniaze z II. piliera je možné čerpať až po splnení zákonom stanovených podmienok a to na účely výplaty starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku. Podmienkou na výplatu starobného dôchodku je dovŕšenie dôchodkového veku. Aký dôchodkový vek bude platiť vo Vašom prípade si môžete overiť na stránke Sociálnej poisťovne "Výpočet dôchodkového veku".

Tzv. SSN číslo nájdete vo vašom registračnom liste, ktorý sme vám zaslali po tom, ako bola vaša zmluva o starobnom dôchodkovom sporení zapísaná do registra zmlúv vedeného v Sociálnej poisťovni. V prípade, že ste ho neobdržali, je možné požiadať o znovuzaslanie telefonicky na Klientskej linke 0850 111 464 alebo písomne na adrese NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava.

Ak máte záujem o výplatu výnosu z investovania, je potrebné, aby ste nám doručili podpísaný Dodatok k zmluve o starobnom dôchodkovom sporení (výnos z investovania), ktorý nájdete na našom webovom sídle v časti Dokumenty a formuláre. Nárok na výplatu z investovania má však len taký sporiteľ, ktorý dovŕšil dôchodkový vek a ešte nechce, aby mu bol z II. piliera vyplácaný dôchodok, alebo ak už poberá doživotný dôchodok, ale na jeho osobnom dôchodkovom účte má ešte časť nasporenej sumy a zároveň nepoberá dôchodok programovým výberom.

Úmrtie sporiteľa pred vznikom nároku na dôchodok

V tomto prípade je predmetom dedenia zostatok na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa. V prípade, ak si sporiteľ v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení určil inú fyzickú alebo právnickú osobu ako oprávnenú osobu/osoby, prostriedky na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa sú vyplatené týmto oprávneným osobám.

Úmrtie sporiteľa, počas doby poberania dôchodku vyplácaného vo forme programového výberu

Ak zomrie sporiteľ, ktorý je poberateľom starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom, zostatok na účte v DSS sa dedí, ak zomretý sporiteľ neurčil oprávnenú osobu/osoby.

Úmrtie poberateľa, počas doby poberania dôchodku vyplácaného formou doživotného dôchodku

V prípade vyplácania doživotného dôchodku je poskytovaná tzv. 7 ročná garancia výplaty, tzn., že pokiaľ poberateľ doživotného dôchodku zomrie skôr, ako mu boli vyplatené mesačné dôchodky za prvých 7 rokov poberania doživotného dôchodku, suma zodpovedajúca rozdielu sumy určenej na výplatu dôchodkov za týchto 7 rokov a sumy už vyplatených dôchodkov, životná poisťovňa vyplatí oprávnenej osobe/osobám, ktorú/é si poberateľ určil v zmluve o poistení dôchodku alebo v prípade, ak si ich neurčil alebo takáto oprávnená osoba zomrela, nevyplatená suma za toto obdobie je predmetom dedenia v zmysle Občianskeho zákonníka. Po uplynutí 7 rokov už nedochádza k dedeniu ani k vyplateniu prostriedkov oprávneným osobám.

Úmrtie poberateľa, počas doby poberania dôchodku vyplácaného formou dočasného dôchodku

V tomto prípade, ak poberateľ dočasného dôchodku zomrie skôr, ako mu bude vyplatený posledný dohodnutý dôchodok, nevyplatená suma nie je predmetom dedenia.

Jednorazovo môžu byť sporiteľovi vyplatené len také prostriedky, ktoré mu zostanú po uzatvorení zmluvy o poistení dôchodku so životnou poisťovňou a takéto prostriedky mu vyplatí DSS programovým výberom. Taktiež môžu byť vo forme programového výberu jednorazovo vyplatené dobrovoľné príspevky, ktorými si sporiteľ sám prispieval na starobné dôchodkové sporenie. V prípade doživotných dôchodkov, dočasných dôchodkov a v prípade programového výberu v režime malá nasporená suma, prostriedky nemôžu byť vyplatené jednorazovo a sú vyplácané sporiteľovi v mesačných intervaloch.

Pri vzniku nároku na dôchodok a po požiadaní o dôchodok z II. piliera dostanete od Sociálnej poisťovne tzv. Ponukový list, v ktorom dostanete ponuky len na tie druhy dôchodkov, na ktoré budete spĺňať podmienky. Následne sa podľa ponukového listu môžete rozhodnúť ako so svojimi prostriedkami naložíte. V prípade, ak budete mať v ponukovom liste ponuku od životnej poisťovne na doživotný dôchodok, je potrebné, aby ste najprv navštívili životnú poisťovňu za účelom uzatvorenia zmluvy o poistení dôchodku a v prípade, ak Vám zostanú ešte nejaké prostriedky na programový výber a budete túto možnosť mať uvedenú aj v ponukovom liste, navštívite DSS za účelom uzatvorenia Dohody o výplate dôchodku programovým výberom.
Každý sporiteľ je vyhodnocovaný individuálne a každý môže spĺňať iné podmienky na výplatu jednotlivých druhov dôchodkov, preto venujte veľkú pozornosť ponukovému listu, ktorý obdržíte. V prípade doživotného dôchodku Vám bude dôchodok vyplácaný v určitej mesačnej sume až do Vašej smrti, v prípade dočasného dôchodku počas obdobia 5, 7 alebo 10 rokov. Dobu poberania dočasného dôchodku si určíte v zmluve o poistení dôchodku. V prípade programového výberu si môžete zvoliť výšku ako aj obdobie výplaty Vášho dôchodku, programový výber Vám môže byť vyplatený aj jednorazovo.

Osobitnou kategóriou je programový výber ako aj dočasný dôchodok v režime malej nasporenej sumy. V prípade, ak dostanete ponuku na niektorý z týchto dôchodkov, bude Vám vyplácaný vo výške tzv. mediánu (od roku 2021 bola táto suma stanovená na 14,90 €) až do doby, kým sa prostriedky na Vašom osobnom dôchodkovom účte neminú. V tomto prípade nemáte možnosť dohodnúť si výšku ani obdobie výplaty.

O dôchodok z II. piliera môžete požiadať na niektorých pobočkách NN DSS (každý sporiteľ žiada vo svojej DSS) alebo na pobočke Sociálnej poisťovne.

Štát môže priamo ovplyvniť výšku dôchodkov v I. pilieri napríklad prostredníctvom zmien výpočtu starobných dôchodkov. Zmeny v I. pilieri však nemajú priamy vplyv na výšku dôchodkov vyplácaných zo starobného dôchodkového sporenia v kapitalizačnom II. pilieri. Tam je vplyv štátu sprostredkovaný cez stanovenie výšky a skladby odvodov na sociálne poistenie, prípadne prostredníctvom regulácie investícií a doživotných dôchodkov (anuít).

Sporitelia môžu sporiť vo viacerých dôchodkových fondoch súčasne. 

Sporiteľ musí mať v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde, kedy dovŕšil 50 rokov, najmenej 4 % čistej hodnoty majetku. Ak dovŕšil 51 rokov je to 8 % čistej hodnoty majetku, atď. až po vek 74 rokov, kedy by mal mať v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde 100 % svojho majetku. Pokiaľ tento podiel v závislosti od veku sporiteľa nespĺňa, DSS mu povinnú stanovenú časť majetku presunie do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu. Možnosťou pre rizikovejšie orientovaných sporiteľov, ktorí sa aktívne zaujímajú o zhodnocovanie svojich dôchodkových úspor, je mať časť svojich úspor umiestenú v rizikovejších dôchodkových fondoch aj vo vyššom veku. Je však potrebné, aby sporiteľ zaslal DSS písomné oznámenie obsahujúce jeho záujem o zníženie minimálneho percentuálneho pomeru čistej hodnoty svojho majetku v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde – tento minimálny percentuálny pomer sa zníži o polovicu. O takéto zníženie môže požiadať sporiteľ, prostredníctvom formulára „Žiadosť o zmenu investičnej stratégie“, ktorý nájdete na našom webovom sídle v časti Žiadosti a formuláre alebo online prostredníctvom klientskeho portálu WebKlient.

NN DSS spravuje päť fondov: dlhopisový, zmiešaný, indexový a dva akciové fondy, z nich jeden ESG (Environmental, Social, Corporate Governance) zodpovedný fond. Každý fond má vlastný účet u depozitára (depozitárom NN DSS, a. s. je Slovenská sporiteľňa, a. s.). Majetok v dôchodkovom fonde tvoria podiely sporiteľov na tomto majetku.
Okrem účtov fondov depozitár spravuje aj účet pre vlastný majetok DSS. Majetok DSS je oddelený od prostriedkov sporiteľov. Vklady sporiteľov budú investované v zmysle platných štatútov.

Viac informácií o jednotlivých dôchodkových fondoch nájdete tu.

Výška Vášho príjmu je dôležitým faktorom pre výšku Vášho dôchodku z I. a rovnako tak aj z II. piliera. Znamená to, že čím vyššie sú Vaše príjmy, z ktorých platíte dane a odvody, tým vyšší bude aj Váš dôchodok.

Povinnosťou zamestnávateľa je odvádzať odvody za svojich zamestnancov. Sociálna poisťovňa tieto odvody automaticky rozdelí, v prípade, že ste sporiteľom v II. pilieri. Zamestnávateľovi musíte oznámiť, že ste uzatvorili zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení ako aj skutočnosť, že Vám zaniklo právne postavenie sporiteľa podľa §17a, teda ak požiadate o prevod dôchodkových práv získaných v systéme SR do dôchodkového systému EÚ alebo jej inštitúcie.

Zamestnávateľ odvádza za svojho zamestnanca na starobné dôchodkové poistenie 13 % z vymeriavacieho základu a zamestnanec 5 %. Zamestnávateľ uhradí odvody Sociálnej poisťovni, ktoré sú splatné v deň splatnosti poistného, ktoré platí a odvádza zamestnávateľ podľa osobitného predpisu. Príspevky sú splatné do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa platia príspevky.
Ak by si zamestnávateľ svoju povinnosť nesplnil, chýbajúce príspevky na starobné dôchodkové sporenie Vám budú pripísané v plnej výške na Váš osobný dôchodkový účet zo strany Sociálnej poisťovne. Následne bude Sociálna poisťovňa tento dlh od zamestnávateľa vymáhať a na Váš účet postúpi penále za omeškanie.

Odvod na starobné dôchodkové sporenie v rámci druhého piliera predstavuje 5,5 % v rokoch 2023 a 2024, 5,75 % v rokoch 2025 a 2026 a od roku 2027 bude odvod vo výške 6 %.

Ak sa rozhodnete vstúpiť do II. piliera, nebudete musieť platiť nič naviac. Príspevky na starobné dôchodkové sporenie tvoria časť Vašich odvodov na dôchodkové poistenie. Od 1.1.2013 sa však môžete rozhodnúť prispievať si do II. piliera aj dobrovoľnými príspevkami - sám alebo prostredníctvom svojho zamestnávateľa, s ktorým sa na odvádzaní dobrovoľných príspevkov do II. piliera musíte dohodnúť.

Množstvo všeobecných informácií o starobnom dôchodkovom sporení možno nájsť na webovom sídle www.nn.sk, prípadne na našej Klientskej linke 0850 111 464. 
Konkrétne informácie o zmluve o starobnom dôchodkovom sporení a osobnom dôchodkovom účte sú pre klientov NN DSS dostupné on-line 24 hodín denne prostredníctvom klientskeho portálu WebKlient.

DSS môžete zmeniť kedykoľvek, avšak prestup do inej DSS je možný najskôr po uplynutí 6 mesiacov odo dňa posledného prestupu alebo po uplynutí 1 roka odo dňa uzatvorenia prvej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení. Ak sa sporiteľ rozhodne vstúpiť do II. piliera a uzatvorí zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, jeho účasť sa stáva v II. pilieri povinnou, tzn. nie je možné vystúpiť. Možnosť výstupu z II. piliera má iba sporiteľ, ktorému vzniklo prvé dôchodkové poistenie od 1.5.2023 a zároveň od prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení neuplynulo 730 dní.

 

Kombinovaný dôchodok so zapojením starobného dôchodkového sporenia znižuje riziko nízkej sumy vyplácaného dôchodku len z jedného zdroja (štátny 1. pilier). Čím je človek dlhšie zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení, tým je väčšia pravdepodobnosť lepšieho zhodnotenia príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a teda aj na vyšší dôchodok.

Počas sporenia alebo poberania starobného dôchodku formou programového výberu je zostatok na osobnom dôchodkovom účte v DSS predmetom dedenia, prípadne je vyplatený oprávneným osobám, ak si ich sporiteľ v zmluve určil, čo predstavuje dodatočné zabezpečenie pre pozostalých.

Stav na osobnom dôchodkovom účte možno ľahko kontrolovať prostredníctvom internetu a spravidla aj telefonicky. Sporiteľ má zo zákona právo na jeden bezplatný výpis ročne, NN DSS zasiela výpisy na požiadanie neobmedzene bezplatne.

Prípadný bankrot sa môže týkať len majetku samotnej DSS, ale nie majetku sporiteľov. Ten je vedený oddelene a nesmie byť nikdy použitý v prospech DSS. Nasporený majetok sporiteľov prejde na inú DSS s platnou licenciou.

Počnúc ročnými výpismi za rok 2020 už nie je možné využiť službu zasielania výpisov cez konto Zelenej pošty. Klienti boli o tejto zmene v poskytovaní služby NN DSS informovaní.

Zákon o starobnom dôchodkovom sporení obsahuje množstvo kontrolných mechanizmov a ustanovení, ktoré prakticky vylučujú možnosť „vytunelovania“ DSS a sú prísnejšie než pre banky.

Napríklad majetok sporiteľov v dôchodkových fondoch je oddelený od majetku DSS. S majetkom sporiteľov môže DSS nakladať len prostredníctvom tzv. depozitára, ktorý spravuje účty jednotlivých dôchodkových fondov. Depozitár nepovolí nakladanie s majetkom sporiteľov, ktoré by odporovalo zákonu alebo iným pravidlám.

Treba spomenúť aj každodennú kontrolu nad hospodárením dôchodkových fondov zo strany Národnej banky Slovenska (NBS) a depozitára, investičné limity a prísne pravidlá zabraňujúce vzniku konfliktu záujmov na všetkých stupňoch riadenia.

Hospodárenie DSS pravidelne povinne kontroluje aj externý audítor. Každá DSS musí tiež zamestnávať kvalifikovaného pracovníka vnútornej kontroly, ktorý má prístup ku všetkým informáciám a je dodatočným zdrojom bezpečnosti.

Dôvodom nedoručenia výpisu môže byť neaktuálna adresa/e-mailová adresa. Preto je potrebné oznamovať zmeny Vašich údajov bezodkladne, aby sme sa týmto komplikáciám vyhli. Aj v prípade nedoručenia výpisu, ich viete nájsť na klientskom portáli WebKlient, kde sú Vám automaticky sprístupňované v časti Dokumenty.

Zároveň, ak si klient nastaví zasielanie výpisu výlučne sprístupnením na klientskom účte portálu WebKlient, tak mu tento výpis nebude doručený elektronicky ani listinne.

Aktuálna hodnota Vášho osobného dôchodkového účtu ako aj ďalšie informácie o Vašej zmluve sú dostupné po prihlásení sa do klientskeho portálu WebKlient.

Tieto informácie Vám oznámia aj na Klientskej linke 0850 111 464 a každoročne Vám ich zasielame formou ročného výpisu z osobného dôchodkového účtu najneskôr do konca januára za predchádzajúci kalendárny rok.

Dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie je možné postupovať na účet súčasného sporiteľa. Dobrovoľné príspevky je možné poukazovať na bežný účet pre nepriradené platby vedený u depozitára spoločnosti NN v Slovenskej sporiteľni, a.s.: IBAN: SK91 0900 0000 0055 2080 5454 aj vlastným príkazom na úhradu. Taktiež je možné dobrovoľné príspevky uhradiť aj online, prostredníctvom klientskeho portálu WebKlient.

Ak sa rozhodnete vstúpiť do II. piliera, o vaše úspory sa bude starať vaša dôchodková správcovská spoločnosť (DSS). Vaše odvody na dôchodkové poistenie sa rozdelia medzi Sociálnu poisťovňu (SP) a vašu DSS. Odvody platené do SP pokrývajú nároky súčasných dôchodcov, zatiaľ čo príspevky na starobné dôchodkové sporenie odvedené do DSS sa okamžite stávajú vašim majetkom a budú sa spravovať a zhodnocovať na vašom osobnom dôchodkovom účte.

O zmenu môžete požiadať online prostredníctvom klientského portálu WebKlient na webklient.nn.sk alebo písomne. Na webovom sídle v časti Dokumenty a formuláre nájdete formulár „Oznámenie zmeny údajov sporiteľa“. Formulár vyplníte a predložíte na najbližšom pracovisku, resp. zašlete poštou. Doklady, ktoré musia byť v prípade jednotlivých zmien k formuláru pripojené sú rovnako uvedené na spomínanom formulári.
 

Zobraziť všetky otázky

Kontakty 

Poradíme vám a zodpovieme na vaše otázky.