Pravidlá výplaty finančných prostriedkov a overovanie identifikácie klienta

NN Životná poisťovňa, a.s.,  je povinnou osobou v zmysle zákona 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej "AML  zákon"), a teda má povinnosť identifikovať overiť identifikáciu klientov pred výplatou finančných prostriedkov v hodnote 1 000 € alebo viac.

Ide konkrétne o výplatu finančných prostriedkov najmä v súvislosti:

 • s poistným plnením
 • s mimoriadnym výberom finančných prostriedkov (alebo čiastočným odkupom)
 • s odkupnou hodnotou pri výpovedi poistnej zmluvy

Pri výplate finančných prostriedkov do 999,99 € (vrátane) nie je povinnosť overiť identifikáciu klienta, avšak sme oprávnení o to požiadať.

Je možné aj overenie identifikácie s použitím kvalifikovaného elektronického podpisu (elektronický podpis, ktorý umožňuje elektronicky vykonať právne úkony)?

 • Áno, kvalifikovaný elektronický podpis v zmysle zákona č. 272/2016 Z.z. o dôveryhodných službách v platnom znení je možné použiť pre všetky typy výplat do sumy 9 999,99 eur.

Čo znamená rovnaký účet a čo iný účet?

 • Za rovnaký účet považujeme v závislosti od frekvencie platenia poistného účet, z ktorého ste hradili poistné nasledovne:
  • mesačná frekvencia: minimálne 6 platieb poistného za posledný rok z daného účtu,
  • štvrťročná frekvencia: minimálne 2 platby poistného za posledný rok z daného účtu,
  • polročná frekvencia: minimálne 2 platby za posledné dva roky z daného účtu,
  • ročná frekvencia: minimálne 1 platba za posledné dva roky z daného účtu.
 • Za rovnaký účet tiež považujeme účet, z ktorého ste uhradili jednorazové poistné alebo aspoň 1 mimoriadne poistné.
 • Za iný účet považujeme taký, ktorý nespĺňa vyššie uvedené podmienky.

Čo je dôležité pre klienta, ktorý nepoužije na žiadosť o výplatu naše príslušné tlačivo?

 • Zavolajte, radi Vám s pravidlami poradíme.

Výpoveď poistnej zmluvy s výplatou odkupnej hodnoty alebo s vrátením zaplateného poistného pri nevydanej poistnej zmluve - identifikácia poistníka

Suma na výplatu Možnosti overenia identifikácie
od 1.000€ do 9.999,99€

Notár/Matrika/Obecný úrad
(overenie pravosti podpisu)

Koordinátor obchodu - pobočka NN, Jesenského 4/C, Bratislava
(overenie identifikácie)

Kvalifikovaný elektronický podpis v zmysle zákona č. 272/2016 Z.z. o dôveryhodných službách v platnom znení

10.000€ a viac Notár/Matrika/Obecný úrad
(overenie pravosti podpisu)

 

Čiastočný odkup - overenie identifikácie poistníka (fyzická osoba)

Suma na výplatu Možnosti overenia identifikácie Spôsob výplaty
od 1.000€ do 9.999,99€

Finančný agent
(overenie identifikácie)

Notár/Matrika/Obecný úrad
(overenie pravosti podpisu)

Koordinátor obchodu - pobočka NN, Jesenského 4/C, Bratislava
(overenie identifikácie)

Kvalifikovaný elektronický podpis v zmysle zákona č. 272/2016 Z.z. o dôveryhodných službách v platnom znení

1. na rovnaký účet, z ktorého bolo hradené poistné,
2. poštový poukaz na adresu poistníka
3. prevod na inú poistnú zmluvu poistníka v NN
od 1.000€ do 4.999,99€

Finančný agent
(overenie identifikácie) - možné iba pre výplaty na iný účet ako účet,
z ktorého bolo hradené poistné (nie je možné pre výplaty poštovou poukážkou alebo prevodom na akúkoľvek poistnú zmluvu, inému príjemcovi)

Notár/Matrika/Obecný úrad

(overenie pravosti podpisu)

Koordinátor obchodu - pobočka NN, Jesenského 4/C, Bratislava
(overenie identifikácie)

Kvalifikovaný elektronický podpis v zmysle zákona č. 272/2016 Z.z. o dôveryhodných službách v platnom znení

1. Na iný účet ako účet, z ktorého bolo hradené poistné,
2. poštový poukaz na adresu inej osoby ako poistníka
3. prevod na poistnú zmluvu iného poistníka v NN
od 5.000€ do 9.999,99€

Notár/Matrika/Obecný úrad
(overenie pravosti podpisu)

Koordinátor obchodu - pobočka NN, Jesenského 4/C, Bratislava
(overenie identifikácie)

Kvalifikovaný elektronický podpis v zmysle zákona č. 272/2016 Z.z. o dôveryhodných službách v platnom znení

1. Na iný účet ako účet, z ktorého bolo hradené poistné,
2. poštový poukaz na adresu inej osoby ako poistníka
3. prevod na poistnú zmluvu iného poistníka v NN
10.000€ a viac Notár/Matrika/Obecný úrad
(overenie pravosti podpisu)
Akýkoľvek spôsob výplaty

 

Čiastočný odkup - overenie identifikácie poistníka (právnická osoba)

Suma na výplatu Možnosti overenia identifikácie Spôsob výplaty
od 1.000€ do 9.999,99€   

Finančný agent
(overenie identifikácie) - výplaty na poistných zmluvách, kde poistníkom je právnická osoba

Notár/Matrika/Obecný úrad
(overenie pravosti podpisu)

Koordinátor obchodu - pobočka NN, Jesenského 4/C, Bratislava
(overenie identifikácie)

Kvalifikovaný elektronický podpis v zmysle zákona č. 272/2016 Z.z. o dôveryhodných službách v platnom znení

1. Na iný účet ako účet, z ktorého bolo hradené poistné,
2. poštový poukaz na adresu inej osoby ako poistníka
3. prevod na poistnú zmluvu iného poistníka v NN
10.000€ a viac Notár/Matrika/Obecný úrad
(overenie pravosti podpisu)
Akýkoľvek spôsob výplaty


Výplata poistného plnenia poistenej osobe - overenie identifikácie poistenej osoby

Suma na výplatu Možnosti overenia identifikácie
do 3.499,99€

Overenie identifikácie nie je potrebné

V prípade skupinového životného poistenia a poistenia ProAktiv online je potrebné vykonať overenie identifikácie poistenej osoby pri oznámení poistnej udalosti už od 1 000 €.

od 3.500€ do 9.999,99€

Finančný agent
(overenie identifikácie)

Notár/Matrika/Obecný úrad
(overenie pravosti podpisu)

Koordinátor obchodu - pobočka NN, Jesenského 4/C, Bratislava
(overenie identifikácie)

Kvalifikovaný elektronický podpis v zmysle zákona č. 272/2016 Z.z. o dôveryhodných službách v platnom znení

10.000€ a viac

Notár/Matrika/Obecný úrad
(overenie pravosti podpisu)

* Povinnosť overenia identifikácie podľa týchto pravidiel sa vzťahuje aj na zákonného zástupcu poistenej osoby a splnomocneného zástupcu poistenej osoby, ak už bolo vykonané overenie identifikácie danej osoby. V opačnom prípade sa postupuje podľa pravidiel pre výplatu poistného plnenia oprávnenej osobe.

Výplata poistného plnenia oprávnenej osobe v prípade úmrtia poistenej osoby - overenie identifikácie oprávnenej osoby* 

Suma na výplatu Možnosti overenia identifikácie
od 1.000€ do 9.999,99€

Finančný agent
(overenie identifikácie)

Notár/Matrika/Obecný úrad
(overenie pravosti podpisu)

Koordinátor obchodu - pobočka NN, Jesenského 4/C, Bratislava
(overenie identifikácie)

Kvalifikovaný elektronický podpis v zmysle zákona č. 272/2016 Z.z. o dôveryhodných službách v platnom znení

10.000€ a viac Notár/Matrika/Obecný úrad
(overenie pravosti podpisu)

* Ak už bolo vykonané overenie identifikácie oprávnenej osoby na poistnej zmluve, postupuje sa podľa pravidiel overenia identifikácie pre výplatu poistného plnenia poistenému.

Výplata poistného plnenia v prípade dožitia sa konca poistnej doby  - overenie identifikácie poistenej osoby*

Suma na výplatu Možnosti overenia identifikácie
od 1.000€ do 9.999,99€

Finančný agent
(overenie identifikácie)

Notár/Matrika/Obecný úrad
(overenie pravosti podpisu)

Koordinátor obchodu - pobočka NN, Jesenského 4/C, Bratislava
(overenie identifikácie) 

Kvalifikovaný elektronický podpis v zmysle zákona č. 272/2016 Z.z. o dôveryhodných službách v platnom znení

10.000€ a viac Notár/Matrika/Obecný úrad
(overenie pravosti podpisu)

*Povinnosť overenia identifikácie podľa týchto pravidiel sa vzťahuje aj na zákonného zástupcu poistenej osoby a splnomocneného zástupcu poistenej osoby.

Vrátenie preplatku z platby bežného poistného - overenie identifikácie poistníka

Výška preplatku na výplatu Možnosti overenia identifikácie Spôsob výplaty
od 1.000€ do 9.999,99€

Finančný agent
(overenie identifikácie)

Notár/Matrika/Obecný úrad
(overenie pravosti podpisu)

Koordinátor obchodu - pobočka NN, Jesenského 4/C, Bratislava
(overenie identifikácie) 

Kvalifikovaný elektronický podpis v zmysle zákona č. 272/2016 Z.z. o dôveryhodných službách v platnom znení

1. Na rovnaký účet, z ktorého bolo hradené poistné,
2. poštový poukaz na adresu poistníka
3. prevod na inú poistnú zmluvu poistníka v NN

od 1.000€ do 9.999,99€

Notár/Matrika/Obecný úrad
(overenie pravosti podpisu)

Koordinátor obchodu - pobočka NN, Jesenského 4/C, Bratislava
(overenie identifikácie) 

Kvalifikovaný elektronický podpis v zmysle zákona č. 272/2016 Z.z. o dôveryhodných službách v platnom znení

1. Na iný účet ako účet, z ktorého bolo hradené poistné,
2. poštový poukaz na adresu inej osoby ako poistníka
3. prevod na poistnú zmluvu iného poistníka v NN
10.000€ a viac Notár/Matrika/Obecný úrad
(overenie pravosti podpisu)
Akýkoľvek spôsob výplaty

 

Znovu zaslanie preplatku platby z bežného/mimoriadneho poistného, výplaty čiastočného odkupu/ výberu z bežného alebo mimoriadneho poistného alebo výplaty odkupnej hodnoty - overenie identifikácie poistníka

Suma na výplatu Možnosti overenia identifikácie

Spôsob výplaty

bez ohľadu na sumu výplaty Overenie identifikácie nie je potrebné Spôsob výplaty je rovnaký s prvotnýnm spôsobom výplaty
do 999,99€ Overenie identifikácie nie je potrebné Spôsob výplaty je rozdielny od prvotného spôsobu výplaty
od 1.000€ do 9.999,99€ 

Finančný agent
(overenie identifikácie) 

Notár/Matrika/Obecný úrad
(overenie pravosti podpisu)

Koordinátor obchodu - pobočka NN, Jesenského 4/C, Bratislava
(overenie identifikácie) 

Kvalifikovaný elektronický podpis v zmysle zákona č. 272/2016 Z.z. o dôveryhodných službách v platnom znení

Ak spôsob výplaty je rozdielny od prvotného spôsobu výplaty

1. Na rovnaký účet, z ktorého bolo hradené poistné,
2. poštový poukaz na adresu poistníka
3. prevod na  inú poistnú zmluvu poistníka v NN

od 1.000€ do 9.999,99€

Notár/Matrika/Obecný úrad
(overenie pravosti podpisu)

Koordinátor obchodu - pobočka NN, Jesenského 4/C, Bratislava
(overenie identifikácie)

Kvalifikovaný elektronický podpis v zmysle zákona č. 272/2016 Z.z. o dôveryhodných službách v platnom znení

Ak spôsob výplaty je rozdielny od prvotného spôsobu výplaty

1. Na iný účet ako účet, z ktorého bolo hradené poistné,
2. poštový poukaz na adresu inej osoby ako poistníka
3. prevod na poistnú zmluvu iného poistníka v NN

10.000€ a viac Notár/Matrika/Obecný úrad
(overenie pravosti podpisu)

Spôsob výplaty je rozdielny od prvotného spôsobu výplaty 

 

Preúčtovanie na inú poistnú zmluvu v NN - overenie identifikácie poistníka

Suma na preúčtovanie Možnosti overenia identifikácie

od 1.000 € do 9.999,99€ rovnaký poistník

Overenie identifikácie nie je potrebné

od 1.000€ do 9.999,99€ rozdielni poistníci

Finančný agent
(overenie identifikácie)

Notár/Matrika/Obecný úrad 
(overenie pravosti podpisu)

Koordinátor obchodu - pobočka NN, Jesenského 4/C, Bratislava
(overenie identifikácie)

Kvalifikovaný elektronický podpis v zmysle zákona č. 272/2016 Z.z. o dôveryhodných službách v platnom znení

10.000€ a viac Notár/Matrika/Obecný úrad 
(overenie pravosti podpisu)

 

Znovu zaslanie poistného plnenia z poistnej udalosti - overenie identifikácie poistenej osoby*

Suma na výplatu Možnosti overenia identifikácie Spôsob výplaty
bez ohľadu na sumu výplaty Overenie identifikácie nie je potrebné spôsob výplaty je rovnaký s prvotným spôsobom výplaty
do 3.499,99€

Overenie identifikácie nie je potrebné

Pri zmluvách dojednaných zaplatením prvého poistného a so zjednodušenou starostlivosťou (bez overenia identifikácie) je nutné overiť identifikáciu od 1 000 €

Kvalifikovaný elektronický podpis v zmysle zákona č. 272/2016 Z.z. o dôveryhodných službách v platnom znení

spôsob výplaty je rozdielny od prvotného spôsobu výplaty
od 3.500€ do 9.999,99€

Finančný agent
(overenie identifikácie)

Notár/Matrika/Obecný úrad
(overenie pravosti podpisu)

Koordinátor obchodu - pobočka NN, Jesenského 4/C, Bratislava
(overenie identifikácie)

Kvalifikovaný elektronický podpis v zmysle zákona č. 272/2016 Z.z. o dôveryhodných službách v platnom znení

spôsob výplaty je rozdielny od prvotného spôsobu výplaty

10.000€ a viac Notár/Matrika/Obecný úrad
(overenie pravosti podpisu)
spôsob výplaty je rozdielny od prvotného spôsobu výplaty

* Povinnosť overenia identifikácie podľa týchto pravidiel sa vzťahuje aj na zákonného zástupcu poistenej osoby a splnomocneného zástupcu poistenej osoby.

Znovu zaslanie platby z poistnej udalosti - overenie identifikácie oprávnenej osoby**

Poistná udalosť Možnosti overenia identifikácia Spôsob výplaty
bez ohľadu na sumu výplaty Overenie identifikácie nie je potrebné Spôsob výplaty je rovnaký so spôsobom vrátenia výplaty poistného plnenia
do 999,99€ Overenie identifikácie nie je potrebné Spôsob výplaty je rozdielny od prvotného spôsobu výplaty
od 1.000 € do 9.999,99€

Finančný agent (overenie identifikácie)

Notár/Matrika/Obecný úrad (overenie pravosti podpisu)

Koordinátor obchodu - pobočka NN, Jesenského 4/C, Bratislava
(overenie identifikácie)

Kvalifikovaný elektronický podpis v zmysle zákona č. 272/2016 Z.z. o dôveryhodných službách v platnom znení

Spôsob výplaty je rozdielny prvotného spôsobu výplaty
10.000€ a viac Notár/Matrika/Obecný úrad (overenie pravosti podpisu) Spôsob výplaty je rozdielny prvotného spôsobu výplaty

** Ak už bolo vykonané overenie identifikácie oprávnenej osoby na poistnej zmluve, postupuje sa podľa pravidiel overenia identifikácie pre znovu zaslanie poistného plnenia z poistnej udalosti poistenému.

V prípade záujmu o ďalšie informácie nás kontaktujte tu.