Vitajte na stránke pre klientov

Klientsky portál WebKlient

Majte prehľad o svojich zmluvách v NN. Online, kedykoľvek a kdekoľvek.

Prémiové lekárske benefity

Bezplatne k životnému poisteniu

Ochrana pred infláciou

Dobrý nástroj na udržovanie hodnoty poistenia

Späť

Otázky a odpovede FAQ

Otázky a odpovede

Poistnú udalosť nahláste čo najskôr online alebo prostredníctvom formuláru, a to podľa typu produktu a poistnej udalosti. Na nižšie uvedených linkoch si vyberte svoje životné poistenie a postupujte podľa návodu na stránkach.

NN Protect, NN Smart (a produkty NN uzatvorené do 31. 12. 2019)
Zmluva má 8-miestne číslo xxxxxxxx 
 

NN Partner, NN Plan, NN Profi Invest a zmluvy uzatvorené pôvodne v Aegon Životnej poisťovni, a.s.
Zmluva má 10 -miestne číslo 1xxxxxxxxx alebo 9xxxxxxxxx

Nahlásenie poistnej udalosti vám odporúčame vykonať čo najskôr a okrem písomného alebo online dokumentu hlásenia poistnej udalosti je potrebné predložiť lekárske správy o priebehu liečby a prípadne ďalšie dokumenty. Výplatu prostriedkov realizujeme do 24 hodín od ukončenia likvidácie poistnej udalosti. Ak nesúhlasíte s výsledkom šetrenia poistnej udalosti, môžete poisťovňu kontaktovať a požiadať o prešetrenie/odvolanie sa. Takéto odvolanie vybavíme bezodkladne, opätovne posúdime vašu poistnú udalosť,  štandardne to trvá do 30 dní.

V prípade poistných udalostí, ktoré boli riešené políciou, musí byť doložená kópia správy z ukončenia vyšetrovania poistnej udalosti. V prípade, ak sa jednalo o pracovný úraz, musí byť doložená kópia správy preukazujúca záver šetrenia pracovného úrazu (Inšpektorát práce).

Podrobnejšie informácie o dokumentoch, ktoré musia byť doložené a o  termínoch (podľa uzavretých doplnkových poistení/pripoistení a typov poistných udalostí), ktoré sa musia dodržať, nájdete priamo vo formulári  ,,Oznámenie poistnej udalosti“.

Zároveň si vás dovoľujeme informovať, že vždy nám stačí kópia príslušného dokumentu overená finančným agentom, v prípade lekárskej dokumentácie je postačujúca kópia lekárskej  správy s pečiatkou lekára.

Všetky informácie nájdete v časti Návod ako postupovať.

Ak poisťovňa potrebuje informácie o postupe liečby, alebo iný záznam z lekárskej dokumentácie klienta, kontaktuje ošetrujúceho lekára. Ak lekár nereaguje promptne, môže sa šetrenie predĺžiť.  V tom prípade poisťovňa informuje aj klienta o tom, že oslovila lekára.  Klient tak môže poisťovni dodať požadovaný dokument aj sám, ak ho má k dispozícii a urýchli tým šetrenie poistnej udalosti..

Aktuálny stav riešenia poistnej udalosti získate na Klientskej linke 0850 1234 66 alebo mailom na klient@nn.sk alebo sa, prosím, obráťte na svojho agenta.

Poisťovňa vás priebežne informuje písomne, prípadne telefonicky. Výsledok šetrenia poistnej udalosti zasielame poistenej osobe písomne. Štandardne ukončíme poistnú udalosť do 10 dní od doručenia všetkých dokladov potrebných k posúdeniu poistnej udalosti.

Kontakt na vášho poradcu získate cez Klientsku linku, cez klientsky portál WebKlient alebo nájdete v zmluvnej dokumentácii (NN zasiela informácie o finančnom agentovi / NN poradcovi aj v predvýročných listoch).

Pri poistnej udalosti postupujeme podľa poistných podmienok platných pri uzatvorení  poistnej zmluvy. Poisťovňa nehľadá dôvody na neplnenie poistnej udalosti, dôležitá je spokojnosť našich klientov. Ak je poistná udalosť zamietnutá, najčastejšie dôvody sú, že klient nemá na zmluve dohodnuté príslušné poistenie, napr. klient  je práceneschopný, ale na zmluve nemá uzatvorené doplnkové poistenie PN, alebo sa poistná udalosť/diagnóza nenachádza v tabuľke náhrad, ktorá je uvedená v poistnej zmluve (niektoré doplnkové poistenia majú v poistných podmienkach uvedený zoznam diagnóz/poškodení zdravia, na ktoré je dohodnutá poistná ochrana).

 

Pri uhrádzaní platieb poistného za životné poistenie používajte, prosím, vždy číslo účtu a identifikačné údaje, ktoré ste uviedli v poistnej zmluve. Detaily k vami vybranému životnému poisteniu nájdete na podstránke Bankové spojenie.

Možnosť výberu závisí od vášho typu produktu životného poistenia. Niektoré produkty umožňujú čiastočný odkup (hlavne produkt investičného životného poistenia alebo produkty s možnosťou vkladať mimoriadne poistné do fondov).

Opätovne vám stačí vypísať jednoduchú žiadosť (všetky tlačivá sú k dispozícií v časti Dokumenty a formuláre), ale odporúčame vám kontaktovať Klientsku linku alebo finančného agenta ohľadom bližších informácií, nakoľko každá žiadosť musí obsahovať všetky vyžadované náležitosti (identifikácia, overenie identifikácie, atď.). Viete tak urýchliť celý proces spracovania žiadosti. 

Ukončenie zmluvy spravíte  vypísaním jednoduchej písomnej žiadosti, ale odporúčame vám konzultovať ju s vašim finančným agentom (prípadne Klientskou linkou) s ohľadom na prípadnú výšku odkupnej hodnoty, nakoľko sa pri určitých situáciách vyžaduje identifikácia a overenie identifikácie požadovaným spôsobom. Detailné údaje nájdete v časti Pravidlá výplaty finančných prostriedkov.

Zobraziť všetky otázky