Naštartujte svoju novú kariéru v NN

Ak chcete pracovať ako NN poradca, pošlite nám svoj životopis

Meno povinné pole
Priezvisko povinné pole
E-mail povinné pole, e-mail adresa vo formáte meno@domena.com
Telefónne číslo povinné pole, telefónne číslo vo formáte +421 000 000 000
Kraj, v ktorom máte záujem pracovať povinné pole
Mesto, v ktorom máte záujem pracovať povinné pole
Sprievodný text povinné pole

Spracúvanie osobných údajov
Odoslaním Vašich údajov beriete na vedomie, že NN spoloční prevádzkovatelia (NN Životná poisťovňa, a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, IČO: 35 691 999, NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, IČO: 35 902 981, NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, IČO: 35 976 853) spracúvajú Vaše osobné údaje ako potenciálneho finančného agenta – dotknutej osoby za účelom vykonania opatrení pred uzatvorením zmluvy o vykonávaní finančného sprostredkovania, v ktorej môžete vystupovať ako jedna zo zmluvných strán, alebo v predzmluvných vzťahoch s Vami, ktoré sa uskutočňujú na Vašu žiadosť (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR). NN spoloční prevádzkovatelia uchovávajú Vaše osobné údaje po dobu trvania predzmluvných vzťahov, v prípade ak k vzniku zmluvného vzťahu nedôjde, tak NN spoloční prevádzkovatelia Vaše osobné údaje zlikvidujú do 6 mesiacov od získania Vašich osobných údajov. Máte právo požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie a/alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenositeľnosť osobných údajov, právo podať sťažnosť na spracúvanie osobných údajov orgánu dozoru – Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Ďalšie informácie o spracúvaní poskytnutých osobných údajov sú dostupné na webstránke https://www.nn.sk/ochrana-osobnych-udajov.html v časti Poučenie o ochrane osobných údajov – NN spoloční prevádzkovatelia – NN Poradca.