Naštartujte svoju novú kariéru v NN

Ak sa chcete stať NN poradcom, pošlite nám svoj životopis

Meno povinné pole
Priezvisko povinné pole
E-mail povinné pole, e-mail adresa vo formáte meno@domena.com
Telefónne číslo povinné pole, telefónne číslo vo formáte +421 000 000 000
Kraj, v ktorom máte záujem pracovať povinné pole
Mesto, v ktorom máte záujem pracovať povinné pole
Sprievodný text povinné pole

Spracúvanie osobných údajov
Odoslaním Vašich údajov beriete na vedomie, že spoločnosť NN Finančné služby, s. r. o., so sídlom: Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, IČO: 55 299 491 z poverenia spoločnosti Finportal, a. s., so sídlom: Pribinova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 45 469 156, email: gdpr@finportal.sk spracúva Vaše osobné údaje ako potenciálneho finančného agenta za účelom vykonania výberového konania a predzmluvných rokovaní pred uzatvorením zmluvy o vykonávaní finančného sprostredkovania so spoločnosťou Finportal, a. s. Predzmluvné rokovania sa uskutočňujú na Vašu žiadosť (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR). Vaše osobné údaje sa uchovávajú po dobu trvania predzmluvných vzťahov, v prípade, ak k vzniku zmluvného vzťahu nedôjde, tak budú Vaše osobné údaje zlikvidované do 6 mesiacov od získania Vašich osobných údajov. Máte právo požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie a/alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenositeľnosť osobných údajov, právo podať sťažnosť na spracúvanie osobných údajov orgánu dozoru – Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Požiadavka na poskytnutie Vašich osobných údajov pre uvedený účel je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy o vykonávaní finančného sprostredkovania so spoločnosťou Finportal, a. s., v prípade neposkytnutia Vašich osobných údajov nie je možné vykonanie výberového konania na pozíciu finančného agenta spoločnosti Finportal, a. s.

NN poradcovia a NN Finančné služby, s.r.o.

NN poradcovia sú podriadenými finančnými agentmi spoločnosti Finportal, a. s. v obchodnej divízii v rámci spoločnosti NN Finančné služby, s.r.o. NN Finančné služby, s.r.o. ako podriadený finančný agent (zapísaný v Registri finančných agentov a finančných poradcov vedenom Národnou bankou Slovenska pod reg. č. 274138) vykonáva činnosť finančného sprostredkovania na základe zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou Finportal, a. s., Pribinova 4, Bratislava, IČO: 45 469 156.