Skupinové životné a úrazové poistenie

Skupinové životné a úrazové poistenie je produkt, ktorý umožňuje získať za nízku finančnú čiastku vysoké poistné krytie. Jeho cieľom je poskytnúť atraktívne poistné krytie pre zamestnancov za zvýhodnených podmienok oproti individuálneho poisteniu.

Ide o produkt rizikového poistenia bez sporivej zložky. Poistenie je možné zamerať na komplexné krytie, na výplatu denných dávok, resp. na krytie úrazov (úrazové poistenie). Poistná doba je 1 rok, krytie 24 hodín denne, 365 dní v roku i mimo územia SR.

Výhody skupinového životného a úrazového poistenia 

 • bez skúmania zdravotného stavu (žiadny zdravotný dotazník) po splnení kritérií
 • cenové zvýhodnenie
 • zjednodušenie administrácie poistenia
 • skrátenie poistnej doby na jeden rok
 • široký rozsah poistných krytí 

Poistné krytia

Hlavné krytie pre skupinu poistených

 • Dočasné životné poistenie

Voliteľné pripoistenia pre skupinu poistených

 • Pripoistenie trvalých následkov úrazu s progresívnym plnením
 • Pripoistenie smrteľných následkov úrazu
 • Pripoistenie denných dávok za dobu nevyhnutného liečenia úrazu (denné odškodné)
 • Pripoistenie poúrazovej hospitalizácie (denné odškodné)
 • Pripoistenie hospitalizácie následkom úrazu alebo choroby (denné odškodné)
 • Pripoistenie kritických chorôb
 • Pripoistenie pracovnej neschopnosti
 • Pripoistenie invalidity následkom choroby alebo úrazu
 • Pripoistenie trvalých následkov úrazu dieťaťa s progresívnym plnením
 • Pripoistenie denných dávok za dobu nevyhnutného liečenia úrazu dieťaťa s progresiou v prípade hospitalizácie