Poistenie podnikateľov

Poistenie vám ušijeme na mieru z produktov 20 poisťovní 

  • Poistenie nehnuteľného majetku - stavby, budovy, stavebné súčasti, kancelárske priestory, výrobné haly, sklady, markízy, logá, a pod.
  • Poistenie hnuteľného majetku - zariadenie, zásoby, stroje, elektronika, vnesené veci, a pod.
  • Poistenie lomu stroja / elektroniky - nesprávna obsluha, nedbanlivosť, chyby materiálu a pod.
  • Prerušenie prevádzky - kryje náklady a ušlý zisk v prípade poistnej udalosti
  • Poistenie zodpovednosti podnikateľov - všeobecná zodpovednosť, škody z vlastníctva nehnuteľnosti, škody spôsobené vadným výrobkom, škody spôsobené prevádzkou, regresy zdravotných a sociálnych poisťovní, prevzaté a vnesené veci a škody na nich
  • Poistenie profesijnej zodpovednosti - účtovníci, audítori, daňoví poradcovia, geodeti, advokáti, architekti, lekárne, zdravotnícke zariadenia, znalci, tlmočníci, poľovníci, notári, IT, a pod.
  • Poistenie cestných dopravcov - poistenie za škody tovaru alebo zásielky, poškodenie, zničenie, strata, alebo odcudzenie prepravovaného tovaru, poistenie nakládky alebo vykládky tovaru, prekročenie dodacej lehoty
  • Poistenie GDPR - vzťahuje sa na veľkú väčšinu podnikateľov a inštitúcii, ktoré spracovávajú osobné údaje cez e-shop, kamerový systém, databázy klientov, dochádzkový systém zamestnancov, archivačné údaje
  • Poistenie colného dlhu - nahrádza bankovú záruku alebo zloženie peňažnej čiastky

NN poradcovia a NN Finančné služby, s.r.o.

Uvedené služby sprostredkovávajú NN poradcovia, podriadení finanční agenti spoločnosti Finportal, a. s. v obchodnej divízii v rámci spoločnosti NN Finančné služby, s.r.o. NN Finančné služby, s.r.o. ako podriadený finančný agent (zapísaný v Registri finančných agentov a finančných poradcov vedenom Národnou bankou Slovenska pod reg. č. 274138) vykonáva činnosť finančného sprostredkovania na základe zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou Finportal, a. s., Pribinova 4, Bratislava, IČO: 45 469 156.

Potrebujete pomôcť? Sme tu pre vás.