Poučenie o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb, ktorých osobné údaje sú spracúvané pre účely výkonu starobného dôchodkového sporenia zo strany – NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa: NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 902 981, e-mailová adresa: klient@nn.sk, klientská linka: 0850 111 464 (ďalej len „NN DSS“)

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: dpo@nn.sk

Prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: NN DSS nezamýšľa preniesť osobné údaje sporiteľa, oprávnených osôb, zástupcov fyzických a/alebo právnických osôb a prípadne iných dotknutých fyzických osôb, ktorých osobné údaje sú spracúvané pre účely uzavretia Zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení a účely súvisiace s výkonom starobného dôchodkového sporenia  (ďalej len „dotknuté osoby“) do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

Práva dotknutej osoby: právo požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa týkajú dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie a/alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov pre účely priameho marketingu vrátane profilovania, právo na prenositeľnosť osobných údajov, právo podať sťažnosť na spracúvanie osobných údajov orgánu dozoru - Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky; pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že uvedené práva je dotknutá osoba oprávnená uplatniť v prípade, ak jej uplatnenie takéhoto práva pri konkrétnom právnom základe spracúvania osobných údajov umožňuje Nariadenie GDPR, resp. zákon o OOÚ a vykonanie konkrétneho práva je u NN DSS ako prevádzkovateľa technicky možné.

(i) Spracúvanie osobných údajov za účelom výkonu starobného dôchodkového sporenia

Účel spracúvania osobných údajov: výkon starobného dôchodkového sporenia zo strany NN DSS v zmysle zákona č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o SDS“), a to najmä, ale nielen uzatvorenie zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení; identifikácia sporiteľov; správa zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení; ochrana a domáhanie sa práv NN DSS; dokumentovanie činnosti NN DSS; plnenie povinností a úloh dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa zákona o SDS alebo podľa osobitných predpisov. Poskytnutie osobných údajov sporiteľom a prípadne jeho zástupcom pre uvedený účel spracúvania osobných údajov je nevyhnutné na uzavretie Zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení a následný výkon starobného dôchodkového sporenia zo strany NN DSS v zmysle zákona o SDS a zároveň je zákonnou požiadavkou.

Právny základ spracúvania: spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti NN DSS v zmysle § 54a zákona o SDS alebo podľa osobitných predpisov a zároveň spracúvanie je nevyhnutné na plnenie Zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení, ktorej zmluvnou stranou je sporiteľ.

Kategórie príjemcov osobných údajov: príjemcovia - finanční agenti v súlade so zákonom o finančnom sprostredkovaní a iné fyzické osoby v zmluvnom vzťahu s NN DSS, prostredníctvom ktorých NN DSS získava osobné údaje pre účely výkonu starobného dôchodkového sporenia; príjemca spracúvajúci údaje z vrátených doručeniek a celých vrátených doručenkových zásielok; príjemca vykonávajúci správu a vymáhanie pohľadávok NN DSS; príjemca vykonávajúci audítorské činnosti podľa osobitného predpisu; príjemca vykonávajúci správu registratúry, príjemca vykonávajúci IT servis/podporu a IT development, príjemca poskytujúci služby zabezpečenia archivácie dokumentov; príjemca, prostredníctvom ktorého NN DSS vykonáva výplaty vyplývajúce zo Zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení/Dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom v prospech dotknutej osoby formou šekovej poukážky; príjemca  - NN Group, príjemcovia – poskytovatelia cloudových riešení, právny zástupca NN DSS (advokát), notári, exekútori, Sociálna poisťovňa a iné oprávnené orgány.

Doba uchovávania osobných údajov: doba trvania zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o starobnom dôchodkovom sporení/Dohodou o vyplácaní dôchodku programovým výberom a doba nevyhnutne potrebná na plnenie práv a povinností NN DSS vyplývajúcich zo Zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení/Dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom a zákona o SDS, a to aj na dobu 10 rokov po skončení platnosti Zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení/Dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom.

Použité postupy, význam a predpokladané dôsledky profilovania: prevádzkovateľ NN DSS vykonáva profilovanie s osobnými údajmi Sporiteľa poskytnutými v rámci predzmluvného vzťahu a inými osobnými údajmi týkajúcimi sa predzmluvného vzťahu a to najmä, ale nielen informáciami uvedenými v dotazníku k analýze potrieb a investičnému profilu Sporiteľa s výnimkou osobitných kategórií osobných údajov za účelom hodnotenia niektorých osobných aspektov vzťahujúcich sa k Sporiteľovi a následného poskytnutia ponuky produktového portfólia NN DSS Sporiteľovi tak aby ponúkané produkty zodpovedali jeho individuálnym finančným, sociálnym a iným potrebám; Sporiteľ  má právo na to, aby sa na neho nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na profilovaní a ktoré má právne účinky, ktoré sa ho týkajú alebo ho podobne významne ovplyvňujú; na ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov Sporiteľa boli zo strany NN DSS vykonané vhodné opatrenia, a to možnosť uplatnenia práva na ľudský zásah zo strany NN DSS v rámci profilovania, práva Sporiteľa vyjadriť svoje stanovisko, práva napadnúť rozhodnutie vyplývajúce z profilovania.

(ii) Spracúvanie osobných údajov za účelom priameho marketingu

Účel spracúvania osobných údajov: priamy marketing produktového portfólia NN DSS.

Oprávnené záujmy, ktoré NN DSS sleduje pri spracúvaní osobných údajov pre účely priameho marketingu: ponuka produktového portfólia NN DSS sporiteľovi s cieľom poskytnutia produktov a služieb, ktoré najvhodnejšie zodpovedajú jeho finančným, sociálnym a iným potrebám.

Právny základ spracúvania: spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ.

Kategórie príjemcov osobných údajov: príjemcovia - finanční agenti v súlade so zákonom o finančnom sprostredkovaní a iné fyzické osoby v zmluvnom vzťahu s NN DSS, prostredníctvom ktorých získava NN DSS osobné údaje pre účely priameho marketingu produktového portfólia NN DSS ako prevádzkovateľa; príjemca spracúvajúci údaje z vrátených doručeniek a celých vrátených doručenkových zásielok; príjemca vykonávajúci správu registratúry; príjemcovia vykonávajúci IT servis/podporu a IT development; príjemca poskytujúci služby zabezpečenia archivácie dokumentov; príjemca  - NN Group; príjemcovia – poskytovatelia cloudových riešení; príjemcovia vykonávajúci prieskum spokojnosti a zákazníckej skúsenosti; príjemcovia vykonávajúci činnosti reklamnej agentúry, príjemcovia vykonávajúci činnosti call centra a i.

Doba uchovávania osobných údajov: doba trvania zmluvného vzťahu, ak sporiteľ neodmietne spracúvanie osobných údajov pre účely priameho marketingu skôr.

Použité postupy, význam a predpokladané dôsledky profilovania: NN DSS vykonáva profilovanie sporiteľa s osobnými údajmi poskytnutými v rámci Zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení a inými osobnými údajmi týkajúcimi sa zmluvného vzťahu ako informáciami o poskytovanom produkte, finančnými informáciami (o platbách za poskytovaný produkt, ich výške, dobe úhrady a i.) s výnimkou osobitných kategórií osobných údajov za účelom hodnotenia niektorých osobných aspektov vzťahujúcich sa k sporiteľovi a následného poskytnutia ponuky produktového portfólia NN DSS tak aby ponúkané produkty zodpovedali individuálnym finančným, sociálnym a iným potrebám sporiteľa; takáto ponuka produktov, resp. zmena produktov je vykonávaná formou komerčnej komunikácie vrátane zasielania korešpondencie formou obyčajnej pošty, správy elektronickej pošty alebo iným obdobným spôsobom; sporiteľ má právo na to, aby sa na neho nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na profilovaní a ktoré má právne účinky, ktoré sa ho týkajú alebo ho podobne významne ovplyvňujú; na ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov sporiteľa boli zo strany NN DSS ako prevádzkovateľa osobných údajov vykonané vhodné opatrenia, a to možnosť uplatnenia práva na ľudský zásah zo strany prevádzkovateľa v rámci profilovania, práva dotknutej osoby vyjadriť svoje stanovisko, práva kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu a práva napadnúť rozhodnutie vyplývajúce z profilovania.

Poučenie o ochrane osobných údajov – NN spoloční prevádzkovatelia:

NN spoloční prevádzkovatelia si v súlade s Nariadením GDPR a zákonom o OOÚ plnia svoju informačnú povinnosť voči dotknutým osobám nasledovne:

Totožnosť a kontaktné údaje spoločných prevádzkovateľov: NN Životná poisťovňa, a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 691 999 (ďalej len „NN ŽP“) a NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s., so sídlom: Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, IČO: 35 976 853 (ďalej len „NN TS DDS“) a NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, IČO: 35 902 981 (ďalej len „NN DSS“), e-mailová adresa: klient@nn.sk, klientska linka: 0850 111 464 (ďalej NN ŽP, NN DSS a NN TS DDS spoločne len „Spoloční prevádzkovatelia“)

Kontaktné miesto pre dotknutú osobu: dpo@nn.sk, korešpondenčná adresa: Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, klientska linka: 0850 111 464

Prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: Spoloční prevádzkovatelia nezamýšľajú preniesť osobné údaje dotknutej osoby do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

Účel spracúvania osobných údajov: Marketingové spracúvanie osobných údajov, vrátane štatistického vyhodnocovania údajov pre potreby marketingu v telefonickom, písomnom a osobnom styku s dotknutou osobou, ak udelila Spoločným prevádzkovateľom súhlas so spracúvaním osobných údajov pre marketingové účely, komerčnú komunikáciu vrátane zasielania korešpondencie formou obyčajnej pošty, správy elektronickej pošty, formou služieb krátkych správ alebo iným obdobným spôsobom, ako aj realizácie ponúk produktového portfólia spoločnosti NN DSS a/alebo NN ŽP a/alebo NN TS DDS.

Právny základ spracúvania: Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním svojich osobných údajov pre marketingové účely (čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR) Spoločnými prevádzkovateľmi.

Kategórie príjemcov osobných údajov: Príjemcovia - finanční agenti v súlade so zákonom o finančnom sprostredkovaní a iné fyzické osoby, prostredníctvom ktorých boli získané osobné údaje pre účely marketingového spracúvania údajov; príjemca spracúvajúci údaje z vrátených doručeniek a celých vrátených doručenkových zásielok; príjemca vykonávajúci správu registratúry, príjemcovia vykonávajúci IT servis/podporu a IT development; príjemca poskytujúci služby zabezpečenia archivácie dokumentov; príjemca  - NN Group N.V., registračné číslo 52387534, so sídlom Haag, Holandské kráľovstvo a akejkoľvek osobe, nad ktorou NN Group N.V. vykonáva kontrolu, príjemcovia – poskytovatelia cloudových riešení; príjemcovia vykonávajúci prieskum spokojnosti a zákazníckej skúsenosti; príjemcovia vykonávajúci činnosti reklamnej agentúry, príjemcovia vykonávajúci činnosti call centra a i.

Doba uchovávania osobných údajov:  Od udelenia súhlasu so spracovaním osobných údajov po dobu trvania posledného zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom NN ŽP a/alebo NN TS DDS a/alebo NN DSS a následne po dobu 3 rokov po ukončení tohto posledného zmluvného vzťahu, ak súhlas dotknutá osoba neodvolala skôr. V prípade udelenia súhlasu so spracovaním osobných údajov dotknutou osobou, ktorá nie je v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom NN ŽP a/alebo NN TS DDS a/alebo NN DSS je doba udelenia súhlasu so spracovaním osobných údajov v trvaní 3 rokov od jeho udelenia, ak súhlas dotknutá osoba neodvolala skôr.

Použité postupy, význam a predpokladané dôsledky profilovania:  Spoloční prevádzkovatelia vykonávajú profilovanie pre marketingové účely s osobnými údajmi poskytnutými dotknutou osobou a inými osobnými údajmi týkajúcimi sa zmluvného vzťahu dotknutej osoby s NN ŽP a/alebo NN TS DDS a/alebo NN DSS, ako informácií o poskytovanom produkte, finančnými informáciami (o platbách za poskytovaný produkt, ich výške, dobe úhrady a i.) s výnimkou osobitných kategórií osobných údajov za účelom hodnotenia niektorých osobných aspektov vzťahujúcich sa k dotknutej osobe a následného poskytnutia ponuky vhodného produktu tak aby ponúkané produkty zodpovedali individuálnym finančným, sociálnym a iným potrebám dotknutej osoby. Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na profilovaní a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú. Na ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby boli zo strany Spoločných prevádzkovateľov vykonané vhodné opatrenia, a to možnosť uplatnenia práva na ľudský zásah v rámci profilovania, práva vyjadriť svoje stanovisko, práva napadnúť rozhodnutie vyplývajúce z profilovania.

Práva dotknutej osoby:  Právo požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie a/alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenositeľnosť osobných údajov, právo podať sťažnosť na spracúvanie osobných údajov orgánu dozoru - Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky ako aj právo kedykoľvek svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať Spoločným prevádzkovateľom alebo každému jednotlivo bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním; pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že uvedené práva je dotknutá osoba oprávnená uplatniť v prípade ak jej uplatnenie takéhoto práva umožňuje Nariadenie GDPR, resp. zákon o OOÚ a vykonanie konkrétneho práva je u Spoločných prevádzkovateľov technicky možné.

Základné časti dohody spoločných prevádzkovateľov: Predmetom dohody Spoločných prevádzkovateľov identifikovaných v časti Totožnosť a kontaktné údaje spoločných prevádzkovateľov je určenie zodpovednosti každého prevádzkovateľa za plnenie povinností a úloh podľa Nariadenia GDPR tak, že (i) predmetom dohody je určenie spoločných prostriedkov spracúvania a spoločný účel spracúvania osobných údajov dotknutých osôb – marketingové spracúvanie, (ii) kontaktným miestom pre dotknutú osobu je dpo@nn.sk, korešpondenčná adresa: Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, klientska linka: 0850 111 464 (iii) doba platnosti dohody Spoločných prevádzkovateľov: doba neurčitá, (iv) výkon práv dotknutej osoby budú Spoloční prevádzkovatelia vykonávať spoločne, (v) povinnosti Spoločných prevádzkovateľov poskytovať informácie, ktoré sa majú poskytovať dotknutej osobe pri získavaní osobných údajov budú poskytovať Spoloční prevádzkovatelia spoločne. Bez ohľadu na podmienky dohody však môže dotknutá osoba uplatniť svoje práva u každého prevádzkovateľa a voči každému prevádzkovateľovi.