Kontaktný formulár  - záujem o finančné služby

Tešíme sa na vaše otázky

Tento kontaktný formulár slúži na získanie informácií, ako aj na dohodnutie si schôdzky s NN poradcom.
Požiadavku spracuje spoločnosť NN Finančné služby, s.r.o.

Vyplňte, prosím, polia a uveďte Vašu otázku alebo požiadavku

Meno povinné pole
Priezvisko povinné pole
E-mail povinné pole, e-mail adresa vo formáte meno@domena.com
Telefónne číslo povinné pole
PSČ povinné pole, povolené číslice
Mám záujem o

Odoslaním Vašich údajov beriete na vedomie, že spoločnosť NN Finančné služby, s. r. o., so sídlom: Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, IČO: 55 299 491 z poverenia spoločnosti Finportal, a. s., so sídlom: Pribinova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 45 469 156, email: gdpr@finportal.sk spracúva Vaše osobné údaje ako potenciálneho klienta za účelom vykonávania finančného sprostredkovania. Odoslaním kontaktného formulára prejavujete  preukázateľný záujem o poskytnutie odbornej pomoci, informácií a odporúčaní v rámci vykonávania finančného sprostredkovania (čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR) v oblasti, ktorú ste si zvolili v kontaktnom formulári. Vaše osobné údaje poskytnuté na uvedený účel sa uchovávajú po dobu trvania vykonávania finančného sprostredkovania, najdlhšie však po dobu 6 mesiacov od získania Vašich osobných údajov. Máte právo požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie a/alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenositeľnosť osobných údajov, právo podať sťažnosť na spracúvanie osobných údajov orgánu dozoru – Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Požiadavka na poskytnutie Vašich osobných údajov pre uvedený účel je požiadavkou, ktorá je potrebná na vykonávanie finančného sprostredkovania.

NN poradcovia a NN Finančné služby, s.r.o.

NN poradcovia sú podriadenými finančnými agentmi spoločnosti Finportal, a. s. v obchodnej divízii v rámci spoločnosti NN Finančné služby, s.r.o. NN Finančné služby, s.r.o. ako podriadený finančný agent (zapísaný v Registri finančných agentov a finančných poradcov vedenom Národnou bankou Slovenska pod reg. č. 274138) vykonáva činnosť finančného sprostredkovania na základe zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou Finportal, a. s., Pribinova 4, Bratislava, IČO: 45 469 156.