Doplnkové dôchodkové sporenie (DDS)

Charakteristika produktu

DDS slúži na zhromažďovanie príspevkov zamestnanca (účastníka DDS), príspevkov zamestnávateľa a ich zhodnocovanie na osobnom účte v doplnkovej dôchodkovej spoločnosti za účelom finančného zabezpečenia zamestnanca v jeho dôchodkovom veku.

Výhody DDS

DDS ako III. pilier dôchodkového sporenia na Slovensku prináša výhody tak zamestnancovi, ako i jeho zamestnávateľovi:

Výhody DDS pre zamestnávateľa

 • Príspevky zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie sa zahŕňajú do daňových výdavkov najviac do výšky 6% zo zúčtovacej mzdy a náhrady mzdy konkrétneho zamestnanca, ktorý je účastníkom tohto sporenia
 • Príspevky zamestnávateľa nenavyšujú vymeriavací základ na výpočet odvodov do Sociálnej poisťovne (-25,2 %)
 • Príspevok zamestnávateľa prináša vyšší efekt ako zvýšenie mzdy
 • DDS je faktorom stabilizácie a motivácie zamestnancov
 • Zamestnávateľ môže zamestnancom prispievať aj zo sociálneho fondu
 • Uzatvorenie zamestnávateľskej zmluvy je jedným z predpokladov zlepšenia vzťahov s odborovou organizáciou

Výhody DDS pre zamestnanca

 • Dodatočné zvýšenie príjmu
 • Nenavyšovanie vymeriavaceho základu na výpočet odvodov do Sociálnej poisťovne (9,4 %) z príspevku zamestnávateľa
 • Dodatočný príjem formou dávky DDS
 • Predmetom dedenia v prípade smrti účastníka DDS je 100% hodnota zostatku na jeho osobnom účte
 • V SR je do DDS zapojených cca 800 tis. klientov

Fondy

NN poskytuje klientovi možnosť voľby pri rozhodnutí o správe svojich finančných prostriedkov, a to výberom zo 4 fondov. Zabezpečí sa tak, že klient investuje podľa svojich potrieb ako i vzťahom k riziku.

Súčasnú ponuku fondov a ich vývoj môžete sledovať na: poistovna.nn.sk/kalkulacky/fondy-zp-historicky-vyvoj/
Pre viac informácii o DDS kliknite na: tatrysympatia.nn.sk