Nezostaňte nikomu na krku

Ste pripravený prežiť starobu na vlastných nohách a naplno?

Amatérsky športovec

Športovec, ktorého športová činnosť nie je hlavným zdrojom jeho príjmu, je registrovaný v športovom klube a zúčastňuje sa súťaží na rôznych nižších úrovniach. Amatérsky športovec patrí medzi rizikovú skupinu 1 až 3 podľa pravidiel poisťovateľa.

Anualizované poistné

Ročné poistné vypočítané z brutto sadzieb poistného, v ktorom nie sú zohľadnené žiadne zľavy poskytované NN za frekvenciu platenia poistného alebo výšku poistného.

Bezškodový priebeh

Bonus tvorený pri vybraných poistných krytiach za predchádzajúce poistné obdobie.

Bežné poistné

Poistné platené poistníkom v pravidelných intervaloch za dohodnuté obdobie a vo výške stanovenej v poistnej zmluve. Je možné dojednať ročné, polročné, štvrťročné, alebo mesačné poistné obdobie. Bežné poistné a jeho platenie je dôležitým bodom poistnej zmluvy. Poistné na obdobie kratšie ako jeden rok sa stanovuje u dlhodobých poistení z ročného poistného zväčša delením počtom poistných období v roku. Prvé poistné a poistné u krátkodobých poistení sa platí obyčajne pri dojednaní poistnej zmluvy.

Bojové športy a umenia - ľahšia forma (poistiteľné)

Sú najmä: Krav maga, Jiu Jitsu, Karate, Aikido, Taekwondo, Sambo, Stenka, Kung Fu, Wu Shu, Muk-jan-cong, Tai chi, Capoeira, Judo, Bafaquan, Wing Chun, Iaido, Kendo, Ninjutsu, Tungsudo, Sebaobrana, Silat, Sumo, Zápas grécko-rímsky a im podobné športy.

Bojové športy a umenia - tvrdšia forma (nepoistiteľné)

Sú najmä: Kickbox, Thajský box (Muay Thai), Barmský box, Savate, K1, Box, MMA, Ultimate fighting, Wrestling, Jeet Kune Do, Cage fighting a im podobné športy.

Bonus

Zľava z poistného poskytovaná v určitých prípadoch.

Brutto poistné

Poistné, ktoré má poistený platiť ako cenu za poskytovanú poisťovaciu službu.

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav

Taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok.

Dlžné poistné

Poistné nezaplatené v stanovenom alebo dohodnutom termíne.

Doba platenia poistného

Je v zmluve špecifikovaná doba, počas ktorej je poistník povinný platiť poistné v dohodnutých intervaloch. Doba platenia poistného nemusí byť rovnaká ako poistná doba.

Doba platnosti poistenia

Doba, na ktorú bolo poistenie dojednané. Termín ukončenia platnosti poistenia musí byt uvedený v poistnej zmluve. Doba platnosti poistenia môže byt daná aj zákonom.

Doplnkové poistenie/pripoistenie

Poistenie, ktoré v zmysle povolenia na výkon poisťovacej činnosti je poisťovateľ oprávnený vykonávať výlučne s hlavným poistením.

Dozor nad poisťovníctvom

Inštitúcia dohliadajúca na správne fungovanie poisťovníctva. V SR vykonáva dohľad Národná banka Slovenska. Úlohou dozoru je hlavne kontrola dodržiavania zákona o poisťovníctve a ochrana záujmov klientov poisťovní.

Dožitie

Okamih, kedy sa poistený dožije konca poistnej doby, na ktorú bolo poistenie uzatvorené a ktorým poistenie končí.

Extrémny šport

Na účely poistenia sa za extrémne športy považujú tie, ktoré sú spojené s veľmi vysokým rizikom zranenia, najmä také, ktoré sa vykonávajú v nebezpečných výškach, hĺbkach, či rýchlostiach alebo nebezpečným spôsobom (najmä bez istenia alebo inej ochrannej výbavy), alebo, ak sa zranenia účastníkov týchto športov považujú za obvyklé a bežné, resp. je to ich cieľom. Extrémnym športom sú najmä:
Horolezecké aktivity, ako je alpinistika, horolezectvo a skalné lezenie, lezenie po ľadoch a ľadovcoch, akékoľvek lezenie bez istenia alebo samostatne, bouldering, drytooling, lezenie po umelých stenách bez istenia, via ferata – zaistené cesty so stupňom obtiažnosti porovnateľným so stupňom C alebo vyšším podľa rakúskeho označenia a im podobné aktivity.
Nebezpečné zimné športy, ako je akrobatické lyžovanie, boby a skeleton, sane, skialpinizmus (okrem rekreačného skitouringu), ski cross, skoky na lyžiach, snežné skútre a im podobné športy. Motoristické športy, ako sú demolition derby, dragster, formula 1, formula 3, závody do vrchu, autokros, cross country, štvorkolky (side), drift, enduro, karting (motokáry), mini (moto, GP, skúter) motokros, mototrail, NASCAR, off-road, plochá dráha, prírodné okruhy, cestné okruhy, rallye, rallyekros, séria GP2, supermoto, truck trail a im podobné športy.
Letecké aktivity následkom prítomnosti poisteného vo vzdušných prostriedkoch bez motorového pohonu, ako sú letecké akrobacie, teplovzdušný balón, paragliding, parašutizmus, závesné lietanie (klzáky, vetrone bez motora), lietanie bez motora a im podobné činnosti.
Extrémne potápanie, ako je scuba diving v hĺbkach viac ako 40 m, samostatné potápanie, jaskynné potápanie, potápanie sa k vrakom, vyhľadávanie alebo vyzdvihovanie predmetov pod hladinou, používanie podvodných výbušnín, potápanie bez potápačskej výbavy, potápanie so skútrom, potápanie so žralokmi, potápanie s obohateným vzduchom a im podobné aktivity.
Vodné športy s vysokou náročnosťou, ako rafting (stupeň náročnosti WW III alebo vyšší), zjazd na divokej vode (stupeň náročnosti WW III alebo vyšší) alebo im podobné športy.
Skoky a iné aktivity vo výškach, adrenalínové aktivity ako je base jumping, bungee jumping, kienova hojdačka, mestský parkúr, slackline (výška nad 2 m), zorbing, Spartan race a im podobné aktivity.

Fixné poistné

Poistné, ktoré sa počas celej poistnej doby nemení. Pri uzavretí poistnej zmluvy sa na jednotlivé poistné obdobia stanoví bežné poistné, ktoré je nemenné počas celej poistnej doby.

Frekvencia platenia poistného

Je časový interval, ktorý určuje, ako často sa má platiť poistné (mesačne, štvrťročne, polročne, ročne, jednorazovo).

Hlásenie poistnej udalosti

Oznámenie poisťovni, že vznikla udalosť, za ktorú sa uplatňuje nárok na poistné plnenie z poistnej zmluvy.

Hlavné poistenie

Poistná zmluva obsahujúca poistenie najdôležitejších rizík poistníka. Možno k nej dojednať dodatky, prípadne uzatvoriť osobitné poistné zmluvy na ďalšie riziká.

Hospitalizácia

Z lekárskeho hľadiska nevyhnutný liečebný pobyt poisteného v zdravotníckom zariadení.

Inflačné navýšenie

Inflačné navýšenie spôsobuje každoročné zvyšovanie poistného. Aktualizácia sa prevádza podľa rastu indexu spotrebiteľských cien.

Invalidita

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav poisteného, ktorý spôsobuje pokles jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % (čiastočná invalidita) alebo o viac ako 70 % (plná invalidita).

Invalidný dôchodok

Invalidný dôchodok priznaný orgánom verejnej moci v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a účinnými v čase vzniku poistnej udalosti.

Jednorazové poistné

Poistné zaplatené naraz na celý čas platnosti poistenia. Môže ísť o krátkodobé (platné na čas kratší ako jeden rok) alebo dlhodobé poistenie, najmä životné alebo dôchodkové.

Koniec poistenia

Termín, v ktorom poistenie zaniká. Pri krátkodobých poisteniach sa dohodne pri uzatváraní poistnej zmluvy. Koniec poistenia je dôležitý z hľadiska vzniku a zániku práv poisteného na poistné plnenia a práv poisťovne na úhradu poistného.

Koniec poistnej doby

Termín, ktorým sa ukončí platnosť poistnej zmluvy. Používa sa pri poisteniach dohodnutých na určitú dobu. Koniec poistnej doby musí byť na takejto zmluve jednoznačne uvedený.

Malus

Ide o opak bonusu, teda prirážku k stanovenému poistnému v prípade nesplnenia stanovených podmienok. Najčastejšie ide o prirážku za nepriaznivý škodový priebeh v predchádzajúcom období.

Maximálny poistiteľný vek

je maximálny vek poisteného, v ktorom končí poistenie alebo pripoistenie.

Mimoriadne poistné

Poistné zaplatené poistníkom jednorazovo, nad rámec bežného poistného počas trvania poistenia. Mimoriadne poistné je možné uhrádzať kedykoľvek v priebehu trvania poistenia.

Minimálna  poistná suma

Minimálna suma, ktorá sa môže dohodnúť v konkrétnom poistení. Predstavuje minimálnu cenu konkrétneho rizika.

Nepoistiteľná osoba

Za nepoistiteľnú osobu, na ktorú sa nevzťahuje poistná ochrana a ktorá je vylúčená z poistenia z titulu vykonávania zamestnania/povolania sa považuje kaskadér a tréner tvrdších foriem bojových športov a umení. Do tejto skupiny zaraďujeme aj osoby, ktoré profesionálne vykonávajú tvrdšie formy bojových športov.

Neprijateľné riziko

Riziko, ktoré poisťovňa nemôže z rôznych dôvodov prijať do poistenia.

Odkupná hodnota

Pokiaľ bolo poistné zaplatené aspoň za prvý rok alebo pokiaľ ide o poistenie, ktoré bolo zaplatené jednorazovo ako jednorazové poistenie, má poistník právo, aby na jeho žiadosť bolo poistenie zrušené s výplatou odkupnej hodnoty.

Odstúpenie od poistnej zmluvy

Postup uplatňovaný vtedy, ak sa zistí, že poistník pri uzavretí poistenia uviedol nesprávne údaje.

Oprávnená osoba

Osoby oprávnené na poistné plnenie pri úmrtí poisteného sú uvedené v poistnej zmluve a poistník ich môže, ak si želá, meniť. V prípade poistného plnenia pri dožití, dostane poistnú sumu poistený ako je uvedené v Občianskom zákonníku, pokiaľ nie je špecifikované inak. Oprávnené osoby môžu byť definované menom alebo aj vzťahom.

Poistenie

Právny vzťah, pri ktorom poisťovňa preberá na seba záväzok, že poistenému poskytne poistné plnenie za udalosť, ktorá vznikla v zmysle dohodnutých poistných podmienok.

Poistenie osôb

Poistenie, z ktorého poisťovňa poskytne poistné plnenie poistenému alebo pozostalým za poškodenie zdravia, úmrtie alebo dožitia sa stanoveného veku v zmysle dohodnutých poistných podmienok.

Poistený

Fyzická osoba, ktorá je poistená pre prípad telesného poškodenia, smrti, dožitia sa určitého veku alebo pre prípad inej poistnej udalosti.

Poistka

Písomné potvrdenie poisťovateľa o uzavretí poistnej zmluvy alebo o vykonaní akejkoľvek zmeny v poistnej zmluve.

Poistná doba

Obdobie poistenia, ktoré je dojednané v poistnej zmluve.

Poistná matematika

Osobitné metódy štatistiky a počtu pravdepodobnosti, slúžiace na výpočet poistných sadzieb, úmrtnostných tabuliek a rezerv poistného.

Poistná suma

Suma dohodnutá v poistnej zmluve pre prípad úmrtia alebo inej poistnej udalosti.

Poistná udalosť

Udalosť, ktorou bol poškodený poistený predmet, záujem alebo osoba  je náhodná udalosť v poistnej zmluve bližšie označená, ktorá má za následok vznik záväzku poisťovateľa vyplatiť poistné plnenie oprávnenej osobe. Poistná udalosť je bližšie špecifikovaná v poistnej zmluve.

Poistná zmluva

Je dvojstranný právny úkon, ktorým sa poisťovateľ zaväzuje poskytnúť v dojednanom rozsahu plnenie, ak nastane náhodná udalosť v zmluve bližšie označená a fyzická alebo právnická osoba, ktorá s poistiteľom poistnú zmluvu uzavrela (poistník), je povinná platiť poistné.

Poistné

Cena za poskytovanú poisťovaciu službu.

Poistné obdobie

Udáva obdobie, za ktoré je potrebné zaplatiť poistné.

Poistné plnenie

Čiastka, ktorú je poisťovateľ povinný vyplatiť buď jednorazovo alebo formou anuity (dôchodku) v prípade, ak nastane poistná udalosť. Poistná suma je potom výška celého plnenia alebo je poistná suma považovaná za istinu (základ), z ktorej sa vypočítava podľa oceňovacích tabuliek výška poistného plnenia.

Poistné podmienky

Podrobná úprava práv a povinností účastníkov poistenia, ktorá vychádza zo zákona o poisťovníctve a Občianskeho zákonníka. Súbor podmienok dohodnutých v poistnej zmluve, alebo v právnom predpise, podľa ktorého je možné poistenie realizovať a poskytnúť poistné plnenie. Všeobecné poistné podmienky určujú spôsob uzavretia poistnej zmluvy, počiatok, dobu trvania, spôsob a termíny platenia poistného, podmienky poskytnutia poistného plnenia a podobne. Obyčajne je možné v poistnej zmluve dohodnúť špecifické podmienky pre konkrétne poistenie a poisteného.

Poistné riziko

Riziko, na ktoré môže poisťovňa uzavrieť poistnú zmluvu na základe daných podmienok.

Poistník

Osoba (fyzická alebo právnická), ktorá uzavrela s poisťovňou poistnú zmluvu a je povinná platiť poistné. Táto je povinná platiť poistné a má práva stanovené v poistnej zmluve. Poistený a poistník sú síce dva pojmy, ale  môžu označovať tú istú osobu alebo to môžu byť rôzne osoby.
Prechod povinnosti platiť poistné: V prípade úmrtia poistníka prechádza povinnosť platenia poistného na poisteného. To isté platí, ak zanikne právnická osoba, ktorá s poisťovateľom poistnú zmluvu uzavrela.

Poistný rok

Dvanásť po sebe nasledujúcich mesiacov medzi výročiami poistenia.

Poisťovateľ

Právny subjekt, ktorý dojednáva poistenie a vykonáva jeho správu. Môže ísť o poisťovňu, alebo vo výnimočných prípadoch aj sprostredkovateľskú firmu právny subjekt, ktorý vykonáva poisťovaciu a zaisťovaciu činnosť a ďalšie činnosti s nimi súvisiace (v tomto prípade NN Životná poisťovňa a. s.). Súčasťou poisťovacej činnosti je tiež činnosť na predchádzanie škodám (zábranná činnosť).

Poplatky

Poplatky, ktoré je povinný platiť klient a ktorých výška je uvedená v poistnej zmluve alebo v Sadzobníku poplatkov.

Pripoistenie/Doplnkové poistenie

Poistenie, ktoré v zmysle povolenia na výkon poisťovacej činnosti je poisťovateľ oprávnený vykonávať výlučne s hlavným poistením.

Profesionál/Profesionálne vykonávanie športu

Športovec, ktorého športová činnosť a s ňou súvisiaca činnosť je vykonávaná ako povolanie na základe zmluvy uzatvorenej so športovým klubom či iným subjektom podnikania v tejto oblasti, pokiaľ je z takejto zmluvy zrejmé, že športovec výkonom športovej činnosti (formou závodov, súťaží vrátane príprav) získava finančné prostriedky k uspokojovaniu svojich potrieb (spravidla ide o jeho hlavný, prípadne prevažujúci zdroj príjmov). Profesionálnym vykonávaním športu sa rozumie aj vykonávanie športovej činnosti v rámci najvyššej súťaže v príslušnom športe (bez ohľadu na obsah či existenciu zmluvy), a to aj vtedy, pokiaľ vedľa športovej činnosti športovec vykonáva ešte povolanie alebo sa na výkon budúceho povolania sústavne pripravuje štúdiom. Profesionál patrí do rizikovej skupiny 1 alebo 4 podľa typu vykonávaného športu a pravidiel poisťovateľa. Táto definícia sa nevzťahuje na poistené osoby s aktuálnym vekom do 17 rokov vrátane.

Renta

Výplata poistného plnenia formou pravidelných mesačných platieb.

Rezervotvorné poistenie

Poistenia, pri ktorých sa vytvára rezerva na výplatu dohodnutých poistných náhrad v budúcom období pre rôzne poistné udalosti, ako sú dožitie, úmrtie, dôchodok.

Riziková skupina 1

Pod túto skupinu spadá osoba vykonávajúca povolania alebo voľnočasové aktivity súvisiace s duševnou, resp. nemanuálnou činnosťou, alebo osoba vykonávajúca ľahkú manuálnu prácu rizikovo porovnateľnú s duševnou prácou. Pod túto skupinu patria aj poistené osoby s aktuálnym vekom do 17 rokov vrátane.

Riziková skupina 2

Pod túto skupinu spadá osoba vykonávajúca povolania alebo voľnočasové aktivity súvisiace s manuálnou prácou s použitím ľahkej techniky.

Riziková skupina 3

Pod túto skupinu spadá osoba vykonávajúca povolania alebo voľnočasové aktivity súvisiace s manuálnou prácou s použitím ťažkej techniky alebo prácou s použitím nebezpečných nástrojov, materiálov, látok alebo s použitím chemikálií alebo s prácou vo výškach alebo s prácou pod zemou alebo pod vodou.

Riziková skupina 4

Pod túto skupinu spadá osoba vykonávajúca športovú činnosť profesionála.

Rizikové poistenie

Poistenia, v ktorých sa nevie, či poistná udalosť jednoznačne vznikne, alebo nie. Pokiaľ poistná udalosť počas trvania poistenia nevznikne, poisťovňa neposkytne poistnú náhradu.

Sadzobník poplatkov

Zoznam poplatkov a nákladov poisťovateľa platného v čase vykonania úkonu podliehajúceho poplatkovej povinnosti. Sadzobník poplatkov je zverejnený na internetovej stránke poisťovateľa a v jeho prevádzkových priestoroch.

Terminálne ochorenie

Sú rôzne ochorenia, ktorých priebeh vedie s vysokou pravdepodobnosťou k úmrtiu poisteného do 12 mesiacov odo dňa ich diagnostikovania. Ide napríklad o generalizované nádorové ochorenia, ktoré sa vymkli kontrole liečbou alebo o konečné štádium zlyhania životne dôležitých orgánov (srdce a pod.), kde nie je v konkrétnom prípade možná napr. transplantácia z dôvodu celkového poškodenia organizmu.

Tranža

Označenie skupiny investorov, ktorí si uzatvorili produkt charakterizovaný špecifickým rizikovým profilom a výnosom. Obvykle sa "tranžový produkt" predáva v presne vymedzenom období.

Účet poistníka

Účet vedený poistiteľom pre každého poistníka ku každej poistnej zmluve.

Úprava poistného

Zmena výšky dohodnutého poistného v závislosti od zmeny ocenenia rizika a oprávnenej požiadavky poistníka. Poistné sa môže upraviť počas poistnej doby smerom nadol alebo nahor aj v súvislosti s dohodnutým systémom zliav a prirážok k poistnému. Úprava poistného si vo väčšine prípadov vyžaduje zánik pôvodného a vznik nového poistenia.

Úraz

Neočakávané, náhle pôsobenie vonkajších síl, vlastných svalových síl alebo neočakávané a neprerušované pôsobenie plynov, pár, žiarenia a jedov (s výnimkou mikrobiálnych jedov a imunotoxických látok) nezávisle od vôle poisteného, ktorých dôsledkom je poškodenie zdravia alebo úmrtie poisteného. Za úraz sa nepovažuje:
a) poškodenie zdravia podcenením vplyvov vonkajšieho prostredia (napr. úpal alebo omrznutie v dôsledku podcenenia),
b) choroba z povolania,
c) úmrtie alebo poškodenie zdravia následkom samovraždy alebo pokusom o samovraždu, sebapoškodzovania alebo pokusu o sebapoškodzovanie, a to aj v prípade, ak sa poistený svojho        konania dopustil pri poruche vedomia alebo mentálnej poruche,
d) poškodenie zdravia vzniknuté v dôsledku zdvíhania alebo presúvania bremien, ak boli prekročené limity definované v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na zabezpečenie bezpečnosti pri práci,
e) zhoršenie existujúcej choroby následkom úrazu,
f) úraz, ktorý vznikol v priamej súvislosti s chorobou, pokiaľ úraz nebol jej výlučnou príčinou,
g) vznik a zhoršenie prietrží, hernie každého druhu a pôvodu vrátane hernie a protrúzie diskov, vznik a zhoršenie aseptických zápalov šľachových pošiev (tendovaginitídy), svalových úponov (epikondylitídy), kĺbových vačkov (burzitídy), cervikokraniálny, cervikobrachiálny vertebrogénny algický a lumboischiadický syndróm, náhle platničkové syndrómy a iné poškodenie medzistavcových platničiek, bolestivé syndrómy chrbtice (dorzalgie),
h) patologická a únavová zlomenina.

Vinkulácia  poistenia

Obmedzenie dispozície, teda viazanie použitia vkladu, cenného papiera alebo inej hodnoty na dohodnuté podmienky. V poisťovníctve ide napríklad o viazanie poistného plnenia v prospech banky, ktorá poskytla poistenému úver a podobne.

Voľnočasová aktivita

Aktivita poisteného, ktorá slúži na oddych, regeneráciu fyzických a psychických síl, na relaxáciu a zábavu alebo výkon dobrovoľníckej činnosti (napríklad dobrovoľný hasič, poľovník, člen v dobrovoľníckom združení a iné).

Vstupný vek

Dožitý vek poisteného v rokoch pred začiatkom poistenia.

Všeobecné poistné podmienky

Podmienky pre určité poistné druhy. Ide najmä o podmienky vzniku a zániku poistnej zmluvy, charakteristiku pojmu poistná udalosť, podmienky, za ktorých sa poskytne poistná náhrada, podmienky a výška platenia poistného a podobne.

Výročie poistenia

Deň, ktorý sa svojim označením zhoduje s dňom začiatku poistenia vždy po uplynutí dvanástich po sebe nasledujúcich mesiacov.

Výzva

Písomné upozornenie poisťovateľa na zaplatenie dlžného poistného, od doručenia ktorého začína plynúť lehota na zaplatenie dlžného poistného, márnym uplynutím ktorej poistenie zanikne.

Začiatok poistenia

Je termín vzniku poistenia. Je to čas uvedený v poistnej zmluve, ak je podmienkou vzniku poistenia. Možno dohodnúť, že poistenie začína časom uvedeným v poistnej zmluve alebo neskoršie. Poistnú zmluvu nemožno uzavrieť so spiatočnou platnosťou.

Zaistenie

Zjednodušene povedané ide o poistenie poistenia. Poisťovňa v prípade veľkého rizika rozdelí toto medzi viacerých poisťovateľov formou zaistenia. Jednou z metód zaistenia je, že poisťovateľ a zaisťovateľ sa podieľajú na poistnom plnení v takom pomere ako si rozdelili poistné.

Zaistenie poisťovni

Je prevod časti rizika, ktoré prevzal poisťovateľ od poistených, na iného organizátora poistenie označovaného ako zaistiteľ. Zaistenie sa niekedy uvádza ako poistenie poisťovní.

Zaisťovňa

Právny a podnikateľský subjekt zaoberajúci sa špeciálnou poisťovacou činnosťou, a to zaistením. Zaistenie môže vykonávať aj poisťovňa.

Zánik poistenia

Je ukončenie platnosti poistnej zmluvy resp. poistenia. Poistenie môže zaniknúť uplynutím poistnej doby, zrušením poistenia výpoveďou a zánikom zo zákona.

Zdravotnícke zariadenie

Štátne alebo súkromné zdravotnícke zariadenie s lôžkovým oddelením s odborným lekárskym vedením a 24 hodinovými službami kvalifikovaného zdravotníckeho personálu, disponujúce vhodným lekárskym vybavením nevyhnutným na určovanie diagnóz a liečenie pacientov vo svojom areáli alebo na zmluvnom základe v dostupnom zariadení, ktoré zabezpečuje lekárske ošetrenie ním prijatých chorých alebo zranených a ktoré má licenciu vykonávať lekársku prax (ak je vyžadovaná zákonom). Za zdravotnícke zariadenia sa nepovažujú kúpeľné liečebne, zotavovne, doliečovacie zariadenia, ústavy sociálnej starostlivosti, domovy dôchodcov, liečebne pre dlhodobo chorých, ošetrovateľské, rekonvalescentné, ako aj iné oddelenia liečebných ústavov a doliečovacích zariadení, ktorých hlavným cieľom je dozor a opatrovanie starých, bezvládnych alebo dlhodobo chorých pacientov.

Zillmerizácia

Odpočet nákladov vzniknutých pri uzatvorení poistenia. Pri bežne platených poisteniach sa tieto počiatočné náklady rozpočítajú na celú dobu poistenia a o túto výšku sa následne zníži rezerva poistenia.

Životné poistenie

Druh poistenia osôb, ktorého predmetom a rizikom je dožitie a úmrtie poistenej osoby.