Anualizované poistné

Ročné poistné vypočítané z brutto sadzieb poistného, v ktorom nie sú zohľadnené žiadne zľavy poskytované NN za frekvenciu platenia poistného alebo výšku poistného.

Bezškodový priebeh

Bonus tvorený pri vybraných poistných krytiach za predchádzajúce poistné obdobie.

Bežné poistné

Poistné platené poistníkom v pravidelných intervaloch za dohodnuté obdobie a vo výške stanovenej v poistnej zmluve. Je možné dojednať ročné, polročné, štvrťročné, alebo mesačné poistné obdobie. Bežné poistné a jeho platenie je dôležitým bodom poistnej zmluvy. Poistné na obdobie kratšie ako jeden rok sa stanovuje u dlhodobých poistení z ročného poistného zväčša delením počtom poistných období v roku. Prvé poistné a poistné u krátkodobých poistení sa platí obyčajne pri dojednaní poistnej zmluvy.

Bonus

Zľava z poistného poskytovaná v určitých prípadoch.

Brutto poistné

Poistné, ktoré má poistený platiť ako cenu za poskytovanú poisťovaciu službu.

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav

Taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok.

Dlžné poistné

Poistné nezaplatené v stanovenom alebo dohodnutom termíne.

Doba platenia poistného

Je v zmluve špecifikovaná doba, počas ktorej je poistník povinný platiť poistné v dohodnutých intervaloch. Doba platenia poistného nemusí byť rovnaká ako poistná doba.

Doba platnosti poistenia

Doba, na ktorú bolo poistenie dojednané. Termín ukončenia platnosti poistenia musí byt uvedený v poistnej zmluve. Doba platnosti poistenia môže byt daná aj zákonom.

Dozor nad poisťovníctvom

Inštitúcia dohliadajúca na správne fungovanie poisťovníctva. V SR vykonáva dohľad Národná banka Slovenska. Úlohou dozoru je hlavne kontrola dodržiavania zákona o poisťovníctve a ochrana záujmov klientov poisťovní.

Dožitie

Okamih, kedy sa poistený dožije konca poistnej doby, na ktorú bolo poistenie uzatvorené a ktorým poistenie končí.

Fixné poistné

Poistné, ktoré sa počas celej poistnej doby nemení. Pri uzavretí poistnej zmluvy sa na jednotlivé poistné obdobia stanoví bežné poistné, ktoré je nemenné počas celej poistnej doby.

Frekvencia platenia poistného

Je časový interval, ktorý určuje, ako často sa má platiť poistné (mesačne, štvrťročne, polročne, ročne, jednorazovo).

Hlásenie poistnej udalosti

Oznámenie poisťovni, že vznikla udalosť, za ktorú sa uplatňuje nárok na poistné plnenie z poistnej zmluvy.

Hlavné poistenie

Poistná zmluva obsahujúca poistenie najdôležitejších rizík poistníka. Možno k nej dojednať dodatky, prípadne uzatvoriť osobitné poistné zmluvy na ďalšie riziká.

Hospitalizácia

Z lekárskeho hľadiska nevyhnutný liečebný pobyt poisteného v zdravotníckom zariadení.

Inflačné navýšenie

Inflačné navýšenie spôsobuje každoročné zvyšovanie poistného. Aktualizácia sa prevádza podľa rastu indexu spotrebiteľských cien.

Invalidita

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav poisteného, ktorý spôsobuje pokles jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %.

Invalidný dôchodok

Invalidný dôchodok priznaný orgánom verejnej moci v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a účinnými v čase vzniku poistnej udalosti.

Jednorázové poistné

Poistné zaplatené naraz na celý čas platnosti poistenia. Môže ísť o krátkodobé (platné na čas kratší ako jeden rok) alebo dlhodobé poistenie, najmä životné alebo dôchodkové.

Koniec poistenia

Termín, v ktorom poistenie zaniká. Pri krátkodobých poisteniach sa dohodne pri uzatváraní poistnej zmluvy. Koniec poistenia je dôležitý z hľadiska vzniku a zániku práv poisteného na poistné plnenia a práv poisťovne na úhradu poistného.

Koniec poistnej doby

Termín, ktorým sa ukončí platnosť poistnej zmluvy. Používa sa pri poisteniach dohodnutých na určitú dobu. Koniec poistnej doby musí byť na takejto zmluve jednoznačne uvedený.

Malus

Ide o opak bonusu, teda prirážku k stanovenému poistnému v prípade nesplnenia stanovených podmienok. Najčastejšie ide o prirážku za nepriaznivý škodový priebeh v predchádzajúcom období.

Maximálny poistiteľný vek

je maximálny vek poisteného, v ktorom končí poistenie alebo pripoistenie.

Mimoriadne poistné.

Poistné zaplatené poistníkom jednorazovo, nad rámec bežného poistného počas trvania poistenia. Mimoriadne poistné je možné uhrádzať kedykoľvek v priebehu trvania poistenia.

Minimálna  poistná suma

Minimálna suma, ktorá sa môže dohodnúť v konkrétnom poistení. Predstavuje minimálnu cenu konkrétneho rizika.

Neprijateľné riziko

Riziko, ktoré poisťovňa nemôže z rôznych dôvodov prijať do poistenia.

Odkupná hodnota

Pokiaľ bolo poistné zaplatené aspoň za prvý rok alebo pokiaľ ide o poistenie, ktoré bolo zaplatené jednorazovo ako jednorazové poistenie, má poistník právo, aby na jeho žiadosť bolo poistenie zrušené s výplatou odkupnej hodnoty.

Odstúpenie od poistnej zmluvy

Postup uplatňovaný vtedy, ak sa zistí, že poistník pri uzavretí poistenia uviedol nesprávne údaje.

Oprávnená osoba

Osoby oprávnené na poistné plnenie pri úmrtí poisteného sú uvedené v poistnej zmluve a poistník ich môže, ak si želá, meniť. V prípade poistného plnenia pri dožití, dostane poistnú sumu poistený ako je uvedené v Občianskom zákonníku, pokiaľ nie je špecifikované inak. Oprávnené osoby môžu byť definované menom alebo aj vzťahom.

Poistenie

Právny vzťah, pri ktorom poisťovňa preberá na seba záväzok, že poistenému poskytne poistné plnenie za udalosť, ktorá vznikla v zmysle dohodnutých poistných podmienok.

Poistenie osôb

Poistenie, z ktorého poisťovňa poskytne poistné plnenie poistenému alebo pozostalým za poškodenie zdravia, úmrtie alebo dožitia sa stanoveného veku v zmysle dohodnutých poistných podmienok.

Poistený

Fyzická osoba, ktorá je poistená pre prípad telesného poškodenia, smrti, dožitia sa určitého veku alebo pre prípad inej poistnej udalosti.

Poistka

Písomné potvrdenie poisťovateľa o uzavretí poistnej zmluvy alebo o vykonaní akejkoľvek zmeny v poistnej zmluve.

Poistná doba

Obdobie poistenia, ktoré je dojednané v poistnej zmluve.

Poistná matematika

Osobitné metódy štatistiky a počtu pravdepodobnosti, slúžiace na výpočet poistných sadzieb, tarifov, úmrtnostných tabuliek a rezerv poistného

Poistná suma

Suma dohodnutá v poistnej zmluve pre prípad úmrtia alebo inej poistnej udalosti.

Poistná udalosť

Udalosť, ktorou bol poškodený poistený predmet, záujem alebo osoba  je náhodná udalosť v poistnej zmluve bližšie označená, ktorá má za následok vznik záväzku poisťovateľa vyplatiť poistné plnenie oprávnenej osobe. Poistná udalosť je bližšie špecifikovaná v poistnej zmluve.

Poistná zmluva

Je dvojstranný právny úkon, ktorým sa poisťovateľ zaväzuje poskytnúť v dojednanom rozsahu plnenie, ak nastane náhodná udalosť v zmluve bližšie označená a fyzická alebo právnická osoba, ktorá s poistiteľom poistnú zmluvu uzavrela (poistník), je povinná platiť poistné.

Poistné

Cena za poskytovanú poisťovaciu službu.

Poistné obdobie

Udáva obdobie, za ktoré je potrebné zaplatiť poistné.

Poistné plnenie

Čiastka, ktorou je poisťovňa povinná vyplatiť v prípade poistnej udalost je určené ako peňažná čiastka, ktorú je poisťovateľ povinný vyplatiť buď jednorazovo alebo formou anuity (dôchodku) v prípade ak nastane poistná udalosť. Poistná suma je potom výška celého plnenia alebo je poistná suma považovaná za istinu (základ), z ktorej sa vypočítava podľa oceňovacích tabuliek  pripoistenia výška poistného plnenia.

Poistné podmienky

Podrobná úprava práv a povinností účastníkov poistenia, ktorá vychádza zo zákona o poisťovníctve a Občianského zákonníka. Súbor podmienok dohodnutých v poistnej zmluve, alebo v právnom predpise, podľa ktorého je možné poistenie realizovať a poskytnúť poistné plnenie. Všeobecné poistné podmienky určujú spôsob uzavretia poistnej zmluvy, počiatok, dobu trvania, spôsob a termíny platenia poistného, podmienky poskytnutia poistného plnenia a podobne. Obyčajne je možné v poistnej zmluve dohodnúť špecifické podmienky pre konkrétne poistenie a poisteného.

Poistné riziko

Riziko, na ktoré môže poisťovňa uzavrieť poistnú zmluvu na základe daných podmienok.

Poistník

Osoba (fyzická alebo právnická), ktorá uzavrela s poisťovňou poistnú zmluvu a je povinná platiť poistné. Táto je povinná platiť poistné a má práva stanovené v poistnej zmluve. Poistený a poistník sú síce dva pojmy, ale  môžu označovať tú istú osobu alebo to môžu byť rôzne osoby. Prechod povinnosti platiť poistné. V prípade úmrtia poistníka prechádza povinnosť platenia poistného na poisteného. To isté platí, ak zanikne právnická osoba, ktorá s poisťovateľom poistnú zmluvu uzavrela.

Poistný rok

Dvanásť po sebe nasledujúcich mesiacov medzi výročiami poistenia.

Poisťovateľ

Právny subjekt, ktorý dojednáva poistenie a vykonáva jeho správu. Môže ísť o poisťovňu, alebo vo výnimočných prípadoch aj sprostredkovateľskú firmu právny subjekt, ktorý vykonáva poisťovaciu a zaisťovaciu činnosť a ďalšie činnosti s nimi súvisiace (v tomto prípade NN Životná poisťovňa a. s.). Súčasťou poisťovacej činnosti je tiež činnosť na predchádzanie škodám (zábranná činnosť).

Poplatky

Poplatky, ktoré je povinný platiť klient a ktorých výška je uvedená v poistnej zmluve alebo v Sadzobníku poplatkov.

Pripoistenie

Poistenie, ktoré v zmysle povolenia na výkon poisťovacej činnosti je poisťovateľ oprávnený vykonávať výlučne s hlavným poistením.

Renta

Výplata poistného plnenia formou pravidelných mesačných platieb.

Rezervotvorné poistenie

Poistenia, pri ktorých sa vytvára rezerva na výplatu dohodnutých poistných náhrad v budúcom období pre rôzne poistné udalosti, ako sú dožitie, úmrtie, dôchodok.

Rizikové poistenie

Poistenia, v ktorých sa nevie, či poistná udalosť jednoznačne vznikne, alebo nie. Pokiaľ poistná udalosť počas trvania poistenia nevznikne, poisťovňa neposkytne poistnú náhradu.

Sadzobník poplatkov

Zoznam poplatkov a nákladov poisťovateľa platného v čase vykonania úkonu podliehajúceho poplatkovej povinnosti. Sadzobník poplatkov je zverejnený na internetovej stránke poisťovateľa a v jeho prevádzkových priestoroch.

Terminálne ochorenie

Sú rôzne ochorenia, ktorých priebeh vedie s vysokou pravdepodobnosťou k úmrtiu poisteného do 12 mesiacov odo dňa ich diagnostikovania. Ide napríklad o generalizované nádorové ochorenia, ktoré sa vymkli kontrole liečbou alebo o konečné štádium zlyhania životne dôležitých orgánov (srdce a pod.), kde nie je v konkrétnom prípade možná napr. transplantácia z dôvodu celkového poškodenia organizmu.

Tranža

Označenie skupiny investorov, ktorí si uzatvorili produkt charakterizovaný špecifickým rizikovým profilom a výnosom. Obvykle sa "tranžový produkt" predáva v presne vymedzenom období. V prípade NN Životnej poisťovni je tranžovým produktom Investičné poistenie GarantING.

Účet poistníka

Účet vedený poistiteľom pre každého poistníka ku každej poistnej zmluve.

Úprava poistného

Zmena výšky dohodnutého poistného v závislosti od zmeny ocenenia rizika a oprávnenej požiadavky poistníka. Poistné sa môže upraviť počas poistnej doby smerom nadol alebo nahor aj v súvislosti s dohodnutým systémom zliav a prirážok k poistnému. Úprava poistného si vo väčšine prípadov vyžaduje zánik pôvodného a vznik nového poistenia.

Úraz

Neočakávané a náhle pôsobenie vonkajších síl alebo vlastnej telesnej sily nezávislej na vôli poisteného, ku ktorému došlo počas trvania pripoistenia a ktoré spôsobilo telesné poškodenie alebo smrť poisteného. Úrazom je aj neúmyselné, náhle, neočakávané a neprerušované pôsobenie vysokých alebo nízkych vonkajších teplôt, plynov, pár, žiarenia, elektrického prúdu, chemických látok a jedov (okrem mikrobiologických jedov a imunotoxických látok), ktoré poistenému, nezávisle od jeho vôle, spôsobilo telesné poškodenie alebo smrť a ku ktorým došlo počas trvania pripoistenia. Telesné poškodenie alebo smrť považuje poisťovateľ za spôsobené úrazom, ak vznikne miestnym hnisaním po vzniknutí choroboplodných zárodkov do otvorenej rany spôsobenej úrazom, nákazou tetanom alebo vírusom HIV pri úraze.

Vinkulácia  poistenia

Obmedzenie dispozície, teda viazanie použitia vkladu, cenného papiera alebo inej hodnoty na dohodnuté podmienky. V poisťovníctve ide napríklad o viazanie poistného plnenia v prospech banky, ktorá poskytla poistenému úver a podobne.

Vstupný vek

Dožitý vek poisteného v rokoch pred začiatkom poistenia.

Všeobecné poistné podmienky

Podmienky pre určité poistné druhy. Ide najmä o podmienky vzniku a zániku poistnej zmluvy, charakteristiku pojmu poistná udalosť, podmienky, za ktorých sa poskytne poistná náhrada, podmienky a výška platenia poistného a podobne.

Výročie poistenia

Deň, ktorý sa svojim označením zhoduje s dňom začiatku poistenia vždy po uplynutí dvanástich po sebe nasledujúcich mesiacov.

Výzva

Písomné upozornenie poisťovateľa na zaplatenie dlžného poistného, od doručenia ktorého začína plynúť lehota na zaplatenie dlžného poistného, márnym uplynutím ktorej poistenie zanikne.

Začiatok poistenia

Je termín vzniku poistenia. Je to čas uvedený v poistnej zmluve, ak je podmienkou vzniku poistenia. Možno dohodnúť, že poistenie začína časom uvedeným v poistnej zmluve alebo neskoršie. Poistnú zmluvu nemožno uzavrieť so spiatočnou platnosťou.

Zaistenie

Zjednodušene povedané ide o poistenie poistenia. Poisťovňa v prípade veľkého rizika rozdelí toto medzi viacerých poisťovateľov formou zaistenia. Jednou z metód zaistenia je, že poisťovateľ a zaisťovateľ sa podieľajú na poistnom plnení v takom pomere ako si rozdelili poistné.

Zaistenie poisťovni

Je prevod časti rizika, ktoré prevzal poisťovateľ od poistených, na iného organizátora poistenie označovaného ako zaistiteľ. Zaistenie sa niekedy uvádza ako poistenie poisťovní.

Zaisťovňa

Právny a podnikateľský subjekt zaoberajúci sa špeciálnou poisťovacou činnosťou, a to zaistením. Zaistenie môže vykonávať aj poisťovňa.

Zánik poistenia

Je ukončenie platnosti poistnej zmluvy resp. poistenia. Poistenie môže zaniknúť uplynutím poistnej doby, zrušením poistenia výpoveďou a zánikom zo zákona.

Zdravotnícke zariadenie

Štátne alebo súkromné zdravotnícke zariadenie s lôžkovým oddelením s odborným lekárskym vedením a 24 hodinovými službami kvalifikovaného zdravotníckeho personálu, disponujúce vhodným lekárskym vybavením nevyhnutným na určovanie diagnóz a liečenie pacientov vo svojom areáli alebo na zmluvnom základe v dostupnom zariadení, ktoré zabezpečuje lekárske ošetrenie ním prijatých chorých alebo zranených a ktoré má licenciu vykonávať lekársku prax (ak je vyžadovaná zákonom). Za zdravotnícke zariadenia sa nepovažujú kúpeľné liečebne, zotavovne, doliečovacie zariadenia, ústavy sociálnej starostlivosti, domovy dôchodcov, liečebne pre dlhodobo chorých, ošetrovateľské, rekonvalescentné, ako aj iné oddelenia liečebných ústavov a doliečovacích zariadení, ktorých hlavným cieľom je dozor a opatrovanie starých, bezvládnych alebo dlhodobo chorých pacientov.

Zillmerizácia

Odpočet nákladov vzniknutých pri uzatvorení poistenia. Pri bežne platených poisteniach sa tieto počiatočné náklady rozpočítajú na celú dobu poistenia a o túto výšku sa následne zníži rezerva poistenia.

Životné poistenie

Druh rezervotvorného poistenia osôb, ktorého predmetom a rizikom je dožitie a úmrtie poistenej osoby. Medzi tieto poistenia sa zaraďuje i dôchodkové poistenie.